Pohonné ústrojí zanašečů útkové příze do prošlupů víceprošlupního tkacího stroje

Číslo patentu: 263511

Dátum: 11.04.1989

Autori: Modrijan František, Večeřa Vladimír, Tenora Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká pohonného ústrojí zanašečů ýtkové příze do prošlupů víceprošlupního tkacího stroje, obsahujícího dvojici kol opásaných nosným pásem s nosiči zanašečů útkové příze.Pohon zanašečů útkové příze do prošlupů víceprošlupního tkacího stroje je dosud uskutečňován obvykle článkovým ŕetězem opásaným kolem dvojice ŕetězovýoh kolu Při pohybu takového řetězu, zvláště s delšími články, docháě zi vlivem vůlí ve spojovacích čepech jednotlivých článků na přechodu mezi přímými a obloukovými úseky dráhy ŕetě~ zu ke změně délky článků. Tento jev má za následek vznik pulsace tahové složky síly v řetězu. Důsledkem těchto pul~ sací je neklidný chod řetězu, který je zcela nevhodný zvláště při využití magnetické vazby mezi zanašečem útko~ vé příze a jeho nosičem. Pulsace síl rovněž způsobují zvýŠené opotřebení kloubového spojení článků řetězu, čímžzkracují jeho životnost a snižjí provozní spolehlivost.Uvedené nevýhody odstraňuje pohonné ústrojí zanašečů útkovć pŕíze do prošlupů víceprošlupního tkacího stroje,obsahující dvojici kol opásanýeh nosným pásem s nosiči zanašečů útkové příze, podle vynálezu, jehož podstatou je, že nosný pás jc ozubený remen opesaný kolem hnaci ře~ menice u napínací řomcnico a opatřený na vnějším povrchu v pravidelných roztećích uspoŕádanoą alespoň jednou sou~ stavou T výstupků pro připevňovací třmen, k nćmuž je při pevněn nosný čcg výkyvně uložený alespoň V předním koncinosiče, ktorý je opntřen dvojici vodioích líšt pro kluzné uložení ve vodicích drážkácą unpořádaných ąleepoč v přímýoh úaecích dráhy ozubeného řemenu v nosném rámu.Výhodou pohonného ústrojí podle vynálezu je vyloučení puleeceg k níž dochází u článkového řetězu. Vlívem celistvosti ozubeněho řemenu probíhâ jeho pohyb klidně i v přechodeoh mezi přímými e obloukovými úseky dráhy ozubeného řemenu.To umožňuje využití magnetické vazby mezi zenašečí útkové příze e jejich nosiči. Řešení podle vynálezu vykazuje vyšší životnost a provozní spolehlivoat.Příkladné provedení pohonnébo ústrojí podle vynálezu je znázorněno na výkresoch, kde obr. 1 Je echematický pohled ne pohonné ústrojí v půdorysu, obr. 2 pohled na část ozubeného řemenu s nosičem zanašeče prvního provedení v nárysu, obr. 3 pohled na část ozubeného řemenu 5 noeičem zanašeče druhého provedení nárysu, obr. h pohled na část ozuu benćho řemenu a nosičem zanašeče třetího provedení v nárysu,obr. 5 osový řez nosným čepem nosiče s připevňovacím třmenem nasazeným na ozubeném řemenu, obr. 6 částečný řez podle čáry VI-VI v obr. 5, ozubeným řemen s nasazeným připevšovaoím třmenem, obr. 7 osový řez zadním čepem nosiče nasazeným na ozubeném řemenu a obr. 8 částečný řez poole čáry VIII-VIII v obr. 7 ozubeným řemenem s nasazeným zadním čepem.Pohonné ústrojí podle vynálezu obsahuje dvojici řemenic,z nichž jedna je hnací řemenice łda druhá napínecí řemenice 3. Hnací řemenice ł je pevně uložena na hnacím hřídeli 3 propojeném a neznázorněným pohonom neznázorněného víceprošlupníhotkaoího stroje. Napínacířemenice g Je pevně uložena na stavitelném hřideli 3,u 1 oženém v neznázorněných přestavitelných ložiskácb.Hnací řemenice ł a napínací řemenice 3 Jsou opásány ozubeným řemenem 1, který je na svém vnějším povrchu opatřen V pravi~ dolných roztečích uspořádanými T výstupky Q - obr. 6 - pro nasazení připevnovacích třmenů Z - obr. 5. K připevňovacímu třmenu Z je vždy pevně připojen nosný čep §, na němž je svým přednim koncem výkyvně nasazen nosič 2 zanašeče łg - obr. 1 neznázorněné útkové příze, zajištěný na nosném čepu § např. Segerovou pojistkou łł. Nosič 2 je po obou bočních stranách opatřen vodicimi liätami łg pro kluzné uložení ve vodicich drážkách łł vytvořených v nosném rámu L 5 pohonného ústrojí nebo neznázorněného tkàciho stroje.Podle příkladného provedení v obr. 2 je nosič 2 rovněž svým zadním koncem připojen k ozubenému řemenu í a to zcela shodně s přednim koncem, to je pomocí nosného čepu § s připevňovacím třmenem 1,nasazeným na následnjící T výstupek Q na ozubenémvPodle příkladného provedení v obr. 3 je nosič 2 k ozubenémuřomenu Ž připojen nosným čepem § s připevnovacím třmenem 1 pouze přednñukoncem, zatímco v zadnímkonci nosiče 2 je uspořádán pevný čep łi, který je opatřen příčnou drážkou łg obr. 7, 8 - rozevřenou do tvaru písmena X, již je pevný čep łí výkyvně nasazen na ozubeném.řemenu Ž. Podle příkladného provedení V obr. Ř je nosič 2 připojen k ozubenému řemenu Ž rovněž nosným čepem § 5 připevčovacim třme~ne z,a to jen předním koncem, zatímco zadní konec nosiče 2- A Přivedením kroutfcího momentu od neznâzorněného pohonu víceprošlupního tkuoiho stroje na hnaci hřidel 1 otáčise hnaoí ~ řomenice ł, která uvede do pohybu ozubený řemen 1 s nosiči 2 nesoucími zenašeče łg neznázorněné útkové přize. Každý nosič 2 v provedení podle obr. 1 a 2 Je během svého pohybu prošlupem, to je pohybu v přímém úseku pracovni větve a rovněž při svém pohybu v přímém úseku ve vratné vätvg veden pro doseženi přímočarého pohybu vodioími drážkami łl v noeném rámu łł, do nichž zasehuji nosiče 2 svými vodicími lištami łg. V obloukových úsecích, v nichž ozubený řemen 2 opásává řemenioe ł a 3, jsou nosiče 2 jen naseny svými dvěma nosnými čepy § - obr. 5 a 6 nesoucími nosič 2 vždy za přední i zadní konec. Dva nosné čepy § umožnují výkyv nosičů 2 na obloukové dráze ozubeného řemenu 1.U provedení podle obr. 3 Jsou nosiče 2 rovněž neseny ozubeným řemenm Ž v přímých 1 obloukových úsecích a vedeny vodícimi drážkemi łg rovněž jen v přímých úsecioh. Výkyvný pohyb nosiče 2 na ozubeném řemenu 5 při jeho pohybu v obloukových úsecích, přestože zadní konec nosiče 2 je opatřen pevným čepem łí - obr. 7 a 8 - umožňuje jeho příčná drážka ł§rozevřená do tvaru písmene X.U provedení podle obr. 4, kde nosič 2 je ozubeným řemenm Žnesen jen jedním nosným čepem § za přední konec, je nosič 2 veden vodicĺmi drážkami łl na celé své dráze jak v přimýcą tak 1 obioukových úsecích, čímž je zabránčno vybočení nosiče 2 v obloukových úsecích.Pohonné ústrojí podie vynálezu může být využite K pohybu zane šečů útkové přize prošlupy viceprošlupního tkaciho stroje.

MPK / Značky

MPK: D03D 47/26

Značky: příze, útkové, prošlupu, tkacího, pohonné, stroje, zanašečů, víceprošlupního, ústrojí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-263511-pohonne-ustroji-zanasecu-utkove-prize-do-proslupu-viceproslupniho-tkaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pohonné ústrojí zanašečů útkové příze do prošlupů víceprošlupního tkacího stroje</a>

Podobne patenty