Zapojení pro signalizaci akustické vazby při automatické kontrole materiálu ultrazvukem

Číslo patentu: 236267

Dátum: 01.02.1988

Autor: Bartoš Oldřich

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález řeší zapojení pro signalizaci akustické vazby při automatické kontrole materiálu ultrazvukem. Zapojení je utvořeno tak, že se kontrolní činnost uvede v činnost teprve po získání odraženého ultrazvukového echaimpulsu, který charakterizuje dobrý stav akustické vazby (například koncové echo), a po následném stavitelném časovém intervalu v němž se dosáhne jejího ustálení. Každá pracovní perioda ve které dojde k meznímu snížení nebo výpadku akustické vazby je načítaná v čítači. Protože kontrola materiálu probíhá stálou rychlostí, je přímá úměrnost mezi počtem period bez akustické vazby a délkou neprozkoušeného materiálu. Dosažením předvolitelného počtu impulsů v čitači, dochází ke spuštění signalizačního obvodu, kterým se indikuje překročení mezních podmínek pro správnou kontrolu materiálu a může být využito i pro zamezení další činnosti vyhodnocovací části zařízení.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zapojení pro signalizaci akustické vazby při automatické kontrole materiálu ultrazvukem.ľro kontrolu jakosti materiálu ultrazvukem je nezbytná akustickě spojení, které umožňuje přechod akustické energie mezi dvěma sousedními prostředími elektroakustickou ultrazvukovou sondou a kontrolovaným materiálem. Každé snížení akustické vazby se projeví jako zhoršující faktor konečného kvalitativního vyhodnooení provedené kontroly materiálu ultrazvukem. Ani zdokonaleně konstruce systému pro udržení konstantní hkustickě vazby - tvarování vtokových otvorů pro vezební kepalinu, nové typy závěsů ultrazvuková sondy v držáku nezabrání společně s dalšími vlivy jako je např. nerovný povrch kontrolovaného materiálu, aby se béhem kontroly akustická vazba neměnila. ľroto se průběžná sledování akuotícké vazby stává nezbytností. V současné kontrolní ultrazvukové technice však sledování akustické vazby chybí vůbec nebo se indikuje jenom její úplná ztráta a materiál se musí kontrolovat znovu ač třeba její vypadnutí bylo jen krátkodobé.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny zapojenín pro signalizaci vazby při automatické kontrole materiálu ultrazvukem podle vynálezu, jehož podstatou je, že spínač mechanického zařízení je paralelné připojen na pvní vstup druhého bistabilního klopného obvodu, na nulovací vstup čítače a na první vstup prvního bistabilního klopného obvodu, jehož druhý vstup je připojen jednak na druhý vstup třetího bistabilního klopného obvodu a jednak na výstup prvního hradlového obvodu, který je svým druhým vstupem připojen na výstup ultrazvukového kontrolního zařízení a prvním vstupem na první výstup zdroje bránovacího impulsu, přičemž první vstup zdroje bránovacího impulsu je přdpojen na výstup generátoru hodinové frekvence, který je zároveň připojen na vstup ultrazvukového kontrolního zařízení a na první vstup třmtího bistebilního klopného obvodu, jehož výstup je připojen na první vstup druhého hradlového obvodu, který svým druhým vstupom je připojen na druhý výstup zdroje bránovacího impulsu a výstupom je připojen na druhý vstup třetího hradlověho obvodu, jehož první vstup je připojen na výstup logického obvodu a výstup třetího hradlového obvodu je připojen na hodinový vstup čívtąče, který svým výstupemje připojen na třetí vstup druhého bdstabilního klopného obvodu, který je svým druhým vstupom přípojen pres časovací obvod na výstup prvního bistabilního klopného obvodu, přičemž výstupom je druhý bistabilni klopný obvod připojen zároveň na druhý vstup logického obvodu, druhý vstup čtvrtého histsbilního klopného obvodu s na vstup invertoru, který je výstupom pŕipojen na druhý-vstup čtvrtého hradlového obvodu, který je výstupom připojen na sgnalizační obvod a prnnín vstupom je připojen paralelně s prvním vstupom logickěho obvodu, na výstup čtvrtého bistabilního klopného obvodu, na jehož první vstup je pipoáen druhý spíé nač mechanického zařízení.Nového účinku Je dosaženo tím, že kontrola materiálu je zahájena teprve po zajištění podmínek pro dobrou akustickou vazbu. Tato je během ultrazvuková kontroly nepŕetržitč sledovéna. Délka neprozkouäené části materiálu je vlivem špatné akustické vazby regístrována a překročení stavitelné meze indikováno signalizačními prostředky. Tím se odstraní ztrétové časy při kontrole materiálu ultrazvukem a zpřesní konečné výhodnocení kvality zkouěeného materiálu a podstatné zproduktivní kontrolní činnost zařízení.Na připojeněm výkresu je znázorněn-příklsd zapojení pro signalizaei akustické vazby při automatické kontrole materiálu ultrazvukem podle vynálezu.zapojení je sestsveno se spínače mechanického zařízení a li, který je paralelné připojen na první vstup druhého bista-Š bilního obvodu 1, na nulovaoí vstup čítače lg a na první vstup prvního bistsbilního klopného obvodu Ž. Druhý vstup prvního bistabilního klopného obvodu 5 je připojen jednak na druhý V vstup třetího bistebilního klopného obvodu 2 a jednak na výstup prvního hradlového obvodu 1, který je svým druhým vstupem přípojen na výstup ültrazvukového kontrolního zařízení g. První výstup zdroje 1 bránovacího impulsu je připoje na první vstup prvního hradlového obvodu 2. Vstup zdroje 5 bránovacího impulsu je připojen na výstup generátoru ł houinové frekvence, na vstup ultrszvukového kontrolního zäřízení g» a na první vstup třetího bistabilního klopného obvodu 2.236 257 Výstup třetího bistsbilního klopného obvodu 2 je připojen na první vstup druhého hradlového obvodu 1 p. ktorý svým druhým vstupom je připojon na druhý výstup zdroje i bránovacího impulsu a výstupom je připojen na druhý vstup třetího hradlového obvodu g. ľrvní vstup třetího hradľováho obvodu g je připojen na výstup. logíokého obvodu g. Výstup třetího hradlového obvodu 1 je připojen na hodinový vstup čítače 12, který svým výstupom je při pojen na třetí vstup druhého bistabilního klopného obvodu 1. Druhý bistabilní klopný obvod 1 je druhým vstupom připojen přes časovaoí obvod 6 na výstup prvního bistabilního klopného obvodu j. uruhý bistsbilní klopný obvod 1 je výstupom zároveň připojon na druhý vstup logekého obvodu g , na druhý vstup štvrtého bistabilního klopného obvodua nsĺvstup invertoru je Invertor ,Q je výstupom připojen na druhý vstup čtvrtého hradlového obvodl L 1. ktorý» je výstupom při. pojen na signalizační obvod u. čtvrtý hradlový obvod a je prvním vstupom připojon zároveň na první vstup logiokěho obvodu Q a m výstup štvrtého bitabilního klopného obvodu łg, na jehož první vstup je připojen druhý spínač mechanického zařízení E. spínač mechanického zařízení 2.2 , ktorý na začátku pracovního cyklu (například spuštění mechanické části zařízení) vynuluje čítač łgpa nastaví výchozí stavy bistabilních obvodu 1, Ž přes jejich první vstupy. Příložením ultrazvuková sondy nswmateriál se navszuje přes přitékajíoí lmpalinu akustická vazba mezi ní a kontrolovaným materiálem. rvním odraženým impulson, ktorý charakterizuje navázání dobre akustické vazby a přichází z ultrazvukověho kontrolního zařízení ą e je vybrán prvním hradlovým obvodom j, který je řízen (aktivován) ze, zdroje i bránovacího impulsu, jenž je soďőasně ovládán třetím bistabilním klopným obvodom g a ultrazvukovým kontrolním zařízením g z generátoru 1 hodinové frekvence se překlápí první bistabilní klopný obvod ž a třetí bistabilní klopný obvoo. 2. Změnou stavu na výstupu prvního bistabilního klopného obvodu j se startuje časovaoí obvod á, ktorý po uplynutí přednastsvené doby překlápí svým výstupním .impulsem druhý bistabilní klopný obvod 1 přes jeho druhý vstup z jeho výchozího stavu. Z jeho výstupu so zavádí signál paralelné na druhývstup bistabilního klopného obvodu lg. vstup invertoru ll a na druhý vstup logickóho obvodu g, na jehož první vstup ena první vstup čtvrtćho hradlovćho obvodu ll se po dobu trvání ultrazvuková kontroly zavádí signál s výstupu čtvrté ho bietabilního klopného obvod lg, Třetí hradlový obvod ll je aktivovín přes svůj první vstup z výstupu logiokóho obvodu §Y případě dobre akustiokě vazby během ultrazvuková kontroly ee inpuley z generitoru l hodinové frekvence a výą stupnínd kontrolníni impulsy akustické vazby z rvního hrad- lověho obvodu 2 periodicky překlápí stavy třetího bintabilního klopnáho obvodu 2, jehož výstup je připojen na první vstup druhého hradlového obvodu lg. ztráta akustíokó vazby nebo Její snížení pod mezní hodnotu vyvolá ztrátu vratnóho impulsun výstupu prvního hradlového obvodu a bistabilní klopný obvod 2 zůstane v překlopenén stavu a aktivuje druhý hrsdioýý obvod lg. Jím a dříve otevřeným třetím hradlovýn obvodom ll poetupují inpulsy, odvozenć ze zadní hrany bránového impulsu. 3 druheho výstupu zdroje 1 bránovacího impulsu na hodinovývstup čítače lg, V čítačd lg se načítivají Jednotlivá psriody, ve kterých došlo k výpadku kontrolního impulsu akustiokě vaz~ by až do okamžiku opětněho obnovení akuetiokě vanby. Na čítači lg lze nsvolít přípustnou mezní hodnotu dráhy bez akustické vazby. Při doaažení této hodnotyse ijpuleem 2 výstupu čítače lg přetlopí do výehozího stavu druhý bistablní klopný obvod 1, který signálom 2 výstupu předně přes logický obvod § nahradí třetí hradlový obvod ll a tím oanezí dalěínu, Již bezdůvodnćnu, načítávání inpulsů čítačom, zatímoo přes.inver~ tor lg a otevřený čtvrtý bradlový obvod li se uvede v činnost eignalínační obvod l 1, Druhý spínač mechanického zařízení lg v okamžiku ukončení ultrazvuková kontroly zablokuje další elektronickou činnost obvodu.

MPK / Značky

MPK: G01N 29/04

Značky: signalizaci, kontrole, materiálů, väzby, zapojení, automatické, akustické, ultrazvukem

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-236267-zapojeni-pro-signalizaci-akusticke-vazby-pri-automaticke-kontrole-materialu-ultrazvukem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro signalizaci akustické vazby při automatické kontrole materiálu ultrazvukem</a>

Podobne patenty