Polypropylen a kopolymery propylenu s ethylenem stabilizované proti světlu

Číslo patentu: 240010

Dátum: 01.06.1987

Autor: Škaloud Jioí

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká polypropylenu a kopolyaerů propylenu a othylenon, stabilizovaných saásí derivátů piporidinolu neboVýrobky I P° 1 JPropy 1 enu a 3 kopolynerů propylonu a ethylonu zaujíladí důloäitá níoto v řadl odvětvínárodního hospof dářství. Avšak pokud tyto polylory neobsahují ochranná stabilizaöní příaady,ztratí v důsledku degradačníchvprocesů,vyvo laných teple a svát 1 en,ve 1 ice rychle původní cenná nechanická i vzhledová vlastnosti. Proto je nutná chránit je saěaí teraooxidačních a avátslných stabilinátorů. Jako teraooxidační stabilisátory so používaní spravidla alkylsubstituované fenoly, estery- kyaoliny thiod ip ropionové a fosfor obsahující 4 4 sloučeniny. Jako světelná etahilisátory se osvědčily deriváty hydroxybenzofsnonu (US 3,349 588, US 4,288 631), hydroxybenztriazolu (US 4,278 589 , US 4,278 590), 2,2,6,6 tetraaethylpiporidinolu a 4-aaino - 2,2,6,6 tetranathylpiperidínu.Deriváty 2,2,6,6 -tetranethylpipsridinolu a 4-auino 2,2,6,6-tatralothylpiperidínu (dále v textu označované jako stabilisátory HALS) pŕedčí významné v ochranná působení vůči ěkodlivánu vlivu slunečního áření deriváty hydroxybenzofenonu a hydroxybenstriasolu a jsou chráněny řadou patentů,například US 3,640 928, US 4,021 432, US 4,0 B 942, GB 04 4760,GB 055 486, IP 22501, IP 22997, CEO 13722, CH 592129, USBylo vlak zjiütčno, že jejich účinnost silně snižuaí síru obsahující teraooxidační stabilisátory, Jako jsou například estsry kyseliny thiodipropionově. Proto byly aíru obsahující pŕísady vypuětäny zo stabilisačních saěsí, ktoré obsahují svčtelná stabilisátory typu HALS a používají se budto kombinace stabilisátorů HALS s fenolickyni stabilisátory(JA 56 62835, JA 56 62839, JA 56 62840), nebo kombinace stabi lizátorů HALS se sloučeninami fosforu (DE 26 06 026, DE 26 36 l 30, DT 5459 381, DE 3001 114, JA 81 62 838, JA 8162 836). Pouze u Dolymerní směsi polypropylen - PDM keučuk bylo zjištěno (A 0 231213), že nedojde ke snížení stabilizačního účinku svetelných sta bilizátcrů HALS za přítomnosti sírných stabilizćtorů, konkretne esterů kyseliny thiodipropionové, pokud koncentrace esterů kyseliny thiodipropionové nepřekročí 0,1 hnotnostníhoPředmětemivynálezu je polypropylen a kopolylry propylenu s etylenen stabilizované proti světlu světelnni a terlooxidačními stabilizátory obsahující mazedla e případně seze anebo pigmenty, které obsahují 0,05 až 0,25 96 hmotnostního 4 pentadekakis (propenyl) 2,6 dimethylfenolu, 0,05 až 0,20 S hnotnostního esterů kyseliny thiodipropionové s nasycenýui alkoholy s 12 až 25 uhlíkovými etomy, 0,1 až 0,5 hmotnostního derivátů 2,2,6,6 tetramethylpiperidinolu anebo 4 amino 2,2,6,6 tetranethylpiperidinu nebo směsi těchto derivátů s deriváty hydroxybonstriazolu anebo hydroxybenzofenonu o hmotnostnín poměru 1 2 až 2 1 a případně další fenolický anebo fosfitový stabilizátor v koncentraci 0,05 až 0,2 hmotnostního vztaženo na obsah polypropylenu anebo jeho kopolymerů. Polypropylen a kopolymery propylenu s ethylenem (s obsahem ethylenu 0,5 až 7 hmotnostníćh), pro jejichž stabilizaci bylo použito směsí, které obsahují vedle světelných stebilizátorů HALS kombinaci fenolickěho stabilizátoru 4-pentedekakis (propenyl) - 2,6 - dimethylfenolu s estery kyseliny thiodipropionové, mají vyšší odolnost vůči degredačnímu působení slunečního záření než stebilizeční směsi HALSů s jinými fenolickými nebo fosfitovými stabilizátory za nepřítomnosti sírných stabilizačních přísad. Ve výše uvedené směsi 4-pentadekekis (propenyl) - 2,6 dimethylfenolu s estery kyseliny thiodipropionové a stabilizátory HALS dochází k nečekenélu mimořádně silnénu stabilizačnímu efektu. Přitom, jak bylo zjištěno,může celková stabilizeční sněs obsahovat vedle vyjmenovených látek také další substituované fenoly, například 2,6 diterc. butyl-4-methylfenol, stabilizátory obsahující fosror, jako například tris(feny 1 ethylfosfit) a deriváty hydroxybenzofenonu nebo hydroxybenztriazolu. °-3 u 240 010 Polypropylen s vysokou odolnosti vůči škodlivámu vlivu slunečního záření podle tohoto vynálezu se pripraví obvyklým způsobem, který lze charakterizovat například tímto postupeminejdříve se připraví práškový stabilisační koncentrát(masterbatch). Přiton se použije ten typ polyueru, do kterého má být stabilizeční koncentrát přidáván. Do nixéru se nadávkuje polyner a prášková stabilizační příaedy v poměru 60 až 80 dílů hnotnoetních polyueru nn 20 až 40 dílů hnotnoatních atabilizač-Á nich přísad. suda se zaníchá a vyprázdní do trnnsportnícn nádob,která ae pak vyprazdňuji do zásobníku stabilizačního koncentrátu nad dvoušnekovými Iísiči.Stabilizační koncentrát se ze zásobníku dávkuje kontinuálně do dvoušnekováho nísiče. Zároveň se dávkuje do mísiče 1 nestabilizovaný práškový polyner. Ve dvouěnekovén nísiči se nestabilizovaný polyner důkladně promíchá jednak e práškovým stabilizačním koncentráten, jednak 3 kapdlnýni etabilizačními přísadami, která se dávkují čerpadlem přímo zo zásobníku do níaiče. Intenzivní mixér homogenizuje všechny komponenty směsi a roztaví směs působení atřižných sil i vnějäího tepla pláště mixéru na taveninu, která teče přepadem do jednošnekováho extruderu, ve kterém doeáhne teploty 200 až 280 °c. Tavenina je šnekem přetlačena přes řadu sit, vstupuje do hubice extruderu a jejími otvory prochází pod vodu. Tuhnoucí polyner je těsně pod hlavou extruderu sekán na granule. Granulát jde do sušiče granulí, kde se vlastním teplen a prouden vzduchu vysuší.Pro hodnocení svetelná stability připravenáho polymeru se z çranulátu vyliauje fólie o tlouätce 0,5 mn. Pásky o rozněrech 40 Im x 5 II se uístí v xenoteetu 450, kde se podrobí urychle němu světe 1 náuuetárnutí, jehož průběh se kontroluje podle ná růstu karbonylových skupin. Doba potrebná k nárůstu karbonyr lových skupin na hodnotu.ćLCO 0,15 se označuje jako IPXEN a je Iírou stability vzorku.Vynález osvětlí následující příklady uvedené v tabulce 1. v příkladech uváděná jsou hnotnostní. Použitá zkratky F 1 pentaerytrityltetrakie (3,5-diterc.buty 1-4-hydroxyfeny 1 propionát) F 2 4-pentadekakis(propenyl)-2,5-dinethylfenolFOS tris 4(lfeny 1) ethylfeny 1 J ester kyseliny fosforitě S 1 distearylthiodipropionátdiestery kyseliny thiodipropionové se směsi nasycených alkoholü s 16 až 23 uhlíkovými atomyH polyester kyseliny jantarové s N - 3 - hydroxyethyl 2,2,6,6 - tstranethyl-4-hydroxypiperidinemH 3 Směa esterů připravených esterifikací 2,2,6,6 - tatra methyl-4-piperidinolu se stearinemPříklady 1 až 24 se vztahuji ke stabilizovanémn polypropylenu, příklady 25 až 31 ke stabilizovanému kopolymeru propylenu.s ethylenem s obsahem ethylenu 1,8 . Všechny směsi obsahova ly 0,15 stearátu vápenatěho. Směs č. 174 obsahova 1 a vedle přísad uvedených v tabulce ještě 1.5 kysličníku titaničitého a směs č. 25 1,5 sazi.

MPK / Značky

MPK: C08L 23/10, C08K 13/00

Značky: propylenu, stabilizované, polypropylén, kopolymery, ethylenem, světlu, proti

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-240010-polypropylen-a-kopolymery-propylenu-s-ethylenem-stabilizovane-proti-svetlu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polypropylen a kopolymery propylenu s ethylenem stabilizované proti světlu</a>

Podobne patenty