Zařízení na odebírání válcových přířezů od pily

Číslo patentu: 246472

Dátum: 13.03.1986

Autori: Mánek Aleš, Fikar Jioí, Ferkl František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

že být pod dráhou klešťových čelistí v rozsahu pracovního zdvihu první pístnice před padacími dvířky opatřena jednokřídlovýimi dvířky, otočné uloženými Kolem osy.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že lze linrku zápustkového kování plně automatiz-ovat již počínaje vlastnim odxdělováním válcových přířezů od výchozího tyčového materiálu.Příklad provedení vynálezu je znázoruněn na výkresoch, kde představuje obr. 1 bokorys zařízení, obr. 2 půdorys zařízení, obr. 3 detail řezu vedeného rovinou M-M v obr. 2, o-br. 4 detailní pohled P v obr. 2, a obr. 5 detail kleštin křížového suportu v obr. 2.Zařízení podle vynálezu má podstavec 28,který je st-ojinami 33 a 34 připevněn k podlaze dílny. Na podstavec 28 je připevnělna deska 35, s níž je SjDOÍGŤHH. konzola 7 druhého přímočarého hydraulicľkěho motoru 4,k jehož druhé pístníci 5 je na jejím výsuvném konci přípevněn první hydraulický m 0 tor 2. K jeho první .pístnici 3, vysouvající se ve stejném směru jako druhá pístnice 5,jsou na jejím výsuvném konci kolem jim příslušných svlslých os f výkyvně uloženy klešťové čelisti 1, uzpůsobené pro uchopení válcového přířezu 22 v poloze A při jeho oddělovaní klotoučovou pilou 23 od výchozího tyčového~ materiálu. Osa b přířezu 22 je rovnoběžná s osou a prvního hydraulickêho motoru 2 i s osou k druhého hydraulického motoru 4. Při dostatečně výsuvné délce pístnice klešťových čelistí 1 lze použít pouze jeden hydraulický motor místo hydraulických motorů 2 a 4.Pod dráhou přířezu 22, přemísťovaííého do polohy B při zasouválíí pístnic 5 a 3 do hydraulických motorů 4 a 2, je umístěný odkládací stolek 24, připevněný k desce 35. jeho vodorovná ndosedací plocha 25 se zespodu dotýłká válcové plochy přířezu 22 v jeho poloze B a je opatřena padacími dvířky 26 s levým křídlem 10 a pravým křídlem 11. Křídla 10 a 11 jsou uspořádána symetricky vzhledem k rovíně H, preložené kolmo na dosedací .plochu 25 osou b přířezu 22 v jeho poloze B, a jsou otočné uložena levé křídlo 10 kolem osy c a pravé křídlo 11 kolem osy g, přičemž obě osy c, g jsou rovnoběžné s osou b a nacházejí se na oipačných stranách roviuny H pod dosedací plochou 25. Na levém boku ondkládacího stolku 24 je třetí hydraulický motor 12, jehož ozubená pístnice 20 ovládá levé křídlo 10 přes levé mezikolo 38 a levé kolo 36, a pravé křídlo 11 přes ,pravé mezikolo 39 a pravé kolo 37. vzdálenost s otevřených křídel lll a 11 je větší než průměr d přířezu 22. Pod padacími wdvířky ZB je umístěno prizma 134 s vodorovnou úlrlovou drážkou 27 v rovine H pro uložení přířezu v poloze C.Pod rovinou dosedací plochy 25 je na desce 35 uspořádán křižový suport 29, posuvný rovnoběžně s rovinou H a kolmo na ni,a vybavený na straně přivrácené k paidacím dvířkům 26 kleštinami 14 a 15, výkyvně uloženýmí kolem jim příslušných svislých os h a i. Levá kleština 14 přes první kolo 40 a pravá kleština 15 přes druhé .kolo 41 jsou ov-ládány ozubeným koncem 21 ° pístnice čtvrtého hydraulického motoru 17, upraveného na křížovém suportu 29. Dosedací plocha 25 odklâdacíhor stolku 24 je pod dráhou čelistí 1 v rozsahu pracovního zdvíhu první pístnice 3 před padacími dvířky 26 opatřena jednołkřídlými dvlřky 8, otočné uloženými kolem osy j rovnoběžné s osou b přířezu 22. ednokřludlá dvířka 8 jsou ovládána pístnioí jpátého hydraulického motoru 9 do otevřené polohy navazujíci na plochu skluzu 30, zaústěného shora do zásobníku zmetkových přiřezů, umístěného bočlně pod odkláidacím stolkem 24.Vodorovné rovina 31, dotýkající se zespodu válcové plochy přířezu 22 v poloze C,navazuje na plošinu 6 hřebenověho skluzu 18, oipatřeného výřezy 19. Hřebenový skluz 18 navazuje na příčný dopravník 32.Před dokončením oddělovacího řezu pilou 23 je ododělovaný přířez 22 v poloze A uchopen kleštov-ými čelistmi 1 a po oddělení je postupným zasouvä-ním pístnic 3 a 5 do válců hydraulických motorů 2. a 4 přesunut do polohy B. Zde se klešťové čeiisti 1 uv-olní. Pomalým otevíráním křídel 1 D a 11 se přířez 22 spouští do drážky 27 prizmatu 13 do polohy C. V této poloze je přířez 22 sevřern Ikleštinami 14 a 15, přisunutými radiälně příčným suportem 29, a p-otom je jimí nejprve axíálně .přesunut do polohy D na plošinu 6 a potom radiálně nad hřebenový skluz 18 do polohy E, kde je uvolněon. Přiřez 22 potom sklouzne do podavače příčného řetězového dopravníku 32,kterým je doipravován v lince zápustkového kování směrem ke kovacímu lisu. Kleštiny 14 a 15 se vrací do výchozí polohy. Mezi tím se do výchozí polohy vrátily i kleštove čelistí 1, aby mohly přidržet další přířez 22, který je již pilou 23 odřezáván od výchozího tyčového materiálu.Přířezy- 22, které kvalitatívne nebo rozměrově neodpovvídají lpožadavkům, jsou po odříznutí přesunuty do polohy F nad jednokřídlými dvířky 3, po jejichž otevření spandnou po skluzu 31 do odpadu.Zařízení podle vynálezu je vhodné pro velkosériovoiu výrobu. V rámci konstrukčního provedení však umožňuje určité seřízení 1 na několik rozměrových velikosti .přesouvanýoh přířezů 22.1. Zařízení na odebírání válcových přířezů od pily, sestáv-ající z klešťových čelistí,upravených na konci pístnice přímočaréh-o hydraulického motoru, přípevněného ko-nzolí k podstavci zařízení, na který je připevněn odkládací stolek pro válcové přířezy odebrané čelistmi od pily, jehož dosedaci ploche je opatřena padacími dvířky s dvěma křídly, uspořádaný/mi symetrícky vzhledem k rovině, preložené kolmo na do-sewdací plochu osou přířezu a otočné uloženými kolem os, vyznačené tím, že pod padacími dvířky 26 dosedací plochy 25 odkládacího stolku 24 vodorovné uloženými je připevwněno prizma 13, opatřené vodorovnou úhlovou drážkou 27, přičemž klešťovê ~čeIisti 1 jsou výkyvuně uloženyna konci první pístníce 3 prvého hydraulického motoru (2 kolem svislé osy (f).2. Zařízení podle bodu 1 vyznačené tím,že pod rovinou .dosedací plochy (25) je uspořádân posuvný křížový suport 29, vybavený na straně přivrácené k paudacím dvířkům 26 levou kleštinou 14 a pravou kleštínou 15, Výkyvné uloženými kolem jim příslušných svislých os h, i).3. Zařízení podle bodu 1 vyznačené tím,že dosedací plocha 25 odkládacího stolku 24 je pod dráhou klešťových čelistí 1 v rozsahu pracovního zdvihu první pistnice 3 před pardacími dvíñky 26 opatřena jednokřídlými dvířky 8, otočné uloženými kolem osy j.

MPK / Značky

MPK: B65G 47/24

Značky: přířezu, válcových, odebírání, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-246472-zarizeni-na-odebirani-valcovych-prirezu-od-pily.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení na odebírání válcových přířezů od pily</a>

Podobne patenty