Prefabrikovaný základový prvek

Číslo patentu: 247656

Dátum: 15.01.1987

Autor: Lakomý Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vyná 1 ez se týká prefabrikovaného základového prvku,tvořeného doskou s dvěma otvory proměnněho průměru proZakládání staveo vyžaduje tvarově a technologicky náročný způsob zhotovení spodní stavby, prováděné obvykle. z monolitického betonu. Tento mokrý proces je velmi zdlouhavý a vyžaduje vysoký podíl ruční práce, jako je pažení,bednění a armováni, čímž narušuje plynulost a prodlužujeTyto skutečnosti vyvolaly snahy o prefabrikaoi konstrukcí spodní stavby, která však naráží na nroblém vysoké hmotnosti dílců a z toho nlynoucí notíže při nřepravě a montáži. Jo například známo použití soustavv pilot zabetaněných do nůdy,.na něž se vždy svóm proměnným otvorem nasunou desky,kterć se s pilotami zmonolitní betonem.Tyto desky pak slouží k založení horní stavby.Nevvhodou tohoto řešení je nutnost převáženi prefabrikovaných pilot o značné hmotnosti a rozměrech. Stávajíci desky svou konstrukcí neumožnují spojování při kla dení vedle sebe.Dále jsou známy kalichové patky vyráběné prefabrikovaně, které jsou však vhodné pouze pro slouny lehkých konstrukcí. Kalichové patky nro slouny těžkvch konstrukcí se obvykle zhotovuäí na staveništi monolítickýnzpůsobem, vvžadujícím velký nodíl ručných prací, jako je3 HNH bednění, armování e podobné. Tyto práce a zejména beto nování jsou značně závislé na klimatických podmínkách amohou být prováděny jen při vyhovujících teplotách.Uvedené nevýhody odstraňuje prefabrikovaný základový prvek, tvořený deskou s dvěma otvory proměnného průměru pro píloty, zejména vrtané piloty, podle vynálezu,jehož podstatou je, že dvě proti sobě uspořádané delší boční stěny desky jsou opatřeny vždy vybráním, přičemžk do každého otvoru pro nilotu jsou protilehle sousose zaustěny alespoň dva závlačové otvory usnořňdané rovnoběž ně alespoň s jednou osou desky .Je výhodné, když deską je opatřena alespoň jednímVýhodou prefabrikovaného základového prvku nodle vynálezu je možnost jeho použití s vrtanými pilotami, které jsou z hlediska výroby a přepravy výrazně výhodnější a umožňují efektivnějěí využití stávající mechanizace. velkou výhodou desek podle vynálezu je možnost jejich spojování při kladení vedle sebe a snądné ustřeěování při kladení do vrstev nad sebou. Při tomto použití desek podle vynálezu vytváří vybrání vadelších bočních stěnách dvou snusedících desek kalich pro usazení slouou konstrukce horní stavby. Použití těchto desek snižuje podíl ruční práce při budování spodní stavby, zcela vylučuje zhoto vování bednění a z hlediska armatury se omezuje jen na247 355 vložení armokošů do vrtů. závislost na klimatických pod mínkách je zcela odstraněna, nebot betonová směs, již se zalévají armokoše ve vrtech, je z velké části chráněna zeminou a zbývající část v otvorech desky lze snadnoPříkladné provedení vynálezu je znázorněno na výkresech, kde obr. 1 představuje pohled na prefnbrikovanv základový prvek v půdorvsu obr. 2 nodélný osový řez nrefabrikovaným základovým prvkem v nárvsu, obr. 3 nohled na spojenou dvojici prefabrikovanvch základových nrvků vytvářejících kalich v půdorvsu a obr. 4 svislý řez sousta vou navrstvených základových nrvků s vrtanými pilotamiv nárysu vedený podle čáry IV-IV v obr. 3.Prefabrikovaný základový prvek podle vynélezu je tvořen deskou A s dvojici vedle sebe uspořádaných otvorů g proměnného průměru pro piloty. Další boční stěny 3 desky jsou opatřeny vždv jedním vvbráním äľnapříklad tranézovitćho nebo ob 1 ćho profilu. Do každého z obou otvorů 3 pro pilotu jeou zaâstčny dva závlačné otvory jiusvořádané v příkladném provedení rovnoběžnň s příčnou osou desky g. V některých případech mohou být závlačné otvory 5 uspořádány kolmo, to je rovnoběžně s podélnou osou deaky ł. Rovnoběžně s otvory g pro piloty je v desce łuspořádán alespoň jeden, v příklddném provedení dva stře dicí otvory Q s výhodou umístčné mezi oběma otvory g propiloty a vytĺsřující svými konci v dolni ploše z a horníPodle obr. 3 Jsou vede sebe uložený dvě desky 3, v jejichž kalichu 2, tvořeném dvojici přivrácených vyhrá ní g dvou desek 1, je uložcn sloup gg zajištčný zálivkou ł- obr. M - z betonové směsi. Sloup łg je v tomto nřinadě opatřen dvojici nřičuiků łg uložených svými natkami łg na horuích plochách § dvojice desek ł. Obě desky łjsou spojeny neznázorněnými ocelovými záv 1 ačemi.v 1 ožený mi v závločových otvorech 5. Desky l jsou nmonolitněnvs vrtanými nilotami lg vvbetonovanými vr vrtech łž.Jak je zřejmě z obr. h mohou být desky ł uloženy ve více vrstvách nad sebou, nřičemž ve středících oťvorech 5 jsou uloženv středici trnv łš. Vo vrtaných nilotách łłPři budování nákladů stavbv vrtanými pilotami se no uložení vždy dvou desek ł do notřebnvch míst vloží do vrtů łj armokoše iz zasahnjící do otvorů 3 pro niloty u celý volnv prostor vrtů 15 a otvorů g pro nilotv se zapl ní betonovou směsi. Každá dvojice desek A se před tímvzájemné spojí neznázorněnými ccelovými závlačemi. Kalich2, vytvořený vybránimí 5 v delšich bočnich stěnćch 1 dvou sousednich desek L, se osadí sloupem lg, který se zajistí zňlivkou z betonové směsi. Při budování základů. u nichžse desky L vrství na sebe do dvou nebo vice vrstev, zejména

MPK / Značky

MPK: E02D 27/14, E02D 27/12

Značky: prefabrikovaný, základový, prvek

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-247656-prefabrikovany-zakladovy-prvek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prefabrikovaný základový prvek</a>

Podobne patenty