Zapojení přípojných míst pro komunikaci terminálů s centrem

Číslo patentu: 263427

Dátum: 11.04.1989

Autor: Vlk Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zapojení pŕípojných míst pro komunikaci většího počtu terminálů 5 centrem prostřednictvím společné proudovésmyčky, zejména pro komunikaci na delší vzdálenosti.Dosud používaná zapojení pro komunikaci terminálů s centrem prostřednictvím proudové smyčky mají sice výhodu v možnosti sériové komunikace na velké vzdálenosti, avšak ke každé proudové smyčce může být připojen pouze jediný přijímač a vysílač. Při konstrukcí hvězdicovitě větvených počítačových sítí s nadřazeným počítačem v uzlu sítě se proto na straně nadřazeneho počítače užívá multiplexoru dat, ke kterému se připojují jednotlivé proudové smyčky. Další používanou možností je znásobení počtu samostatně připojených proudových smyček. Společnou nevýhodou obou popsaných zapojení je nutnost znát předem počet připojovaných terminálů a přizpůsobit tomuto počtu technické zařízení centrálního počítače. Složitost tohoto zařízení vzrůstá s počtem připojitelnýoh terminálů, krom toho je nutné zajistit centrálním počítačem obsluhu obecně několika připojených zařízení.Výše uvedené nevýhody odstraňuje zapojení přípojných míst pro komunikací terminálů s centrem podle tohoto vynálezu, které sestává z přijímačů, vysílačů a terminálů příp. í zdrojů automatického předpětí. Jeho podstatou je, že do přímé větve vedení proudové smyčky mezi prvním vývodem centrálního počítače a prvním vývodem zakončení proudové smyčky jsou svými prvními a druhými vývody sériové zapojena přípojná místa tak, že vždy první vývod přípojného místa následujícího je spojen s druhým vývodem připojného místa předcházejícího. Třetí vývody přípojných míst jsou spojeny se společným zpětným vodičem, připojeným k druhému vývoduzakončení proudové smyčky a k druhému vývodu centrálního počítače.Dále je podstatne, že první vývod přípojného místa je spojens prvním vstupním vývodem příjímače přípojného místa a druhývstupní vývod příjímače přípojného místa je spojen s druhým vývodem přípojného místa a současně s prvním výstupním vývodem vysílače přípojného místa. První výstupní vývod příjímače přípojného místa je přes první rozebiratelnou svorku spojen s prvním vstupním vývodem terminálu, druhý výstupní vývod příjímače přípojnéhomísta je přes druhou rozebiratelnou svorku spojen s druhým vstup-Aním vývodem terminálu, první výstupní vývod terminálu je přes třetí rozebiratelnou svorku spojen s prvním vstupním vývodem vysílače přípojného místa a druhý výstupní vývod terminálu je přes čtvrtou rozebiratelnou svorku spojen s druhým vstupním vývodem vysílače přípojného místa. Druhý výstupní vývod vysílače přípojného místa je spojen s třetím vývodem přípojného místa. Druhý výstupní vývod vysílače přípojného místa může být také spojen s prvním vývodem zdroje automatického předpětí a druhý vývod zdroje automatického předpětí potom spojen s třetím vývodem přípojného místa.Zapojení podle vynálezu je výhodné zvláště tehdy, má-li být k jedinému centrálnímu počítači připojen větší - předem neznámý počet vzdálených terminálů, nebot přípojná místa lze řadit do série a vytvářet tak společné vedení, přičemž zakončení proudové» smyčky ani jeho připojení k centrálnímu počítači se nemění. V místech rozebiratelných svorek lze kdykoliv terminály odpojít ai připojit je v jiném přípojném místě. Nepominutelnou výhodou je rovněž jednoduchost zapojení přípojného místa. Chování vstupů a výstupů terminálů přitom může být stejné jako pro připojení běžné proudové smyčky. Další výhodou zapojení je to, že při vysílání z terminálu je možný současný odposlech na vedení, který může sloužit ke kontrole správnosti vyslaných dat.Na připojených výkresech je v blokových schématech znázorneno zapojení přípojných míst pro komunikaci terminálů s centrem,a to na obr. 1 vnitřní zapojení přípojného místa a na obr. 2 zapojení přípojných míst k centrálnímu počítači prostřednictvím společné proudové smyčky.Proudová smyčka se při vysílání centrálního počítače l-sobr.2-uzavírá z prvního vývodu ll centrálního počítače l přes vstup gl přímé větve vedení g proudové smyčky, výstup gg přímé větvevedení g proudové smyčky, první vývod Ži a druhý vývod gg zakončení Ž proudové smyčky a konečně přes spolećný zpětný vodič 2 vedení g proudové smyčky zpět do druhého vývodu lg centrálního počítače l. Do přímé větve vedení 2 proudové smyčky jsou svými prvními vývody gl a druhými vývody 53 sériové zapojená přípojná místa 5 tak, že vždy první vývod il přípojného místa A následujíoího je spojen s druhým vývodem gg přípojného místa 3 předcházejícího, přičemž třetí vývody 52 přípojných míst 3 jsou spojeny se společným zpětným vodičem gg.První vývod il přípojného místa glroor. 1 ~je spojen s prvním vstupním vývodem ál příjímače É přípojného místa 3. Druhý vstupní vývod Qg příjímače É přípojneho místa 3 je spojen s druhým vývodem 5 přípojného místa 3 a současně s prvním výstupním vývodem 12 vysílače 1 přípojného místa 4.První výstupní vývod Q příjímače É přípojného místa 5 je přes první rozebiratelnou svorku zl spojen s prvním vstupním vývodem El terminálu 5.Druhý výstupní vývod ái příjímače Ř přípojného místa 5 je přes druhou rozeoiratelnou svorku Ž spojen s druhým vstupním vývodem gg terminálu 5. První výstupní vývod 22 terminálu Ž je přes třetírozebiratelnou svorku Ž spojen s prvním vstupním vývodem ll vysílače 1 přípojného místa 5. Druhý výstupní vývod Ži terminálu 5je přes čtvrtou rozebiratelnou svorku 23 spojen s druhým vstup ním vývodem lg vysílače 1 přípojného místa 4. Druhý výstupní vý vod 15 vysíloče 1 přípojného místa 5 je spojen s třetím vývodem 52 přípojného místa 4.Spojení prvního vývodu El a druhého vývodu 52 přípojného místa A přes přijímač Q přípojného místa 3 tvoří přímou větev vedení g proudové smyčky. Terminál 2 lze v místech rozebiratelných svorek zl, 22, 2, 23 připojovat nebo odpojovat.Při vysílání z terminálu 5, umístěného v libovolném připoj ném místě 5-obr. 2- se proudová smyčka uzavírá od prvního vývodu ll centrálního počítače l přes vstup gl přímé větve vedení 2proudové smyčky až k prvnímu vývodu Al tohoto přípojného místa 3 a dále přes třetí vývod 32 tohoto přípojného místa 5 společným zpětným vodičem g vedení Ä proudové smyčky do druhého vývodu lg centrálního počítače l. Poněvadž k uzavření proudové smyčky při vysílání z terminálu Ž dochází i přes přijímač É téhož přípojného místa 4, může být současně kontrolována správnost vyslanýchZapojení lze alternatívne doplnit nobr. 1 zdrojem § automatického předpétí tak, že druhý výstupní vývod 13 vysílaće 1 připojného místa 3 je spojen 5 prvním vývodem gl zdroje Q automatického pŕedpěti a teprve druhý vývod gg zdroje Q automatického předpétí je spojen 5 třetím vývodem 3 pŕipojného místa 3. Tím se omezuje velikost napětí, které je při provozu přípojeno na vysílač 1 přípojného místa 5, a umožňuje se tak vzájemné spojení í extrém ně vysokého počtu přípojných míst É do společného vedení 2 proudové smyčky.Celková jednoduchost zapojení vynikne zejména tehdy, bude-li zdroj § automatického předpětí tvořen polovodičovými přeohody a přijímač Q a vysílač 1 připojného místa 5 optoelektroniokými va zebnimi prvky.Zapojení podle vynálezu je použitelná např. k připojení sítě inteligentníoh terminálů k centrálnimu počítači spravujíoimu společnou datovou základnu nebo při sběru čislioových dat 2 teehnologického procesu.

MPK / Značky

MPK: G06F 13/00, G06F 13/10

Značky: zapojení, míst, přípojných, terminálu, komunikaci, centrem

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-263427-zapojeni-pripojnych-mist-pro-komunikaci-terminalu-s-centrem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení přípojných míst pro komunikaci terminálů s centrem</a>

Podobne patenty