Rekuperační hlavice pro vzduchotechnická zařízení

Číslo patentu: 254722

Dátum: 15.01.1988

Autor: Balcar Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká rekuperační hlavice pro vzduchotechnická zařízení s deskovým výměníkem tepla, jejíž účelem je zmenšit rozměry, hmotnost a cenu dosud užívaných deskových výměníku.Deskové výměníky tepla jsou všeobecně známé. Používají se k různým ůčelům, je známé i jejich využití ve vzduchotechnice, kde zprostředkovávají výměnu tepla mezi odtahovaným znečištěným vzduchem o vyšší teplotě a přiváděným čerstvým chladnějším vzduchem z atmosféry. Je známa výměníková jednotka s deskovým výměníkem tepla umístěným ve skříni tvaru hranolu spolu s odtahovým a přívodním ventilátorem. Deskový výměník tepla je umístěn napříč skříně a je propojen krátkými vzduchovody s ventilátory. Čerstvý vzduch je nasáván žaluziemi v jedné stěně skříně. Skříň může být například umístěna na střeše. Rozměry zařízení jsou dány jednak délkou deskového výměníku tepla, jednak šířkou a výškou, které musí být předimensovány s ohledem na dosažení přiměřené rychlosti proudění. Z toho vyplynou velké rozměry skříně, zvyšuje se celková hmotnost a cena a omezuje používatelnost jednotky. Zbytečné výdajenastávají především tam, kde deskový výměník tepla je nutno zhotovit z mědi, nerezu a podobně.Uvedené nedostatky z větší části odstraňuje rekuperační hlavice podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že mezi dvěma protilehlými hrdly je provedeno rozšíření pláště rekuperační hlavice a alespoň u jednoho otvoru v rozšíření pláště je uvnitř hlavice umístěn alespoň jeden deskový výměník tepla, na jehož jednu vnitřní hranu je upevněn usměrňovač a na druhou vnitřní hranu je připojen převaděč.Dále bude uvedena pět alternatív provedení rekuperační hlavice, různě použitelných podle jejího výkonu, umístění a nasazení.Podstatou prvého provedení je to, že v rozšíření pláště pravoúhlého průřezu jsou na protilehlých stranách umístěny dva deskové výměníky tepla.Podstatou druhého provedení je to, že v rozšíření pláště pravoúhlého prúřezu jsou umístěny čtyři deskové výměníky tepla.Podstatou třetího provedení je to, že v rozšíření pláště víceúhelníkového pruřezu je u každé stěny umístěn deskový výměník tepla.Podstatou čtvrtého provedení je to, že v rozšíření pláště kruhového průřezu je umístěn mezikruhový deskový výměník tepla.Konečné podstatou pátého provedení je to, že V rozšíření pláště pravoúh 1 ého,průřezu je umístěn jeden deskový výměník tepla.Dalším znakem je to, že na hrdle bližším usměrñovači je umístěn ventilátor.Posledním znakem je to, že na převaděč je připevněn ventilátor.Výhodou rekuperační hlavice podle vynálezu je její kompaktnost. Ve srovnání se stávajícími výměníkovými jednotkami zcela odpadá krycí Skříň, čímž se podstatně snižuje hmotnost zařízení a tím zvyšuje možnost ji instalovat na střeše s menší únosností. Další snížení hmotnosti vzniká při použití deskových výměníků tepla, jejichž desky jsou zhotoveny z folie z plastické hmoty. za tohoto předpokladu se značně sníží hmotnost a cena rekuperační hlavice proti dosavadním známým zařízením 4 až Skrát. Přítom výměna desek výměníku není nákladná. Rozdělením deskověho výměníku tepla na několik částí, to je dvě, čtyři, šest i více částí,případně mezikruhový výměník, skládající se případně z několika segmentu, umístěných kolem osy hrdel se docílí efektivnějšího využití prostoru při nejvyšším průtočném průřezu rekupe rační hlavice.Provedení podle vynálezu také umožňuje napojení ventilátorů přímo na hrdla vzduohovodú.Hlavice může být nasazena všude tam, kde je Větrání světlíkem, lucernou nebo ventilátoremve stropě či stěně. Bez zvýšení přívodu energií, vážných stavebních úprav nebo úprav stáva jících vytápěcích soustav bude dosaženo úspor 50 i více na energií potřebné k vytápění,při podstatném zlepšení čistoty ovzduší.Dále budou popsána a zobrazena na obr. 1 až 7 provedení rekuperačních hlavic podle vynálezu, kdeobr. l představuje svislý řez osou rekuperační hlavice, obr. 2 znázorňuje vodorovný řez rekuperační hlavici v rovině A-A z obr. 1 v provedení,kdy na protilehlých stranách jsou umístěny dva deskové výměníky tepla, obr. 3 vodorovný řez rekuperační hlavicí v rovině A-A z obr. 1 v provedení, kdy v plášti pravoúhlěho prüřezu jsou umístěny čtyři deskové výměníky tepla,obr. 4 vodorovný řez rekuperační hlavicí V rovině A-A z obr. 1 v provedení s více úhelníkovým průřezem rozšíření pláště, obr. 5 vodorovný řez rekuperační hlavicí v rovině A-A z obr. 1 v provedení s rozšírením pláště kruhového průřezu, obr. E svislý řez rekuperační hlavicí, u které je v rozšíření pláště umístěn jeden deskový výměník tepla, aobr. 7 představuje lomený řez rekuperační hlavicí V rovině B-B z obr. 6.Rekuperační hlavice podle obr. 1 se skládá z pláště 2hrdlem É. Na plášti Ä je provedeno rozšíření Ž. Jak je patrno z obr. 2, rozšíření 3 má pravoúhlý prüřez. V jeho kratšich svislých stěnách Q jsou provedeny otvory 1. K otvorüm1 přiléhá z vnitřní strany vždy jeden deskový výměník § tepla, který je V nich utěsněn.Na vnitřní horní hranu 2 deskového výměníku § tepla je na obou stranách vzduchotěsně připevněn usměrňovač lg tvaru střechy. Na vnitřní dolní hranu ll je opět vzduchotěsně připevněn převaděč lg. Na horní hrdlo Q, které je bližší usměrňovači lg je rozebiratelně připevněn horní axiální ventilátor lg, a na spodní přírubu lg převaděče lg je rozebiratelně připevněn spodní axiální ventilátor lg. Přírubou na dolním hrdle A je rekuperační hlavice l připevněnakotvoru ve střeše lg větraného prostoru.Rekuperační hlavice l podle obr. 3 se od shora popsané liší jenom tím, že má na všech čtyřech stranách rozšíření umístěny deskové výměníky g tepla.Rekuperační hlavice l podle obr. 4 je další variantou provedení, lišicí se od posledné popsané tvarom průřezu rozšíření, který je šestiúhelníkový. Ke všem šesti otvorům 7 vesvislé stěně Q jsou přiřazeny deskové výměníky § tepla.Na předchozí rekuperační hlavici l úzce navazuje hlavice l s rozšírením Ž pláště gkruhového průřezu, do kterého je vestavěn mezikruhový deskový výměník ll tepla, který se může skládat z několika segmentů.Odłišně je koncipována malá rekuperační hlavice lg podle obr. 5 a 6. Rozšíření 53 pláště je provedeno pouze ve vodorovném směru a deskový výměník tepla gg tepla přiléhá k otvorům 70 v horní i dolní stěně lg, gg rozšíření gg. Pŕevaděč 120 je shora napojen na deskovývýměník gg tepla, zatímco usměrñovač 100 tvoří šikmá stěna převaděče 120.za provozu dopravuje horní axiální ventilátor 3 čerství vzduch prostorem mezi pláštěm 3 a usměrňovačem lg do deskového výměníku § tepla a dále prostorem mezi převaděčem lg a pláštěm 3 do větrané místnosti. Spodní axiální ventilátor lg tlačí naopak odtahovaný vzduchprostorem převaděče lg, omezeným shora usměrňovačem gg z druhé strany do deskovéhc výměníku g tepla a odtud do atmosféry. Průchodem obou proudů deskovým výměníkem tepla Q odevzdáteplejší proud odtahového vzduchu podstatnou část svého tepla čerstvému vzduchu, vstupujícímu do větraného prostoru.U malé rekuperační hlavice lg podle obr. 6 a 7 postup stejný. Ventilátor lg nasává čerstvý vzduch a tlačí ho přes deskový výměník gg tepla do větraného prostoru. Odtahový vzduch odsává u stropu axiální ventilátor lg a převaděčem łgg je přiváděn z druhé strany do deskového výměníku gg tepla a odtud dolů do atmosféry.Rekuperační hlavice podle vynálezu nalezne uplatnění ve vzduchotechnických zařízeních výrobních hal, kuchyní, stájí, svařoven, sušáren a podobné. Je vhodná jak pro provoz s nucenou cirkulací, tak, kromě provedení podle obr. 6 a 7, pro přirozenou cirkulaci. Může být montována i v jiných polohách než je nakresleno na obrázcích. Směr prüchodu medií rekuperační hlavicí není rozhodující. Rozvěž tak je možné prodloužit vzduchovým potrubím vstup či výstup medií.Je vhodná pro lokální Větrání i malých prostoru bez použití vzduchovodů a centrální strojovny.1. Rekuperační hlavice pro vzduchotechnická zařízení, skládající se z alespoň jednoho deskového výměníku tepla, umístěného v plášti hlavice, opatřené dvěma protilehlými hrdly a usměrñovačem, vyznačující se tím, že mezi dvěma protilehlými hxdly (3, 4) je provedeno rozšíření (5, 50) pláště (2) rekuperační hlavice (l, 18) a alespoň u jednoho otvoru (7, 70) V rozšíření (5, 50) pláště (2) je uvnitř rekuperační hlavice ll, 18) umístěn alespoň jeden deskový výměník (8, B 0) tepla, na jehož jednu vnitřní hranu (9) je upevněn usměrňovač(10, 100) a na druhou vnitřní hranu (11) je připojen převaděč (12, 120).2. Rekuperační hlavice podle bodu l, vyznačující se tím, že v rozšíření (5) pláště(2) pravoúhlého průřezu jsou na protilehlých stranách umístěny dva deskové výměníky (8) tepla.3. Rekuperační hlavice podle bodu 1, vyznačující se tím, že v rozšíření (5) plâště(2) pravoúhlého průřezu jsou umístěny čtyři deskové výměníky (B) tepla.4. Rekuperační hlavice podle bodu 1, vyznačující se tím, že v rozšíření (5) pláště(2) víceúhelníkového průřezu je u každé stěny (6) umístěn deskový výměník (8) tepla.5. Rekuperační hlavice podle bodu 1, vyznačující se tím, že v rozšíření (5) plášte(2) kruhového průřezu je umístěn mezikruhový deskový výměník (17) tepla.6. Rekuperační hlavice podle bodu 1, vyznačující se tím, že v rozšíření (50) pláště pravoúhlého průřezu je umístěn jeden deskový výměník (80) tepla.7. Rekuperační hlavice podle bodu 1 až 6, vyznačující se tím, že na hrdle (3) bližším usměrñovači (10, 100) je umístěn ventilátor (13).8. Rekuperační hlavice podle bodu 1 až 7, vyznačující se tím, že na převaděč (12, 120) je připevněn ventilátor (15).

MPK / Značky

MPK: F24F 12/00

Značky: zařízení, vzduchotechnická, rekuperační, hlavice

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-254722-rekuperacni-hlavice-pro-vzduchotechnicka-zarizeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rekuperační hlavice pro vzduchotechnická zařízení</a>

Podobne patenty