Způsob frikčního předení příze s otevřeným koncem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká způsobu frikčniho předeni pŕizexna principu předeni s otevřeným-koncem,skrucované z ojednocených vláken priváděných do klinovitá štěrhiny mezi dvěma protisměrně obihajicimi třecimi plocnami~upravenými na poháněnyčh nošičĺch, jakož i zařízení k provádění tohoto způsobu.Při frikčnim skrucovdni płize je problémom její nedostatečná pevnost v porovnání s přizemi vyraběnými na klasických prstencovych dopřádacich strojich. Jednou z hlavních příčin této nízke pevnosti je struktura přize vytváłená z vláken, která se v přizibud nachází ve velmi zasmyčkovaném stavu, či jsou kolem přize pouze obtočena, takže k celkové pevnosti přispivaji jen částečně.Nevhodna vlákanná struktura je mezi jinými způsobována v postupu přívodu vláken, která jsou po rozvolněni v ojednooovacím ústrojí nasávána na preforovanou třeci plochu frikčního válce, jimž jsou pživáděna do klinovité štěrbiny, vytvářené mezi tímto a protilehlým frikčním válcem (Us pat. spis 3 E 36 693). vlákna jsou přitom směrována většinou do kolmě polohy vůči podélnému směru klinovitá itěrbiny, takže se k otevřenému konci přikrucuji ve formě ovinků nemajících na pevnost přize valný účinek.Podobné nevýhody vykazuje i zařízení pro pŕivod vláken na perforovaném povrchu rotujiciho válcového nosiče třeci plochy do klínovitě štěrbiny mezi tímto a protilehlým válcovým nosičem tłeci plochy, přičemž maji být vlákna směrována přes hranu přivodniho kanálu (DE-os 3 300 636). Při frikčním předeni dochází však ke značnému prokluzu rotujiciho otevřeněh okonce, takže je nutné volit poměrně vysokou rychlost obou válcových nosičú, což má za následek,že ojednocená vlákna jsou umášena ve směru pohybu těcho válců, který je přičný vůči směru odtahované přize, kolem niž se takto přiváděná vlákna vice méně ohalují bez docilení žádouoího účinku na pevnost přize.Při jiném způsobu dopravy vláken, například vzudchovým proudem nasměrovaným přivodnim kanálem přímo do klínovité štěrbiny, je na druhé straně problémem, jak tato volně letici vlákna vyrovnat do podélného směru klinovitě štěrbiny mezi protisměrně obihajicimi třecimi plochami. K tomuto vyrovnání měl např. napomáhat pťidavný odsávací kanál, uložený na konci klínovité štěrbiny (GB pat. spis. 2 062 023), což se však ukázalo být značné problematickým řešením jak z hlediska nastavení vzduohového režimu, kde příliš silným podtlakem v pridavném kanále odcházi část vláken timto kanálem do dopadového prostoru, tak i z hlediska zvýšených energetických nároku spojených s vytvářením přídavného sáni.Jiným nedostatkom při tomto postupu jsou pouze částečně připředená vlákna nalétávajici k vytvaŕené přizi před jejím odtahem z klínovitě štěrbiny, což má za následek její typickou nadměrnou ohlupaťost.Pro zlepšení tohoto stavu byla navržen řada úprav povrchu třecich ploch (če. A 0 193 793) a účinnosti saciho pole (A 0 196 100). Tyto úpravy však ovlivñují spíše vnější povrch prize bez většího vlivu na její strukturu.Ávynález se klade za cil odstranit uvedené nedostatky při frikčnim předeni přize a dosáhnout zlepšení její struktury takpvým postupem, kterým by bylo možno usměrñovat a kontrolovat přiváděnávlákna až do okamžiku jejich zapředeni při dostatečném vzájemném provázáni a při zamezeni dodatočného náletu vláken k vytvářené přizi během jejího dokrucováni.Podle vynálezu se toho.dooiluje způsobem frikčniho předeni při kterém přiváděná ojednocená vlákna se uklâdaji účinkem sáni saciho pole na pohybujici se perforovanou třeci plochu upravenou na nosiÉi~jímz jsou unášena do klínovité štěrbiny vytvorené mezi touto prvni a protilehlou třeci plochou upravenou na druhém nosiči, pohybujici se v klínovité štěrbině protisměrně vzhledem k prvé třecí ploše, kde se vlákna stykem s oběma třecimi plochami skruhuji v přízi, odtahovanou bočně z klínovité štěrbiny.Pneumatickým účinkem sacích členů se při tomto způsobu předení dociluje přesun vláken na perforované třecí ploše, při kterém jsou družena do vlákenných stužek přikrucovaných k otevřenému konci v útvaru, kterým se príncipiálně mění takto vznikajicí struktura pžize. Dodatečný nálet vláken k vytvářené přízi se zamezuje tím, že dokrucování příze se provádí v dalším úseku klínovité štěrbiny mezi pohybujícími se tŕecími polochami v oblasti dokruccvání, do které se vlákna nepřivádí.Pro provádění tohoto způsobu předení může sloužit zařízení pro frikční předení příze v klínovité štěrbině mezi dvěma rotačními nosiči třecích ploch, u kterých na perforované třecí ploše je sací účinek vymezen hrdlem sací hubice a kde podstata vynálezu spočívá V tom. že uvnitř rotačního nosiče uložená sací hubice je opatřena hrdlem se sacími větvemi pro družení unášených vláken do vlákenných stužek a pro směrování těchto stužek k otevřenému konci v oblasti jeho tvorby.Rozvětveným hrdlem se sacími větvemi, upraveným pod perforovanou třecí plochou rotační ho nosiče se dociluje technologicky příznivý účinek na přiváděná a přisávaná vlákna, kteráse vlivem takto vzniklého členěného sacího pole automaticky vyrovnávají a druží do polohy zhruba zodpovídající směru zákrutů vypřádané příze. Šměrování a družení vláken do stužekděje se vysoce rychlým pneumatickým účinkem sacích větví rozvětveného hrdla, takže ani zvýšená Obvodová rychlost rotačního nosiče perforované třecí plochy nemůže mít na orientaci vlákenZlepšené provázání vláken dokrucovacím účinkem třecích ploch v dalším úseku klínovité štěrbiny se podle vynálezu umožňuje tím, že rozvětvené hrdlo sací hubice, uspořádané v oblasti tvorby otevřeného konce, přechází v následné oblasti dokrucování do podélně vymezené části sací hubice, přičemž pro docílení zvýšeného dokrucovacího účinku třecích ploch v této oblasti je podle vynálezu výhodné takové uspořádání, kde podélně vymezená část sací hubice je od rozvětveného hrdla oddělena a napojena na separátní potrubí sací hubice.Nasměrování vlákenných stužek v potřebném úhlu do klínovitě štěrbiny k otevřenému konci tvořící se příze se podle vynálezu dociluje tím, že sací větve jsou napojeny na ústí rozvětveného hrdla v tupém úhlu, svíraném s osou odtahované příze.Pradloužená délka sacích větví a tím i dostatečně velký prostor pro směrování a družení vláken do vlákenných stužek během jejich dopravy na pohybující se perforované třecí ploše se podle vynálezu umožňuje takovým uspořádáním, kde sací větve rozvětveného hrdla sací hubice jsou upraveny pro směrování vlákenných stužek do klínovité štěrbiny k otevřenému konci přecho dem přes její vrchol.Tvorbou vlákenných stužek, které se v klínovité štěrbině připojením k otevřeněmu rotujícímu konci postupně přetváří v přízi dokrucovanou v oblasti dokrucování se významnou měrou ovlivňuje struktura příze a tím 1 její užitné vlastnosti, zvláště pokud jde o pevnost.Příkladná provedení zařízení pro Erikční předení příze jsou schematicky znázorněna na přiložených výkresech, kde predstavuje obr. 1 frikční spřádací ústrojí v částečném perspektivním pohledu, obr. 2 řez podle toviny II z obr. 1, obr. 3 boční pohled na spřádací ústrojí s válcem uvnitř bubnu, obr. 4 vertikální řez podle obr. 3, obr. 5 perspektivní pohled na spřádací ústrojí jiného provedení a obr. 6 vertikální řez podle obr. 5.Zařízení V příkladném provedení dle obr. 1 a 2 sestává z neznázorněného přiváděcího ústorjí pro podávání a ojednoccvání vláken, která jsou přiváděna kanálem 3 vyúsčujícím do frikčního spřádacího ústrojí l, ve kterém rotačními nosiči Q, 1 perforované a protilehlê třecí plochy 5, § jsou dva souběžné, otočně uložené válce poháněné ve stejném smyslu neznäzorně. ným hnacím mechanismem a vytvážející mezi sebou klínovitou štěrbinu g. Rotační nosič É opatřenýperforačními otvory lg má uvnitř uloženou sací hubici 2 napojenou potrubím gg na neznázorněný zdroj podtlaku, která v oblasti tvorby otevřeného konce je opatřena rozvětveným hrdlem lgse sacími větvemi gg vytvářejícími členěně sací pole. Ve směru odtahu pžíze lg následujeza touto oblastí oblast dokrucování, ve které je na rozvětvené hrdlo napojena sací štěrbina lg sací hubice 3 pro vytváření sacího pole při dokrucováni příze, odtahované z klínovité štěrbiny Q odváděcím ústrojím 3 znázorněném párem hnaných odtahových válečků.V příkladném provedení dle obr. 3 a 4 je hnaný rotační nosič É perforované třecí plochy 1 otočně uložen v prostisměrně poháněném bubnu lg, jeho dutina A 1 svou vnitřní stěnou tvoří protilehlou třecí plochu §. sací hubice g je v oblasti tvorby otevřeného konce lg opatřena hrdiem lg sa sacími větvemi gg. které jsou na úetí lg hrdla napojený v tupém úhlu głgg svíraněm ve směru odtahu il 5 osou příze lg. Na oblast tvorby otevřeného konce navazuje oblast dokrucování, ve které je pod perforovanou třecí plochou 5 upravena podélná sací štěrbina lg sací hubice g.V jiném provedení dle obr. 5 a 6 je sací hubice g připojená potrubím gg na neznázorněný zdroj podtlaku ještě opatřena separátním potrubím 33, které je epojen se zdrojem podtlaku o vyšším účinku sání. Rozvětvené hrdlo lg sací hubice g je v tomto případě odděleno od podélné sací štěrbiny lg sací hubice g. Jak ústí lg rozvětvenáho hrdla lg, tak i sací štěrbína łg se při tomto příkladném provedení nachází až za vrcholem gg klínovitá štěrbiny Q. sací větve gg rozvětveněho hrdla lg jsou proto vedeny do ústí li přes tento vrchol, kterým je místo největšího vzájomného přiblížení třecích ploch na rotačních noeičích a s osou odtahované příze lg svírají tupy úhel głgà.Při ftikčním předení na zařízení podle vynálezu je podávaný vlákenný materiál ojednocován neznázorněným ojednocovacím ústrojím na vlákna 3 příváděná kanálem 1 do frikčního spřádacího ústrojí ł, kde jsou naeávána na pohybujíoí se třecí plochu A upravenou na hnaném rotačním nosiči 5. Směrovacím účinkom čieněného eaoího pole vytvářeného sacími větvemí gg rozvětveného hrdla łgsací hubice 2 jsou vlákna na této ploäe plynule druäena do stužek a kontrolována během traneportu až do okamžiku připojení v tupém úhlu głgg k otevřenému konci lg, který v klínovité štěrbině § rotuje v důsledku tření mezi perforovanou třeoí plochou A a pratilehlou třecí plochou § upravenou na rotačním nosiči 1. Takto vznikajíoí płíze je z oblasti tvorby otevřeného konce kontinuálně odtahována do oblasti dokrucování, ve které je do klínovité štěrbiny mezi třecí plochy přitlačována sacím účinkem podélné sací štěrbiny lg sací hubice g, čímž dochází k jejímu dokrucování. zvýšený sací účinek v oblasti dokrucování se v pžíkladnén provedení dle obr. 1 dociluje vhodným uapołádáním potrubí 21 sací hubice 2 na straně odtahu příze. Upředená příze łg je z klínovité štěrbiny 3 odtehována odváděcím ústrojím gł, predstavovaném hnanými odtahovými vilečky e navíjena na cívku neznázorněným navíjecím ústrojímV ptíkladném provedení die obr. 3 a 4 se při uspořádání rotačního nosiče perforované třecí plochy 1 v dutině ll bubnu lg opatřendm vnitřní protílehlou třecí plochou 5 vyvolává zvýšený třecí účinek zdrsněním 31 jedné či obou těchto tłecích ploch v oblasti dokrucování u podélné sací štěrbiny-lg sací hubice. Rovné v tomto případě se vlákenné stuiky gg piivádí k otevłenému konci v tupém úhiu głgg přibližně odpovídajícímu směru zikrutú zakrucovanéPodle dalšího provedení dle obr. S a 6 se přivtděná vlákna 3 druží a kontroiují dvěmazužujícími se sacími větvemi gg rozvětveného hrdla lg sací hubice 3 pšípojeného potrubím31 na neznazorněný zdroj podtlaku. ůzká sací ätěrbinn łg je v tomto případě od rozvětveného hrdla 32 oddělena a připojena separátním potrubím 33 na zdroj podtlaku o vyšším účinku eání,čímž se dociluje zvýšený zakrucovací účinek na přízi lg v oblasti dokrucovàní. Jak ústílg rozvětveného hrdla łg tak 1 podálné sací šterbiny łg se v tomto případě nachází ve sněru otáčeni gg rotačního nosiče Q perforované ttecí plochy A za vrcholom łg klínovité štěrbiny 3.Proud vláken 3 přiváděných přívodním-kanálem 3 se proto může v důsledku rovnoměrného siní v obou větvích rovnoměrně rozdělovat na dva viákenná útvary nesúvané těmito větvemi,ktoré svým postupným zúłením zpúaobují plynulé dzužení unáäených vláken po perforované třccíploše 5, takže při průchodu přes vrchol lg klínovitě štěrbiny 5 jsou již vlákna seskupena do zformovaných stužek gg, které po připojení k otevřenému konci lg se v následně oblastí dokrucování v důsledku zvýšeného třecího účinku obou třecích ploch 3, Q vzájemné obtáčí,čímž se příznlvě ovlivñuje zlepšené provázání vláken V dokrucovnné přízi lg.Družením vláken do vlákenných stužek na perforované třecí ploše ještě před jejich připojením k otevřenému konci se docilují zlepšené paramety vypřádené přize a to i při vysokých odtahových rychlostech, umožñujícíoh zvýšení produktivity Erikčního předení.1. způsob frikčního předení příze s otevřeným koncem, při kterém přiváděná ojednccená vlákna se ukládají účinkem sáni sacího pole na pohybující se perfarovanou třecí plochu upravenou na nosiči, již jsou unášena do klínovité štěrbiny, vytvořené mezi touto první a protilehlou třacĺ plochou, upravenou na druhém nosiči, pohybující se protisměrně vzhledem k první ploše vklínovíté štěrbině, kde se vlákna stykem s oběma třecími plochami, zkrucují v přízi,odtahovanou bočně 2 klínovité štěrbiny, vyznąčující se tím, že vlákna, unášená pohybujicí se perforovanou třecí plochou, se během jejích dopravy druží alespoň do dvou vlákenných stužek působením vymezeného sacího účinku členěného sacího pole a současně se jeho půsohenim kontroluji a směruji v tupém úhlu k ose vytvářené přĺze a to až do okamžiku jejich připojení k otevřeněmu konci příze.2. zařízení k provádění tohoto způsobu podle bodu 1, zahrnující podávací a ojednocovací ústrojí pro podávání a ojednocování vláken přiváděných kanálem neperforovanou třecí plochou,fríkční spřádaci ústrojí sestávajicí z dvojice třecích plooh upravených na hnaných totačních nosičích. z nichž na jedné perforované je účinek sání sacího pole vymezan hrdlom sací hubice uložené uvnitř rotačního nosiče a napojené potrubím na zdroj podtlaku, ktaréžto nosiče jsou k sobě přisazeny tak, že vytvářejí klínovitou štěrbinu pro zkrucování vláken v přízi odtahovanou odváděcím ústrojím, vyznačené tím, že uvnitř rotačního nosiče (6) uložená sací hubice(9) je opatřena htálem (10) s nejméně dvěma sacími větvemi (20).3. zařízení podl bodu 2 vyznačené tím, že sací hubice (9) je za hrdlem (10) opatřena podélnou sací štěrbinou (18) pro dotváření příze, napojenou na samostatné potrubí (22).4. zařízení podle bodu 2, vyznačené tím, že sací vetve (20) hrdla (10) jsou vedeny v tupém úhlu k podělné ose klinovité štěrbiny (8).5. zařízení podle bodu 2, vyznačené tím, že sací větve (20) hrdla (10) jsou protažony až za vrchol (19) klínovité štěrbiny ua) ve směru náieni vláken.

MPK / Značky

MPK: D01H 1/135

Značky: koncem, příze, předení, otevřeným, provádění, způsob, způsobu, zařízení, tohoto, frikčního

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-263761-zpusob-frikcniho-predeni-prize-s-otevrenym-koncem-a-zarizeni-k-provadeni-tohoto-zpusobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob frikčního předení příze s otevřeným koncem a zařízení k provádění tohoto způsobu</a>

Podobne patenty