Zapojení regulovaného teplonosného okruhu s využitím odpadního tepla z pracovních okruhů technologických zařízení

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynâlez se týká zapojení regulovaného teplonosného okruhu S využitím odpadního tepla z pracovních okruhů technologických zařízený např. z výtlakú objemových či rychlostních kompresorů,kde technologicky nežádoucí teplota pracovního média přesahuje zpravidla 100 W 3 a je z části mařena, v technologicky nutných výměnících tepla a z části využívána, v přídavných výměnících tepla. Využívání odpadního tepla z pracovních teplonosných okru hů různých technologických zařízenił vzduchu 11 některých typů. větších a velkých kompresorů, jeV principu známé. Konstrukčně jde obvykle o instalaci vhodného,nejčastěji trubkovêho přídavnêho výměníku tepla na výtlaku horké vzdušiny z kompresoru, případně využití chladicřch vodních okruhů mezi jednotlivými stupni kompresoru, které bývají i sěřiově propojeny a tvoří současně uzavřený okruh využívaný přímo,např. k vytápění. Teplonosnê okruhy jsou vybaveny nejrúznějšími uzavíěracími a regulačními armaturami, jejich zapojení má však řadu.nedostatku. Především nezajištují optimalizaci odběru tepla v požadovaných teplotních hladinách. Kolísâ účinnost technologickêho zařízení v případě, že není teplo dostatečně odváděnąĺdochází ke zhoršení předepsaných parametrů technologických zařízení. V případě, že jsou do teplonosného okruhu zařazeny regulační a automatizační prvky, je zapojení příliš sľpžité, tím ná kladné a poruchově.Uvedené nedostatky odstraňuje zapojení regulovaného teplonosného okruhu s využitím odpadního tepla z pracovních okruhu technologických zařízení podle vynálezu. Podstatou řešení je, že přídavný výměník tepla ve výtlačněm potrubý např. kompresoru je součástí regulovaného teplonosného okruhu, na jehož studenou větev, opatřenou ve směru proudění vody oběhovým čerpadlem, první2 A 250 284 přídavným výměníkem tepla druhá přívodní větev přívodního potrubí s druhou zpětnou armaturou. Na teplou větev, opatřenou ve směru proudění druhou uzavírací armaturou a sekundárním výměníkem tepla je před-druhou uzavírací armaturou napojena druhá odpadní větev odpadního potrubí s třetí uzavírací armaturou. Před sekundárním výměníkem tepla, napojeným svou vnitřní teplosměnnoučástí na vytápěcí potrubí, je mezi teplou větev a studenou větevteplononosného okruhu napojeno zkratující obtokové potrubí se zabudovanou alespoň jednocestnou regulační armaturou propojenou s prvním teplotním čidlem, uloženým na větvi vytâpěcího potrubí. Ve studené větvi teplonosného okruhu je před první zpětnou armaturou napojeno odbočující odpadní potrubí, propojené s odpadním potrubím a opatřené druhou řízenou regulační armaturou, spojenou s druhým teplotním čidlem, umístěným v teplé větvi mezi druhou uzavírací armaturou a regulační armaturou, na kterou je napojenoVýhodou zapojení podle vynâlezu je především odstranění v úvodu citovaných nedostatku známých zařízení, systému a zapojená jako je možnost optimâlního odběru tepla v požadovaných teplotních hladinách při zajištění plné účinnosti vlastního technologického zařízení v technologickém procesu. Zapojení tedy nezhoršuje pracovní parametry kompresoru, ani tehdy, není-li odpadní teplo dostatečně odváděno. Zapojení teplonosnêho okruhu podle vynálezu může pracovat automaticky podle předem stanovených teplotních požadavku jak vlastního technologického zařízení tak odběru. odpadního tepla. Použitá, kombinace dvoustupňovêho ochlazování může umožnit i-zlepšení podmínek pro zvýšení účinnosti kompresoru. Zapojení tvoří v prvním stupni ohřevu uzavřený systém pro vyvádění tepla z kompresoru,což umožňuje použít získané teplo k ohřevu takových technologických médií včetně látek agresivních, hořlavých a látek, které výtvářejí úsady na teplonosných plochách výměníku tepla, na které by se teplo jinak nedalo přenášet. Možnost použití upravené vody v 1 stupni ohřevu vytvářípodmínky pro vysokou tepelnou účinnost a životnost tep lonosných okruhu.Na. připojeném výkresu. je znâzorněno schematický zapojení regulovaného topného okruhu s využitím odpadního tepla, získaného na výtlaku kompresoru,11 něhož teplota dopravovaného médiapřesahuje teplotu 1 OO°C obr 1 znázorňuje přĺklad zapojený V němž technologicky nezáleží na teplotních ztrátách v chladičích, 256 284ťzn. že teplota media na výstupu z posledního chladiče muže V dostatečnêm rozsahu kolísat. Obr. 2 pak znázorňuje zapojení,při jehož použití je žádoucí, aby teplota dopravovanêho média podoohlazení byla regulována na technologicky předepsanou teplotu.Do výtlačnêho potrubí 1 kompresoru před doohlazovač Ě je zařazen přídavný výměník Ž tepla, který je jednak součástí technologickêho okruhu kompresoru. a jednak součástí regulovaného teplonosnêho okruhu 4. Vnitřní výmčníkově potrubí dochlazovačeg je propojeno první přívodní větví E 1 přívodního potrubí Ž se zdrojem Chladicí vody a první odpadní včtví Q 1 s odpadním potrubím Q chladící vody. V přívodní včtvi 51 přívodního potrubí Ž je zabudovâna ruční regulační armatura 1. Teplonosný okruh 1 je tvořen studenou větví 11 a teplou větví 12. Na studenou větev 11, opatřenou ve směru proudění vody občhovým čerpadlem §, první zpětnou armaturou 9 a první uzavíraoí armaturou 1 Q,je napojenaza tímto prvkem druhá přívodní větev žg přívodního potrubí Ž s druhou zpětnou armaturou 11. Na teplou včtev Ag teplonosnêho okruhu 1,opatřenou druhou uzavírací armaturou 1 g a sekundárním výměníkem 1 Ž tepla,je před druhou uzavíraoí armaturou 1 g napojena druhá odpadní včtev Ég odpadního potrubí É s třetí uzavírací armaturou 11. Před sekundârním výměníkem 12 tepla napojeným svou vnitřní teplosměnnou částí na vytápčcí potrubí 1 §je mezi teplou včtev łg a studenou větev 11 teplonosněho okruhu 1 napojeno zkratující obtokovê potrubí 1 § se zabudovanou jednocestnou regulační armaturou 11. Jednocestná regulační armatura 1 Z je propojena s prvním teplotním čidlem 1 §Iuloženým na teplé větvi vytápěcího potrubí 12. Ve studené včtvi 11 teplonosnêho okruhu 1 je před prvou zpětnou armaturou g napojeno odbočující odpadní potrubí 1 g,propojenê s hlavním odpadním potrubím Q a opatřenê druhou řízenou regulační armaturou gg propojenou s druhým teplotním čidlem Ě 1, které je umístěno V teplé větvi 1 gmezi druhou uzavírací armaturou 1 g a jednocestnou regulační armaturou 11. Na výtlaku oběhového čerpadla § je instalován pojištovací ventil âg. Rozdíl zapojení regulovaného teplonosnêho okruhu podlepotrubí 1 § instalována dvojcestná dčlicí regulační armatura 171namísto jednocestně regulační armatury iz z obr. 1. Dalším rozdílem je žev obr. 2 je v první přívodní větvi Ži přívodního potrubí Ž zabudována první řízená regulační armatura zl, která má třetí teplotní čidlo gž umístěno na výtlačnêm potrubí 1Vzdušina, která v příkladu provedení má teplotu nad 100 C a je dopravována výtlačným potrubím 1 kompresoru,je vedena přes přídavný výměník tepla Ž, kde se částečně ochlazuje v závislosti na odběru tepla teplonosným okruhem 3. V séřií napojenêm následujícím doohlazovaěi 2 se pak dochlazuje na technologicky potřebnou teplotu v rozmezí požadovaných výtlačných teplot. Regulovaný teplonosný okruh A pracuje V závislosti na požadavku odběru odpadního tepla vytápěněho objektu. V případě, že je požadavek na odběr tepla, je třetí uzavírací armatura lg v druhé odpadní větvi Qg odpadního potrubí Ě uzavřena, první uzavírací armatura 19 a druhá uzavírací armatura lg v teplonosném okruhu 4jsou otevřeny. Cirkulaci kapaliny V teplonosněm okruhu 3 zajištuje oběhovê čerpadlo §. Teplonosný okruh 5 je před nežádoucím zvýšením tlaku chráněn pojištovacím ventilem gg. Cirkulující teplonosná kapalina odebírá teplo v přídavnêm výměníku tepla Ž ze vzdušiny vytlačovaně kompresorem. V sekundárním výměníku lž tepla předává teplo ohřívanê užitkové vodě, případně jiné kapalině pro vytápění, protêkající vytápěcím potrubím 12. Žádanou teplotu vody ve vytápěcím potrubí udržuje jednocestná regulační armatura 11 (obr. 1 » případně dvoucestná dělicí regulační armatura lll (obr. 2), které plynule mění průtok teplonosnê kapaliny sekundárním výměníkem lž tepla. Při vzrůstajícím odběru tepla,tedy klesající teplotě média ve vytápěcím potrubí l§,se zmenšuje- V důsledku působení prvního teplotního čidla l§ - průtok vody v obtokovêm potrubí lê a současně zvětšuje její průtoksekundárním výměníkem lä tepla. Při klesajícím odběru tepla, tedy při vzrůstající teplotě média ve vytápěnêm potrubí lžlse zmenšuje průtok vody v obtokovêm potrubí lg. Při malém případně nulovêm odběru tepla v sekundárním výměníku lž tepla je teplonosný okruh 5 chráněn otevřením druhê řízenê regulační armatury gg V odbočujícím odpadním potrubí lg, která je řízena druhým teplotním čidlem gl ve studené větvi 51 teplonosnêho okruhu 4. Současně seuzavře první zpětná armatura 2 a otevře druhá zpětná armaturall. Při tomto postavení zpětných armatur 3, 11 a druhé řízeně

MPK / Značky

MPK: F04B 39/06

Značky: okruhu, pracovních, teplonosného, zapojení, regulovaného, odpadního, technologických, využitím, zařízení, tepla

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-256284-zapojeni-regulovaneho-teplonosneho-okruhu-s-vyuzitim-odpadniho-tepla-z-pracovnich-okruhu-technologickych-zarizeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení regulovaného teplonosného okruhu s využitím odpadního tepla z pracovních okruhů technologických zařízení</a>

Podobne patenty