Krmivo z mléka a mléčných produktů

Číslo patentu: 261239

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tihanyi Vilmos, Lóth Ilona, Duduk Vendel, Guszter Béla, Potsubay János

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká krmiva z mléka a mléčných výrobků e prodlouženou odolností vůči škodlivým bakteriím.Při chovu zvířat, produkci mléka, zhodnocování pitného mléka a při zpracování mléka vznikají značná množství takzvaného odpadového mléka a odpadních produktů. Podle místa vzniku a druhu lze rozeznávat následující druhy odpadového mléka mléko, zbývajíoí ve stájích,mléko dopravované do závodu a tam zkyslé nebo z jiných důvodů nevhodné pro požívání, v maloobchodě neprodané, tj. zbylé mléko, případně kakao, dále již předem pro účely krmení získané kolostrum. Z mléčných produktů, vhodných pro zkrmování, lze uvést podmáslí a syrovátku.Pro zmíněné druhy odpadového mléka a mléčné produkty je charakteristické, že se v nich již po krätkém skladování v rozmezí pH 6,2 až 6,8 začnou rozmnožovat koliformní bakterie. Při tomto přirozeném kysání dosáhne celkový počet zárodků hodnotu 6 až 9 x 108, z čehož je 3 až 4 x 103 bakterií coli. Kysání mléka, vyvolané bakterieml coli, a značný obsah těchto bakterií v mléce má za následek, že při zkrmování takovýchto produktů dochází v mnoha případech k onemocnění zažívacích orgánů, poruchám růstu, zhoršení zhodnocování krmiva a vysokému počtu uhynutí.Vzhledem k nemocem zvířat a pro zabránění značným hospodářskýmškodám,vyplývajícím z těchto onemocnění. předepisují zákonné ustanovení o hygieně zvířat a rovněž odborná litaratura, že odpady zvířecího původu, mezi nimi i odpadové mléko a produkty z odpadového mléka,se smějí používat pro zkrmování pouze po tepelné úpravě, jíž se sníží počet bakterií celi a jiných původců onemocnění.způsoby tepelného zpracování, vypracované ve smyslu ustanovení zákona a odborné literatury, nepřinesly ale požadovaný úspěch. Zahřátím, případně tepelným zpracováním, došlo ke srážení kolostra a slabě kyselých mléčných produktů, obsažené bílkoviny koaqulovaly a koloidní součástí rychle stárly. Přitom vzniká tvarohovitá sraženina, jejíž nová homogenizace a použití pro krmení telat za podmínek praktického chovu zvířat již není možná.S ohledem na úroveň dnešní techniky bylo by sice možné vyloučenou koloidní sraženinu dispergovat, avšak produkt se během strojního zpracování, transportu jakož i skladování ochladí zhruba pod 38 až 36 °C. V případě telat a ovcí se ale tekuté krmivo, jehož teplota je nižší než 36 °C, dostane do bachoru, protože se konec zažívací trubice neuzavírá. V bachoru by mléko hnilo a vyvolalo by u zvířat nadýmání, popřípadě smrtelné onemocnění.Z odborné literatury je také známa chemická úprava kolostra a po delší dobu skladovaných mléčných produktů. prováděná bez tepelného zpracování. Pro konzervování se používá formalin a peroxíd vodíku. Novými nařízeními o hygieně zvířat a potravinách bylo ale, aby se předešlo znečištěnínlpotravin, zakázáno použití obou sloučenin.Cílem vynálezu bylo připravit krmivo chemickým odstraněním zárodků v odpadovém mléku a mléčných výrobcích různého původu a stupně zpracování za podmínek chovu zvířat, při teplotě okolí a za atmosférického tlaku, ve vodném prostředí, bez nebezpečí znečištění potravin a s možností zkrmovat krmivo podle vynálezu u mládat i zvířat jakéhokoli stáří.Dosavadní nevýhody byly odstraněny a cíle vynálezu bylo dosaženo u krmiva z mléka a mléčných výrobků různého původu, s prodlouženou odolností vůči škodlivým bakteriím podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje, vztaženo na celkovou hmotnost krmiva,mravenčí kyselinu v hmotnostní koncentraci 0,01 až 0.5 nebo/a propionovou kyselinu v hmotnostní koncentraci 0,1 až 5,0 a rovněž fumarovou, fosforečnou, mléčnou, jablečnou, vinnou,askorbovou, citrónovou a sorbovou kyselinu jednotlivě nebo jejich směsi v celkové hmotnostní koncentraci 0,1 až 5,0 .vynález spočíva na poznatku, že v systému kapalin molekuly mravenčí kyseliny a propionové kyseliny nejdříve v důsledku adsorpce ulpí na povrchu mikroorganismů, potom proniknoumembránou buñky a v těle bakterie brání aktivitě enzymů protoplasmy. Tyto sloučeniny iniciují také vmembráně buňky a v plasmě oxidační pochody. Inhibice enzymů a oxidační pochody rušíu mikroorganismů životně důležité pochody látkové výměny. V důsledku poruchy látkové výměny odumírá vegetativní forma mikroorganismu, popřípadě se přestanou rozmnožovat. Konečným výsledkem je pokles počtu zárodků v mléce.Kritickým úsekem při tomto pochodu je migrace mravenčí kyseliny, případně propionové kyseliny buněčnou stěnou. Podíl, který prošel, je u obou sloučenin tím větší, čím více je přítomno nedisociovaných molekul. To záleží na tom, že lipoprotidní membrána buněk mikrobú prepustí snadněji nedisociovaně lipofilní molekuly než silněji hydrofilní ionty. Nedisociované molekuly miavenčí kyseliny a propionové kyseliny se také rychleji rozptýlí v protoplasmě.Disociovaný podíl mravenčí kyseliny a propíonové kyseliny se může také zvýšit snížením hodnoty pH na 3,3 až 5,6. Proto se k odpadovému mléku jako adjuvans přidávají silné organické nebo anorganické kyseliny s velkou pufrační kapacitou, například askorbová kyselina,citrónová kyselina, sorbová kyselina, octová kyselina, mléčná kyselina, jablečná kyselina,vinná kyselina, fosforečná kyselina, fumarová kyselina.Jak bylo možno dále zjistit, nepůsobí použité kyseliny, tj. mravenčí kyselina a pr 0 pĺ~ onová kyselina, jakož i adjuvans pouze snížení zárodků, nýbrž aktivují také mléčnou bílkovinu a zlepšují její stravitelnost. Tímto způsobem zpracované odpadní mléko může být přijímáno rostoucimi mláčaty bez poruch zažíváni í potom, když se jeho teplota liší od teploty okolí.Je to tím, že zvýšení koncentrace vodíkových iontů působí jako chemické dráždidlo na sliznicí zažívacího systému a tím vyvolává během příjímáni kapaliny reflex uzavírání konce zažívaci trubice. Mléčné produkty zpracované kyselinou obcházejí bachor a dostávají se přímo do žaludku,kde trávení probĺhá bez poruch, které je možné očekávat V přeâním žaludku.Dále bylo u krmív podle vynálezu zjištěno, že chemické konzervování v protiklaâu k tepelnému zpracování nesnižuje krmnou hodnotu produktu a proto je možné používat konzervované produkty jako krmivo pro zvířata libovolného stáři. Produkt neobsahuje hrubé, chuchvalcovitě sraženiny bílkovin. Odpadové mléko konzervované podle vynálezu chemicky a mléčné produkty kozervované chemicky je možno přidávat do krmiva v libovolném poměru.Při přípravě krmiva podle vynálezu se postupuje tak, že se k odpadovému mléku, případně k mléčným produktům různého původu přidá mravenčí kyselina v hmotnostní koncentraci 0,01 až 0,5 , popřípadě propionová kyselina v hmotnostnĺ koncentraci 0,1 až 5,0 jakož í jako adjuvans v hmotnostní koncentraci 0,1 až 5,0 fumarová kyselina, fosforečná kyselina, mléčná kyselina, jablečná kyselina, vinná kyselina, askorbová kyselina, citrónová kyselina,sorbová kyselina nebo směsi vyjmenovaných kyselín. Kyseliny přidané k odpadovému mléku nebo k mléčným prodktům se promíchají a celek se nechá stát nejméně l hodinu při pH 3,2 až 5,6.Během stání se v roztoku vytvoří jemné vločky sraženiny. Suspense, která má sklon se usazovat, se před použítím rozmíohá a potom se přímo pžimíohä bez předchozího zahřátí při teplotě okolí objektu ustájení zvířat, minimálně lš °c, v libovolném poměru do krmiva nebo se přímo zkrmí s výhodou mladými zvířaty nebo zvířaty libovolného stáří.Podle jedné varianty využití krmiva podle vynálezu se z mravenčí kyseliny, popřipadě propionové kyseliny, jakož i z již zmíněných kyselin, přidávaných jako adjuvans, sloužících pro odstranění zárodků u mléčných produktů, připraví směs. Směs senanese na anorganický nebo organický nosič, například na mouku rastlinného původu nebo na hlínu. Tato předsměs se potom smíchá s odpadovým mlékem, popřípadě s mléčnými produkty v poměru, že se mravenčí kyselina nastaví na hmotnostní koncentraci 0,01 až 0,5 , popřípadě propionová kyselina na hmotnostní koncentraci 0,1 až 5,0 a množství ostatních kyselín, používaných jako adjuvans, popřípadě směsi těchto kyselín činí V hmotnostní koncentraci 0,1 až 5,0 .Mléčný produkt a předsměs se vzájemně smíchají a nechají se stát při teplotách nad 15 °C nejméně jednu hodinu při pH 3,2 až 5,6. Před použitím se suspenze, mající sklon seusazovat, rozmíchá. Může se potom použit přímo ke krmení zvířat nebo se může přimíchat ke krmivům.Podle jiné varianty využití krmiva podle vynálezu se smíchá 10 až 50 dílů hmotnostních mravenčí kyseliny nebo propionové kyseliny nebo jejich směsi s 10 až 50 díly hmotnostními fumarové kyseliny, mlěčné kyseliny, fosforečné kyseliny nebo jejich směsi a 20 až 30 díly hmotnostními krmné mouky a tato směs se V hmotnostní koncentraci 0,7 až 1,2 přidá k odpadovému mléku, případně k mléčným produktům.Mléčné produkty konzervované způsobem podle vynálezu se mohou zkrmovat mládaty nebo dospělými zvířaty při teplotě okolí bez předchozího zahřívání nebo se mohou přimíchávat v libovolném poměru k ostatnímu krmivu.Vynález je dále blíže objasněn následujícímí příklady. P ř í k 1 a d 1K odpadovému mléku, případně mléčným výrohkům jako je podmáslí, syrovátka, kolostrum,zkyslé a zbylé mléko, mléčné kakao atd., se přidá jako konzervační činidlo při teplotě okolí mravenčí kyselina V hmotnostní koncentraci 0,01 a fumarová kyselina v hmotnostní koncentraci 0,1 8. směs se uskladní. Celkový počet zárodků a počet bakterií coli se určuje před konzervovánim a po 72 hodinách po konzervování.výrobek vykazoval následující mikrobiologické parametrypH Zárodky V 1 g směsi celkem E. coli před odstraněním zárodků 4,2-6,8 6 x 108 3 x 102 po chemickém zpracování a 72 hodinovém skladování 4,2-4,5 1,6 x 102 P ř Í k l a d 2 Praoovalo se způsobem uvedeným V příkladě 1 s tím rozdílem, že se jako konzervačni činídlo použila mravenčí kyselina v hmotnostní koncentraci 0,3 a fumarová kyselina v hmot nostní konoentraci 0,2 .pH Zárodky v 1 g směsi celkem E. coli před ostraněním zárodků 4,2-6,8 8 x 109 4 x 103 po chemickém zpracování a 72 hodinovém skladování 3,8-4,2 1,2 x 102 P ř I k 1 a d 3 Postupovalo se způsobem jako v příkladu 1 s tím rozdilem, že se jako konzervačni činidlo použila mravenčí kyselina V hmotnostni koncentrací 0,5 8 a fumarová kyselina v hmotnostnípH Zárodky v 1 g směsi celkem E. coli před odatraněnim zárodků 4,2-6,8 7 x 108 2 x 103celkem E. coli po chemickém zpracování a 72 hodinovém skladování 3,2 0.9 x 102 P ř í k 1 a d 4 Postupovalo se způsobem jako V pŕikladu 1 s tim rozdilem, že se jako konzervační činidlo použila propionová kyselina V hmotnostní koncentraci 0,3 a fumarová kyselina V hmot nostni koncentraci 0,2 S.pH Zárodky V 1 g směsi celkem E. coli před ostraněnim zárodků 4,2-6,8 9 x 107 3 x 102 po chemickém zpracování a 72 hodinovém skladování 3,6 2 x 102 ~Pracovalo se způsobem popsaným V příkladě 1 s tim rozdílem, že se jako konzervačniho činidla použila mravenči kyselina v hmotnostnĺ koncentraci 0,3 nebo propionová kyselina V hmotnostní koncentraci 0,3 3, dále kyselina fumarová V hmotnostní koncentraci 0,1 , kyselina mléčná v hmotnostni koncentraci 0,1 , kyselina fosforečná V hmotnostní koncentraci 0,1 , vinná kyselina v hmotnostni koncentraci 0,1 a cítrőnová kyselina V hmotnostní koncentraci 0,1 t.pH Zárodky V 1 g směsi celkem E. coli před odstraněnim zárodků 4,2-6,8 7 x 107 4 x 103 po chemickém zpracování a 72 hodinovém skladování 3,2 0,6 xl 02 P ř 1 k 1 a d 6Postupovalo se způsobem popsaným V příkladě 1 s tím rozdílem, že se jako konzervačniho činidla použila propionová kyselina V hmotnostni koncentraci 5 , dále fumarová kyselina V hmotnostni koncentraci 0,1 , mléčná kyselina V hmotnostni koncentraci 0,1 , fosforečná kyselina v hmotnostní koncentraci 0,1 , citrónová kyselina V hmotnostni koncentraci 0,1 ,Vinné kyselina V hmotnostni koncentraci 0,1 , jablečná kyselina V hmotnostni koncentraci 0,1 a sorbová kyselina V hmotnostni koncentraci 0,1 .pH Zárodky V 1 g směsi celkem E. coli před odstraněním zárodků 4,2-6,8 7 x 107 4 x 103 po chemickém zpracování 2

MPK / Značky

MPK: A23K 1/16

Značky: mléčných, krmivo, produktů, mléka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-261239-krmivo-z-mleka-a-mlecnych-produktu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Krmivo z mléka a mléčných produktů</a>

Podobne patenty