Jednostupňový filtrační reaktor

Číslo patentu: 258867

Dátum: 16.09.1988

Autor: Trejtnar Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

fVy|âioz so týkí jeonostupíoťohoąľiltrąčního ŕooktoruruv jedné vertikální va 1 oovc ąádąnàl« Apr úpravě a e 1 stěnivouy so použí§ářado technologiiozàložonâ ha kombinaci ozonizooo o koagulooo-~t 11 traoe.Ákoao Anihovàoztoxu vedo snů do ąáąqby. kdo prob 1 háAfyziká 1 h 5 o ch. lln 1 ckàroakoo Š vodou dále oak do odplyůošooiho zořizoniÁ o pote do f 11 tračn 1 hoozàřížon 1 Š Tato konoopoaÁiyžadújo nčkolĺk1 zařízení kterě zaujiñaji značný brovozni pfostory. vyžadují .opropojovací potrubí a přiá 1 ušo 6 arnatury§ samostatnou montáž Ájodhotlivýoh zařižoni a jojich propojení vooýqnepooledni řád ŠÍ Tyto nevýhody jsou §oâaný~j§dnotupňovým f 11 tračn 1 irooktobAýŕen podle. vynáůežu, àoàťávajiołnľz ýuftłkúĺniĺ váloové nádobyąŕñitřni veàtuvbou reakčhiho filťračhiho n odp 1 yĚovociho 4jprostoru opatřehé sýstómoupřivodhíohoaŕýstuppieh poťrubiĺuvoosýočivá v ton, že vo vá 1 cov 6 háoobč je nad mezidhom nesouoł .wąriltrační náplň oentpiokyquniotênnàutý rookčniováloo. převyšup31 g v horní části filtrační nápąňą opąťfoný v horní castiłsäěrným ž 1 abem,do.něhož je záůstěo spodnim čelom nzavíracivá 1 ec,opatřený otvory centríeky uložený vhorním dnułdo něbož je ząústěno odplyňovàcí potrubí ovládątelné odplyňovacím ventileng přičemž do spodní části reakčního válce je od při» vodu upravované vody zavedeno přívodní potrubí a ze sběrneho žlabu ústí oováděci potrubí. K odplyňovàcímu potrubí je před odplyňovaoím ventilem přípojen obtok 3 obtokovým uzávěrema za odplyñovacim ventilem obtokové potrubí připojeně rovněžuk obtokovému uzáýěru, přičemž mezi obtokovým uzávěrem a obtoě íkovým odyodem ústícím do odtokového potrubí jeumístěn vodní. uzáýěr Š A Vvynález přináší úspory materiálu a praenosti a malé nároky na provozní prostor obsluhu a údržbuNa přiloženém výkrese je v řezu echematicky znázorněnopříkladné provedení podle vynálezu.Jednostupňový filtrační reaktor sestává z rálcového pläštěvłlk nämuž je připojeno horní dnoĺg a spodní dnog§í Uvnitř válcové nádoby je ned spodním dnem 3 připojeno mezídnoígs.fi 1 ttačními tryskami gj Had nezídnem gje centricky umístěndutý reŠŽni.vá 1 eo głpřeeahujíct v horní části filtrační náplňg uloženou na mezidnu §§Reakčni ýálec 3 je v horní části ą opatřen sběrným ž 1 abemg V ňorním dnu änje oentricky umístěn.uzavírací vá 1 ecAgsotvoryggůkterý je spodním čelem zaústěndo sběrného žlabu głp K hornímu dnu Š je připojeno odplýšovacípotrubí łłov 1 ádané odplyňovacím ventilem ggg Ze spodní čáltíZe spoqpĺho dna 5 ústí sběrné potrubí 39. Z odplyňovacíbopotrubí Je před odplyňovacím ventílempřípojen obtoks obtokovým uzávěrem gg. Zaeodplynovaeím ventilem gg jek odplyňovacínąu potrubípřípojené obtokové potrubíkteré je rovněž připojeno k obtokovému uzávěru gg. Mezi obtokeoípotrubí 35 je umístěn vodníiuzávěr gg Ze sběrného žlabu Lje vyústěno odváděoí potrubís odtokovou armaturou ggnapníž navazuje odtokově potrubíústící d.o odtoku Lg pracípřívodem 7 přes uzavírací ąarmaturu 1 § a přívodním potrubímínatéká do spodnívčástíreakčního pválceg. Zde smě vystupujepomalou rychlostí, přepadá přes horní »okraj reakčníhov válceš a preteká uzavíracím válce 3, a sběrným žíabenrgłwdloučenýplýn je odváděn odpíyňovaeímventílepgg do odplyňovacího potrubíPřes sběrný Až 1 ab 2 ç 1 prepadá voda na fíltrační ut náplň § 43 a přes filtrační tryskymezidnn g vstupuje přefíltrouvaanátvvodado prostoru spodního dna Q a odtud, přes sběrné ppotrubípropojovací potrubía výstupní potrubíoďoítóká výstupom 8 ze zařízení. Odkąlovänífa vypouštění ŕeakčníhe válržeýâ se provádívpodlĺĺąrpluřbvaeím potrubíuapg přes odkalovací AV armaturu 1 § a vypouštěeí potrubívlłdkąlovíní vspodního dnoÁ provádí přes sběrné potrubí gt),-vypouštěcípotrubíz vypouštěcí armąturu Prací. avypouštěcí voda odtéká .edtokem-łg Přívod prací vody pre praní »filtrační náplněv je Aproveden přítokm g přes propojovàćípbpotrubí Lg, sběrnöpotrubí § 93 Prací vode z prostoru spodního dna g proudi přes filtrační trysky g a filtrační uáplň 33 do sběrného žlabuz něhož odtéká odváděcím potrubim gg přes odtokovou armaturugg a odtokové potrubído odtokupłg. Pro kontrolu funkce Vodplyĺovacího ventíiu 3 gp slouží obtok g s obtokovým uzávěgfreà gguxa který je rovněě napojeno obtokové potrubí 33 a dále vodní uzàšěr ggłkterý umožgujo odtok vody ĺobtokuígl přes obtokový odvod 3 do »odtokového potrubía součaoąě zamezujo úníĺku plynu z obtokového potrubído odtokułgvynález najde uplatnění v čistírnácho úpravnáoh vod

MPK / Značky

MPK: B01D 23/10

Značky: jednostupňový, filtrační, reaktor

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-258867-jednostupnovy-filtracni-reaktor.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Jednostupňový filtrační reaktor</a>

Podobne patenty