Přípravek pro přemísťování osnovních nití u víceprošlupního tkacího stroje

Číslo patentu: 238798

Dátum: 15.04.1987

Autori: Modrijan František, Sedláček Ivan, Kuba Zdeněk, Kakáč Karel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká přípravku pro přemísťování osnovních nití u víceprošlupního tkacího stroje a jeho podstatou je, že je tvořen plochou lištou opatřenou záchytnými prostředky pro záběr s držáky opatřenými hákem a na opačném konci záchytným výstupkem pro zavěšení s výhodou na rozřazovacím paprsku.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká prípravku pro přemístování osnovníoh nití u víceprošlupního tkacího stroje.Přemísĺování osnovních nití, například do tkací roviny, která je nutno provést. při potřebě výměny některá součástí tkacího stroje, čemuž brání přítomnost osnovních nití. se u stávejících víceprošlupních tkacích strojů provádí zařízením zabudovaným v prošlupním ústrojí a prscujícím ne principu vystředníkd, které pohybom ovládací páky vychýlí páky prošlupního ústrojí, ktoré způsobí, že se zruší prošlupní vlna e osnovní nitě se ze svých roodílnýoh poloh v prošlupní vlně ~srovnejí do tkací roviny.Nevýhodou tohoto známého řešení je poměrně složitost príslušného zařízení, která je trvale zabudováno v každém stroji, Další nevýhodou je možnost srovnání osnovníoh nití pouze do tkaoí roviny a to všech osnovních nití jak z dolní tak i z horní větve proälupu bez ohledu na to, zda je potřebné osnovní nitě v horní větvi prošlupu přemísíovet.Uvedené nevýhody odstraňuje prípravok pro přemísřováni osnovních nití u víceprošlupního tkecího stroje, podle vynálesu, jehož podstatou je, že je tvořen plochou lištouopstřenou zácľąytnými prostředky pro záběr s držálą/ opetřerąými hákem a na opačněm koncizácłwtľúm výatupkem pro zevllení s výhodou. ne rozřačovscím peprsku.Výhodou prípravku podle vynález je značná konstrukční i výrobní jednoduchost, přičemž jeden prípravok postačí i pro větší počet tkacích strojů z důvodu vyjímečnosti jeh použití.To umožňuje vypuätění stávajícího zařízení z tkacího stroje a tím snížení výrobních nákladů.Další výhodou prípravku podle vynalezu je že umožňuje srovnet osnovní nitě z prošlupní vlny do libovolne noviny mezi dolní i horní větví prošlupu na libovolné délce tkecí šíře. Prípravok taká umožňuje přemístit do tkscí nebo jiná roviny v uvedenám rozpětí jen osnovní nitě, která jsou právě v dolní větvi prošlupu.Příkledná provdení prípravku podle vynálezu je znázorněno na výkresechr, kde obr. l představuje schemetický boční pohled na vodicí teleso zenešečd s vloženym prípravkom podle prvního provedení podle vynálezu v poloze imo činnost, obr. 2 tentýž schemeticlą pohled s prípravkom v čihná poloze, obr. 3 čiastočný detailní pohled na záchytný prostřešdek podle vynálezu, na obr. 4 je schematický boční pohled na vodicí teleso zenašečü s vložený přípravkem podle druheho provedení podle vynálezu, obr. 5 schematicw pohled s vloženým přípravkem podle druheho provedení v činná poloze, obr. 6 částečný detailní pohled na záchytrmyhprcstředek podle druhého provedení podle vynálezu.Ne obr. 1. je prípravok podle vynálezu tvořen plochou lištou l pž-iloženou podél rozřszovacího peprslcu g e to podél jeho části, již je rozřazovací paprsek 2 uložen ve vodicím tělese 1 neznázorněrąých zenašečd, podél něhož je z druhé strany uspořádán rotační příra~ zový peprsek i. Ploché lište je v celé své délce, závislá na šířce osnovy, jejíž osnovní nitě je třeba přsmístit, opatřena záchytrąými prostředky ž. K vodícímu tělesu 1 je připevněna přídržné lište Q vytváŕející poděl rozřezovecího paprsku g štěrbinu pro dočasná nebo trvalé uložení prípravku podle vynálezu. Mezi dolními osnovními nitěmi g e horními oenovními nitěmi 2 je čerchovsnou čerou znázorněne tkací rovina |Q. Záchytný prostředek i je ne obr. I vytvořen jako záhyb ve tvaru obráceného písmena U, přičemž záhyb u je vytvořen alespoň ne části délky horní ploché lišty l.Na obr. 2 je zakreslen držák 12 pro zvedíání a zajištění ploché lišty ve zvednuté poloze, ktorý je opatřen hákem l pro zacłwcení ploché lišty 1 za zácbytný prostředek ž,kterým je vltomto případě záhyb u a na odvrúceném konci záchytným Výstupkem li pro zevěšení držáku lg například za horní hranu rozřazovacího paprsku § 3 238798Na obr. 3 je znázorněn detailní pohled na záchytný prostředek ž, kterým je v tomto případě záhyb ll ve tvaru chráneného písmena U.Příkledné provedení na obr. 4 znázorňuje schemeticlq boční pohled na vodicí těleeo zenešečd e vloženým přípravkem podle druhého možného provedení podle vynálezu, přičemž prípravok podle vynálezu je tvořen plochou lištou 1 přiloženou podél rozřazovecího papreku g a to podél jeho části, jíž je rozřazoveoí peprsek g uložen ve vodicím těleee 1 neznámy-očných zanašečů, podél něho je z druhé strany uspořádán rotační přírezový peprsek i. Ploché lišta 1 je v celé své délce, závislé na äířco osnovy, jejíž osnovní nitě je třeba přemíetit, opatřena záchytnými prostředky ž, kterými v tomto případě je soustava třmenových úchytek 12. K vodicímu tělesu j je připevněna přídržná lište á vytvářející podél rozřezovecího paprsku g štěrbinu 1 pro dočasné vložení nebo trvalé uložení přípravku. podle vynálezu. lezi dolními osnovními nitěmi § a horními osnovními nitěmi 2 je čerchovenou čarou znázorněna tkací rovina E.Na obr. 5 je zakreslen držák 12 pro zvedání e zajištění ploché lišty l ve zvednuté poloze, který je opatřen hákem l pre zechycení ploché lišty 1 za záchytný prostředek j,kterým je v tomto případě třmenová úchytka l§ a na odvráceném konci zácłwtným Výetupkem 11 pro zevěšení držáku g například za horní hranu roařezovacího papreku g.Na obr. 6 je znázorněn detailní pohled na záchytrgý proatředek ž, kterým je v tomto případě třmenový úchyt u.PM potřebě přemístit osnovní nitě například z důvodu výměny některé součástí tkacího u stroje, vloží obsluha do štärbiny 1 plochou lištu l, tvořící prípravok podle vynálezu,pokud tato plochá lišta 1 není trvale zebudována, a uchopí ji pomocí držáků 13 jejich háky l za záchytně prostředky i, kterými může být záłwb |, nebo soustava třmenovýchPo zvednutí plochá lišty l, při němž se dolní oanovní nitě Q opřou o její horní hranu a e plochou lištou i zvednou ee držala 12 a zavěeí se za horní hranu rozřazovacího paprsku 2. Pro zvednutí dolních oanovních nití § do jine výše je možno použít příeluäně dimenzovaného držáku lg, případně může být držák | 2 výškově stavitelný například na principu teleskopu. Vrácení dolních osnovních nití Q do púvodnímolohy se pak provede sejmutím držáků La z rozřazovacího paprsku g a spuštěním plochá lišty l do štěrbiny 1. Poté se držáky lg vysunou ze záłwbu l nebo tŕmenových úcłwtek 12 e odloží mimo tkacíPřípravku podle vynálezu je možno využít při konstrukcí víceprošlupních tkacích strojů k snadnému e výhodnámu přemísřování osnovních nití zejména při potřebě výměrw některé součáeti v blízkosti oenovních nití víceprošlupního tkacího stroje.l. Přípravek pro přomisĺování osnovních nití u vícoprošlupniho tkacího stroje, vyznačujicí se tim, že je tvořon plochou lištou (1) opatřonou záchytnýzni prosfàředky (5) pre záběr a drzáky (12) opatŕenymi hitom (13) a na opačném konci záchytrąým výstupkem (14) pro zevěänni napŕíklnd na rozřazovacim paprsku (2).2. Přípravok pre přomisĺováni osnovnich niti u vícoproělupního tkaciho .stroje podle bodu I, vyznačujíci so tím, o zácłwtný prostředck (5) tvoří záhyb (N) vytvořený alespoň na části délky horní části ploché lišty (I).3. Příprava pro přomisĺováni osnovních nim. u víceprošlupního tkacího stroje podll bodu 2 vyznačujíci se tim, že plochá lišta (1) jo vo své horní části opatřena záhybem(N) vo tvaru obráconáho písmena U.4. Příprava) pro Sřemisĺování osnovních nití u vícoproělupního tkaciho stroje podle bodu 1 vyznačujíci se tím, že záchytné prostředky (5) tvoří soustava třmenových úcłý/tek (15) upavněrąých na ploché liště (l).

MPK / Značky

MPK: D03D 47/26

Značky: nití, víceprošlupního, stroje, přípravek, přemísťování, osnovních, tkacího

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-238798-pripravek-pro-premistovani-osnovnich-niti-u-viceproslupniho-tkaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Přípravek pro přemísťování osnovních nití u víceprošlupního tkacího stroje</a>

Podobne patenty