Zapojení pro generování dvou druhů akustických signálů

Číslo patentu: 241300

Dátum: 01.09.1987

Autor: Šlosar Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález ee týká zapojení pro generování dvou druhu akustićkých signálu, zejména pro klávesnice v zařízeních na zpracování dat.Klĺvesnice v zařízení na zpracování dat bývají vybaveny akustíckou signalizací, vydávající jeden, případně dva druhy akustických signa 1 ů, Jimi je operátor upozorňován na urité stavy zařízení. Nnpříklad píeknutím je upozornňn nn vlastní chybu při ovládání klávesnice nebo na chybnou ľunkci nőkterć pcrifcrní jednotky n podobnň, cvaknutím je nnroti tomu upozurnän na to, že signál, vyslaný stisknutím klávesy, byl procesorem přrvzat.K signalizaci se používá zpravidla dvou olektroakustických měniőů, a sice reproduktcru nebo sluchátka pro písknutí n elektromagnetu pro cvaknutí. Tato signalizace, jak je zřejmě, používá rozmłrných prvků a je tudíž nevhodná a neeknnomioká. Při použití jedoho olektroaktuetického mňniče, to je roproduktoru nebo suchátka, je nutné mít k dispozici dva zdroje signálu, a sice jeden pro písknutí a jeden pro cvaknutí. zapojení této signalizace je složité a tudíž ekonomicky ncvýhodné.Uvedené nevýhody odstraňuje zapojení pro generování dvou druhů akustických signálu podle vynâlezu. jehož podstatou je, že nestavovací vstup bistabilníuo klopného obvodu je připojen na první vstupní svorku, vstup monostabilní 1 oklopnćho obvodu je připojen na druhou vstupní svorku, výstup monnstabilníno klopného obvodu je připojen na datový vstup bistabilníwo klopného obvodu a na druhý vstup koncového obvodu, výstup histabílního klopného obvodu je připojen na vstup generátoru impulsů. jehož výstup je připojen na hodinový vstup bistabilního kłopného ohvo du a na první vstup koncového obvodu, výstup koncového obvodu je připojen na vstup elektroakeetického měniče.Výhodou zapojení podle vynálezu je jeho jednoduchost a potřeba jediného elektroakustického mčniće. dále možnost snade né změny kmitočtu písknutí a zmňny jeho délky a hlasitosti. Rovněž délku evaknutí lze zmňnit.Příklad zapojení pro generování dvou druhu akustických signálů je znúzorněn na připojsnýdu vy-kresmł na nich obr. l představuje schéma zapojení, obr. 2 časový diagram signàlubvaknutí obr. 3 řasový diagram sišnálu písknutí.Nastavovací vstup gł bistabilního klopnéwo obvodu g je připojen na první vstupní svorku głg-pro připojení na neznázornäně řídicí obvody procesoru. Vstup ll monostabilního klopného obvodu L je připojen na druhou vstupní svorkulłg pro připojení na řídící obvody procesoru. Výstup Q monostabilního klopného obvodu l je připojcn na datový vstup 33 bistabilního klopného obvodu g a na druhý vstup gg koncového obvodu 5 Výstup gg bistsbilního klopného obvodu 3 je připojen na vsvupgl generátoru Q impuleü, jehož výstup Qg je připojen na hodinový vstup gg bistabilního klopného obvodu g 1 na první vstup il koncového obvodu 5. Výstup 95 kon cového obvodu i je připojen na vstup gł elektroakustického mňniče Q.uonostabilní klopný obvod l je například tvořen mouostabilním klopným obvodom § 59 s dvěma spouštčcími vstupy lll a Lig. První spouštěcí vstup lll tvoří současně vstup ll monostahilního klnpného obvodu l. Druhý spouštěcí vstup lłg a nulovací vstup llg jsou připojeny na neznázorněný zdroj l úrovně logické jedničky. První vstup ll pro připojení časové konstanty je připojen přes první kondenzátor gl na nnodu diody Q a přes první odpor gł na svorku kladného napětí. Katoda diody Q je připojena na druhý vstup łlá pro připojení časové konstanty. Jedničkovývýstup glł tvoří výstup Qł monostsbilního kiopného obvodu l.Bistabilní klopný obvod 3 je například tvořen klopnýu obvodem ggg typu D. Jeho datový vstup głł tvoří současně datový vstup gg bistabilného klopného obvodu g. Nastavovací vstup głgtvoří současně nastavovací vstup 3 bistabilního klopnćho obvodu2. Hodinový vstup głg tvoří současně hodinový vstup gg bista bilntho klopného obvodu g. Jedničkový výstup ggl tvoří současně- 3 výstup gg bistabilního klopného obvodu Q. Nulovací vstup QQje připojen na zdroj 1 úrovně logické jedničky.Generátor Q íupulsů, například obsahuje dvouvstupový obvod QQQ typu negaee logiekého součinu, jehož první vstup tvoří současně vstup QQ generátoru Q inpulsů. Výstup dvouvstupového obvodu ggg typu negaee logického součinu je připojen na vstup prvního invertoru Läľł a tvoří současně výstup QQ generátoru Q impulsů. Výstup prvního invertoru INVl je připojen na vstup druhého invertoru 1513 a přes druhý kondenzátor gg na druhý vstup dvou-Á vstupového obvodu §§g typu negace logíckého součinu. Výstup druhého invertoru łggg je připojen přes druhý odpor QQ na druhý vstup dvouvstupového obvodu §§g typu negace logického součinu.Koncový obvod Q je uspořádán například tak. že vstup třetího invertoru QQQQ tvoří současně první vstup QQ koncového ohvodu Q, kdežto jeho výstup je připojen na bázi prvního tranzistoruQQ. Vstup čtvrtého invertoru INV 4 tvoří součusně druhý vstup gg koncového obvodu Q, kdežto jeho výstup je připojen na bázi druhého tranzistoru gg. Enitor druhého tranzistoru lg je připojen na nulový potenciál, kdežto jeho kolektor na emitor prvního tranzistoru 13 a přes třetí odpor EQ na nulový potenciál. Kolektor prvního tranzistoru IQ tvoří současně výstup gíškoncového obvoduJako elektroakustického měniče Q je v tomto případě použitou sluchátka gg. připojeného jedním vývodem na vstup gł a druhýmvývodem na svorku kladného napětí.Při generování signálu evaknutí se z řídicích obvodu procesoru vyšlo na první vstup 210 krátký impuls. Ťímto se nastaví bistabilní klopný obvod Q. Generátor Q ipulsů obdélníkovćho tvaru se odblokuje a vytvoří jeden impuls, čímž uvede bistabilní klopný obvod Q opět do klidového stavu a generátor Q impulsů se zablokuje. Impuls je veden do koncového obvodu Q, odkud se přes první tranzistor IQ přivede na elektroakustický měnič Q, v nřmž se ozve evaknutí, jehož délka lávisí na hodnotách gg a gg.Při generování signálu písknutí se z řídieích obvodu procesoru vyšlou krátké impulsy současně na první vstup głg s druhý vstup QQQ. Tím se nastaví bistabilní klopný obvod 9a součatnñ spusti uonoutabilni klopný obvod . Gonoratorogímpulsú ao odblokujo ą kutá. svým výsiupnim napätím nemůžeHost bistabilni klopný obvod g do klídovćho stavu. dokud oodo klidovoho Itąvu nevráti monootabilni klopný obvod L. Inpuluy z výstupu gg gonoràtoru Q i-pulnů přivúdějí do koncového obvodný 1, odkud so přes první tranzistor 1 přenaiojt na oloktroakuntickývmniñ § v nmž so ozve písknuti. Knitočet pínknutí závisínn hodnotách g o lg a jeho délka na hodnotách c 1 o It 1. Při piwknutí jedruhý trdnzistor 23 uznvřen a tím je v koncověm obvodu zavodona záporná zñětná vazbu. Zmňnou hodnoty odporu Ľłlzo nantavit hlasitolt pisknutí. Činnost zapojení jo dále zřojIú~ z časových diagranu dle obr. 2 a J.Zwpojení podle vynálezu lze použit v klúvesnicích pro zařio zcnf na zpracování dat, zejména tam, kdé nejsou k dispozici vhodnć hodinovó iupulsy.

MPK / Značky

MPK: G06F 1/04

Značky: zapojení, signálu, druhu, akustických, generování

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-241300-zapojeni-pro-generovani-dvou-druhu-akustickych-signalu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro generování dvou druhů akustických signálů</a>

Podobne patenty