Zásobník pre aktívne vetranie zrnitých a sypkých materiálov

Číslo patentu: 263361

Dátum: 11.04.1989

Autor: Konušiak Anton

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka konštrukcie zásobníka pre aktívne vetranie zrnitých a sypkých materiálov, tvoreného zásobníkom, ktorého jedna strana je prievzdušná a na druhej strane sa nachádza najmenej jedno prevzdušňovacie potrubie.Pri zásobníkoch združených do batérií sa aktívne vetranie uskutočňuje nasávaním alebo tlačením vzduchu z hornej alebo dolnej časti zásobníka. Týmto spôsobom sa prevzdušňujú uskladnené materiály v celej nasypanej výške. Pretože sa aktívne vetranie používa nielen k ochladzovaniu materiálu ale aj k jeho sušeniu, vzduch po určitej dráhe sa nasýti vlhkosťou, pri dalšom pohybe násypom materiálom vznikajú zbytočné energetické straty a naviac nasýtený vuduch pri výstupe z násypu zrnín do chladnejšieho prostredia uvoľňuje vlhkost, ktorá navlhčuje hornú vrstvu materiálu v zásobníku. Umiestnenie prevzdušňovacieho elementu do polovice výšky zäšťĺhíka len čiastočne odstráni horeuvedené nedostatky, pričom prevedenie takejto konštrukcie je technicky náročné. Ďalšou existujúcou konštrukciou aktívneho vetrania je použitie centrálneho prevzdušňovacieho potrubia umiestneného v zásobníku s perforovaným plášťom. Toto riešenie zmenšuje prevzdušňovanú hrúbku násypu materiálu, ale dá sa použit len pre malé zásobníky z dôvodu komplikovanej konštrukcie prevzdušñovacieho potrubia pre väčšie výšky zásobníkov. Pri tomto riešení musia byť zásobníky rozostavené v určitej vzdialenosti od seba, aby sa umožnilo prúdenia vzduchu cez ich plášť.Pri iných konštrukciách sa umiestňujú prevzdušňovacie potrubia na protilahlé steny zásobníka, či už zvonka alebo zvnútra. Týmto riešením sa dosiahne rovnomerné aktívne vetranie celého násypu zrnín, avšak ich nevýhodou je, že tu nemožno zvyšovať objem vháñaného vzduchu pre veľký vzduchotechnický odpor prevzdušňovacích potrubí.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje zásobník.pre aktívne vetranie zrnitých a sypkých materiálov, podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v umiestnení najmenej jedného prevzdušňovacieho potrubia s odbočkou na jednu stranu zásobníka a vytvorení prievzdušnej steny na druhem strane zásobníka. Perforácia prevzdušñovacieho potrubia má konštantné rozmery alebo je regulovateľná prestaviteľná klapkami. V prevzdušňovacom potrubí môže byt umiestnený tesniaoi piest, tesniaci piest s tesniacou rúrou alebo tesniace rolety spojené s navíjacím zariadním lanom. Nahrievacie a chladiace potrubie môže byt umiestnené v prevzdušňovacom potrubí alebo po jeho obvode.umiestnením prevzdušňovacieho potrubia na jednu stenu zásobníka a vytvorením prievzduš nej steny sa znižuje vzduchotechnický odpor, dosahuje sa rovnomernejšie aktívne vetranie násypu zrnitých a sypkých materiálov. Použitím či už tesniaceho piesta, tesniaceho piestaa tesniacej rúry alebo tesniacej rolety sa dosahuje aktívne vetranie násypu materiálu v zásobníku pri menlivej výške. Použitím nahrievacích alebo chladiacich rúr sa využije účinne odpadové teplo alebo chlad pri aktívnom vetraní.Predmet vynálezu je schematicky znázornený na priložených výkresoch, kde obr. 1 predstavuje rez zásobníka po výške v ktorom je umiestnené perforované prevzdušňovacie potrubie s perforovanými doskami na jednej strane zásobníka a na druhej strane zásobníka je prievzdušná stena s perforovanými doskami, obr. 2 je priečnym rezom obr. 1 v polohe A-A kde hranaté prevzdušňovacie potrubie je V hranatom zásobníku a je uzatvárané tesniacimi roletami, obr. 3 je priečnym rezom obr. 1 v polohe A-A, kde okrúhle prevzdušňovacie potrubie je v zaoblenom zásobníku a je uzatvárané tesniacím piestom, obr. 4 predstavuje rez zásobníka po výške v ktorom je umiestnené prevzdušňovacie potrubie z prestavitelných klapiek na jednej strane zásobníka, V ktorom je uložené nahrievacie potrubie, a na druhej strane zásobníka je prievzdušná stena vytvorená z prestaviteľných klapiek, obr. 5 je priečnym rezom obr. 4 v polohe A-A,kde prevzdušňovacie potrubie s prestavitelných klapiek a prievzdušná stena s prestavitelných klapiek sú umiestnené v hranatom zásobníku, obr. 6 je priečnym rezom obr. 4 v polohe A-A kde prevzdušňovacie potrubie s prestavitelných klapiek a prievzdušná stena sú umiestnené v zaoblenom zásobníku, obr. 7 predstavuje rez zásobníka po výške, kde perforované prevzdušňovacie potrubie je uzatvárané tesniacim valcom a tesniacim pistom, obr. 8 predstavuje priečny rez zásobníka kde prevzdušñovacie potrubie je umiestnené na vonkajšom obvode zásobníka,obr. 9 predstavuje priečny rez zásobníka kde čast prevzdušňovacieho potrubia je z vnútornejsteny zásobníka a časť z vonkajšej steny zásobníka, obr. 10 predstavuje bočný pohľad na batériu zásobníkov, obr. ll predstavuje rez batérie zásobníkov v polohe A-A z obr. 10 a obr. 12 predstavuje priečny rez batérie zásobníkov v polohe B-B z obr. 10.Do zásobníka l je na jednej strane umiestnené najmenej jedno prevzdušňovacie potrubie g s najmenej jedným ventilátorom 1 a najmenej jednou odbočkou 1 pre pripojenie agregátu upraveného vzduchu. Na prevzdušňovacom potrubí 5 a na odbočke 1 sú uzatváracie klapky Q. Prevzdušňovacie potrubie g v jednom prípade je vytvorené plechom s konštantným rozmerom perforácie, pričom na čapoch g sa nachádzajú perforované dosky g s menším rozmerom perforácie. V druhom prípade je prevzdušňovacie potrubie g vytvorené prestavitelnými štrbinovými klapkami gg okolo čapov ll. Prevzdušñovacie potrubieg môže byt umiestnené na vnútornej stene, vonkajšej stene a V strede steny zásobníka l. Prievzdušná stena Q je V jednom prípade vytvorená z pevnej perforovanej dosky gl, z otočných perforovaných dosák gg na čapoch gg az pevných štrbinových klapiek gg. V druhom prípade je prievzdušná stena g vytvorená z prestavitelných klapiek gá okolo čapov gg.V prevzdušňovacom potrubí 3 sa nachádza tesniaci piest lg, alebo tesniaci piest lg a tesniaci valec lg, alebo najmenej jedna tesniaca roleta li spojená lanom s navíjacím zariadením ll. V prevzdušňovaccm potrubí g alebo na jeho obvode sa môže nachádzať najmenej jedno nahrievacie alebo chladiace potrubie lg, opatrené teplovýmennými rebrami lg.Vo výsypke gg zásobníka l sa môže umiestniť prevzdušňovaoie potrubieg 3 spojené s prevzdušňovacim potrubim g. zásobník l je opatrený vyprázdňovacou klapkou gg, pod ktorou je dopravník QQ. V zásobníku je umiestnený snímač výšky hladiny lg a snímač teploty a vlhkosti 31 materiálu §. Zásobníky l sa združujú do batérií, ktoré majú technologickú vežu gł, naskladňovací dopravník 33 a zhadzovací vozík ga.zásobník pre aktívne vetranie zrnitých a sypkých materiálov pracuje nasledovným spôsobomV závislosti od naskladňovsného zrnitého alebo sypkého materiálu É nastaví veľkost otvorov v prievzdušnej stene Q a v prevzdušňovacom potrubí g. Toto sa môže dosiahnuť odklopením alebo pritlačením otočných perforovaných dosák g na prevzdušňovacie potrubie g, dalej odklopením alebo pritlačením otočných perforovaných dosák 3 na prievzdušnú stenu 3. Pri použití prestavitelných klapiek sa velkost otvorov v ptevzdušňovacom potrubí 3 nastaví pootočením prestaviteľných klapiek lg a veľkost otvorov v prievzdušnej stene sa nastaví pootočením prestaviteľných klapiek 35.Pri nasýpaní materiálu Ä do zásobníka ł sa začne vháňať do materiálu É ventilátorom3 vzduch. Aby sa zamedzilo unikaniu vzduchu cez otvory v časti prevzdušňovacieho potrubia3 nepokrytého materiálom § pomocou navíjacieho zariadenia ll uzatvoríme prevzdušňovacie potrubie g tesniacim piestom lg alebo tesniacou roletou li. Pri správnej polohe tesniaceho piestu lg alebo tesniacej rolety lg vzduch prechádza z prevzdušňovacieho potrubia 3 do materiálu É a odtiaľ cez prievzdušnú stenu g mimo zásobník l. Pri úplnom naplnení zásobníka l materiálom § sa tesniaci piest lg alebo tesniaca roleta li ustavia v krajnej polohe, kde sú mimo svojej funkcie. K regulácii procesu aktívneho vetranie slúži snímač výšky hladinyłg a snímač vlhkosti a teploty gl materiálu Ž.V prípade potreby aktívneho vetranie len úzkej vrstvy materiálu É v zásobníku l je v činnosti len ventilátor 1 v hornej časti prevzdušňovacieho potrubia 3, vzduch prechádza tesniacim valcom lä a do materiálu Q vniká len cez časť prevzdušňovacieho potrubia 3, vymed zenú spodným okrajom tesniaceho valca lg a hornou častou tesniaceho piesta lg.V prípade ked chceme efektívne využívat odpadové teplo alebo ohlad k úprave vzduchu pre aktívne vetranie nosič tepla alebo chladu prechádza nahrievacím alebo chladiacim potrubím lg umiestneným v prevzdušňovacím potrubím 3. kde je potrubie lg ofukované vzduchom z venti 263361 4látora 1 pričom takto prihriaty alebo ochladený vzduch potom prechádza materiálom § v zásobníku 1. Ak použijeme pre aktívne vetranie upravovaný vzduch agregátom, tento sa pripojína odbočku 1 pričom sú zavreté klapky Q pred ventilátormi 1. Ked je prevzdušñovacie potrubie 3 vytvorené z prestaviteľných štrbinových klapiek 15 možno tieto v predpísanej dĺžke uzatvoriť a vzduch preniká do materialu § len cez otvorené štrbinové klapky ł§ Pri vytváraní batériísa zásobníky 1 stavajú k sebe neprievzdušnými stenami, pričom pre naskladňovanie materiálu§ slúži technologická veža gł, vodorovný dopravník 33 a zhadzovací vozík 33. K vyskladneniu1. Zásobník pre aktívne vetranie zrnítých a sypkých materiálov, vyznačujúci sa tým,že na jednej strane zásobníka (1)jeImúestnené najmenej jedno prevzdušňovacie potrubie (2) s najmenej jedným ventilátorom (4), 5 najmenej jednou odbočkou (7) pre pripojenie agregátu urpaveného vzduchu uzatváraoími klapkami (6) a na druhej strane zásobníka (l)je vytvorená prievzdušná stena (3) pre umožnenie prúdenia vzduchu do okolitého priestoru.2. zásobník pre aktívne vetranie zrnitých a sypkých materiálov podľa bodu 1, vyznačujúci sa tým, že priestupná stena (3) pozostáva z pevnej z perforovanej dosky (21), otočných perforovaných dosák (23) na čapoch (24), z pevných štrbinových klapiek (22) a na prevzdušňovacom potrubí (2) sa nachádzajú perforované dosky (9), otočné okolo čapov (8).3. Zásobník pre aktívne vetranie zrnitých a sypkých materiálov podľa bodov 1 a 2, vyznačujúoí sa tým, že v prevzdušñovacom potrubí (2) je umiestnený tesniaci piest (10) spojený s navíjacím zariadením (11).4. Zásobník pre aktívne vetranie zrnitých a sypkých materiálov podľa bodov 1 a 2, vyznačujúci sa tým, že v prevzdušňovacom potrubí (2) je umiestnená tesniaca rúra (15) a tesniaci piest (10), ktoré sú spojené s navíjacím zariadením (11).5. Zásobník pre aktívne vetranie zrnitých a sypkých materiálov podľa bodov 1 a 2, vyznačujúci sa tým, že na stene prevzdušňovacieho potrubia (2) je umiestnená najmenej jedna tes~ niaca roleta (14) spojená s navíjacĺm zariadením (11).6. Zásobník pre aktívne vetranie zrnitýoh a sypkých materiálov podľa bodu 1, vyznačujúci sa tým, že prevzdušňovacie potrubie (2) je vytvorené prestaviteľnými štrbinovými klapkami (16) okolo čapov (17) a prievzdušná stena (3) zásobníka je vytvorená z prestaviteĺných klapiek (25) okolo čapov (26).7. Zásobník pre aktívne vetranie zrnitých a sypkých materiálov podľa bodov 1, 2, 5 as, vyznačujúei sa tým, že do prevzdušňovacieho potrubia (2) je uložené najmenej jedno vyhrievacie alebo chladiace potrubie (18), opatrené teplovýmennými rebrami (19).8. Zásobník pre aktívne vetranie zrnitých a sypkých materiálov podľa bodov 1 až 6,vyznačujúci sa tým, že na vonkajšej stene prevzdušňovacieho potrubia (2) je uložené najmenej jedno vyhrievacie alebo chladiace potrubie (18), opatrené teplovýmennými rebrami (19).9. zásobník pre aktívne vetranie zrnitých a sypkých materiálov podľa bodov 1 až 8 vyznačujúci sa tým, že vo výsypke (28) zásobníka (1) je umiestnené prevzdušňovacie potrubie (34),ktoré je spojené s prevzdušňovacím potrubím (ZL

MPK / Značky

MPK: A01F 25/22

Značky: zrnitých, sypkých, aktívne, zásobník, vetranie, materiálov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-263361-zasobnik-pre-aktivne-vetranie-zrnitych-a-sypkych-materialov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zásobník pre aktívne vetranie zrnitých a sypkých materiálov</a>

Podobne patenty