Způsob odstraňování chybně prohozeného útku na tryskovém tkacím stroji

Číslo patentu: 263438

Dátum: 11.04.1989

Autor: Velechovský Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zpusobu odstraňování chybné prohozeného a přiraženého útku na tryskovém tkacím stroji.Se zepočetím zavádění elektronizece ve tkací technice se evila i snaha o automatízaci odstreňování příčin zasña proâvení tkacío stroje. Jednou 3 příčin zastavení tkacího stroje je chybné prohozený útek, zjištěný útkovou zerážkou, ktefá vydá impuls k zastavení tkacího stroje. Hlavním problémem e přitom uvolnění již příreženého, chybné prohozeného útku,a to zejména u jemných steplových přízí. Pro tento účel již bylo vynelezeno mnoho různých způsobú, které lze roztříditv podstatě na tři druhy, a to způsoby pro vytažení útku v jeho ose bez předchozího uvolnění, dále způsoby uvolňující útek jeho pohybem napříč s následným vytaženim v ose prohozu a konečně způsoby, které na chybné prohozeném útku vytvorí vlnu,postupující v ose prohozu pro jeho postupné uvolněníPrvní z uvedených způsobů je mechanicky poměrně jednoduchý, není však použitelný pro jemné staplove útky v důsledku značné prevděpodobností jejich narušení. Zbývající dva způsoby mají společný äedostatek, a to značnou složitost včetně zařízení potrebného k jejich provedení.Uvedené nedostatky známých řešení vylučuje způsob odstraňování chybné prohozených útků podle vynálezu, jehož podstata spočívá zejména v tom, že chybne prohozená prohozní délka útku se odstraní ve tvaru odbalující se Smyčky směrem k doletové straně prošlupu tahem za následující celou prohozní délku útku.Výhody způsobu odstraňovaní chybné prohozeného útk podle vynálezu spočívají zejména v tom, že vlivem odbalování útku ve smyčce dochází především k velice malému namáhání útku. Kromě toho není třeba žádných mechanických prostředků, zasahujících do prošlupu a do osnovních nití.Další výhody a význaky řešení podle vynálezu jsou patrny z následujícího popisu a příložených výkresů, kde značí obr.l,2 a 3 schéma jednotlivých fází jednoho provedení zpúsobu podle vynálezu a obr.4,5,6 a 7 schéma jednotlivých fází druhého provedení způsobu podle vynálezu.První provedení způsobu podle vynálezu je uskutečněno pomocí prostředků, jimiž je tkací stroj běžně vybaven, a to blokovacím zařízením l, spolupracujícím na základě impulsu od neznázorněné útkové zarážky se zásobníkem g ůtku,vstupních nůžek 3, prohozní trysky Ž, pomocných nůžek 1 a odtahovacího ústrojí §.Jakmile je vydán od neznázorněné útkové zaražky impule o nedoletu prohozené délky 1 útku v případě, kdy přední konec prohozní délky 3 útku nedesáhl doletové strany prošlu lpu (obr.l), zablokuje se blokovacím zařízením l následují ľcí prohozní délka g útku na zásobníku 3 útku a současně se zablokují též vstupní nůžky 3, které neoddělí chybně prohozenou délku Q útku.Jakmile se zpětným pohybem brdových listů uvolni chybně zanesená prohozní délka 1 útku (obr.2), uvolní se blokovacím zařízením l následující prohozní délkalgátku na zásobníku 3 útku a pomocí prohozní trysky Ž se zanese do prošlupu ve tvaru smyčky. Konec této následující prohozní délky Š útku (obr.3) se pak oddělí pomocnými nůžkami 1 a prohoz se dokončí tím, že odstřižený konec následující prehozní délky Q útku se prohodí až na doletovou stranu prošlupu a zachytí se pomocí odtahovacího ústrojí §, například odtahovacími kolečky, poüm se odtáhne jak následující pro hozní délka Q útku, tak 1 s ní spojená chybné prohozená délka à útku, a to ve tvaru odbalující se smyčky.Druhé provedení způsobu podle vynálezu se provádí taktéž pomocí prostředků, jimiž je tkácí stroj vybaven, a to blokovacím ústrojím l, spolupracujíoím se zásobníkem g útku na základě impulsu od nsznázorněné átkové zarážky, vstupních nůžek 5, prohozní trysky Ž, podávacího ústrojí 35,spojovacího ústrojí lg á odtahovacího ústrojí §. Toto druhé provedení způsobu podle vynálezu je vhodné zejména při vysoké pracovní rychlosti tkacího stroje, kdy je z čásového hlediska obtížné provést včasné záblokování vstupních nůžek 5. Pomocí blokovecího ústrojí l se po příslušném impulsu od neznázorněné doletové zarážky zébrání strhu následující prohozní délky Q útku ze zásobníku 3 tu, vstupní nůžky Q oddělí chybné zanesenou prohozní dél.u 1 útku (0 br.4).Po proveden zpětného chodu brdových listů se chybné í délka Q útku uvolní, načež se blokovauvolni následující prohozní délka 6 útkuna zásobníku útku (obr.5) a pomocí prohozní trysky Ž se prohodí do prošlupu.V dalším průběhu se přemístí konec následující prohozní délky Q útku pomocí podávácího ústrojí 2 do prostoru spojovacího ústrojí lg (obr.6), které provede spojení s koncem následující prohozní délky Q útku, umístěným blíže prohozní trysce Ž, s koncem chybné zánesené prohozní délky útku, umístěným taktéž blíže prohozní trysce Ž. Poum se vstupními nůžkami 5 oddělí konec následující prohozní délky Q útku, spojené s chybné zanesenou prohozní délkou Ä útku (0 br,7), od útku V prohozní trysce Ž , druhý konec následující prohozní délky Q útku se zachytí odtahovaeím ústrojím §, například odtahovacímí kolečky, načež se následující prohozní délka Q útku spolu s chybné zanesenou prohozní délkou 1 útku odtahuje mimo prošlup ve tvaru odbalující se smyčky.Obě provedení způsobu odstrsňování chybné prohozených útků jsou vhodná pro eutomatizaci tohoto úkonu zejména naZpůsob odstraňování chybné prohozeného útku na tryskovém tkscím stroji, vyznačující se tím, že chybně prohozená prohozní délka(3) útku se odstrení ve tvaru odbalující se smyčky směrem k doletové straně prošlupu tahem za následující celou prohozní délku (6) útku.Způsob odstraňování chybné prohozcného útku podle bodu 1,vyznačující se tím, že se po zjištění chybné prohozeného útku zabráni oddělení následující prohozní délky (6) útku od chybné jakož i jejímu pronozu, a po uvolnění chybné prohozeného útku zpětným ohodem brdcvýcn listů se následující prehozní délka (6) útku prohodí ve tvaru smyčky, oddělí se od útku v prohozní trysce (5) a dokončí se její prohoz, přičemž se její odstříšený konec zachytí na doletové straně prošlupu a provede se její odtah včetně chybné prohozené předchozí prohozní délky (3) útku.prohozené předchozí pronozní délky (3) útku, Způsob odstraňování chybné prohozeného útku podle bodu l,vyznačující se tím, že se po zjištění chybné prohozeného útku zabráni strhu následující prohozní délky (6) a po zastavení tkacího stroje se uvolní v následující otáčce chybně prohozená předchozí prohozní délka (3) útku zpětným cnodem brdových listů, načež se do takto vzniklého prošlupu prohodí následující prohozní délka (6) útku z zásobníku (E) útku, jejíž konec, umístěný blíže prohozní trysce (5), se spojí s koncem Chybně prchczeně předchozí prohozní délky (3) útku, umístězým blíže prohozní trysce(5),následující prohozní délka (6) útku se oddělí od útku v prohozní trysce (5) a její druhý konec se na doletové straně prošlupu zaohytí a provede se její odtah spolu s chybnč prohozenou předchozí prohozní délkou (3) útku 5 ní spojenou.

MPK / Značky

MPK: D03D 47/28

Značky: odstraňování, prohozeného, útku, způsob, stroji, chybné, tkacím, tryskovém

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-263438-zpusob-odstranovani-chybne-prohozeneho-utku-na-tryskovem-tkacim-stroji.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob odstraňování chybně prohozeného útku na tryskovém tkacím stroji</a>

Podobne patenty