Vysokonapěťový polovodičový měnič se vzduchovým chlazením

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

254 099 vynález se týká vysokonapěťového polovodičověho mě niče se vzduchovým ohlazením, ktorý je rozdělen ne dvě öás ti, obsahující každá základní modul 3 bloky výkonových ty ristorů a chladiči, které jsou upravené na kovovém zákla dovém rámu.Známe konstrukční systémy polovodiöových měniöü nez 7 nich výkonu a vysokých napětí se vzduchovým chlnzením jsou řešeny tak, že jak hlavní, tak 1 pomocné obvody jsou reali zovány v kompaktních celcích většinou vertikálnä uložených. Rozměrnost konstrukce při vzduchovám chlazení a vysokém na pěti neumožňuje tyto meniče realizovať v prostorově nenároö něm objemu a i pro nosné ústrojí je třeba používat izolaö nich materiálů. Vzhledem k podstatne nižší mechanické pev -v nosti izolačninh Amateriálů dochází pak ještě navíc k pod statnému zvětš ováni vnäjš ich rozmärů měniče a. ke zvýšení nákladů jak na materiál, tak i na vynaloženou práci.Uvedené nedostatky jsou odstraněny vyaokonapěťovým polovodičovým měničem se vzdchovým chlezonín podle vyná lezu tím, že na každém konci kovového zákledového rámu je uspoŕádán vždy jeden kovový pomocný rám, ve kterých je vyjímatelně upevněn základni modul s bloky výkonových ty ristorů s chladiča. vždy jedná části mäniče, přičemž v po mocných rámech pod základními moduly s bloky výkonových ktyristorů s chladiči obou části mänibe je uprnven kovoĺgääägz o výšce rovné nejvýše jedná třetinä základníjąho modulu s w bloky výkonových Iyristorñ s chladiöi, v jehož vnitřnímprostoru jsou umíetäny kazety s převodníky elektrického signálu na světelný a mezi kovovými pomocnými rámy základ ní ch modulů s bloky výkonových tyristorů s chladiöi je us pořádán nosný držák bloku anodových reaktorü s ventiláto rem, přičemž nosný držák tvoří zároveň vyztužení mezi oběma kovovými pomocnými rámy.Rozvinutí vynálezu pak spoöívá v tom, že na každém základním modulu s bloky výkonových tyristorü s chlradiöi jePosledním význakem vynálezu pak je, že ventilátor jeupevněn na kovovém pomocném rámu.Výhodnost řešení podle vynálezu spoč ívá v tom, že ee dosiahne podstatného snížení vněgš ích ŕozměrü vysokonapěťo vého polovodičověho měniöe se vzduchový chlazením, snížení materiálních nákladů při souöasném snížení nákladů na ži vou-práci, nebot řešení .je maximálně výrobné a montážně jednoduché. Je zajištěno dostatečně chlazení kazety s převod níky elektrického signálu na světelný a je zajištěna pri zachování prakticky všech konstrukčních dílů variabilnost proudových a napětovýcłí parametrů ve velkém rozsahu.vynález bude v dalším textu blíže objasněn na příklaobr. 1 je znázorněn echematický pohled na vyaokonapěťový polevodiöový měnič se vzduchovým chlazením podle vynálezua na obr. 2 je znázomněn čelní pohled.Na kovovćm záklndovém rámu 1 na jeho obou koncíoh jsou šroubovými spojí uohycony kovové pomocné rámy 2 vždy pro jeden základní modul 3 a bloky výkonovýoh ty ristorů n chladiči, kterážto zá-lłladnívnoduly 3 tvoří každý jednu ze dvou částí měniče, ve ktoré je měnit -nozdělem Zá o.kladní moduly 3 s bloky výkonových tyrietorů s chlndiöijsou v pomocnýcš rámoch 2 upevněny uvolnitelnä. Pod tě míto základním. moduly 3- s bloky výkonových tyristorůs chladiöi jsou upravengfkovové nosiče l» o výšoe, rovno. mi se maximálně jedná třetině výiky zšuaanino modulu 3 s bloky výkonových tpistorü s ohladiöi. Tyto kovová no sičo 1 jsou upevnöny na základovém rámu nebo na pomoc ných ršmech 2. Základní moduly 3 s bloky výkonových ty riatorü s chJŠdiči jsou opatřony ŠG členy a řídicími ob vody. Na každý modul 3 a bloky výkonových tyristorů s chladiči navazuje diruzor 9 s ventilátorom 8. Difu zor 9 a ventilátorom 8 muže být upevněn přímo na zá. kludním modulu 3 s bloky výkonových byristorů s chladiöi. Výhodné provedení spoö ívá v tom, že tato sestava difuzom 9 s ventilátorom 8 jo prostřednictvím ventilátoru B upevněna na vrchmi oásti pomocnáho ráràu 2. Ve vnitřní prostoru kovového nosiče I je umíatěna íazeta 5 s prevodníky elektrického signálu na světelný. Tento prostor slouží zároveň pro přívod ohladioího vzduchu záldądnímu modulu 3 s bloky výkonových tyristorů. s chladiöi.Mezi pomocným. rámy 2 je uspořádán nosný držák 7 bloku 6 anodových reaktorů-s ventilátorem 10 tak, že šance Šoaný držák 7 tvoří vyzttzžení mezi oššma pomocným. rámy 2. strxaaxá přivoay 11 a stejnosměrné vývody 12 mäniče šsou umistěny vo spodšz části střediho proetoruazi oběma pomocnými rámy 2, vo kterém je uprava nosný držák 7 pro blok 6 anodovšch roaktorů s ventilátorem 10. V případě poĺŕeby mohou být ptřidavé pivody 11 auštejno 7 směrná vývody 12 vo středním prostoru mezifoběmu pomocmými rámy 2 uapořáäšny v horní části prostoru tak, že nosný držák -7 a blok 6 anodovýoh reaktorü s ventilátorem 19se umísší níže ve Štředním prostoru o potŕebnou délkustřídavých přivodü 11 a ste jnosměrných vývodů 12 měniče.Řešení podle vynálezu lze použít pro všechny druhy vysokonajäťových polovodičových měniöů se vzduchovým chla zen im.

MPK / Značky

MPK: H05K 7/14

Značky: vzduchovým, polovodičový, vysokonapěťový, měnič, chlazením

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-254099-vysokonapetovy-polovodicovy-menic-se-vzduchovym-chlazenim.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vysokonapěťový polovodičový měnič se vzduchovým chlazením</a>

Podobne patenty