Elektrický hlídač výšky hladiny brzdové kapaliny

Číslo patentu: 238497

Dátum: 01.10.1987

Autori: Špalek Josef, Kučera Stanislav, Doležal Zdeněk, Dymeš Lubor

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká elektrického hlídače výšky hladiny brzdové kapaliny, určeného především pro využití v automobilovém průmyslu. Podstata uspořádání hlídače spočívá v tom, že horní konec vodicího dříku, nesoucí elektrický spínací člen a na spodním konci spojený s plovákem, je v blízkosti pohyblivé kotvy nebo některé její části. Rovněž vodicí dřík může být přizpůsoben tak, že některá jeho část je součásti pohyblivé kotvy elektromagnetu. Ovládací elektromagnet tvoří závěrnou část víčka kapalinové nádržky nebo se nachází v blízkosti vodicího dříku. Těleso, nesoucí spínací a ovládací soustavu hlídače je ve styku s válcovou dutinou šroubovacího víčka prostřednictvím pružného těsnicího členu, tvořeného břity nebo těsnicím kroužkem.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká elektrického hlídačo vyäkýrbrzaove kapaliny,určeného především k indikaci výšky hladiny v nádržkách,použitelného zejména no silničních motorových vozidlech.známá provedení hlídačů brzdové kapaliny jsou pravidla řešena tok,žo plovák zasohnjící do prostoru a obsahom sledovaneho stavu kapaliny bývá spojon s ronenom nebo dŕíken působícím na elektrické apínací čáatí.V případě poklesu hladiny brzdove kapaliny lze spojením elektrického obvodu docílit rozsvícení kontrolní zárovky nebo jinćho signa 1 izačníhoprvku.Z hlediska kon strukčního povolení jsou známy systémy hlídačů brzdové kapaliny v kombinaci s pornansntními nagnoty,kter 6 mají zajistit oo kamžite spojení elektrických spínacích částí v kriticke situaci nežádoucího poklesu hlpaliny v nádržco.Znánó systémy těchto hlídačů brzdové kapaliny Iají nedostatky z hlediska spolehlivosti v provozu způsobené tín,že brzdové kepalina vzlínáním působí na elektrické spínací části,čímž dochází ke zvyšovaní eloktríckoho přechodoveho odporu e eventuolně i k zániku funkce elektrického kontrolního obvodu.Při doplšování brzdove kapaliny jo také pravidlo nutno odpojovat elektricke připojovací svorky,nacházejíeí oo nejčostěji na ví ka nédr§ky.Zv 1 áětě pak i bývá nedostatočné o neuspokojivé ře n Z o 233 497šena kontrole funkce hlídače brzdové kapaliny.Ze tímto ůčelem zejména v posledních letech jsou zaměřeny některé konetrukční snahy vedoucí ke zdokonalení celého systému. lezi nejvíce rozšírená provedení hlídačů brzdové kapalinypatří konstrukční uspořádání u něhož je plevék spojen s vodícín lříken nesoucím v prostoru víka spínecí deetičku,zesehující nad detyky,které jsou tvořeny zelisovanou částí připojovecích konekterů.Horní konec vodícíhe dříku je při naplněné nádržce ve styku s pryžovou nenhrénou,uzavírející postor víka nédržky.Při poklesu hladiny kapaliny v nádržce dojde k dosednutí spínecí deetičky na dotyky z části tvořené připojovacími konektory a tím k uzavření elektrického kontrolního obvodu.Ze výhodu u tohoto systému je považována možnost kontroly funkceelektrického obvodu.Toho je docilovino stlačením pryžové nem- obrány ne víku ,která dále působí na horní konec vodícího dříku.Nevýhodou tohoto konstrukčního řešení je jednak složitější a nepohodlná obsluha kontroly z místa řidiče projevující se tín,že je nutné etevřít víke prostoru v něnž je nádržka o hlídačen nmíetěne,etisknout nemhrádu hlídače a zároveň sledovat kontrolní ovítilnu.Pre jednu osobu jsou tyte současné činnosti velmi těžko proveditelné a neekýtají spelehlivou kontrolu funkce.Dále je možné,že pe určité době provozu může dojít k narušení povrchu pryžové nembrány irzdovou kapalinou neboi vnějäími vlivy,přičemž může dojít k přilepení vodicího dříku na membránu apod.Dalěí nevýhodou je to,že síra obsaženév pryži menhrány nepříznivě působí na povrch elektrických spínacích částí.Uvedené nedostatky odstraňuje hlídač výšky hladiny hrzdové kapaliny vhodný zvláětě pro hydraulické systémy silničních motorových vozidel o možností využití i pro jiné účely kontroly výšky hladiny kapaliny,sostávající z pleváku a elektrických spínacích Éástí.Podetata vynálozu spočívá v tom,že vedící dřík,který je na spedním konci ve spojení s plovákem e na horním konci neeoucí elektrický epínací člen,zasahuje doprostoru pohyblivé kotvy e 1 ektronagnetu.S výhodou lze takeněkterou část vodicího dříku přizpůsobit tak,aby zároveň elespoň z části tvořil pohyblivou kotvu olektromagnetu.ov 1 ádací elektromagnet tvoří závěrnou část víka hlídače brzdove kapaliny nebo so nachází v blízkosti vodícího dŕíku.Pohyb 1 ivá kotva elektromagnetu je překryta nebo je ve styku s pružnýn dorazem z plastickćho materiálu.Těleso nesoucí spínací a ovlidací prvky hlídače brzdové kapaliny je ve styku s válcovou dutinou šroubovacího víka nádržky prostřednictvím těsnící části tvořené břity nebo těsnícím kroužkem.Takto provedený hlídač výšky hladiny brzdove kapaliny má výhody v tom,že toto bezpečnostní zařízení jako celok je pro řidiče automobilu snadno a pohotově kontrolovatelnć stisknutím ovládacího spínače,spínací skříňky apod.Yedle toho elektromagnetické ovládání vyvolává rázný ůhoz pohyblivé kotvy na ovládací dřík a tím i spínacího.členu na apínací dotyky.Vyvolaný intenzivní silovy ůčinek zaručuje opakované čištění stykových plošek elektrického spínacího systćnu.Tento způsob kontroly funkce je dokonalý a odpovídá moderním prvků e sněrům vybavenosti motorových vozidel.Dalěí výhodou je i to,žo při stlačení pružnćho dorazu pohyblivé kotvy lze povádět kontrolu funkce a spolehlivosti hlídače brzdové kapeliny.Taktéž je výhodné spojení tělesa spínací a ovládací sonstavy s dutinou šroubovacího víka postřednictvín těsnicí části,nebot pri odšroubovávání víka není zapotřebí odpojovat vodiče od připojovacích konektorů.Zařízení je jednoduché,nenákladně a podstatné napomáhajicí zvyšování bezpečnosti povozu motorových vozidel.Provedení hlídače výšky hladiny brzdove kapaliny je blíže znázorněno na priložených obrázcích,kde obr.l představuje částečný řez nádržkou s hlídačem,ne obr.2 je schéna elektrického zapojsní celého systému hlídače a obr.3 znázorňuje detailní řez samotným hlídačem výšky hladiny brzdové kaňaliny.Podle obr.l se nachází hlídač výšky hladiny 1 odnínatelně uložený do kapalinove nádržky g.Vnitŕní prostor 3 kapalinové nádržky je naplněn rzdovou kapalinou 4.Kapalinová nádržka g je opatřena připojovacími otvory § pre pra-ą 233 497 covní hydraulický válec brzdové eoustavy.Dle ebr.3 se eanotny hlídač skládá z víčka § opatřeného závitom ,do válcove dutiny 1 víčka je otočně vloženo těleeo § .Toto otočné uložení je těsněno břity-g nebo vloženýn těenícín kroužkem.Tě 1 eso § je dále opatřeno nalisovanými připojovacími konektory lg ,ktere tvoří zároveň uvnitř tělesa§ spínací dotyky 1 l.Těleso § má ve své stredové části etvor,kteryn prochází vodící dŕík lg spojený spodní částí s plováken u e na horní části opatŕený elektrickým spínacín členom 15 .Horní část tělese § je opatřene přírubou 11 na ktere je uchycen kryt 15 olektronagnotu 11 . Elektronegnot 11 se dále skládá e feronegnetickó podložky lg ,jádro 11 ,kostry cívky 2 ,vinutí zl ,pohyblivé kotvy gg ,opatřenć čepen gą .lezi júdrem 12 e pohyblivou kotvou gg je vratná pružina gł .Kryt Lg je opatřen pružným dorazem až .Kolem plcváku 11 se nachází tlumící kryt zá oPopis funkce hlídače výšky hladiny brzdové kapaliny je zřejmý z obr.2 .Při poklesu hladiny brzdové kapaliny 4 dojde k dosednutí elektrického epínacího členu 11 na spínecí dotyky ll .V důsledku toho dojde k uzavření elektrického obvodu ze svorky g 1 ,která je spojene s jedním pőlem elektrického zdroje go ,dále na kontrolní evítilnu 22 ,která je spojene s druhým pělem elektrického zdroje gg .Tímto je v podstatě indikoväna závada hydraulickćho brzdoveho systému vozidla. ~lá-li řidič v ůmyslu si ověřit zda je dostatek brzdové kspaliny v nádržce z sepne spínač 3 nebo t 1 ačítko,čímž dojde k průchodu elektrického proudu vinutím zl olektromagnetu ll ,přitežení pohyblivo kotvy ga ,stlačení vodícího dříku lg e prostřednictvím spínaoího členu 15 k uzavření elektrického obvodu kontrolní svítilny.g 2 .

MPK / Značky

MPK: B60T 17/22

Značky: elektricky, hlídač, výšky, hladiny, kapaliny, brzdové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-238497-elektricky-hlidac-vysky-hladiny-brzdove-kapaliny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektrický hlídač výšky hladiny brzdové kapaliny</a>

Podobne patenty