Zapojení zdroje budicího proudu trakčních motorů při elektrodynamickém brzdění

Číslo patentu: 259968

Dátum: 15.11.1988

Autori: Pohl Jiří, Hazdra František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zapojení zdroje budicfho proudu trakčnfoh motoru při elektrodynamickêm brzděnf dieselelektrickýoh kolejových vozidel, zejména pro posunovací službu..K pohonu uvedených vozidel jsou většinou použfvány seriově trakčnf motory, jejichž napájecí zdroj je tvořen~soustrojímbu 4svorkám tohoto zdroje, jimiž jsou vývody kotvy trakčního generâk toru seriově spojené s vinutím jeho pomocných pőlů, jsou paralelně nebo sěrioparaleleně připojeny trakční motory Jejich proud je řízen přes systém kontaktně zařazovaných odporů k řídícfmu vinutf budiče, který je regulačním prvkem této soustavy. Budič obsahuje další dvě budicí vinutí, z nichž dekompaudnf je paràlelně připojeno ke koncům vinutí pomocných p 6 lůtrakčnfhogenerâtoru, zatímco jeho derivačnf budicí vinutí je připojenoiparalelně ke kotvěbudiče. Brzdění takto vybavených dieselelektriçkých vozidel je dosud zpravidlaezajištovâno pouze pneumatickýmí brzdami. Pro zavedení režimu elektrodynamíckê brzdy je nejprve nutné zajistit možnost kontaktního přepojovânírbudicíbh vinutí všech.trakčních motoru do Série, t.j. do jednoho budicího obvodu. Zapojení zdroje budicího proudu takto přepojených trakčních motoru má však několik nevýhod, které je nutno odstranit nebo alespoň omezit na nejnižší možnou míru. ŘNapříklad jeho dynamické vlastnosti nepříznivě ovlivíuje skutečnost, že budioí vinutf každého z prvků takto uspořâdanêregulované soustavy, jimiž jsou budič, trakčnĺ generâtora budí Vcí vinutí trakěních motoru, určitým podílem zpožduje přenos po žadavku. na hodnotu budicího proudu trakčnfch motorů. součettěchto podílú, t.j. tří časových konstant, pak způsobuje znaěně dlouhé dopravní zpoždění, které se nepříznivě projevuje při nâe běhu e 1 ektrodynamické.brzdy. Dynamické vlastnosti regulované soustavy zhoršuje i první zpětné vazba tvořenä zapojením deri~ vaěního budícího vinutí budiěe do obvodu jeho kotvy. Druhá zpětnâ vazba vytvářená jeho dekompaudním budícím vinutím sice zlepšuje statické vlastnosti zdroje budicího proudu, avšak jeho vyhovující dynamické vlastnosti nezajišřuje, neboř na pošadovaenou změnu budicího proudu reaguje také se znaěným dopravnímvJednou z dalších nevýhod je, že vlivem změny zesílení přenosových prvků dochâzí ke změně dynamických vlastností zdroje budicího proudu a tato změna je nežádoucně závislá na otáěkâoh spalovacího motoru. Statické přenosové vlasťnosti regulované soustavy jsou rovněž nevýhodně závislé na otáěkách spaĺovacího motoru a také na oteplení zpětnovazebního členu, jímž je vinutí pomocných pölů trakěního generátoru.Další nevýhodou jsou vlivy zbytkového magnetismu budíöe a trakěníhopgenerátoru, umocñované jejich proměnnými otáěkami,které se nepříznivě projevují v náběhu elektrodynamíckê brzdy Jsou sicev potlaěovâny úěinkem -výše uvedeného zpětnovazebního členuç avšak vlivem časových konstant tří přenosových prvků je toto potlaěovéní pomalé. ÉDosud známé řešení, které výs 1 ednouěasovou konstantu zkracuje a omezuje í zbytkový magnetismus, je zařazení sěřiovêho přídavného odporu do obvodu buzení trakěních notorůL Toto řešení však zvyšuje potřebný příkon buzení trakěních motorů, nebořv přídavném odporu se ztrácí značná část energie zdroje budicíhoUvedené nevýhody jsou z největší části odstraněny zapojením zdroje budicího proudu trakčních motorů při elektrodynamickén brzdění dieselelektrických kolejových, zejména posunovacích vozidel podle vynálezu, které eestâvá 2 budiěe se třemi budicími vinutími, dále z trakěního generátoru, jehož budicí vinutí je3 připojeno ke kotvě budiče a kotva trakčního generâtoru je v serii s vinutím jeho pomocných pôlů připojena k první a druhé vý stupní svorce zdroje budicího proudu. K těmto výstupním svorkâmje současně připojenc jednak napěřovê čidlo a jednak jsou k nim připojena sěriově spojená budicí vinutí trakčních motorů, včetně k nim seriově připojenêho čidla budicího proudu. Paralelně k vinutí pomocných pölů. trakčního generátoru je připojeno dekompaudní budicí vinutí budiče. Podstatou vynâlezu je, že k výstupním svorkám zdroje budicího proudu jsou ještě kontaktně připojeà ny konce derivačního budicího vinutí budiče, zatímco konce řídia cího budícího vinutí budiče jsou spojeny s výstupy výkonovêho zesilovače, jehož vstup je spojen s výstupem proporcionâlního elektronického regulátoru, na jehož vstup je připojen výstupsčítacího členu se třemi sčítacími vstupy do nichž jsou samo statně zapojenyvýstupy zadâvacího členu budicího proudu, napětovêho čidla a čidla budicího proudu.Vyšší účinek zapojení podle vynälezu se projevuje celkovým zlepšením dynamických vlastností stávající regulované soustavy,dále omezením nepříznivěho vlivu zbytkověho magnetismu budiče a trakčníhc generátoru.a potlačením závislosti dynamických a statických vlastností regulované soustavy na otáčkach spalovacíhoI motoru. Tím je mimo jiné docíleno potřebnêho zkrácení doby nâbě~hu elektrodynamickê brzdy. Novou üpravou.vstupní řídící části zdroje budicího proudu, tj. zapojením nadřazeně vnější smyčky se zpětnovazebními signály o stavu skutečněho napětí a proudu zdroje, ise kromě zlepšení dynamických a zejména statickýchvlastností regulované soustavy dociluje omezení závislosti pře nosu budicího proudu na oteplení budicích vinutíutrakčních moto rů. Předností řešení také je, že oproti známým zapojením nezvy-.šuje energetickou nâročnost a že prvek pro vytvoření silně zá~ porne zpětně vazby se nemusí do vozidla doplňovat, nebot je zde využíván v režimu jízdyL Pro režim elektrodynamickê brzdy postačí, jestliže se kontaktně přepojí, či 1 ipřepne. VNa připojenêm výkresu je znázorněno příkladnê schéma zapojení podle vynâlezuL I.Kotva § budiče je připojena k, budícímu vinutí 9 trakčního generátoru, jehož kotva-12 je v eerii s vinutímjll jeho pomocných pö 1 ůpřipojena k první a druhé výstupní evorce lg, 1 zdroje budicího proudu K těmto výetupním svorkâm lg, 12 je rov něž připojeno napěřovê čidlo li a dále jsou k nim připojena sěĺriovč spojená budicí vinutí 16 L 1, 1622, 16 Ln všech trakčníbhmotunrů, včetně k nim do. serie přiřazenêho čidla 15 budicíhoproudu. Současně je k těmto výstupním svorkâm lg, 1 přes nezakreslenê kontakty připojeno derivační vinutí Ž budiče Paralelně k vinutí ll pomocných pőlů trakčního generátoru je připojeno dekompaudní budicí vinutí 1 budiče. Řídící budící vinutí Ž bu» diče je spojeno s výstupy obousměrnêho výkonovêho zesilovače 1,který je svým vetupem spojen s výstupem proporcionâlního elek tronického regulâtoru Ž, na jehož vstup je připojen výstup sčí tacího členu 3, do jehož tří sčítacích vstupů jsou eamostatně- zapojeny jednak výstup zadâvacího členu 1 budícího proudu, jed~nak výstup čidla lg budicího proudu a jednak výstup napěřověho čidla li zdroje budicího proudu.Funkce zapojení podle vynálezu je následujícíKotva 12 trakčního generâtoru v sérii s vinutíh 11 jeho pomocných pő 1 ůje vyvedena na výstupní svorky lg, 12 zdroje budícího proudu, odkud napâjí sěriovč spojená budioí vinutí 161,16.2, L 16 n trakčních motorůL Napájecí proud zároveň prochází čidlem lg budicího proudu Budič s trakčním generâtorem vy tváří v tomto zapojení výkonový rotační Zesilovač Do dekompaudního budicího vinutí 1 budiče je jako zâpornâ zpětnâ vazba zave~ den übytek napětí z vinutí ll pomocných pôlů trakčníhogenerâ~ toru. Řídicí část zdroje budicího proudu zajištuje vnější zpčtnovazební regulační smyčka 3 využitím podkritiokêho zesíleníř proporcionâlního elektronického regulâtoru 2, který prostřednic-A tvín oboueměrnêho výkonovêho zesilovače 3 řídí proud v řidicín budicím vinutí Ž budiče. žâdanáhodnota budicího proudu profunkci elektrodynamiokěbrzdy je zadâvâna zadâvacímč 1 enem 1 přes sčítací člen 2 na vstup proporcionâlního elektronického reągulátoru 3. Zpětnovazební výstupní signál z čidla 12 budicího

MPK / Značky

MPK: H02P 3/04

Značky: elektrodynamickém, budicího, motorů, brzdění, proudu, trakčních, zdroje, zapojení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-259968-zapojeni-zdroje-budiciho-proudu-trakcnich-motoru-pri-elektrodynamickem-brzdeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení zdroje budicího proudu trakčních motorů při elektrodynamickém brzdění</a>

Podobne patenty