Elektronický obvod pro přímé číslicové řízení úhlu otevření tyristorových měničů

Číslo patentu: 260104

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zapletalík Milan, Čechura Stanislav, Spíral Ludvík

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká zapojení elektronického obvodu pro přímé číslícove řízení úhlu otevření tyristorového měniče.Dosud známé způsoby řešení provádí řízení úhlu otevření tyrístoru elektronickým obvodem, jehož vstupom bývá většinou spojité stejnosměrné nebo střídavé napětí, Toto napětí bývá získáváno při použití počítače jako regulátoru pomocí digitálně-analogového převodníku, dále zpràcováváno jako analogový signál, například porovnáváno s pilovým průběnem napětí, vyhodnocováno komparátorem a jako logícký signál přiváděno na vstup blokovacího oecilátoru. Ve všech možných případech anelogového řízení úhlu otevření tyristorů je třeba vždy číelicový signál z řídícího počítače převádět na signál analogový. Tím se vždy zhoršuje celková přeenost jednak o přesnost vlastního digitál ně analogového převodníku, dále o přesnost generátoru pilovéhonapětí a o přesnost komparátoru. Dále-se řešení podstatné kom~ plíkuje nutností galvanického oddělení analogového signálu mezi řídícím počítačem a vlastní řídící a výkonovou částí tyristorového měníče. Další nevýhoda stávajících zapojení spočívá v rušení analogových eignálů při přenosu na větší vzdálenostia znaćnými ekonomickými náklady na řídící obvody tyríatorovýoh měničů.Výše uvedené nevýhody odstraňuje elektronický obvod podle vynálezu. Elektronický obvod sestává nejméně z Jednoho výkonového stupně, připojeného na servomotor s číslioovým čidlem,jež je spojene s počítačem ve funkci číslícového regulétoru rychlosti nebo polohy. Jeho podstaíou je, že na výetqppočítače je přípojen první čítač. Jeho hodinový vstup je připojen na výstup generátoru hodinových pulsů a výstup je přes prvnímonostebilní klopný obvod spojen s prvním rozdělovebím obvodom.Tři výstupy prvního rozdělovacího obvodu jsou přípojeny přes první generátor.zepa 1 ovacíoh impulsů k řídícím mřížkám tyristorů prvního výkonového stupně, jehož výstup je připojen na servo» motor. Na vstup prvního čítače a prvního rozdělovacího obvodu je přípojen výstup synchronizačního obvodu. Zároveň lze výstup počítače připojitještě na vstup registru, na jehož druhý vstup je připojen výstup synchronizačního obvodu. Dále je registr připojen na druhý čítač, který je zároveň přípojen na výstup generátoru hodinových pulsů a výstup synchronizačního obvodu. Výstup druhého číteče je připojen přes druhý monostabilní k 1 op~ ný obvod na vstup druhého rozdělovacího obvodu, na který je též připojen výstup synchronizačního obvodu. Tři výstupy druhého rozdělovacího bbvodujsou přes druhý generátor zapalovacích im» pulsů připojenykzřídícím mřížkám tyristorů druhého výkonového stupně. Jeho výstup a v tomto případě i výstup prvního výkonu» vého stupně jsou propojeny se servomotorem.Hlavní výhody elektronického obvodu pro přímé číslícovéÁ řízení úhlu otevření tyristoru podle tohoto vynálezu spočívajív tom, že tento obvod umožňuje přímé číslicové řízení bez pomo~ ci digitálné analogového převodníku, zpracování vstupního sigu nálu je číslicové, konstrukce řídících obvodů je jednoduchá a dovoluje použít pouze tuzemské součástky, případné součástky dovážené v rámci RVHE a celé řídící zařízení je napájeno jediným stejnosměrným napětím 5 V.Příkled zapojení elektronického obvodu podle vynálezu je na přiloženém výkresu, kde jezndłorneho blokové schéma obvodů pro přímé číslícové řízení tyristorového měničą a to varianta se dvěma výkonovými stupnipři regulací polohy.Výstup generátoru łg hodinových pulsů je připojen jednak na vstup prvního čítače gg a jednak na vstup druhého čítače łgg. Druhým vstupem prvního a druhého čítače go a łgg je číslicová hodnota řídící veličiny z výstupu počítače łzg se zadávacím členem łgg, který může být součástí tohoto počítače łlg. Třetívstupy prvního e druhého čítače gg, łgg jsou spojeny s výstupem synchronizačního obvodu 19. Řídící veličina z počítače § 19 je- 3 do druhého číteče § 99 vedena přes registr 99, kde je uchovánado příchodu následujícího synchronizačního ímpulsu. Výstup prvního čítače 99 je připojen na vstup prvního monostabílního klopného obvodu 29, jehož výstup je spojen se vstupem prvního rozdělovacího obvodu 39. Výstup druhého čítače § 99 je analogícky přes druhý monostabilní klopný obvod §§ 9 epojen a druhým rozdě lovacím obvodom § 99. Druhými vstupy prvního a druhého rozdělo vacího obvodui 9 a § 99 jsou výstupy synchronizačního obvodu 1. Třivýstupy prvního rozdělovacího obvodu 59 jsou připojeny přes první generátor 59 zapalovacích impulsů k řídícím mřížkém jednotlivých tyristorů prvního výkonového stupně 99. Rovněž taktři výstupy druhého rozdělovacího obvodu §g 9.jsou přes druhý generátor §§ 9 zapalovacích impuleů přípojeny k řídícim mřížkám tyristorů druhého výkonového stupně § 5. První í druhý výkonový stupeň 99, § 59 jsou propojeny se servomotorem 99. Výstupem servomotovu 99 v tomto případě je poloha, která je enímána číslicovým čidlem § 59 a přiváděne na vstup počítače § 1.Funkce elektronického obvodu pro přímé číslicové řízení úhlu otevření tyrístorového měniče spočívá v tom, že číslicový signál z řídícího počítače § 19 je příváděn do číslicově-časového převodníku, který se zde skládá z dvojice první» ho a druhého čítače 99 a § 99, z nichž jeden čítá směrem nahoru a druhý směrem dolů. Výstupy prvního a druhého čítače g 9 a § 99 jsou vedeny dvojici monostabílních klopných obvodů 29, §§ 9, které generují zapalovací impulsy. Hodnota, na kterou se první čítač gg a druhý čítač § 99 naetavují, odpovídá velikosti řídící veličiny, udávající úhel otevření tyristorů. Předvolba je prováděne vždy v okamžiku průchodu fázového napětí nulovou hod~ notou. od tohoto okamžiku začneprvní i druhý čítač gg, § 99 W načítávat hodínové impulsy. Po dosažení mezních stavů prvního R druhého čítače g 9 a § 99 jsou generovány spouštěcí impulsy pro první a druhý monostabílní klopný obvod-29 a §§ 9. Výstup prvního adruhého monostabilního klopného obvodu 29 a §§ 9 Jsou vedeny na první a druhý rozdělovací obvod 59-a §g 9, které přidělují zapalovací ímpuls prvního a druhého monostabilního klapného obvodu 29 a §§ 9 příslušnému tyristoru. Takto rozděĺené zapalovací impulsy jsou před přívedením do prvního a druhéhovýkonového stupně Qg a 140 ještě výkonové přizpůsobeny a gal vanícky odděleny od cílové části. Správnou funkci celého zaŕí~zení zajišťuje synchronizační obvod 19, který určuje okamžiky nastavení předvolby a zahájení čítání a zajišťuje též přidělování zapalovacích inpulsů z prvního a druhého monostabilního klopného obvodu 29 a łłg jednotlivým tyristorům.V případě varianty při regulaci rychlostí je zapojení v podstatě tvořeno pouze jedinou větví s jedním výkonovým stupněm. Pak je tedy výstup generátoru łg hodinových pulsů připojen na vstup prvního čítače gg. Druhým vstupom prvního čítače gg je číslícová hodnota řídící veličiny z výstupu počí~ tače § 19 se zadávacím členem § 59 požadované rychlosti, ktený může být součástí tohoto počítače § 19. Třetí vstup prvního čítače gg je propojen s výstupom synchronizečního obvodu 19. Výstup prvního čítače gg je připojen na vstup prvního monostabilního klopného obvodu 29, jehož výstup je spojen se vstupem prvního rozdělovaoího obvodu gg. Druhým vstupem prvního rozdělovacího obvodu 39 je výstup synchronizačního obvodu 19. Tři výstupy prvního rozdělovacího obvodu łg jsou připojeny přes první generátor 59 zapelovacích impulsů k řídícím mřížkám jednotlivých tyristorů prvního Výkonového stupně gg. výstup prvního výkonového stupně gg je připojen na servomotor gg, jehož. otáčky jsou snímány číslićovým čidlem łjg e přiváděny na vstup počítačů łgg.Funkce elektronického obvodu pro přímé číslicové řízení úhlu otevření tyristorověho měniče v tomto případě spočívá v tom, že číslicový signál z řídícího počítače 119 je přiváděn do číslicově-časového převodníku, který se skládá z prvního čítačevgg čítajícího nahoru. Výstup prvního čítačegg je vedan na první monoetabilní klopný obvod Žg, ktorý generuje zapalovací ímpulsy. Hodnota, na kterou se první čítač gg nastavuje,odpovídá velikosti řídící veličiny, udávající úhelotevření tyrístoru. Předvolba je provedena vždy v okamžiku průchodu fázového napětí nulovou hodnotou a je řízena signálemsynchronizačního obvodu 19. od tohoto okamžiku začne první

MPK / Značky

MPK: H03K 19/096

Značky: řízení, přímé, obvod, elektronický, otevření, úhlu, číslicové, tyristorových, měničů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-260104-elektronicky-obvod-pro-prime-cislicove-rizeni-uhlu-otevreni-tyristorovych-menicu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektronický obvod pro přímé číslicové řízení úhlu otevření tyristorových měničů</a>

Podobne patenty