Lamelová tvářená deska

Číslo patentu: 245634

Dátum: 15.10.1987

Autori: Svobodová Gabriela, Vršanská Mária, Biely Peter, Hrmová Mária

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká lamelové tvářená desky z plastu určené zejména pro sestavování lamelových bloku usazovaoĺoh aaříze öistiren gdpadních vod, zejména mechanicko-biologických čistíren, Dosud se lamelové desky zhatavují a tąnkých polyvinylchloxidovýoh dasak vakuovým tvařením a po oříznutí na daný formát se slepuji do bloků, Tím jsou vytvoženy podélné trubkové mikrpprostory ve tvaru šestibokáho hranolu.Blok desek je uložen na nosném roštu z oçelových tyčí. Vlivem nerovnoměrnáho slepení a zatížením za provozu dochází k ohrnutí konců lamel a to následně způsobuje postupné zanášení a ucpávánĺ mikrootvorů.otřepy na hranách desek po oříznutí vakuově tvářených desek způsobují zachycování vláknitýoh nečistot a zhoršování separační účinnosti, V důsledku poměrně VYSOKÉ Pružnosti desek a bloků dochází k jejich deformacím, ktoré zhoršují proudění suspenze lamelnvým mikroprostoram.Uvedené nedostatky odstraňuje lamelová tvářená deska z plastu určená pro sestavování ląmelpvéhc bloku usazavacího zařízení čistírny podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom,že základní deska je opatřena pravidelnými průběžnými vlnami o úhlu otevžení od 90 ° do 1500.Vrchol každé druhá vlny na horní straně základní desky je opatřen průběžným horním svislým žebrem, které je uloženo kolmo k rovině desky a přeohází na spodní straně desky v symetrické průběžné spodní svislé žebro.vrchol každé sousední vlny je na horní a spodní straně základní desky zkosen. S výhodou je.v místě zkosení opatřen průběžnými vnitřními podélnými lištami 5 vybráním. Podle dalšího význaku vynálezu je nejmáně jeden okraj základni desky Qpatřen jednostranným nebo oboustranným krajovým žebrem.Podle dalšího význaku je nejméně jeden okraj základní desky opatŕen průhěžnou okrajovou V lištou s vybráním. S výhodou je lamelové tvářená deska podle dalšího význaku na okrajích opatřena krajovými výstupky s vybráním.Lamelové deska je s výhodou zhotovena lisováním vysokotekutých polyolefinü, přičemž obě plochy stran záklšdní desky a plochy prüběžných svislých žeher jsou hladké a hydrofőbní. Podle dalšího význaku vynálezu je hrana průběžného spodního svislého žebra a/nebo horního svislěho Žehra opatřena nejméně jedním tvarovaným výstupkem, přičemž tvarovaný výstupek a/nebo krajový výstupek jsou vytvoŕeny oproti odpovídajícím vybráním s pŕesahem.Lamelové tvářená deska podle vynálezu se vyznačuje velkou pevnosti a rozměrovou stáloetí za provozu. Deska je s výhodou tvářena lisostřikem z vysokotekutých polyolefinů, čímž je zaručena hladkost a hydrofobnost funkčních ploch základní desky i jejich průběžných svislých žeber.okraje lamelové desky jsou bez otřepů, což současně s jejím hladkým povrchem zaručuje plynulost provozu a zamezuje nežádoucímu zachycování kalů. Systém spojovacích výstupků a vybraní dovoluje snadné spojování desek do bloků.Po sestavení jednotlivých lamelových desek do bloků vznikají podélně trubice mikroprostorů, která mají tvar široké šípky směrající dolů. Ve vrchnolu šípky, omezeném dvěma sousedními plochami vlny základní desky, stěká odsazený kal, zatímoo vyčištěná kapalina stoupá k hladině ve dvou kanálech vroholů šípky.Další výhodou lamelových desek podle vynálezu je podstatné zlepšení hydraulických podmínek separace suspéndovaných látek v mikroprostoru ve tvaru šípky, které umožňuje zvýšeníhodnoty povrchového zatížení asi o 30 3, které u dosavadních typů lamel a lamelových blokůvyráběny včetně spojovacích vystupků, které usnadňuji a zrychlují montáž, což se projevujezejména ve snížení pracnosti výroby desek i z nich sestavovaných lamelových bloků, jakož iv jejich montáži do usazovací nádrže. Rozjodujicím je základni tvar desky a napojení svislých žeber na každé druhé vlně.Příkladné provedení lamelové tvářené desky podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojených vyobrazeních, kde na obr. 1 a Ž je vyznačen tvar lamelové desky v axonometrickém pohledu, na obr. 3 je detail vlny s lištou a jejím vybráním a na obr. 4 jsou okraje desky s krajovými výstupky a vybráním pro spojování desky s bočnicemí lamelového bloku.Lamelová tvářená deska /ohr. 1 až 4/, určená pro lamelové bloky usazovacího zařízení mechanicko-biologické čistírny odpadních vod byla zhotovena vstřikováním vysokotekutého poly oleflnu.Základní deska ł je opatřena průběžnymi vlnami 2, jejichž rozevření činí 1100. vlny 2 se po celé šířce základní desky ł pravidelně střídají, přičemž z vrcholu 1 na horní straně desky l každé druhé vlny g na horní straně g desky ł vystupuje průběžné horní svislé žebro 4,. uložená kolmo k rovině desky l.Na Spodní straně g základní desky l přechłází horní svislé žebro i V symetrieké průběžné spodní svislé žebto g. Hrany svislýchžeber à a i jsou opatřeny tvarovanými výstupky Vrchol 7 vlny g mezi dvěma horními svislými žebry i je opatřen na obou stranách průběžnymi vnitřnimi llštami E s vybráními E, do nichž je při montáži zaklesnut tvarovaný výstupek E, dalších lamelových desek, vytvořený na hranách jejich svislýchžeber g a i.Jeden z okraju g základni desky l je opatřen oboustranným krajovým žebrem 5, zatímco druhy protilehlý okraj E je opatřen průběžnou okrajovou podélnou lištou l 1 s vybráním 15pro uložení krajověho žebra § následující desky ł při montáži lamelového bloku. stěny svislýchžeber g, i jsou pro snadnější vytahování výstřiků z formy sešikmeny.Spojování jednotlivých lsmelových desek do lamelového bloku se provádí jednak svárem na zrcadle a jednak pomocí zaklesnuti. Pro spojováni lamelových desek svarem na zrcadle jsou okraje 12 základní desky zesíleny a počet vln g je sudý. vPři volném ukládágxí, popŕípadě při spojováni pomocí zaklesnutých výstupků § na hrsnách svislých žeber g. i, případně okrajových výstupků 13 a krajových vybraní 14, vytvořených na okrajích g základních desek 1, bude počet vln g lichý.Tvarovaný výstupek g s okrajová výstupky g jsou vytvořeny oproti odpovídajícím vybránún lg s rozměrovým přesahem. Alternativně lze základní desky 1 opatřit na obou okrajích l 2 jednostrannými krajovými žebry i. 71. Lamelové tvářená deska z plastu určená pro sestavování lamelových bloků usazovacích zařízení čistíren odpadnich vod vyznačená tím, že základní deska /1/ je opatřena pravidelnými průběänými vlnami /2/ 0 úhlu otevření od 90 ° do 1500, přičemž vrchol /7/ každé druhé vlny /2/ na horní straně /9/ desky /1/ je opatřen průběžným horním svislým žebrem /4/, uloženým kolmo k rovině základní desky /1/ a přecházsjicím na spodní straně /8/ desky /1/ v symetrickě průběžné Spodní svislé žebro /3/ a vrchol /7/ každá sousední vlny /2/ na horní straně /9/ a spodní straně /8/ základní desky /1/ je zkosen.2. Lamelové tvářená deska podle bodu 1 vyznačená tím, že zkosené vrcholy /7/ vlny /2/ základní desky /1/ jsou na horní straně /9/ a spodní straně /8/ opatłeny vnitŕnimi průběžnými podálnými lištami /10/ s vybráním /15/.3. Lamelové tvářená desk podle bodu 1 vyznačená tim, že nejméně jeden okraj /12/ základní desky /1/ je opatřen jednostranným a/nebo oboustranným krajovým žebrem /5/.4. Lamelové tvářená deska podle bodů 1 až 3 vyznačená tím, že nejméně jeden okraj /12/ základní desky /1/ je opatřen průběžnou okrajovou lištou /11/ s vybráním /15/.5. Lamelové tvářsná deska podle bodů 1 a 2, vyznačená tím, že okraje /12/ základní desky/1/ jsou opatŕeny krajovými výstupky /13/ a vybránimi /14/.6. Lamelová tvářsná deska podle bodu 1 až 5 vyznačená tím, že je zhotovena za vstřikovaných vysokotekutých polyolefinů, přičemž obě plochy stran /8, 9/ základní desky /1/ a plochy průběžných svislých žeber /3, 4/ jsou hladké a hydrofobní.7. Lamelové tvářená deska podle bodů 1 až 6 vyznačená tím, že hrana spodního průběžnéhc svislěho žebra /3/ a/nebo horního průběžného svislého žebra /4/ je opatřena nsjméně jedním tvarovaným výstupkem /6/, přičemž tvarovaný výstupek /6/ a/nebo krajový výstupek /13/ je vytvofen oproti odpovídajícím vybráním /14/ s přesahem.

MPK / Značky

MPK: C02F 1/00, C02F 3/00

Značky: deska, tvářená, lamelová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-245634-lamelova-tvarena-deska.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Lamelová tvářená deska</a>

Podobne patenty