Nástroj k odstraňování běžců z prstenců prstencového dopřádacího nebo skacího stroje

Číslo patentu: 259990

Dátum: 15.11.1988

Autor: Sedláček Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález ee týká nástroje k odstraňováni běžců z prstenoů prstencového dopřádeciho nebo eksciho stroje, zahrnujici rukojetí nástroje e orgán ke stažení či rozlomeni běžce.Hromadná výměna běžců se provádí pomocí mosazného háčku na odstreňováníunábelů. špičke háčku se zevleče do prostoru mezi bêžcem e okrajom prstence a vypáčením nebo trhnutim se běžec vyvlěkne z přiruby prstence nebo se běžec zlomí. Pokud se při tom úkonu běžec nezlomi, zůstává navlečen na niti, 4 která uvolněnim napětí e zákrutem běžec přímo obtoči. Takje jeho uvolněni z nite relativně zdlouhavé. Jedná se o jednotvárnou práci, pri ktoré je psdlena neustále.v pčedklonu ohnutá, aby zblízka viděla na vykonávanou práci.Je zném způsob s zařízení k odstreňováni běžce z prsten ce dopřádaciho nebo skeciho stroje podle DOS 3 030-444, priněmž je běžeo uchopen orgánom príslušného nástroje a odstraněn z prstence. Nástroj pro snimání běžce vykazuje prostře dek k uvedení běžce do enímaci.po 1 ohy vůči orgánu k uchopení běžce, přičemž tento orgán má háckový člen, pohyblivý směrem k prstenci v rovině.běžce, určený k přetažení nebo přetlačoni oěžce, na jeho konci pes přilehlou hranu prstencové příruby.K navedeni běžce do enímací polohy je určen permanentniÁ magnet uchycený z boku v zepuätěné ploäce, sousedíci s opěr nou plochou vytvořenou v dalším orgánu tvořícím těleso nástroje. Nástroj je dále opatřen eberným zařízením pro běžcćš které má sběrnou jimku spojenou s lapacím otvorom. Sběrná jiuka má na horní straně neuzaviratelný otvor k vyprazdňování.Obe orgány tvořící těleso nástroje jsou spojeny s uchopovse címí členy s mají uchycení prevedené na způsob kleětí a jsou od sebe odtlečovány pružinou.Nevýhodou tohoto zařízení je jednostranný směr navádění běžce k nástroji. Dočasné zmagnetizování príslušné části prstence po určitou dobu píbrzčuje.kruhový pohyb běžce po prstenoi. Další nevýhodou je omezená použití nástroje M ohledem na postavení prstencové lavice K napředenému potáči na vřetenu, nebot nástroj zasahuje do vnitřního průměru prstence. Rovněž tak nevýhodou je nešetrné zecházení nástroje e prstencem, které způsobuje zvýšený oděr zobcem v pracovním prostoru.odstranění uvedených nevýhod si klade za cíl předložený vynález - nástroj pro odstrsňování-běžců z prstenců podle t vynálezuí jehož podstata spočívá v tom, že horní.rukojet je opatřene na spodní části pracovní strany opěrkou, k položení na prstencovou lavici, dvojháčkem. tvaru písmena T, ktorý jeuepořádún na oàszeném čepu, výsuvně uloženém v horní rukojetí, o nějž se opírá pružina zajištěná stavěcím šroubem, zatímco v osazeném čepu jsou upraveny plošky s otvorom, kterým je provlečen vlesec. upevněný přes kladičku svými konci v rsménku uepořädeném ve vybrání horní rukojetí, přičemž velikost poeuvu je vymezena kolíkem zasazeným v osazeném čspu a procházejícím vymezovecí drážkou horní rukojetí, která je na svém nepracovním konci opstřena závěsným poutkem.na prstenci přisunout k nástrojí z libovolné strany, příčemžj .lze k pisunutí zprava využít nitě zavěěené.na běžci, totoŘešení podle vynálezu nspotřebuje permenentní magnet. Obsluha pokládá nástroj na prstencovou lavici a současně přisouvá běžec do pracovního.prostoru. Obdobně pracuje nástroj-3 1 e běžoi bez nevlečsných nití. Nástroj se pokladá pouze na prsteneo a nezesahuje do jeho vnitrního průměru. Tím je ho možno využít v kterékoliv poloze pretenoové lavice k napředenému potáěi. Nástroj nezpůsobuje oděr prstence.Nove řešení nástroje je svým provedením-jednoduäěí. Obsahuje méně dílců, které tvoří mechaníku nástroje. Tím se dooíluje i vyšší životnost nástroje a jeho nižší pořizovací- náklady. Další výhodou je odstranění únavy používané ruky, která je řešena gumovým poutkem navlečeným na zápěstí ruky..Poutko vymezuje ideální držení nástroje v ruce. Kromě tohovýhodou poutka je možnost odložení nástroje z ruky (ze stieku pretů) pri zachování hotovoetní polohy.Příkladné provedení nástroje Éodstreňování běžcůz pretenoů prstsncovéhodopřádacího nebo skscího stroje je. blíže znázorněno na priložených uýłnuech, kde na obr. 1je v nárysu a částečněm~ŕezu znázornän nástroj v prscovní poloze na obr. 2 je znázorněn půdorys nástrojeťk odstraňování běžců z prstenců před odstraněním běžce.základom nastroje je dvojháček 2. ve tvaru T, ktorý je nasazen na oeszenén čepu §. Na osazenído 1 éhá pružina 1, V která je dotlačováne k oeazenému čepu Q pomocí etavěcího.äroubu Q, kterým se také reguluje napětí pružiny. Osezený čep Q, pružina 1 e etavěoí ároub § jsou uloženy v držáku,ktorý tvoří pyscovní část horní rukojetí l. Hornírukojsř l-N je tvarována tak, že vytváří opěrku 1, která as pokladá na y ípstencovou lavici 1 a opře so o prstenec gg. Horní rukojełł může být vyrobene růeně, například jako eveřensc, výlisek nebo odlitsk apodobně. Na povrchu dräáku horní rukojetí 1 a je vytvořena vymszovací drážka li, do níž zasahuje kolík lgnutí oeazeného čepu Q s dvojháčkem Ž s současně vymspuje stabilitu dvojháčku 2 na plošs prstence gg. Osszený čep Qje dále opatřen dvěma rovinnýmí ploškamí 2 s otvorom łg, do kterého je provlečen vlasec łł. Po vlasne łł je použito rybářskěho silonovéhoevlaece, který slouží k přenášení pon souvací síly. Vlesec L pak pokračuje přes kladičku łl nav spodní posuvnou rukojeł łg. Tato rukojet Lg je anatomicky vytverovaná a má excentrícký přechod na posuv vlssce gg.Na spodní posuvnou rukojeř łg jsou uchyoeny konce vlasce łł červíky łg z každá strany rukojetí lg. Spodní posuvná rukojet łg je uložena epojovacím členem łg ve vybrání łg horní rukojetí ł. zadní část držáku horní.rukojeti ł je opatřenn zarážkou epodní posuvné rukojetí łg, ktoré vymezuàe délkuetiekuk 1 eštin. Na konci horní rukojetí ł je vytvořen otvor,tdo kterého je navlečeno gumově nebaví z jiného pružného man teriálu zápěstní poutko łg.Funkce nástroje k odstraňování běžců je näeleáujícíNejprve si obsluha nasune gumové poutko łg na zápěstí ruky, use kterou bude pracovat. Poutko gg umožňuje nenáailné ovlá-Á dání nástroje. Obsluha položí nástroj opěrkou Q na prstencoàvou lavici gps dorazí.jeó k prstenoi gg. Tím je nástroj proovlivňuje momentální postavení běžce g na prstenci gg. Jeàlí Áběžec-g z levé strany nástroje, pak se přísune.k dvojháöku 2 zlevaa 1 e pouze v tom pípadě, není«ąi vzdálenost větší nežjedna čtvrtína obvodu prstence ggg Opačná strana dvojháöku 2se využije k trhání tehdy, je-li momentáąní postavení běäoeg ve vzdálenosti do tří čtvrtín obvodu prstence go. Toto ovlivňuje lehkost a anadnoet přisunutí běžce gído polohy E trhání. Jde totiž o to, že písouvacím pohybom se vlečená nit s běžcem g buäAnapínąnebo uvolňuje. Nít tedy přímo na V vádí běžec g na prstencí gg do dvojháčku 2 nástroje. Jeąlí běžec g zàsunut v dvojháčku 2, obsluha lehkýu stiskem ruke- t jetí 1 a łg uvede do napětí vlasoc łł pomocítvaru pracovnívčásti spodní posuvné rukojetí gg, tah vlasce se přenese přes kladičku ll na osazený čep Q s dvojháčkem 2. Osazený čep Q

MPK / Značky

MPK: D01H 17/02

Značky: odstraňování, skacího, prstencového, dopřádacího, stroje, prstenců, nástroj, běžců

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-259990-nastroj-k-odstranovani-bezcu-z-prstencu-prstencoveho-dopradaciho-nebo-skaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nástroj k odstraňování běžců z prstenců prstencového dopřádacího nebo skacího stroje</a>

Podobne patenty