Brdo víceprošlupního tkacího stroje s vlnitým prošlupem

Číslo patentu: 239043

Dátum: 01.11.1987

Autor: Kakáč Karel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Řešení se týká víceprošlupního tkacího stroje s vlnitým prošlupem a to zejména konstrukčně a výrobně jednoduchého spojení sekčního táhla a držáku nitěnek pro usnadnění manipulace s nitěnkami. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že těleso držáku (l) je ve své spodní části (14) opatřeno jednostranně drážkovým ozubem (15) rovnoběžným s nosičem (4) nitěnek (5) a prodlouženo stopkou (13) s pružným elementem (26) umístěným protilehle k drážkovému ozubu (15) a sekční táhlo (24) je opatřeno ve svém vrcholu (23) protiozubem (25) pro záběr s ozubem (15) tělesa držáku (l) a podélným osovým otvorem (22) pro uložení stopky držáku (13) s pružným elementem (26).

Text

Pozerať všetko

vynález se týká brda víceprošlupního tkacího stroje s Vlni tým prošlupem.V současné době Jsoú brda viceprošlupníoh tiacích strojů s vlnitým prošlupem skládána ze soustavy vertikálně suvně uložených brdových členů tvořících vlnítý prošlup, kde každý brdový čdlen sestává ze sekčního táhla k němuž je variabilné připojen držák nitěnek, jenž je tvořen tělesem držáku s nosičen nitěnek zajištěných na nosiče přesnyným závěrovým elemenĺem. Jsou známa,spojení držáku nitěnek se sekčním tählem prostřednictvím pruž ného rozpěrného prostřpdku upevněného na sekčním táhlu, na jehož stykové straně s držákem je vytvořen výstupek/jehož profil odpovídá profilu drážky vytvořeně na stykové straně držáku se sekčnim táhlem. Nevýhodou tohoto spojení je značná sila potřebná při rozebírání, případně nutnost použít zvláštní klíč. Další nevýhodou Je, že spojení není nijak jištěno pro případ poruchy pružného rozpěrného prostředku a tento musí být silněji dimenzován, což představuje mrtvou hmotu zatěžujicí prošlupní mechanizmus.Výše uvedené nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu,jehož podstatou je, že těleso držáku je ve své spodní části opatřeno jednostraně drážkovým ozubem rovnobčžným s nosíčem nitěnek a prodlouženo stopkou s pružným elomentem umístěnýmprotilehle k ozubu a sekční táhlo je opatřeno ve svém vrcholuProtiozubem pro záběr s ozubem držâku a podélným osovým otvorompro uložení sąsky držáku s pružným elementem.Výhodou zařízení podle vynàlezu je snadné a jednoduchéržáku nitěnek se sekčním táhlem při současném sníženíspojení d počtu součástí při provedení podle vynálezu, neboř pro odejmu tí držáku nitěnek neni potřeba žádného nářadí, ale pouzePředmět vynálezu je zobrnzen na výkrese, kde obr. 1představuje čelní pohled na držák nitěnek se sekčním tâhlem, obr. 2 pohled na držák nitěnek se sekčnim táhlem shore.Brdový člen víceproälupniho tkaciho stroje s vlnitýmprošlupem znázornený na obrázcích 1 a 2 sestává z tělesa dr žáku 1 jež je přičně profilu T a jehož stojina 3 je opatřene oboustranným přičným vybráním 2 pre uložení nosiče 5 nitěnek âêvoji středovou částí Š. Volná strane stojiny 3 tělesa držáku1 je po celé délce opatřena podélnou drážkou 25 s vrcholovouzarážkou §, Podélná drážka 7 je v záběru s podélně osovým vý stupkem 2 přesuvného zâvěrového e 1 ementu lg, jenž je zajištěn v krajnich polohách pružným členem 1 lupevněným v otvoru 13 stopky 12. Stopka lg je spojene se spodní částí li tělesa držâku 1. Spodní ěát li tělesa držáku 1 je opatřena jednostran ně drážkovým ozubem 11 rovnoběžným s nosičem Q nitěnek 2. Pružný člen ll zapadá v dolní krajní poloze závěrovéhoqäementu lgdo výřezu ll vytvořeném v horní části závěrového elementu 15V horní krajni poloze je závěrový element lg zajištěn pružnýmčlenem ll opírajicím se o sešikmení lg vytvořené v dolní částizávěrového elementu 12. Závěrový element lg je na vnitřní straně přiléhající k nitěnkám 1 opatřen podélným vybráním 12, V mí etě ramen 3 Q nosiče Q nitěnek 5, přičemž ramena 3 g jsou se středovou částí Q ve tvaru U spojena spojnicemi 31. Stopka 11 je zasunutaV podélném osovém otvoru 33 vrcholu 31 sekčního táhla 33, při čemž drážkový ozub 1 jtě 1 esa držáku 1 zapadá do protiozubu 3, do kterého je přítlačován pružným elementem 3 § upevněným na stop će 11 tělese držáku 1. Pružným element 3 á může být s výhodou shodný s pyužným členem l závěrového elementu 12, Horníplocha sekčního táhla 33 je V záběru s dolní stranou závěrovéhodrážkového ozubu 11 Je závěrový element s výhodou opatřenPři chodu tkaciho stroje je těleeo držáku 1 spojene pomocí drážkového ozubu 12 a do něj zapadajíciho protiozubu 3 se sekčnim táhlem 32. Drážhový ozub li a protiozub 32 Jsou do sebe přitlačovány pružným elementem 3 § uchyceným na stopoe 12 tělesa dnžáku 1, přičemž může 5 výhodou být spoločný s pružným členem ll závěrového elementu lg. Horní plocha sekčního táhla 3 í zajišťuje závěrový element 12 v jeho horní poloze a tím uzamčenénitěnky 2 nasazené na ramenech 32 nosiče Ä. Po zastavení tkací ho stroje Je možno odejmout těleso držáku 1 ze sekčního táhla 33 bez použití nářadí a to tím způsobem, že mírným tlakem na těle m so držáku 1/ĺýsune držákový ozub 12 ze záběru s protiozubem 25J sekčního táhla 3 í a tahem směrem vzhů ysune stopkn/12z podélného osového otvoru 33. Tim je těleso držáku 1 uvolněnoa lze jej vyměnit za jiné, případně po přesunutí závěrovéhoelementu 12 do dolní koncové polohy, Ve které jsou ramena 20nosiče Ž nitěnek 5 uvolněna je možno volně přeskupovat nitěn ky 5. Po uzamčení nitěnek 5 závěrovým elementem 10 se zasunetlakom směrem dolů stopkaozubu lä do protiozbu É je provedeňo spojeni tělesa držáku lnitěnek í a současně zajištěn závěrový element lg v hornípolože. uäeäšni může být využíto u víceprošlupnich txacich

MPK / Značky

MPK: D03C 9/00, D03D 47/26

Značky: prošlupem, vlnitým, stroje, tkacího, víceprošlupního

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-239043-brdo-viceproslupniho-tkaciho-stroje-s-vlnitym-proslupem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Brdo víceprošlupního tkacího stroje s vlnitým prošlupem</a>

Podobne patenty