Přepouštěcí ventil nouzového hydrogenerátoru servořízení

Číslo patentu: 249010

Dátum: 12.03.1987

Autor: Poláček Bohumil

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká nouzovéhd hydrogenerátoru hydraulického servořízení mobílního prostředku. kterým může být jak vozidlo,tak pracovní stroj.Provozní bezpečnost i zákonná ustanovení vyžadují, aby hydraulická servořízení těžkých mobilních prostředků a mobil nich kolových strojů zůstala provozuschopná i při případné poruše základního zdroje - hydrogenerátoru nebo při zastavení motoru během jízdy. Tento požadavek bývá často řešen tak, žena mobilním prostředku je kromě základního zdroje - hydrogene rátoru poháněného motorem další nouzový zdroj - hydrogenerátor poháněný trvale od kol mobilního prostředku. Tento nouzový hydrogenerátor zpravidla mívá ve výtlačné větvi samostatný pojistný ventil, nastavený na nižší tlak než pojistný ventil ve výtlačné větvi základniho hydrogenerátoru, aby nouzový hydrogenerátor byl chráněn před špičkovými tlaky, ke kterým dochází při provozu mobilního prostředku či stroje. Nevýhodou těchto provedení je, že nouzový hydrogenerátor je trvale v provozu a trvale zatěžován, čímž klesá jeho provozní způsobilost pro skutečně havarijní stavy základního hydrogenerátoru. Mimo to souhrnná dodávka kapaliny z obou hydrogenerátorů převyšuje potřebu hydraulického servořízení a je proto doprovázena nežádoucími tlakovými ztrátami a ohřevem kapaliny. Jsou známa též zařízení,např. dle DOS 27 31 975, která využívají zvláštního ventilu pro připojení proudu kapaliny z nouzového hydrogenerátoru do servořizení až v případě přerušeni či nadměrném poklesu proudu kapaliny ze základního hydrogenerátoru. Jejich nevýhodou je značná složitost, rozměrnost a značné pořizovací náklady.Výše uvedené nedostatky jeou odetraněny přepouštěcím van-Í tilen nouzového hydrogenerátoru servořízení, poháněného koly mobílního proetředku, vytvořeného podle vynálezu, jehož podsta tou je posuvné diferencíální šoupátko v těleae ventílu. s dvěmanestejnými nákružky vytvářejíoímí kruhovou ovládací plochu a mezikruhovou ovládací plochu a protilehlou kruhovou ovládací plochu,-naníž působí tlačná pružina. Na jednotlivé plochy působí tlaky na kruhovou ovládací plochu působí tlak přivedený A signální větví k signálnímu otvoru, na mezíkruhovou plochu působí tlak přívedený odbočkou výtlačné větve nouzového hydroganerátoru a na protílahlou kruhovou plochu působí odpadni tlakz odpadní větve. Přepouštěcí ventil podle vynálezu tedy slučuje funkci pojístnou 1 obtokovou, téměř bez přídavných nároků na n prostor a pořízovací náklady.Předmět vynálezu je echematicky znázorněn na pŕipojených výkresoch, kde obr. 1 představuje sohematicky konstrukcí přepouštěcího vantilu nouzováho hydrogenerátoru hydraulíckáho servořízení a jeho zapojení v systému servořízení a obr. 2 představuje 2. alternatívu zapojení přepouštěcího ventílu nouzového hydroganerátoru v systému eervořízení.Přepoušetěcí ventil nouzového hydrogenerátoru servořízaní dla vynálezu v provedení dle obr. 1 má v tělese A posuvné di- V ferencíální ěoupátko g ee dvěma nestejnýminákružky §, 5 vytvářejícímí kruhovou ovládací plochu Ě, mezikruhovou ovládací plochu Q a protílehlou kruhovou plochu 1, o níž se opírá pružina 35 Horní ovládací prostor lg vyúsřuje navenek sígnálním otvorem ll spojeným signální větví gg s výtlačnou větví lg v místě signalizace g mezi základním hydrogenerátorem lg a jednoaměrným venti lem lg. Mezikruhový ovládací prostor lg vyúsřuje navenek přívod ~ním otvorem ll spojeným odbočkou lg s výtlačnou větví łgv místě»mezi nouzovým hydrogenerátorem gg a jednosměrným ventilem gł. Přítom výtlačná větev lg ee za jednosměrným ventilem g spojuje s výtlačnou větví lg vstupující do rozváděcího zařízení gg servomotoru gg, které schematicky reprezentují celá servořizení.249 010 Pružinový prostor gg vyúsřuje navenek výetupním otvorem ggepojeným odpadní větví gg s nádrží gz. V pružínovém prostoru gg může být narážka gg omezující posuv diferenciálního šoupátka 2směrem dolů. V dolním nákružku 5 diferenciálniho šoupátka 2 mo Vhou být zářezy gg. Rozváděcí zařízení gg má otevřený etřed, tj. ve střední poloze propojuje výtlačnou větev lg e odpadní větví gg. Může být však použito rozváděcího zařízení gg s jiným,než zde znázorněným propojením kanálů.Na obr. 2 je znázorněno alternativní zapojení přepouštěcí ho ventilu nouzového hydrogenerátoru dle vynálezu v systémuvservořízení mobilního prostředku. Vztahové značky jsou použityjako v obr. 1. Místem signalizace g nedovoleného poklesu průtoku ze základniho hydrogenerátoru lg je zde odpadní větev gg z rozváděcího zařízení gg. Aby pokles průtoku odpadní větví gg by 1 výrazně odlišen od kolísání průtoku vyvolaného kolíeáním, otáčok motoru, může být do odpadní větve gg vřazene měřicí clo na šš a případně paralelné k ní nízkotlaký přepouštěcí ventil äi. Velikost mezíkruhové ovládací plochy Q je vzhledem k sile pružiny § dimenzována tak, aby odpovídala žádoucímu pojistnému t 1 aku,např. 12 MPa nouzového hydrogenerátoru gg. Velikost kruhové ovládací plochy § vzhledem k sile pružiny § je volena tak,aby odpovídale tlaku signalizujícímu nedovolený pokles průtoku zezákledniho hydrogenorátoru lg. Poněvadž tlak signalizující poruchu je zpravidla mnohem nižší, např. 0,6 MPa, než pojistný tlak např. 12 MPa, je kruhové ovládací plocha § mnohem větší než mezikruhová ovládací plocha Q přesněji řečeno uvedené ovládací plochy jsou nepřímo úměrné uvedeným tlakům.Jeàli základni hydrogenerátor lg v chodu, panuje u provedení dle obr. l ve výtlačné větvi g a u provedení dle obr. 2 v odpadní větví §Q tlak, který se signální větví lg a signálnim otvorem ll přenáší do horního ovládacího prostoru 39, kde působí na kruhovou ovládací plochu § a přestavuje diferenciální šoupátko g proti sile pružiny § dolů k dorazu gg. Prostřednictvín úplně odkrytých zářezů gg nákružku 3 se propojí výtlačná větevlg nouzového hydrogenerátoru gg s odpadni větvi gg e nouzový hydrogeneretor gg se tim téměř zcela tlakově odlehčí. V tomto případě pracuje přepouštěci ventil jako obtokový ventil. Dojdeli k nedovolenému poklesu průtoku základniho hydrogenerátoru lg at už vlivem jeho poruchy nebo zastavením motoru, poklesne ve výtlačné větvi lg (obr. 1) či v odpadni větvi 59 (obr. 2) tlak. Pokles tlaku se signálni větvi lg přenese do horniho ovládaciho prostoru lg a sila pružiny g přeetavi diferenciálni šoupátko 3 nahoru. Tim se přeruši spojení výtlačné větve gg s pdpadni větvi gg a nouzový hydrogenerátor gg dodává kapalinu přeš jednosměrný ventil gł do výtlečné větve lš a do rozváděciho zařízení gg. Nouzový hydrogenerátor gg je v činnosti, pokud se mobilni prostředek pohybuje. Dojde-li přitom k přetiženi servomotoru 3 nad dovolenou mez, způsobi tlak z výtlačné větve lg,přivedený odbočkou lg na mezikruhovou ovládací plochu §.částečné přestaveni diferenciálniho šoupátka g proti sile pružiny §. částečně odkryti zářezů gg a Veškerý průtok z nouzového hydrogenerátoru gg jde přes přepouštěci ventil a odpadni větvi gg do nádrže. V tomto případě pracuje přepouštěci ventil d 1 e-vynálezu jako pojistný ventil.Přepouštěci ventil nouzováho hydrogenerátoru dle vynálezu představuje jednoduchý, málo rozměrný, levný ventil, který zabezpečuje jak funkci pojistnou, tak i obtokovou,e tim zabezpe čuje co nejracionálnějši využití nouzového hydrogenerátoru ser-.vořízení. Mimo zobrazené schemetické provedení může být ventil proveden v řadě analogických provedení. Rovněž mistem signalizace g poruchy základniho hydrogenerátoru lg může být jiné mieto v systému servořizeni než bylo na dvou přikladech ukázáno.

MPK / Značky

MPK: B62D 5/06

Značky: ventil, nouzového, přepouštěcí, hydrogenerátoru, servořízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-249010-prepousteci-ventil-nouzoveho-hydrogeneratoru-servorizeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Přepouštěcí ventil nouzového hydrogenerátoru servořízení</a>

Podobne patenty