Obvod bezkontaktního přepínání rozsahů měřicích přístrojů

Číslo patentu: 263416

Dátum: 11.04.1989

Autor: Pracný Dušan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká obvodu bezkontaktního přepínáni rozsahů měřicích přístrojů, tvořeného analogově čislicovým převodníkem, spojeným svými výstupy se vstupy zobrazova če a s druhými vstupy zdroje řidicího signálu»Automatické přepínání rozsahů se v současné době provádí kontaktnim způsobem, například pomocí kontaktů relé, nebo bezkontaktním způsobem, například polovodičovými spínači. V obou těchto případech se měřený signál přivádí na dělič napětí a úroveň, vhodná prov 1 astní měřicí přístroj, se snímá z odboček děliče bud pomocí kontaktů relé, jeěli měřicí přístroj vybaven kentaktním přepínáním rozsahů, nebo pomocí polovodičových spínačů,je-li měřicí přístroj vybaven bezkontaktnim přepínánímNevýhody současného stavu spočivají u kontaktního způsobu přepínáni rozsahů zejména v tom, že přepínání pomoci relé je energeticky značné náročné a zpravidla je nelze použít u malých provoznich přístrojů napájených z baterii. Nevýhodou dosud známých způsobů bezkontaktníľ ho přepinání rozsahu je to, že většinou konečný odpor v rozepnutém stavu a nezanedbatelný odpor polovodičového spínačevsepnutém stavu vzhledem k odporovému děliči,z něhož je měřený signál snímán, zatěžuje měření značnou chybou Společnou nevýhodou obou způsobů přepínání roz sahů pak je, že úroveň vstupního signálu je možno jensnižovat Jinou nevýhodou pak je zúžení šířky přenášeného pásma signálu, ke kterému dochází proto, poněvadž spínací prvek se svými parazitnimi vlastnostmi se nachází přímo v ćestě signálu.Uvedené nevýhody dosavadniłlo stavu do značné míry odstraňuje obvod bezkontaktního přepínáni rozsahů měřicich přistrojů, tvoŕený analogově číslicovým převodníkem, spojeným svými výstupy se vstupy zobrazovače ase vstupy zdroje řidíciho signálu, jehož podstatou je, že analogově čislicový převodnik je svým vstupem spojen přímo s výstupem operačniho zesilovače a přes zpětnovazební rezistor s invertujícím vstupem operačniho zesilovače, který je spojen svým neinvertujicim vstupom se vstupní svorkou zapojení a svým invertujicím vstupem s výstupem alespoň jednoho zpětnovazebniho obvodu, jehož vstup je spojen s výstupm zdroje řidiciho signálu, přičemž každ zpětnovazební obvod je tvořen předřadným rezistorem, jehož první vývod je spojen s výstupem zpětnovazebního obvodu a jehož druhý vývod je spojen s emitorem polem řízeného tranzistoru, spojeného svým kolektorem se zemí a svouřídící elcktrodou se vstupem zpětnovazebniho obvodu.Výhody obvodu bezkontaktniho přepínáni rozsahů měřicích přístrojů podle vynálezu spočivaji zejména v tom,že umožňuje měření malých signálů, poněvadž v signálové cestě se úroveň signálů může zvyšovat, což u známých za pojení není možné. Signál prochází stále stejnou cestoupřes operační zesilovač, jehoáěžlení se při přepínání rozsahů mění změnou zpětné vazby, která není zapojena přímo do cesty mäeného signálu. dinou výhodou obvodu podle vynálezu je, že polem řízený tranzistorý jehož ovládáním se provádí přepinání rozsahů, nevyžaduje pro své ovládání téměř žádnou energií, takže tento obvod je zvlášť vhodný pro malé provozní přístroje napájenébateriemi Jinou výhodou obvodu podle vynálezu je, žeprakticky nezužuje šířku přenášeného pásma, poněvadžspínací prvek je mimo dráhu signálu. Konečné delší nezanedbatelnou výhodou obvodu podle vynálezu je, že pa~ rametry rezistorů zpčtné vazby je možno snadno zvolit tak, aby odpor polovodičového spínacího prvku v sepnutém a rozepnutém.stavu minimálně žhoršoval chybu měření,čímž se zvyšuje přesnost měření ve srovnání s dosud známými měřicími přístroji s bezkontaktním přepínáním rozsahů.Vynález bude dále podrobněji popsán podle přiloženého výkresu, na němž je schematícky znázornčno příkladné provedení obvodu bezkontaktního přepínání rozsahůměřících přístrojů podle vynálezu.Na obrázku je znázorněn zdroj l měřeného napětí, spo jjený svým výstupem se vstupní svorkou g zapojení a s ne invertujícím vstupem operačního zesilovače 3. Invertují cí vstup operačního zesilovače g je spojen přes zpětnova zební rezistor 4 s výstupom operačniho zesilovače 3 ase vstupem analogově číslicového převodníku§, který jespojen svými výstupy se vstupy zobrazovače zdroje 1 řídícího signálu. K invertujícímu vstupu operačního zesilovače Q jsou dále připojeny výstupy dvou zpětnovazebních obvodů §. Každý z těchto zpětnovazebních obvodů 8 je tvořen předřadným rezistorem 9, jehož prvnívývod je spojen s výstupem zpčtnovazebního obvodu § a jehož druhý vývod je spojcn s emitorem polem řízeného tranzistoru lg, jehož kolektor je uzemněn a jehož řídíoí elektroda je spojena se vsñupem zpětnovazebního obvo du 8 ja s výstupem zdroje 7 řídioího signálu.V činnosti obvodu podle vynálezu se měřený signálpřivádí na vstupní svorku zesílovačem Q, jehož zesílení je řízeno zpčtnou vazbou tak, že výstupní signál z operačního zesilovoče § je po zpŕacování analogově číslicovým převodníkem § přivedenna vstup zdroje 1 řídicího signálu, z jehož výstupu jej-řízen jako spínač pracující polem řízený tranzístor gg.7 Jeàlí polem řízený tranzistor lg v rozepnutém stavu, jezpčtná vazba z výstupu operačního zesilovače 3 na jehoinvertujíoí vstup stoprocentní a zesílení operačního zesilovače Q jejk 1. Je-li polem ŕízený tranzistor lg v sepnutém stavu, je zesílení operačního zesilovače Q větší než 1 a je funkcí vzájemného poměru odporů zpětnovazebního rezistoru 3 a předřadného rezistoru g. Pro přepínání rozsahů vícerozsahového měřioího přístroje je třeba zapojit pro každý další rozsah další zpčtnovazebfní obvod §, u něhož se hodnotou předřadného rezistoru 9

MPK / Značky

MPK: G01R 13/02

Značky: měřicích, přepínání, obvod, bezkontaktního, přístrojů, rozsahu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-263416-obvod-bezkontaktniho-prepinani-rozsahu-mericich-pristroju.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Obvod bezkontaktního přepínání rozsahů měřicích přístrojů</a>

Podobne patenty