Synergický herbicidní prostředek

Číslo patentu: 255870

Dátum: 15.03.1988

Autori: Bracey David, Mojica Ellen

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Ochrana plodin před plevelem a jinou vegetací, která inhibuje růst plodín je problém,který se v zemědělství stále opakuje. Výzkumníci v oboru syntetické chemie již ve snaze napomoci vyřešit tento problém vyvinuli celou řadu chemikálií a chemických prostředků účínně potlačujících nežádoucí růst plevele. V literatuře jsou popsány chemické herbicidy mnoha typů a velký počet se jich používá V praxi.V některých případech se ukázalo, že účinné herbicidy jsou efektivnější v kombinaci než když se aplikují individuálně. Tento výsledek se označuje často termínem úsynergismus,poněvadž kombinace vykazuje úroveň účinnosti převyšující tu úroveň, kterou by bylo možno u ní očekávat na základě znalosti účinnosti jednotlivých složek. vynález se opirá 0 objev,že určité thiolkarbamáty a určité deriváty benzenu, jejichž individuální herbicidní účinnost již byl známa, vykazují při aplikaci V kombinaci synergismus.Účinek dvou tříd sloučenin, které tvoří prostředek podle vynálezu, na růst rostlin byl již nezávisle popsán.Thiolkarbamáty jsou jakožto herbicidy popsány v patentech USA č. 3 185 720 (Thilles a další, 25. 5. 1965, 3 198 785 (Thilles a další, 3. 8. 1965) a 2 913 327 (Thilles a další, 17. ll. 1959).Deriváty benzenu, do kterých spadá i N-(l-etylpropyl)-3,4-dimetyl-2,6-dinitrobenzenamin,jsou známé sloučeniny, které jsou obchodně dostupné.Předmětem vynálezu je synergický herbicidní prostředek, který se vyznačuje tím, že obsahuje směsa) herbicidně účinného množství S-henzyldipropylthiolkarbamátu ab) herbicidně účinného množství N-ll-etylpropyl)-3,4-dimety 1 ~ 2,6-dinitrobenzenaminu,j přičemž hmotnostní poměr složky a) ke složce b) je V rozmezĺ do 161 do 12.Pojmu synergismus a synergický se v tomto popisu používá pro označení skutečnosti,že kombinace herbicidů vykazuje větší účinnost než odpovídá účinnosti této kombinace,kterou by bylo možno očekávat na základě znalosti účinnosti jednotlivých herbicidů aplikovaných individuálně.Pod pojmem herbicid se zde rozumí sloučenina, která potlačuje nebo modifikuje rústPojmem herbicidně účinné množství se označuje takové množství sloučeniny nebo kombinace sloučenin, které je schopna vyvolat potlačující nebo modifikační účinek. Potlačující a modifikační účinek zahrnuje všechny odchylky od přirozeného vývoje, například usmrcení,retardaci, spálení listů, zakrnění apod. Pod pojmem rostliny se zde rozumí všechna postemergen tní vegetace od semenáčkú do vzešlé vegetace.Intenzita aplikace závisí na potlačovaných plevelných rostlinách a na požadovaném stupni potlačení. Obvykle se prostředků podle vynálezu nejúčinněji používá v množství od 0,011 do 56 kg/ha, s výhodou od 0,11 do 28 kg/ha, vztaženo na účinné složky.Prostředky podle vynálezu jsou obzvláště účinne při potlačování plevelných druhú rostlin, které se vyskytují v kulturách cukrovky, řepky olejné a malozrnných obilnin, jako je pšenice, žito apod.Synergismus dostavující se při potlačováni plevele za použití S-benzylthiolkaibamátů a pendimethalinuSklenĺkovým pokusem se ověřuje herbicidní odezva kombinovaného použití S-benzyl dipropyl thiolkarbamátu (sloučenina 1) a pendimethalinu.Pendimethalin (sloučenina 2) má tuto strukturu fzHs H-N-CH-CZH 5Hliníkové misky o rozměrech 19 X B x 6 cm se naplní hlinitopísčitou půdou a do každémisky se podélně vytlačí šest brázdiček. Do brázdiček se zasejí semena těchto druhu rostlintetlucha kozí pysk (AC) Aethusa cynapium psárka polní (AM) Alopecurus myosuroides oves hluchý (AF) Avena fatua řepa cukrovka (BV) Beta vulqarís řepka (BN) Brassica napus sveřep jalový (BS) Bromus steriliszemědým lékařský (FO) Fumaria officinalis svizel přítula (GA) Galium aparine ječmen obecný (ozim) (HV) Hordeum vulgare jílek vytrvalý (LP) Lolium perenne heřmánek (MR) Matricaria recutita mák (PP) Papaver spp. chrastice rákosovitá (PHA) Phalaris arundinaceae lipnice roční (PA) Poa annua horčice rclní (SA) Sinapis arvensis pšenice obecná (ozim) (TA) Triticum ąestivum rozrazil břečtanolistý (VH) Veronica hederofoliaRoztoky chemikálií, které se aplikuji postřikem V den seti připravi taktoPro ředění ~ak sloučeniny 1 (ve formě B 0 emulgovatelného koncentrátu), tak sloučeniny 2(ve formě emulqr ltelného koncentrátu 0 koncentraci 0,48 kg/l se použije Vody. Roztoky se při preemerge wí aplikaci dopraví na povrch půdy za použití lineárního postřikového zařízení. zařizen n nastavene na objem postřiku odpovídající 235 l/ha. Každá sloučeninase aplikuje individualně při následujících hodnotách intenzity aplikace.Sloučenina 1 se aplikuje v kombinaci se sloučeninou 2 za použití všech možných hodnot intenzity aplikace. Zkouška se pojímá jako 5 x 5 faktoriál (včetně nnlové intenzity aplikace)a provádí se formou nepravídelného úplného bloku se dvěma replikacemi.Po postřiku se misky umísti do zastíněného skleniku. Voda se do misek uvádí kropenim svrchu. Teplota vzduchu leží V rozmezí do 15 do 17 OC. V průběhu všech pokusu se miskyudržuji ve vlhkém stavu.19 dnů po ošetřeni se v jednotlivých řadách semenáčků vizuálně hodnotí potlačení růstu způsobené všemi druhy poškození. Pro srovnání se používá semenáčků v neošetřených miskáoh. Nulové percentuálni poškození nebo potlačení rústu odpovídá rústu v kontrolních mískách. 100 potlačení růstu odpovídá úplnému usmrcení.Odezva herbicidni reakce se hodnotí za použití Limpelova vzorce (Limpel E. E. a další,1962, weedcentrol by Dimety 1 tetrachloroterephthalate Alone and in certain Combinations,(Potlačování plevele dimetyltetraohlortereftalátem samotným a v určitých kombinacich)kde E představuje očekávanou odezvu (E) X představuje pozorovanou hodnotu (0) percentuálniho potlačení růstu, když se prvníherbicid aplikuje samostatné a Y představuje pozorovanou hodnotu (0) percentuálního potlačeni růstu, když se druhýDruh odezvy či vzájemné interakce (R) při kombinovaněm herbicidním ošetřenĺ je synergický(S), když je pozorovaná hodnota Vyšší než hodnota očekávaná. Pod pojmem synergická odezvase rozumí druh odezvy, při kterém je hodnota interakčni odezvy vyšší než součet hodnotodezvy při ošetřeni použitými sloučeninami jednotlivě. Anatagonistická (A) odezva odpovídá opačné situaci. Odozva je aditivni (AD), když je pozorovaná odezva stejné jako odozva očekávaná.Následující tabulka uvádí zprůměrovaná data a výsledky pokusu. Lze z nich vyvodit,že kombinované aplikace sloučeniny 1 se sloučeninou 2 se projevují různými synerqickými4 em mm 4 mm na w mm mn m om om m na cw m 4 o o m vw on m 4 mw mą ~ N 4 mm on 4 mm mm 4 mv om 4 om mm m ma mm m o om m om mm a 4.o« cw wxa m 4 mm mm 4 mm om, 4 m« mm 4 om mm m 4 ma na m o mm m om mm 4 cw mm o× ~ 4 mm mm 4 wa om 4 w« mm 4 om o~ m na om m o ooñ 4 om mm 4 ov om o N mm mm mv om na o om ov o Nw we ap a 4 mm mm a 4 ca o a 4 o o m 4 c c u 1 o m Hm mm m NN oo ~ ~ m mm mv 4 nm mm n 4 o o m 4 o o a 4 o o I u o 4 mm o 4 ma om «× ~× m mm mm m mm om m c ca m 4 o o m 4 o o u o 4 mm ma 4 m oa mxa ~ m mm m m mm mm n 4 o o m 4 o o n 4 o o 1 1 o m mm mm 4 m 4 ca mñxa ~ mm om o o o 1 m~ ma o ~N ĎOĚHÉwĎOAW 0 m HOMCHDĚCÄ H ACHCDWĎQHW WUMÄHHĚM HĚHCUUHMEWQHW WHUĚNW

MPK / Značky

MPK: A01N 47/10

Značky: synergický, prostředek, herbicidní

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-255870-synergicky-herbicidni-prostredek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Synergický herbicidní prostředek</a>

Podobne patenty