Zařízení pro utěsnění pracovního prostoru spřádacího rotoru

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení pro utěsnění pracovního prostoru spřádacího rotoru, u něhož jsou odstraněny problémy s mezerou mezí vnějším povrchem rotoru, základním tělesem pro uložení rotoru a víkem, tím, že do vnějšího pracovního prostoru spřádacího rotoru zasahuje okrouhlý kuželovitý výstupek na víku, který společně s vnějším povrchem spřádacího rotoru vytváří funkční těsnicí štěrbinu, uzavřenou pružným těsnicím kroužkem.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zařízení pro utěanění pracovního prostoru spřádacího rotoru.Rotorový způsob předení řadí se mezi pneumo-mechanické systémy podtlakové a jest zapotřebí, aby za účelem docílení dobré účinnosti, jak po stránce výkonu tak kvality vypřádané příze, byl celý systém dobře utěsněn. Textílní stroje nedovolují všeobecně používati způsoby a zařízení z jiných oborů,mající stejný účel použití. Brání tomu prašné prostředí, někdy způsob a možnost obsluhy, ale jedním z rozhodujících faktorů je velká četnost, řádově stovky, případně tisíce stejných jednotek, umístěných na jednom stroji. Používaná zařízení mu sí býti jednoduchá, aby se nekomplikovala obsluha a nevzrůsta ly náklady na výrobu strojů a jejich údržbu.U dosud známého způsobu těsní se pracovní prostor spřáda~ cího rotoru pomocí samostatného těsnícího kráužku, který jest v prostoru mezi spřádacím rotorem a víkem. Někdy jest též tento kroužek vzájemně s rotorem kombinován štěrbinovým nebo la~ byrintovým těsněním. Navíc je tato kombinace doplněna pryžovým těsněním, které uzavírá pracovní prostor rotoru a vnější prostředí.U tohoto provedení jest mezera mezi víkem rotoru a těsnícímvpřídavným kroužkem. Jelikož tato mezera jest v bezprostrední blízkosti místa vstupu vláken do spřádacího rotoru, ovlivňuje nepříznivě nálet vláken na skluzovou stěnu spřádacího ro toru.Další nevýhodou tohoto provedení jest komplikovaná demontáž spřádacího rotoru, což jest v podmínkách provozu nut né za účelem výměny jiného průměru při změně výpředu, za účelemčištění pracovního prostoru nebo domazávání ložiska rotoru.Při vyjímání rotoru jest nutná předem demontáž přídav 3 238 330ného těsnícího kroužku, který jest zajištěn dvěma stavěcímidšrouby. Též samotné vyjímání po uvolnění šroubů je pracnéa často dochází k poškození kroužku, případně i rotoru. Všechny tyto hlavní nevýhody popsaného zařízení jsou v podstatě odstraw něny navrhovaným zařízením, které jest z důvodů jednoduchosti spolehlivá, redukuje počet dílců, se kterými jest zapotřebíPodstata vynálezu spočívá v tom, že do pracovního prostoru spřádacího rotoru zasahuje kuželový výstupek víka, který spolu s vnějším povrchem spřádacího rotoru vytváří funkční těsníci štěrbinu, která je ukončena v blízkosti maximálního vnějšíhoprůměru spřádacího rotoru, přičemž z druhé vnější strany pomocí pružného těsnĺcího kroužku uzavírá vnější pracovní prostor rotoru v základním tělese.Původní přídavnýptěsnící kroužek, zejména tvarově jeho zadítvarová část se tak spojila s v 1 ožkou,která tvoří víko spřádacího rc»toru a vždy tvarem i-rozměry přidružena k určitému typu rou toru. Přídavný těsnící kroužek tedy úplně odpadá, nová konfigurace dává předpoklad dokonalejšího utěsnění, ruší spáru poblíž místa náletu vláken na skluzovou stěnu rotoru, zcela eliminuje pracnost demontáže těsnícího kroužku při nutné výměně rotorua navíc umožňuje při odklopení spřádací jednotky, na príklad při čištění spřádacího rotoru před vysprávkou přetrhu, vyčistiti prostor kolem spřádacího rotoru, což dřívější uspořádání vůbecDalší výhody a význaky jsou patrny z následujícího popisu a vyobrazení, kde obr. l znázorňuje řez zařízením, Obr. 2 je va riantní řešení pružného těsnícího kroužku.23 a am základni těleso ł spřádací jednotky je vybaveno pružným těsníoín kroužkem 2, který uzavíra hranou ž v pracovním postavení spřádaci jednotky vnější atmosféru od vnějšího pracovního prostoru ýspřadacího rotoru z. Přítom hrana ž, těsníoího kroužku g, pružné doléná na plochu §.7, kuželového výstupku 5 a těsnící krouželc g je pevné spojen se základním tělesen ł. Na obr. à jest varíantni řešení, kde pružný těenící kroužek g je pevné pŕiřazen k viku z a v pracovním postavení spřádací jednotky oddělujeůranou ž vnější atmosféru od vnějšího pracovního prostoru §spřádacího rotoru z. Plocha g, víka Ž je vytvarována na kuželovén výstupku g tak, že tvoří v pracovním postavení se spřápdacím rotorem z funkční těsnicí .štěrbínu 2, ukončenou v blízkosti největsího průměru łä spřádacího rotoru z. Tato konfigurace zaručuje, že ojednocená vlákna 1 C, která jsou prouděním vzduchu dopravována kanálem łł ve víku Ž na skluzovou stenu g spřádacího rotoru z, jsou uspořadána s maximální paralelisací, což je výhodné pro cyklické družení ve sběrne dražce 1 § spřádacího rotoru z a má. to příznivý dopad na výslednou kvalitu příze łž. 4V celkovém souhrnu je funkce zařízení následující 238 3300 d naznázorněného ojednocovaciho ústrojí jsou přiváděna í ojednocená vlákna łg, kanálem g na skluzovou stěnu 12. vmna 1 C) ,jsou při systému provedení. dle vynálezu bezpečně transportována vzduchovým SI-oxidu až na skluzovou stěnu/ 1.3. Funkční těsnící štěrbina g vytvořená mezi plochami § a l 4 dokonale separujěí vnitřní prostor 6 spřádaciho rotoru z odĺ jeho vnějšiho pracovního prostoru Q což má příznivý vliv na mechanické vlastnosti přízg łä, která ,je otvorem J.6 ve víku 2 odváděna k neznázorněné mu odtahovému ústrojí a dále navíjena.

MPK / Značky

MPK: D01H 7/882

Značky: utěsnění, pracovního, spřádacího, prostoru, zařízení, rotoru

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-238330-zarizeni-pro-utesneni-pracovniho-prostoru-spradaciho-rotoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro utěsnění pracovního prostoru spřádacího rotoru</a>

Podobne patenty