Zapojení pro ochranu pohonu textilního stroje

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

252 nas Vynález se týká zapojení pro ochranu pohonu textilního, zejméuJsou známy pohony textilních strojů, zejména šicích strojů, které jsou tvořeny třífázovým asynchronním hnacím motorem s kotvou nakrátko. Tento hnací elektromotor je spojen se zdrojem napětí o proměnném kmitočtu a amplitudě, který obsahuje usměrňovače, spínací regulátor napětí, k nimž jsou pripojeny obvody proudové ochrany, akumulátor energie a můstkový spínač. Zdroj napětí je připojen prostřednictvím budiče k řídícímu mikropočítači, který podle programu řídí vlastní činnost pohonu textilního stroje.Tyto pohony snižují sice podstatné spotřebu elektrické energie, hlučnost a opotřebení mechanických částí, a kromě toho umožňují 1 dálkově ovládání ve výrobních linkách, jsou však značně citlivé na krátkodobé výpadky elektrické napájecí sítě. Nedostatečná úroveň napájecího napětí řídícího mikropočítače způsobí velmi často vypadnutí z programu a tím 1 uvedení daného textilního stroje do nedefinovaného stavu.Jsou známé nulovací obvody, které při poklesu napájecího napětí řídícího mikropočítače pod stanovenou mez přivedou na nulovací vstup tohoto mikropočítače signál, který uvede řídící mikropočítač do klidového stavu.Nevýhodou však je, že u logických obvodu, které tvoří spojovací článek mezi výstupními výkonovými obvody pohonu a řídícím mikropočítačem, se při poklesu napájecího napětí objeví na výstupech signál, ktorý neodpovídá programu a může způsobit poškození stroje. Tento nežádoucí stav se může objevit takézsz 03 při zepínání nebo vypínání pohonu, kdy se v důsledku přechodováho jevu vyskytne na logických obvodech po určitou dobu nižší napájecí napětí.Cílem vynálezu je odstranit jyto nevýhody pohonu textilních strojů. j 1Úkolem vynálezu je vytvořit takové zapojení pro ochranu pohonu textilního stroje, které by jednoduše,v době kdy napájecí napětí logických obvodů nedosahuje požadované úrovně,rozpojovalo vstupy výkonových obvodů a výstupy řídících logických obvodů.Úkol je vyřešen zapojením podle vynálezu, jehož podstata spoěívá v tom, že je tvořeno nulovacím obvodem, jehož vstup je spojen 3 usměrňovsčem zdroje napájení logických obvodů a jehož jeden výstup je spojen se spínacím stabilizátorem zdroje napájení budičů e druhý výstup je spojen s nulovscím vstupem řídícího mikropočítače.Další význsky vynálezu vyplývají z popisu příkladného zepojení znážorněného na výkrese, kde značí obr. 1 schema zapojení pro ochranu pohonu textilního stroje, obr. 2 průběh napájecího napětí logických obvodů, obr. 3 časový diagram napětí na nulovecím vstupu řídícího mikropočítače e obr. 4 průběh napájecího napětí na budičích.Textilní stroj 1, v deném případě šicí stroj, je spojen s třífázovým asynchronním hnacím elektromotorem § který je nepojen na výkonovou část Ž pohonu. Na vstup této výkonové části Ž je připojeno zapojení pro ochranu tohoto pohonu, které sestává ze sítového transformétoru l, k jehož jednomu sekundárnímu vinutí je připojen zdroj g napájení logických obvodâ a k druhému sekundárnímu vinutí je připojen zdroj § napájení budičů. Zdroj g napájení logických obvodů sestává z usměrňova če gl a seriově připojeného stebilizátoru gg napětí. Výstupusměrňovače gł je přiveden na vstup nulovacího obvodu 2. Výs tup nulovacího obvodu g je spojen s nulovecím vstupem Žl řídícího~mikropočítače 2. Druhý výstup nulovacího obvodu 3 je spojen se vstupem spínacího stabilizátoru gg, kterému je předřazen usměrňovač gł zdroje 8 napájení budičů. Stabilizátor ggzdrojeg napájení logických ohvodů je spojen s řídícím mikropočítačem 3. Výstup řídícího mikropočítače 2 je spojen se vstu Pem budičů 1, které jsou jednak připojeny ke spínacímu stabi 282 038 lizátoru Qg zdroje § napájení budičů a jednak k již zmíněné výkonové části Ž pohonu.Činnost zapojení pro ochranu pohonu textilních atrojů probíhá následovně.Při připojení eítového transformátoru ł k elektrické síti vznikne na výstupech usměrňovačů gł a §ł stejnosměrně napětí. Na obr. 2 je znázorněn průběh napájecího napětí na výstupech usměrňovaěe gł při připojení nebo odpojení elektrické sítě. Stejnosměrné napětí z ueměrňovače gł je přivedeno jednak na vstup stabilizátoru gg napětí pro napájení logických obvodů,jednak na vstup nulovacího obvodu g, který zajištuje, že po připojení pohonu k elektrické síti - bod 5 na obr. 2 až do doby,než dosáhne výstupní napětí zdroje g pracovní úrovně - bod § až U 1 na obr. 2 - t.j. úrovně, která zaručuje správnou funkci logických obvodů, je na nulovacím vstupu řídícího mikropčítače 2 signál odpovídající klidovému stavu / obr. Ď/ a že spínací stabilizátor gg napětí je ve stavu, kdy na jeho výstupu je nulové napětí, Jakmile výstup zdroje g napětí logických obvodů dosáhne úrovně dané bodem Ě /obr. 2/, nulovací obvod 3 vydá signál jednak na nulovací vstup 2 řídícího mikropočítače 2/obr. 3/,který začne pracovat dle daného programu a jednak signál na vstup apínacího stabilizátoru gg napětí, na jehož výstupu se objeví stejnosměrné napětí v náběhu znázorněném na obr.4, kde tz znázorňuje dobu, za kterou zdroj § napájení budičü dosáhnÉpracovní úrovně U 2. Tím je zjištěno, že výkonová část Ž je uvedena do funkcĚpomocí budičů až po odeznění přechodového jevu způsobeného připojením zdrojů g.a Q napajení k elektrické síti.Při vypnutí nebo při výpadku elektrické sítě, případně při poruše ve zdroji g napájení logických obvodu je pokles stejnosměrného napětí na výetupech uaměrnovaěe gł na uroven danou bodem Q / obr. 2 / vyhodnocen nulovacím obvodem 2 tak,že~z jeho jednoho výstupu je přiveden signál znázorněný na obr. 3 na nulovací vstup 2 řídícího mikropočítaěe 2, na základě něhož se uvede do klidového stavu a jednak signál na vstup spínacího stabilizátoru gg napětí, najehož výstupu se v čase tv sníží stejnosměrné napětí z úrovně U 2 na nulu /obr. 4/, FYT čemž úroveň napětí na vstupu zdrojeŽ napájení logiských obvodů poklesne do bodu D, při kterém je ještě zaručená funkce282 nas logických obvodů. Při poklesu stejnosměrného napětí zdroje gnapájení logických obvodů pod úroveň danou bodem Q /obr. 2 / nastáva nedefinovatelný stav logických obvodů, ovšem v té době již napájecí napětí budičů 1 má nulovou hodnotu a výkonová část 2 je zaručené odpojena. Pohon textilních, zejména šicích strojů,vybavený zapojením pro ochranu podle vyná 1 ezu,odstreňuje možnost poruchy pohonu nebo poškození stroje, případně ohrožení obsluhy stroje.Zapojení pro ochranu pohonu textilního stroje, zejména šicího, obsahující zdroâ nBPáJ 9 ĺ 1 °šĺ°kÝ°h °bV°dů spojený s řídícím mikropočítačem a zdroj napájení budičů spojenýchs výkonovou částí hnacího ellektromotoru, vyznečující se tím,že je tvořenonulovacím obvodem /9/. jehož vstup je spojens usměrňovačem /21/ zdroje /2/ napájení logických obvodů ajehož jeden výstup je spojen se spínecím stabilizátorem /B 2/ zdroje /8/ napájení budičů a druhý výstup je spojen s nulovacĺm vgtupem /31/ řídícího mikropočítače /3/.

MPK / Značky

MPK: D05B 69/22

Značky: stroje, zapojení, pohonů, textilního, ochranu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-262036-zapojeni-pro-ochranu-pohonu-textilniho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro ochranu pohonu textilního stroje</a>

Podobne patenty