Kryt radioaktivního materiálu

Číslo patentu: 263432

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hofmannová Venda, Jeřábek Evžen

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opravy ve vytištěných popisech vynálezůVe vytištěném popisu vynálezu k autorskému Osvědčení č. 263 432/PV 7406-86/ je chybněvytišteno jméno druhého autora vynálezu.-1 Vynález řeši ochranu sudú s radioaktivnim odpadem či ni jiným nebezpečným materiálem před klimatickými vlivy a okoli před jeho účinky.človeku nebezpečný radioaktivni odpad vzniká v jaderných elektrárnich, výzkunných ústavech, Laboratořich apod. V současné době vzhledem ke stále rostouci produkci tohoto druhu odpadu, se stále řeši celá řada problémů v souvislosti s jeho přepravou, manipulaci a zneškodñovánim. Z hlediska tvorby manipulačni jednotky byla přijata zásada, že odpad, pokud bude tekutý, bude zpevňován, a to pomoci smiseni radioaktivni směsi s betonem neboafaltem. Takto zpevněný materiál má být spolu s pevnou produkci formován do jednotného rozmeru manipulačni jednotky, jenž je určován rozměry plechových sudů.Tyto sudy však nemají žádnou stinici schopnost, tedy zàřeni procházi volně jejich stěnami a okoli je životu nebezpečné. Z uvedeného důvodu probihá plnici proces sudů, jejichvikováni a nanipulace ve zcela izotovaných prostředich a veške ré úkony se ději pomoci strojnich, vesměs automatizovaných procesů. Po ukončení těchto základních funkci se teprve sud dostává do tzv. přepravnich kontejnerů a lze tedy již s nimi pracovat /manipulovat a dopravovat/ za použití manipulačnicha dopravních prostředků. Tyto přepravni kontejnery jsou podle výše radiace jedno nebo vicesudové, ale vždy reprezentuji nejen nâkladnou investici, ale také nanipulačni jednotkuo značné hmotnosti. To znamená, že přislušný úsek materiálového toku musi být vybaven nejen spolehlivou strojni investici,ale také vysokými výkonovými schopnostmi /z hlediska nosnosti/. Tato hmotnost však dovoluje zařadit uplatnění přepravnich konv tejnerů až na závěrečnou fázi materiálového toku v nistě zdroje radioaktivniho materiálu, takže u předchozich operací je nutné nasazovat pomocné technologické prvky, které by potřebnou úroveň bezpečnosti spolehlivê zajištovaly. sudy s odpadem je nutné chránit před deštěm, aby nedocházelo k ev. vyplavováni radioaktivniho materiálu.Z Husí být rovněž chráněny před větren, aby na jejích povrchu ulpělý material nebyl roznašen po okolí. Na druhé straně je nutne budovat zőny bez možností přístupu člověka, aby svým nevídítelnýn zářenín neohrozíly jeho život. To znamená, že je nutné sud s radíoaktívnín materiálem chrání před okolím,ale také okolí před ním.Uvedené nevýhody jsou odstrančny podle vynalezu, jehož podstata je, že tělo krytu v horní částí opatřene nosnýmv členen a uchopovacíoi Líštami s nosy odpruženými od vnější stěny pružínamí, které jsou odtlačítelnéíodemykacím věncen, a ze specíàlní podložky z kuželovýní náběhy,na něž dosedá spodní část těla krytu, vytváří se sudem jednu kompaktní manipulační jednotku. Navrhovaný kryt je uzpůsoben tak, že umožňuje manípulaoí bez nutné ochrany člověka, a to í v době, kdy je sud do krytu zasouván čí vyjínán. Navíc je volena taková koncepce úchytu sudu v krytu, že tento nelze vyjmout na jínén nístě než je přesně určeno. Tím odpadá nutnost budovaní stíněnýçh nezískladů, ochranných zőn atd. Navíc se snížuje počet celkových manípulací na materíálovém toku mezí vzníken odpadu a jeho zneškodněním v místě centrálního uložíště. To proto, že sudy v navrhovaných krytech již není nutné ukládat do přepravních kontejnerů.Je nutné zdůraznít, že vynález přitom využíva poznatků z provozů jaderných elektráren a z jejích projektů, a to v tom smyslu, že podlahy v objektoch, vnější plochy v terénu čí ložné plochy ve vozídlech jsou vždy dísponovàny tak, aby ani při event. úniku nedošlo k ohrožení prostředí.Na obrázku 1 je kryt radíoaktívního odpadu uveden v řezu s vloženýu sudem posazeným na speciální podložce, na obrázku 2 je uveden tento kryt s nasunutýn odenykacím věncem.Kryt 1 podle obrázku 1 a 2 je tvořen tělen ve tvaru zvonu s nosnýn členem g krytu v jeho horní částí. Do stěny krytu 1 jsou zapuštěny uchopovací lišty 3 s pružínamí 3, na které se nasouvà odemykací věnec 3.Naplněný sud 3 radioaktivnim odpadem se ukládá na speciálni podložku Z. Jeřáb uchopi v čisté zóně kryt 1 a tento nasouvá na sud š.Uchopovaci lišty Ž mirným tlakem pružin Í kloužou po boku sudu 3 až do okamžiku dosednuti krytu 1 na podložku Z. Při zdvihu se nosy 2 uchopovacich lišt 5 zaklesávaji za horní věnec sudu 3 a ten unášeji. Sud 3 tvoří s krytom 1 jednu manipulačni jednotku, se kterou lze Libovolně manipulovat.Speciální podložky Z slouží rovněž jako vymezovače místa, kam má být náklad uložen, ale také jako aretačni elementy pro vyrovnáváni odstředivých sil na vozidlech. Sudy 3 v krytu 1 lze pak položit na libovolnou plochu k dočasnému uskladněni, neboř se z boků a shore stâni kryt 1, zespoda podložka 1, či zem, ktoré se však sudy nedotknou. Přitom tato plocha nemusi být krytá, protože sudy 3 v krytu 1 visi nad zemi,takže ani podtékajici voda nepřijde s nimi do styku. Při vyji mán 1 sudů 3 z krytů 1 je postup tento na kryt 1 se nasouváodemykaci věnec Ě. Ten se však zachytává na bocich uchopovacich líšt 5. Protože jeho hmotnost nepostačuje k překonáni sil potřebných k vysneknuti nosů 2 uchopovacich lišt Š 2 lemu sudu E, je nutné kryt 1 zavěsit na hák jeřábu, který odveze kryt 1 se sudem Š na předávaci misto, kde je speciální podložka 1,na kterou se spusti. Při dosednuti se sud 3 nadlehči, tim se uchopóvaci lišty 3 z jeho lemu vysmeknou, odenykaci věnec É klesne na doraz, čimž se lišty Š s nosy 2 zasunou do těla krytu 1. Klesnuti odemykaciho věnce 3 je signâlem pro jeřàbnika, že operace je hotova. Prázdný kryt 1 s odemykacim věncen 5 odveze do čisté zőny k dalšinu použití. Tento system spolehlivě poslouži i při stohováni sudůna uložištich zpod. Při stohováni přejiná nadzvedávaci opereci při odemykáni za speciální podložku Z spodni sud, na kte rý je sud 3, nalézajici se v krytu 1, ukládàn.

MPK / Značky

MPK: G21F 5/00

Značky: radioaktivního, materiálů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-263432-kryt-radioaktivniho-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kryt radioaktivního materiálu</a>

Podobne patenty