Mechanický rozprašovač, zejména kapalin

Číslo patentu: 238309

Dátum: 01.10.1987

Autori: Rak Luděk, Kajzr Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Mechanický rozprašovač, zejména kapalin, například kosmetických a čistících prostředků, je tvořen uzávěrem 8, jehož upínací trubková část 13 je opatřena úchytnými prostředky, například závitem 12 pro připojení k nádobě s kapalinou. V jeho nosné trubkové části 14 je uložen vlnovec 4 uchycený u svého prvního vyústění 3 do trubičky 9 v úchytném prstenci 16. Na nosné trubkové části 14 uzávěru 8 je suvně ve směru šipek A, B uložena hlava 1 s tryskou 2 spojenou kanálem 18 s druhým vyústěním 17 vlnovce 4. Vlnovec 4 je mezi prvním vyústěním 3 a trubičkou 9 a/nebo druhým vyústěním 17 a kanálem 18 opatřen tělesem 10 s ventilovou komorou 21, ventilovým sedlem 20, kuličkou 7 a pro kapalinu propustnou zarážkou 6. Stiskem hlavy 1 ve směru šipky A se vypuzuje obsah vlnovce 4 kanálem 18 a tryskou 2. Roztažnou silou vlnovce 4, popřípadě za pomoci šroubovité pružiny 5 ve směru šipky B dojde k nasávání kapaliny z nádoby do vlnovce 4.

Text

Pozerať všetko

vynález se týka mechanického rozprašovače, zejména~kapalin, ale též plynů nebo práškovitých látek, např kosmetickýchDosud známé jednočinné i dvojčinné mechanické rozprašovače se v podstatě skládaji z hlavy s tryskou nasazenou na nádobě s látkou určenou k rozprašováni. Základním jejich funkčním mechanismem je valec s pístem a uzaviracím ventilem. Nevýhodou mechanických rozprašovačů na principu válce s pístem je jejich obtížné výroba, neboř je nutné dodržet velkou přesnost těchto součástí Přitom právě tyto součástí podléhaji rychlémn opotřebeni, takže ztráceji přesnost a mechanický rozprašovač se stává méně účinným,až je poruchový, či dokonce zcela neúčinný. Také výběr umělých hmot pro jejich zhotovení je velmi malý a obtižný pro náročnost na jejich funkci a některé z umělých hmot jsou velmi ćěĺko dostupné.Uvedené nevýhody odstraňuje podle vynálezu mechanický rozprašovač, zejména kapalin, který sestava z hlavy s tryskou připojenou na kanál v hlavě. Hlava je vedením suvně uložena na uzávěru, který je opatřen úohytnými prostředky, např. závitemnpro připevněni na nádobu s kapalinou. Z uzávěru vystupujetrubička do nádoby pro nasávání kapaliny. Jeho podstata spočíva v tom, že uzávěr je tvořen upinaci trubkovou částí, která přecházi v nosnou trubkovou část, mezi nimiž je vytvořen úchytný prstenec, který přidržuje jeden konec vlnovce, umistěného v nosné trubkové části u jeho prvního vyústěni do trubičky. Druhé vyústěni vlnovce ústi do kanálu v hlavě. Přitom u prvního vyústěni mezi vlnovcem a trubičkou a/nebo u druhého vyústěni mezi vlnovcem a kanálem je zabudováno těleso, v němž je vytvořena ventilová komora s jedné strany částečně uzavŕená zarážkou a s druhé strany opatřená ventilovým sedlem 1 s kuličkou.Výhody mechanického rozprašovače podle výnálezu spočivaji v tom, že sestává z malého počtu součástí, je tedy velmi jednoduchý a tim prakticky bez poruchovosti. Další jeho výhodou je, že jeho součástí mohou mít vůči sobě velkou rozměrovou toleranci ,A anižbý to zhoršovalo jeho funkci. Je velmi nenáročný na technologii výroby jednotlivých dilů i jejich montáže a dá se pro jeho zhotovení použit běžně dostupných materiálů, zejména umělých hmot. Těleso s ventilovou komorou může být s vlnovcem vyrobeno jako jedna součást, nebo mohou být tvorený dvěma součástmi.Podle druhého znaku výnálezu může být zvlnění vlnovce vytvořeno v rovnoběžných.rovinách kolmých na podélnou osu vlnovce.Podle třetího znaku výnálezu může být vlnovec opatřen zvlněnim, vytvářejicim na jeho povrchu šroubovici.Podle čtvrtého znaku výnálezu , pro zvýšení pružici sily vlnovec vně zvlněni rnůäe být Ofałřćq šroubovitou pruzinou.Příklady konkrétniho provedení mechanického rozprašovače.podle výnálezu jsou znázorněny na připojených výkresoch, kde na obr. 1 je znázorněn v osovém řezu s vlnovcem, jehož zvlněni má tvar šroubovice, vně je opatřen šroubovitou pružinou a těleso s ventilovou komorou tvoří s vlnovcem jednu součást a je umistěno u trubičký,na obr. 2 je znázorněna část vlnovce, na jehož prvii vyústěni jenasazeno těleso s ventilovou komorou, které tvoří samostatnou sou část, na obr. 3 je znázorněn vlnovec, jehož zvlněni je Vytvořenov rovnoběžných rovinách kolmých na odélnou osu vlnovce, a na obr.4 je znázorněna část vlnovce u jeho druhého vyústěni do kanáluV uzávěru atěleso s ventilovou komorou je upevněno ve válcovém vybráni kanálu.Jak vyplývá z obr. 1, je mechanický rozprašovač tvořen uzávěrem §, jehož upinaci trubková část li je na své vnitřní válcové ploše opatřena závitem lg pro připojení mechanického rozprašovače na bliže neznázorněnou nádobu s kapalinou. Upinaci trubková část li přecházi V nosnou trubkovou část lg a V přechodu li mezi nimi je výtvořen úchytný prstenec l§, v němž je držen jeden konec vlnovce 5 u jeho prvního vyústěni 5. Vlnovec 5 je uložen v nosné trubkové části lg. První výústěni Ž vlnovce 3 přechází V těleso lg, které ústi do trubičky 2 zasahujici do neznázorněné nádoby pod hladinou v ni uložené kapaliny. Druhé vyústěni lz vlnovce 5- 5 238 aus je napojeno na kanál gg V hlavě 5, ktery ústí do trysky g zabudované do hlavy l. Hlava 5 je svým vedením ga suvně uložena na nosné trubkové části l 5. V tělese AQ je vytvořena ventilová komo~ ~ra gł, která je na svém jednom konci částečně uzavřena zarážkou Q a na svém druhém konci u vstupu do trubičky Q je zúžením vytvořeno ventilové sedlo gg, do něhož dosedá kulička 2. Jak je zřejmě z obr. 1, může vlnovec 5 tvořit s tělesem 59 jeden celek, jak však vyplývá z obr. 2, může být těleso lg jakožto samostatný díl nasunuto na první Vyústění 1 vlnovce 5. Těleso łg se zerážkou Q, ventilovou komorou gl, ventilovým sedlem gg a kuličkou Z může byt uloženo, jak vyplývá z obr. l a obr. 4, ve válcovém vybráni lł kanálu § v hlavě l u druhého vyústění 52 vlnovce 5. Zvlnění gg vlnovce 5 může mít tvar šroubovice, jak zejména vyplýva z obr. l,nebo může mit tvar rovnoběžných nad sebou umístěných prstenoů,jak vyplyvá z obr. 5. Pokud zvlnění gg vlnovce 5 má tvar šroubovice podle obr. l, pak může být vlnovec 5, jak vyplýva rovněž z obr. 1,obepjat šroubovitou pružinou 5. Těleso łg se zarážkou Q, ventilovou komorou gl, ventilovym sedlem gg a kuličkou 2 lze umístit zároveň jak u prvního vyústění Ž vlnovce 5, kde vždy působí jako podtlakový ventil, tak u druhého vyústění lg vlnovce 5, kde vždy pdsobí jako přetlakovy ventil, což současně na výkreseoh znázor něno neni.Funkce mechanického rozprašovače spočivà v tom, že se hlava 5 stiskem ruky proti odporu vlnovce 5 a případně šroubovité pružiny 5 posune ve směru šípky A z obr. 1 po vedení ga. Tím dojde k uzavření ventilové komory gl v tělese lg uloženém u prvního vyústění 1 vlnovce 5, nebot kulička Z dosedne do ventilového sedla gg, popřípadě dojde k otevřeni ventilové komory gl v tělese lg uloženém u druhého vyústění lz vlnovce 5, nebot kulička 2 opustí ventilové sedlo gg a obsah vlnovce 5, jímž při prvním stieku po nasazení mechanického rozprašovače na nádobu může být vzduch,ale při následujících stiscích je jim vždy kapalina obsažená v nádobě, se vytlačí kanálem łg do trysky g, již se rozpráší do okolniho prostoru ven. Při zpětném pohybu hlwy l ve směru šípky § z obr. l, což způsobí rozpínavost vlnovce 5 za případné pomoci šroubovité pružiny 5, dojde k otevření ventilové komory gł opuštěním kuličky 2 ventilového sedla gł v tělese lg umístěném u prvního vyústění Ž vlnovce 5, popřípadě k uzavření ventilove komory gł zatlačenim kuličky 2 do ventiloveho sedla gg v těleee lg umístěném u druhého vyústění lz vlnovce 5, a tím dojde k nasátí kapalinyz nádoby trubičkou Q do vlnovce 3. Dalším opakovaným stiskem hlavy l ve směru šípky g a jejím opakovaným uvolněním ve směru šipky g se opakuje vypuzování kapaliny tryskou g do okolního prostoru a nasávání kapaliny ž nádoby do vlnovce 5 až do vyprázdnění nádoby. Funkce zarážký 7 špočívá v tom, že sice propouští kapalinu,popřípadě vzduch jak do ventilové komory gł, tak i z ní, brání však kuličce 2, aby mohla opustit ventilovou komoru gl.Mechanický rozprašovač je svou konstrukcí upraven tak, aby se všechny jeho části daly vytvořit lisováním z umělé hmoty, aš již tvrzené či měkčené, kromě obvykle kuličky Z, která je vyhoto-J vena z nerezového materiálu, např. kovu nebo skla.Mechanický rozprašovač podle vynálezu je určen pro nádoby,zejména lahve s kosmetickými či čistícími a podobnými prostředky především V kapalném skupenství bylo by jej však možné použít i pro látky v plynném skupenstvi, popřípadě i pro látky ve formě jemných prachových částic.

MPK / Značky

MPK: B05B 11/00

Značky: zejména, rozprašovač, mechanicky, kapalin

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-238309-mechanicky-rozprasovac-zejmena-kapalin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mechanický rozprašovač, zejména kapalin</a>

Podobne patenty