Práškové plnivo na bázi hydroxidu hořečnatého z přírodních karbonátů

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká práškových plniv na bázi hydroxidu hořečnatého a přírodních karbonàtů určených pro plnění plastů.velkou výhodou plněných plastů ve srovnání s klasickými plasty neplněnými je možnost snížení nebo dokonce úplného potlačení hořlavosti těchto materiálů bez použití retardérů hořeni obsahujicích halogeny, které při pyrolyze uvolňují toxické a ko,rosivni produkty. U plněných plastů lze jako plniv použít takovémateriály, které při teplotách, při nichž dochází k pyrolýze polymerů zavłmku hořlavých uhlovodíků, uvolňuji kysličník uhličitý, vodu nebo jiné těkavé látky, mající hasicí efekt. Za velmi perspektivni plnivo pro eamozhášivé kompozitní materiály je třeba považovat hydroxid hořečnatý. Běžné typy hydroxidu hořečnatého,která je možno využít při plnění plastů, jsou typy srážené, krystalizující v brucitické formě s velikosti krystalů obvykle pod1 m. Tento materiál však nemá formu samostatných krystalů, nýbrž tvoří agregáty o rozměrech od desetin po desítky milimetrů. Typy hydroxidů hořečnatých. mající formu samostatných krystalů o velikostech v jednotkách-mikrcwmů,tedy v rozměrech optimálních pro využití pro plnivářeké účely,byly připraveny pouze laboratorněa nelze s nimi v dohledné době počítat při průmyslovém využití. Desintegrace agregátů hydroxidu hořečnatého na úroveň pod 20)4 m,která je obvyklou limitou pro využití plniva pro plasty, se ukázala, vzhledem k velkému měrnému povrchu a ke značným elektrickýmse obvykle plniva připravuji (např. mlýny kulové a vibrační), nelze tento materiál desintegrovat na požadovanou jemncst ani s přídavky značného množství mlecich přísad. Například na mlýnu Molinexje možno desintegrace agregátů dosáhnout jen s velkou přisadou kyseliny stearové fungujioi jako mleci přisada. (vice než 3 hmotnoetnik což je obsah nepřijatelný z hlediska použitelnosti při plnění plastů.»Nyní se zjistilo. že plnivo vhodných vlastnosti se zieká spoločným mletim krystalického hydroxidu hořečnatáho s přirodnimi karbonáty. L nPředmětem vynálezu je práškové plnivo na bázi hydroxidu ho řečnatého a přirodnich karbonátů s povrchem upraveným hydrofobizačnimi přisadami. které obsahuje.lO až 90 hmotnostnich sráženého hydroxidu hořačnatého a lOežw 9 p hmotnostnich uhličitanu vápenatého anebo hořečnatěho a o 71 °àšx.2 52 hmotnostni hydrofobizač-ą nich látek jako jsou mastné kyse 1 iny,s 1 lany nebo titanàty s velikosti částic pod 20 m dosaženou společným mletim obou hlavních. složek plniva v přitomnosti hydrofobižačnich 1 átek.Práškové plnivo dle tohoto vynálezu se vyrobí tak, že hydroxid hořečnatý v partikulárnim stavu.SJednot 1 ivými částicemi(agregáty) většimi neŽ 504 m je deeintegrován ve mlýnech společně s doprovodným melivem v hmotnostniohłpoměrech 110 až 101 a dále s mleci přisadou v množství 0,1 až ŽČ hmotnostnich, vztažených na melivo celkem, přičemž jako doprpvodni melivo je použito vápenec, dolomitický vápenec, dolomit nebo magnezit a jako mleci přisada jsou použity silány, titanoderiváty, vyšší mastné kyseliny nebo jejich směsi. V připravné fázi lze melivo před dávkovánim do mlýna homogenizovat v mixeru s rychlosti aktívni části alespoň l m/e při pohybové době aleepoň 60 Šąalternativou, že homogenizace probihá při režimu se etřednimi rozměry částic doprovodnáho meliva menšími než 4004 m. l ČTeplota ve mlýně se s výhodou udržuje v rozmezi 60 až 110 ° C.Polarita povrchů velmi jemně mlet h a mikromletýoh částic hydroxidu hořečnatého a uhličitanů vápenatých,hořečnatovápenatých a hořečnatých tvoři natolik přiznivo kombinaci, že elektrické povrchová náboje meliva lze prostůedniçtvim vhodné mleci přieady podstatnou měrou pasivovat. Timto způsobem lze snižit reaglomeračni tendence meliva při snižováni zrna meliva v mikrojemné oblasti, takže je možno dosáhnout požadované granulometrická-složení produktu. Pasivace elektrických sil povrchü meliva jenatolik výrazná, že se dokonce projeví i v celkové účinnosti mletí. jak ukazujípřík 1 ady srovnávacích experimentů mletí. Zařazení homogenizéru do technologické linky se projeví v doseženi požadovaných stálých hmotnoänkh poměrů v produktu a cdrazi se přiznivě i na účinnosti mletíýa tedy i na energetické náročnosti produktu. Jak je v příkladech ukázáno, účinnost mleti závisí výrazně i na vstupních rozměrových parametrech zrna doprovodního meliva a teplotnim režimu mleti.vynález osyětli následující příklady, procenta uváděná v příkladech jsou hmotnostní.Přiklad l V Na laboratorním kulovém vertikálnim mlýnu typu Molinex byly mlety směsi podle následující tabulky, kde vstupní surovinyMg (0 H), srážený produkt upravený na střední zrno n agregátů 2,5 mm Mg C 03, střední zrno 2 mm Stearin, komerční směs vyšších mastných kyselín. Sledované veličiny jsou W 0 - měrná spotřeba energií pro docílení jemnosti na úrovni 97 5 částic menších než Zoťm d - rozptyl obsahu stearinu v produktu (střední aritmetická odchýlka) h - změny koncentrace Mg (0 H)2 v produktu (střední aritmetická odchýlka)směs CaCOB Mg(0 H) Mgcos HSt W 6 d h č-s s as css/t ss sa 1 5 93 - » 2 oo 2 48 51 - 1 0,137 109 23 3 - 5 48 1 1,12 90 19 4 a) 48 51 - 1 0,8 61 15 5 m 48 51 - 1 0,50 57 15 a) před dávkováním směs homogenizována v mixéru s obvodovourychlosti činné části 4,5 m/s a dobu pohybu 100 sDo násypky dvojšnekového směšovacího extruderu bylo současně dávkováno50 dílů polypropylenu (kopolymer s 2 etylenu charakterizovaný indexem toku 4,5 g/10 miny e měrnou hmotností 902 kg . m 3 50 dílů plniva - směs č. 5 (a srovnávecí plniva).Hnětení probíhelo při teplotě 230 °C, doba pobytu taveniny v extruderu činila 150 sekund. Směs byla vytlačována ve formě struny a sekána na granulát, ze kterého byla připravena zkušební tělesevvstřikováním při teplotě teveniny 250 °c.Jak vyplývá z následující tabulky, je ve srovnání se aměsí mikromletého vápence a sráženého hydroxidu hořečnetého dosaženo sneçšího hnětení (nižší spotřeba hnětací energie), lepších zpracovatelských vlastností (zatékavost, anizotropie smrštění ) i lepších mechanických vlastností (vrubová houževnatost). Ve srovnání se samotným mikromletým vápencem je velkou předností dosažení samozhášivosti, která je charekterizována kyslíkovým číslem větším než 23Vzorek Plnivo Kys 1.číslo Hnětací Zatékavost AnizoÁ Vrubová

MPK / Značky

MPK: C08K 3/22, C08K 3/26

Značky: hydroxidů, přírodních, plnivo, karbonátů, horečnatého, bázi, práškové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-241640-praskove-plnivo-na-bazi-hydroxidu-horecnateho-z-prirodnich-karbonatu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Práškové plnivo na bázi hydroxidu hořečnatého z přírodních karbonátů</a>

Podobne patenty