Skládaná prostorová buňka pro stavbu budov

Číslo patentu: 244462

Dátum: 15.09.1987

Autori: Nestor Ivan, Ragan Emil, Podstanický Alexander, Vozár Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Přednětem vynelezu je ekláden( proetorovd bunke, vhodne pro etevbu budov, její vertikální atěnovć části jsou rooebiretelnü epojerw e horieontllní podlehovou e etřelní čistí. - Pevná proetorove buñlq lodí eviele etänovd díly pevne připojeny k vodorovnlmu podlenovemu e etřeěnímu dílo. Při přeprevä vyledují prostor, rovnející oe jejich muilllnín vnäjsín roeněrůn, co pŕeprevn zneonedňuje e docnlní k nevyulití pŕeprevních kepecit..Při elolení jednotlivých an buňlq v horieontilnín nebo vertikální enýru do plolneho evazku enižuje ee potřebu přeprevního prostoru mininílnl o jednu polovinu. Doeud nutne eyetew eklúdecích proetorovýcn buněk, vune bunik e poledovanou vitoí výškou níetnoetí, vykenují nevýhody epočívející v nutnoeti rozdelení evielých etenovýcn dílo ne dvě části ve vodorovne -o-vim pro molnoet jejich eklopení do voderevni polohy nebo rozdelení podlehovćhoetřelního dílu ne dvě ćdeti ve evielom elêru pro Iolnoet jejich eklopení do eviolő polohy.Toto dělení snižuje proetorovou tuhoet. konstrukce, zvyšuje počet nontelních etyků,epojů o spor, zvylnje počet dílů e i otevenilĺtní precnoet. 1 nez-detí i při Ilontlli ptíćkových s panelu při jejich ueesení, upevnöní n epojovlní.Buňky při aeetavoviní v ucelený objekt je nutno u nlkterych eyetómů uchycovet ne podlahový díl, co sužuje menipüeci pri eeetevoviní bunłk k eobł. Btňlq e čelníli eklopąýni stenami mají je eitueviąv pravidlo ne obou koncícb vodorovný , etrukcí e nonołůu jejich variabilní umístění an. od konce podllhovöho o etřeiního a u.Nedoetetky těchto známých ekledecícn proetorových buněk jeou odetreněłw buikon podle vynelezu, její podstate epočívl v tom, łe pozůetive se etłelní konetrukce e z podlehove konetrukee, k jejíni protilehlym koncu je pomocí epojovecícb kloubů etoćnł e odebiretelnl připevnene čelní venkovní ten e čelní vnitřní etěne. přišel podlnheve konstrukce je opati-ene mum perom epojovacích kloubů, umíetených v odetupu ed jednoho konce toto konetrukce, což umožňuje ocenení čelní etělw jak ne konci, tok i v určitá vsdllenonti od konce podlahová konstrukce.ro molňuje vytvoření krekorcovitoho přeeebu etŕeiní e podlebove kenetrukce pro chodbový trakt v bodová. přičemž Skiední upevnení čelních ten ve eklepenol etevu při elołenl,buňce je ve vnäjších epojovecíeh klonbech.Boční etěna bunky je vytvd-ene dveme płíčkovýni panely, ueeoewni ne podlehovőm nooném rtmu, ke ktoremu jsou ucłvceny opel-koni e k celní etlnlm jeou přicbyceny pomocí vodících lilt etojin čelních noenych m čelní venkovní e čelní vnitřní etlw.Spojení pŕíčkovýcn penelů je provedeno veejelnýn oelroubovlním vnitŕníbo e młjlího epojovecíno dílce pomocí epojovecích Iroubů. Počet montelních eper e etykn je v eeetevenl buňce eníłen celietvoetí celních ten n oeetevením bočníeh etłn ee dvou płíłkovýcb paul e spojovecích onen.Seetevenou buňku je noino při nenipuleci ucłwtit non n nevinne elenenty, upevnlnł k etřeänímu noenőnu rámu střešní konetrukce, ktere je ronbiretelnl připojene k čelnílnoenýn román, co je výhodne při montlli budovy.skledanl proetorove buäky pre stavbu budov ee vyrebejí v poiedovenen etupni prefebrikece. Zprevidla jeou stěny, podlehe, etrop i streche opetłeny konečnýliüiprevui, ,ve etenicn jsou snbudovdąy pwetabrikovene stavebne trunleřekí výrobky, cen elektricke intelece atd.Skládsná prostorová bunke pro stavbu budov podle vynálezu je schemsticky znázorněna na připojených výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje perspektivní pohled na rozloženou prostorovou buňku s uložením celních stên a na tvary jednotlivých dílů této bunky, obr. 2 znázorňuje perspektivní pohled na podlahový nosný rám a na oba čelní nosné rámy ve funkčních polohách, obr. J znázorňuje vodorovný řez skladbou příčkové stěny, obr. 4 znázorňuje usození příčková stěny se vspojovacím dílcem mezi podélnými nosnílq podlshováho a střešního nosného rámu, obr. 5 znázorňuje podćlný řez podlahovým dílcem s vyznsćením složení a vztyčení čelních stěn, obr. 6 znázorňuje příčný řez složenou buňkou.Skládaná prostorová bunka sestává ze střešního dílu, z podlahováho dílu, ke kterému jsou odebiratelnä a otočné připevněny celní sklopné stěny. která při vztyčení se upevnují ke střeänímu dílu a z montovetelných příčkových nebo títovýcb stěn na podelných stranáchPodlahový díl ploánáho obdálníkového tvaru je tvořen podlahovou konstrukcí L, zabudovanou v obvodovem podlahovám nosnćmrrámu g, k jehož podélnám stranám jsou pomocí spojovacích kloubú u, otočná i odebiretelnä připevněny stojiny 1,9, čelních nosných rámu g, ve kterých je upevněns čelní venkovní stena á nebo čelní vnitřní stena 1.Čelní nosný rám 5, ve kterám je upevněna celní venkovní stene § nebo ěelní vnitřní stene 1, je po vztyčení připojen k podělným stranám podlshověho nosného rámu g s střešního nosnáho rámu g árouby u. Obě stojiąy m celních nosných, rámů jsou na obou koncíoh vzájemné spojeny spojovacími příčksml 2.Spojovací kloub u, umožňující dočasné nebo trvalá upevnění, vztyčení nebo sklopení čelních nosných rámů g, ve kterých je upevněns čelní venkovní stena á nebo čelní vnitřní stäna .1, sestává z ok 13, z nichž je jedno vždy upevněno ne vnitřním dolním rohu stojiny ms delší na vrchní ploše podělrąých stran podlebováho nosného rámu g.Příčková stěne, tvořená příěkovými panely u, mezi ktoré je vložen vnitřní spojovací dílec 12 s vnější spojovací dílec já s která jsou vzájemné spojeny spojovacímí ärouby u,je usazena mezi podálný nosník podlahověho nosného rámu g, opstřerw opěrkami 12, a Podélný nosník střešního rámu 4, opetřený otvory pro nástrčné kolíky lg vnéjäího spojovacího dílceVe vertikálním smeru je příčková stena usazeny mezi stojiny m čehxích nosnýcłr rámů g, kde pro upevnění příčkových panelu A k hranám stojin Lggslouží vodící lišty gg,pevně připojené k hrsnám stojin 19 a zapsdsjící do drážky ve svislých hranách příčkových panelu ji.Při složení bunky do ploěného tvaru se obě čelní stěny á, 1 sklopí pomocí spojovacích kloubů || do vodorovné polohy, přičemž do úložného prostoru 3 L se vloží příčková panely u, vnitřní spojovací dílec-.jj, vnějlí spojovací dílec 1,6 e další potrebný kompleteční materiál.Na sklopenć čelní stěny á, 1 se uloží střešní konstrukce 1 s svazek se zsjistí přepravními spojkami 33. Pro menipulaci s ploěąvm svszkem složená bunky jakož i pro manípulaci s buňkou po jejím omontování v pevný prostorový prvek slouží závesné elementy ž, do nichž so upínají Vázací prostředky zvedscích zařízení.Při sestsvování složenć bunky v pevný prostorový prvek se po uvolnění přeprsvních spojek Ľ odejme s odloží střešní konstrukce L, celní venkovní stěns § i čelní vnitřní stčne se vztyči okolo spojovacích kloubů LL a čelní nosné rámy § se pomocí šroubů u pripojí k podőląým stranám podlshováho nosného rámu g.llá-li býti vytvořen krákorcovitý přeseh podlahové konstrukce L s střešní konstrukce 3 pro chodbovou část bunky, uvolni se sklopné čelní vnitřní stena lze spojovacích kloubů LL, 244462 4umístčných na horních hranich podlahovőho nosného rámu 3 a přemístí se do spojovacie) kloubů LL, umistěąých na horních hranách podlahovtho nosnlho rámu 3 v požadovanú vsdilenosti od jeho konce.V této polose se čelní vnitřní stěne 1 vstyčí a celní nosný rám Q se pomocí lroubu L 3 pripojí k podelnłm strsnlm podlahovího nosného rámu z.Ke vstyčenć ěelní stčrw á, 1 so usedi střešní konstrukce 1 a stojiny ,m ćelních nosných rámu § se pomoci lroubu u, pripojí k podelnýn stranám stŕslniho nosnóho rlmu 4.Příčkove panely ,L 4 so osadí do polodražek, vytvorených na podćlných stranich podlahovć konstrukce ,L i střešní konstrukce 1, tlsně so pŕisadí ke stojinám L 9, a drúlkami so nesunou na vodíoi listy 39,.Do memory mezi obäma pŕíčkovými panely u se osadi vnějli spojovací dilec m, přičemž se nástrčná kolíky m tohoto vnějliho spojovacího dilcs jj sesunou do otvoru vs spodní hrsně podélrąých stran střelního nosnćho rámu g, pŕisadí so vnitřní spojovací dílec 15, a oba dilce u, Já se pomoci spojovacích iroubú u navzájom selroubuji, přičemž svými okraji sevŕou svislô hrany příčkových panelu u, opatřene polodrelkami a navsäjem tyto spojí.I. Skládaná prostorová btňke pre stavbu budov, sestdvající s podlahovd konstrukce,střešní konstrukce, üelní venkovní stirv a čelní vnitřní steny, přičemž obě celní stěny jsou sklopné okolo spojovacích kloubů, umístöných v blizkosti koncu podlehoviho nosnőho rámu podlahovi konstrukce, vysnačující so tim, ie podlahova konstrukce /l/ je opatŕena dalším parem spojovacích kloubů /ll/, umístöxąých v odstupu od jednoho konca podlahovćho nosnőho rámu /2/ pro upevnění jedno s celních stěn /6, 7/.2. Skládaná prostorová buňko pro stavbu budov podle bodu l, vyznačená tim, ie mesi.celní venkovní stěnou /6/ a celní vnitřní stěnou /1/ js umístěna nejmeně jedna příěkovástena, slolená ze dvou příčkových panelu /14/ , ktore jsou svými svislými krajnimi hrsnall. opetŕenymi drdžkou, prisezerw ke stojiním /10/ čolních nosných rámu /8/ ćslních stän /6,7/, npatŕoąým vodicimi lietaní /20/, do dráäek sapadajicími, a kter( jsou navzájom spojony vnějäím spojovacim dilcem /| 6/, opotřeąým na hornín konci nlsträąými kolíky /IB/, oapadajícími do otvoru ve spodní hrane podélne strany stŕalního nosnlho rámu /4/. a vnitřním spojovacím dílcem /15/, ktorý je s vnčjiím epojovacím dílcom /16/ selroubován »spojovacimi srouby / 17/ , přičemž oba spojovací dílce /15, ló/ po seěroubování svými okraji dosedajína svislé hrany pŕičkových panelu /14/ , opetŕene polodráäkui, a spodni okraje příčkovýeh panelu /14/ jsou ulolerw na horni poddlnou stranu podlahového nosního timu /2/ a jsou k nomu uchycew opěrkami / 19/, pŕipevněnými na vnůjeí podőlně straně podlshovćho rlmu /2/.

MPK / Značky

MPK: E04B 1/348

Značky: prostorová, buňka, skládaná, budov, stavbu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-244462-skladana-prostorova-bunka-pro-stavbu-budov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Skládaná prostorová buňka pro stavbu budov</a>

Podobne patenty