Chladicí zařízení s akumulací tepla

Číslo patentu: 238303

Dátum: 01.10.1987

Autor: Polák Vilém

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Chladící zařízení s akumulací tepla odčerpávaného při ochlazování sestává z kompresoru, výparníku, sběrače kapalného chladiva, expanzního ventilu, vodního a s ním v sérii zapojeného vzdušního kondenzátoru. Mezi vodním kondenzátorem a sběračem kapalného chladiva je uspořádána průtoková cesta v niž je zařazen ventil. Vzdušní kondenzátor a sběrač kapalného chladiva je spojen stoupajícím potrubím, nebo ventilem zatíženým pružinou.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká chladicího zařízení s akumulací tepla odšerpávaného pří ochlazování. Akumulace takto získeného teple se provádí v kapalině, nejčastějí ve vodě. Aohřívání kapaliny na vyšší teplotu než je obvyklá kondenzační teplota se zajištuje zvýšením kondenzační teploty nad požadovenou hodnotu teploty kapaliny. K tomu účelu se za výměník zařazuje ventil, který automaticky udržuje zvýšený kondenzační tlak na zvolené hodnotě. Kapalína o takto zvýšené teplotě se hromadí v äkumulâtoru.Nevýhoda uvedeného řešení spočíva v tom, že zvýšení kondenzačního tlaku má za nàsledek zvýšení spotreby energie k pohonu kompresoru e snížení chladícího výkonu na hodnotu odpovídající zvýšení kondenzační teploty. ąUvedené nevýhody odstraňuje chladící zařízení podle vynálezu sestávající z kompresoru,-výparníku, sběrače kepalného chladiva, expanzního ventilu, vodního kondenzátoru a vzdušního kondenzátoru. Podstata vynálezu spočíva v tom, že za vodním kondenzátorem je uspořádánaprůtoková cesta, ůstící do sběrače kapalného chladíva, v níž je zařazen ventil. Mezi vzdušním kondenzátorem a sběračem kapalného chladíva je prvek pro vytvoření hydrostatického odporu, který může být vytvořen stoupajícím po-trubím, nebo ventilem zatíženým pružinou nebo závažim. Pro re gulaci kondenzačního tlaku může být zařazen mezi vzdušní kondenzátor a sběrač kapalného chladiva ventil, jehož talíř je spojen s vlnovcem nebo membránou o který se opírà pružina. Oba ventily mohou být konstruovány do jednoho tělesa. V případě, že ventilátor vzdušního kondenzátora je pohàněn vlastním elektromotorem,je elektromotor zapojen přímo nebo přes stykač na jeden kontakt- 2 je zapojen na opačný kontakt. 238 31 | 3Výhoda chladícího zařízení podle vynálezu spočíva v tom,že kondenzační teplota roste postupně s rostoucí teplotou ohřívane kapaliny. Kondenzační tlak ąe mění s teplotou ohřívané kapalíny, čímž dochází k úspoře elektrické energie e ke snížení opotřebení koepreeoru.Na příložených výkresoch je znázorněn příklad provedení chledícího zařízení podle vynálezu. Ne obr.1 je schőea chladícího zařízení se eběračen chledíva.ee svíslou osou, na obr. je echena chladícího zařízení s ležatýu tvaren sběrače kapalněho chladíva, na obr.3 je znàzorněn ventil pro regulací kondenzačního tlaku, zařezený uezí vzdušní kondenzátor a sběrač kepalneho chledíve a na obr.4 je schőha uspořádání kdy ventílátor vzdušního kondenzátora je poháněn vlastním elektromotoreo. WNa obr.1 je za konpreeoreo 1 zapojen vodní kondenzátor 3,ponořený v ohrívané kapelíně, která koleu něj proudí přírozenýn nebo nucenýn prouděnín. Za tento kondenzátor 3 jsou paralelné zapojeny jednak potrubí s elektronagnetíckýn ventílem 5,ovládanýn teruostaten 3, vedoucí do sběrače kapalného chladíva 2, jednak vzdušní kondenzátor g,.za níuž je jako prvek pro vytvorení hydrostatíckého odporu zařazeno stoupající potrubí 1,vedoucí opět do sběrače 2 kepalnáho chladíva. Z něho vede potrubí k expanznínu ventílu 5 a do výparníku 2 a zpět do kompresoru 1. vzdušní kondenzátor eůže být s vodním kondenzátorem zapojen paralelné.Funkce tohoto zařízení je následující. Páry chladíva z kompreeoru 1 proudí do vodního kondenzátoru 3. Je-li teplota ohřívané kapaliny nížší než odpovídá nastavení termostatu 5, je elektromagnetícký ventíl g otevřen a kondenzát jím prochází do sběrače Q kapalného chladíva nebot vlivem hydrostatícké výšky stoupajícího potrubí 1 je vzdušní kondenzátor g zaplaven kapalnýmchladívem a tedy neprůchozí. Ze sběrače 2 kapalného chladíva proddí cbladívo k expanznímu ventílu 5 a dále do výparníku 2 a vypařené je naeávàno konpresorem 1. Je-lí teplota ohřívanékapaliny vyšší než odpovídá nastavení termostatu 3, je elektro.nagnetícký ventil zavřen a páry chladíva proudí do vzdušníhokondenzátoru 6 a kondenzát odtéká stoupajícím potrubím 1 do sbě rače Ž kapalného chladíva a dále expanzním ventílem 5 a výpar-jj níkem 2 do kompresoru 1, Na obr.2 je ležatý tvar sběrače E ka-h palného chladiva a prvkem pro vytvoření hydrostatíckého odporu je ventil lg, jehož talíř lg je zatižen pružínou 33 a paralelné s ním je zapojen ventil 33, s jehož talířem lg je spojen vlnovec 15 a který je uzavírán pružínou 11. Funkce je následující. Je-li ventil Ž otevřen, kapalné chladívo jím proudí z vodního kondenzátoru 3 do sběrače 5 kapalného chladiva. Ventíl lg je uzavřen, takže vzdušní kondenzátor g je zaplaven kapalným chladivem a je vyřazen z provozu. Stoupne-li na kondenzační straně chladicího okruhu tlak na hodnotu odpovídající sile pružiny 13,vlnovec 1 se stlačí a talíř lg otevře průtok kapalného chladiva z kondenzátoru g do sběrače 2 kapalného chladíva a kondenzační tlak poklesne. Stoupne-li teplota kapaliny v nádrži vodního kondenzátoru 2 na hodnotu odpovídající nastavení termo statu 5, ventil Š se uzavře a chladivo preteká do sběrače Ž kapalného chladíva otevřeným ventilem 12. Na obr.3 je nakresleno schéma přístroje, který spojuje oba paralelné zapojené ventily 12, 35. V tělese lg je uspořádán vlnovec 1 s uzavřeným dnem li, s nimž je spojen talíř 12 ventílu, dosedající na sedlo lg v tělese 13 ventílu. O dno li se opírá pružina 11. Na taliři lg ventilu je uspořádáno sedlo, na které dosedá talíř lg ventilu, který je veden dříkem lg a zatížen pružínou gg. 0 br.4 ukazuje uspořádání, kde ventilátor vzdušního kondenzátoru g je poháněn vlastnim elektromotorem 31. Termostat i zde má přepínací kontakty, přes kontakt Š dostává proud elektromagnetický ventil š a přes kontakt 33 dostává proud přímo nebo o sobě známým způsobem prostřednictvím stykače elektromotor 51. Takže v období, kdy je otevřen elektromagnetícký ventil Ž, tento elektromo tor není spotřebičem proudu.má-li zařízení ventil podle obr.3, může jim procházet chladivo í když je elektromagnetícký ventil Ž otevřen. Pak elektromotor ventilátoru 31 musí dostávat proud přes kontakty âž presostatu, který je nastaven na tlak, pří němž se otevírá ventil- 4 238 3 G Chladicí zařízení je určeno pro provozy využívající tepta odčerpaného 2 ochlazovaného prostředí pro ohřłvàní užitkové vody, případně pro technologické účely.

MPK / Značky

MPK: F25B 29/00

Značky: tepla, chladicí, akumulaci, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-238303-chladici-zarizeni-s-akumulaci-tepla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Chladicí zařízení s akumulací tepla</a>

Podobne patenty