Difuzorový anemostat

Číslo patentu: 245409

Dátum: 01.07.1988

Autor: Mišura František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká uspořádání difuzorového anemoetatu,který je funkčním prvkom klímetízečních e větrecích zařízení, vytvoreného z pláätě ee vstupní pírubou e vyjímatelně pripojené veetevby, výškově regulovetelné pomocí centrálního šroubu, matice a kontrunatice, tvořené nejméně jedním difuzorem.Doeud známá řešení difuzorových anemostatů jsou budjednoúčelová bez regulace,nebo jsou eložitá, jako je tomu nap. u fínskeho vynálezu č. 43 780, kde regulace eměru proudění je provedene pomocí pák e táhel zekotvených v pláš tio Toto zařízení je eložité e čištění velmi obtížné. Jelikožje čeeto dán požedevek na stále stejný způsob proudění vzduchu v míetností, který ee v půběhu času nemění, je nutné eeřídit enemostet jen jednou,e to při jeho instalací. Tím je dán i požadavek na výrobní jednoduchost provedení regulace,snadnou montáž, snadné seřízení a to jak množství, tak í emě~ ru proudění, ale i snedného čištění bez opětovného seřizování. Požedevek snadného čištění je důležity, protože i když je příváděný venkovnínebo cirkuleční vzduch filtrován, není tato filtrece dokonalá e potom prach maetného charakteru ulpívána jednotlivých difuzorech, odkud čaeem ve větších ahlucích odpedáve. Další nevýhodou eložítých způsobů regulace je zvýšená hlučnoat a zvýšený eouěinitel odporu, což je dáno pronděnín vzduchu kolem nechanísmů pro regulaci.m 2. 245 409 Výše uvedené nedostatky jeou odetreněny diruzorovým enemoetetem~podle vynálezu, jehož podetutou je takové provedení, že monolitická difuzorovú veetevbe je neeunute ažk oeezení epodního konce centrálního äroubu e zajiětčne kon ínovou meticí, přičemž jeho horní konec, opetřený kontremetíj oíje potom zeěroubován v metici noeníku, pevně pripojená»Takto upravený difuzor umožňuje velmi enednou demontáž difuzorově veetevby, její očiětění a opätovné upevnění velmi jednoduchým způsobem na původní míeto bez nerušení proudu vzduchu. Tím odpadá nové eeřizování po prevedené očietě. Další výhodou je, že vlivem malého počtu dílů pro reguleci ee snižuje hlucnost a eoučinitel odporu. Ionolitickou veetevbou,její-jednoduchou regulecí v doetetečném rozsahu e výrobní jednoduchoetí e nenúročnoetí je doeeženo kvelitetivně vyšäího účinku při větší univerzálnosti difuzorového anemoetatu. Výhodná pro provedení je vložení podložky mezi oeazení centrálního äroubu e přieezenou difuzorovou veetevbu ze účelom docílení její větší stability. Rovněž vzájemné pevné spojení jed-A notlivých difuzorů veetevby pomocí epojovecího dílu znamená značne enížení výrobní náročnoeti. tímto propojením ee docílí velké tuhosti celé veetevby, tekže k jejímu uchycení uvnitř pláště poetečí jen jeden centrální äroub, který eoučeeně umožňuje eeřizování difuzorovć veetevby.Obr. l znázorňuje rez kompletním difuzorem pri plně otevřené reguleci množství vzduchu e zaeunutou difuzorovou veetevbou pro evielý vzduchový proud. Obr. 2 znázorňuje řez kompletním difuzorem pri plně otevŕené reguleci množství vzduchu e vyeunutou difuzorovouveetevbou pro vodorovný podetropní proudvzduchu. Obr. 3 znázorňuje řez celou diruzorovou veetevbou,jejíž púdorye je ne obr. 4 e deteilní uchycení je ne obr. 5.- 3 245 409 Dífuzorový anomoatat podle obr. 1 až 5 je vytvořon z pláště ł, k jehož apodní části je přípevněn eváron nebo nýty noaník g s matící 5. Matici 1 prochází ěroub 1 a kontramatici Ž, umístěnou pod maticí 1. Šroub 1 je ve apodní části oaazen na menší průměr, na němž je závit» Na oeazonou část äroubu Q je zespodu naaunuta podložką Q a difuzorová vestavba, seatávajíci ze souose uapořádaných difuzorů §,2, Lg a tento calek je zajíštěn ozdobnou maticí 1, našroubovanou na oaazený konéc ěroubu Q Jednotlivé dífuzory §,g, łg u vícedílné veatavby jsou na svých vnějěích povrchách vzájemné pevně spojeny pomoci aleapoň jednoho tvarově odpovídnjícího apojovacího dílu łł. Sbojovaci díl łł diagonálně propojuje jednotlivé difuzory §, g, gg, jejichž boční strany jsou připojeny ke spojovacímu dilu łł nýtováním.Zaáunutim difuzorově vestavby do pláště ł pomocí centrálního šroubu, matice a kontramatice se docílí avíslýproud vzduchu a vysunutín dífuzorové vestavby z pláště ł proud vzduch vodorovným podatropnim směrem.PŘEDHĚT VINKLEZU 245 409 1. Difuzorový anemoetet, vytvořený z pláětě ae vstupní pří rubou e vyjímatelně pipojené vestavby, výškově regulovatelné pomocí centrálního äroubu, matice a kontrematíce, tvořenć nejměně jedním difuzorem, vyznačený tim, zo yeetevba je neeunnte až k osezení epodniho konce çentrálnir2. Difuzorový anemoltat podle bodu 1, vyznačený tim, že mezi osazeníl centrálního šroubu (3) a pŕieazenou veetavbou je vloženo podložku (6).3. Difuzorový anemoetet podle bodu 1 nebo 2, vyznačený tim, že jednotlivé difnzory (8, 9, 10) feetavby jsou vzájemné pevnč epojeny pomoci epojoveciho dilu (11).

MPK / Značky

MPK: F24F 13/06

Značky: anemostat, difuzorový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-245409-difuzorovy-anemostat.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Difuzorový anemostat</a>

Podobne patenty