Způsob přípravy 1,4- dialkoxybenzenů

Číslo patentu: 236017

Dátum: 01.02.1987

Autori: Bartoš Pavel, Hajnová Ludmila

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob přípravy 1,4- dialkoxybenzenů, kde alkoxyl obsahuje 1 až 5 atomů uhlíku, spočívá v alkylaci hydrochinonu odpovídajícím alkylbromidem ve vodně etanolickém roztoku hydroxidu draselného při 50 až 80 °C v inertní atmosféře. Alkylbromid se použije v množství 100 až 120 % theorie počítána na výchozí hydrochinon. Do 80 až 96 % vodného etanolu se přidává hydroxid draselný v množství 100 až 120 % theorie počítáno na hydrochinon. Alkylace se provádí v několika reakčních stupních, přičemž ve druhém a dalším stupni se jako reakčního prostředí použije matečných louhů z předchozí operace.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká Ěechnologicky vyhodneho způsobu prípravy1,4- dialkoxybenzenů obecnégg vzorce I, ÚR kde R je alkyl s jedním až pěti atomy uhlíku, alkyľacíhydrochinonu odpovídajícím alkylbromide ve vodhš etanolickém roztoku hydroxydu draselného s recykláží matečných louhů v násadě do alkylace.1,4- dialkoxybenzeny jsou významnými meziprodukty při výrobě řady diazotypických materiálů, které se používají v reprografické technice.Postupy přípravy 1,4- dialkoxybenzenů jsou obecně známéĺ, spočívají v alkylaci 1,4- dihydroxybenzenu růz.nými alkylačními činidly jako jsou například alkylsulfá ty , soli alkylsíranových kyselín, álkylestery kyseliny p- tolúensulfonové a alkylhalogenidy. Příprava dialkoxybenzenu působením dialkylsulfátu na hydrochinon ve vodném alkalickém prostředí je uvedena v Recueil des Travaux chimiques des Pays-Bas, 25,3. 28. Dialkoxybenzsn připravenýtímto postupem-vykazuje nízký~výtěžek, vzniká řada vedlejších produktů a nežàdoucích odpadů. Běžně jsou používány alkylhalogenidy a odpovídající díhydroxyä benzeny. O přípravě dialkoxybenzenů touto cestou v souvislosti s přípravou jiných sloučenin je zmínka v CA 86, 2 A 23 a 0171977,55 107 w a v brit. patentu 1123 317. v prvém Fřípqdě při přípravě 1,2- dibuto×ybenzenuJc použił jakoąmuą ĺýgąłayĺjadid v pnuałňadĺ etahàlíčĺłěhů raztukuy hvd roxidu draselného při teplotě bodu varu etanolu. Udávánje výtěžek 79,8 th. V brit. pat 1123 317 je popsána příprava téže látky s použitím butylbromidu a hydroxidu draselného v absolutním etanolu, na doreagování se používá přebytek butylbromidu a KOH za přídavku malého množství vodyLiebigs Annalen der Chemie 528 /193 Z/ s. 206 uvidí přípravu 1,4- dibutoxybenzenu z hydrochinonu a n-brombutanu v alkoholickém roztoku hydroxidu draselného , o koncentraci 1,5 molu na litr roztoku. Kromě bodu tání získaného 1,4-dibutoxybenzenu , 46 °c po krystalizaci z metanolu, a elementárního složení nejsou bližší podmínky reakce a výtěžek uvedeny. Popsané postupy alkylace dialkoxybenzenů mají spíše preparativní charakter bez technicky výhodného způsobu výroby. Alkylační reakce se provádí vesměs v prostředí organického rozpouštědla, především etanolu, což může přinést určité nevýhody v tvorbě malého množství vedlejších produktů a vyššího bezpečnostního rizika proti vodnému prostředí. Odstranění těchto problémů uvádí speciálně postup připravy 1,4-dibutoxybenzenu alkylací hydrochinonu p- toĺuensulřonanem-butylnatým ve vodném roztoku alkalickêho hydroxidu dle ČS. A 0 čł 4 Čĺ.3 Č 9 Nevýhoda tohoto postupu však spočívá zejména ve zpracování velkého objemu mědíí ą delší době operací,zejména vypírky za separace 1,4-dibutoxybenzenu.Postup přípravy 1,4-dialkoxybenzenů podle tohoto vynálezu spočívající v alkylaci hydrochinonu alkylbromidy ve vodně etanolickém roztoku hydroxidu draselného svým novým účelným uspořádáním a volbou optimálních podmínek včetně zařazení recykláží matečných etanolických louhů,odstraňuje zmíněnć nedostatky , omezuje obecně předpokládané nevýhody rozpouštědlového postupu a umožňuje snadné provádění v technickém měřítku. -3 238 017 Nově navržený způsob přípravy 1,4- dialkoxybenzenůOR spočívá v alkylaci hydrochinonu příslušným alkylbromidemRBR, kde R má výše uvedený význam , alkylace se provádí v-ínertníatmosféře, výhodně v atmosféře dusíka při teplotě 50- 80 °C. Alkylbromid se použije V množství 100120 teorie počítáno na výchozí hydrochinon. Reakce probíhá v prostředí 80- 96 ního vodného etanolu, do kterého se přidá hydroxid draselný v celkovém množství 100-120 teorie počítáno na výchozí hydrochinon. Koncentrace hydroxidu draselného v roztoku činí 2-3 moly na litr roztoku. Po ukončení alkylaee se separuje z reakční směsi pevný bromid draselný při 45-60 °C. S výhodou se použije jako surovina k přípravě nového alkylačniho činidla. Dialkoxybenzen se pak získá jako krystalický produkt po ochlazení filtrátu na -5 až O °c.Výhodné provedení postupu dle vynálezu spočívá v tom, žeyse a 1 ky 1 ace provádí v několika stupních, výhodné ve 3 stupních, přičemž ve druhém a dalším reaktivním stupni se jako reakčního prostředí použije matečných louhů z předchozí operace,získaných po oddělení bromidu draselného a produktu. Výtěžky 1,4- dialkoxybenzenu v 1. stupni alkylace činí 70- 80 theorie.Ve druhém a třetím stupni, při použití matečných etanolických louhů odpadajících po separaci dialkoxybenzenu v první fázi, namísto čerstvého etanolu, ser dociluje zvýšení výtěžku produktu až na 85 th.Da 1 ší výhodou technologie výroby přinášínesenúnhydroxidu draselného do etanolu, resp. etanolických-matečných louhů, pod inertním plynom a využitñvuvolněného rozpouštěcího tepla k rozpuštění následně vneseného hydrochinonu. K alkylaci lze použít nejen alkylbromid vysoké čistoty, ale i výhodně alkylbromid technické kvality získaný přímým zpracováním odpadného bromiduUvedoným technologickým postupem se dosáhne příznivých ekonomických parametrů, spočívajících v dalším zvýšení výtěžku dialkoxybenzenu, snížení apotřeby eta nolu, resp. snížení nároku na energií při jeho regeneracipa možností využití odpadního bromidu draselného. Uvedenou technologií se zlepšují současně i ekologické paranetryävýróby. t VVýrobní postup ktorý je předmětem vynálezu je blíže objaaněn v náaledujícíeh příkladech provedení.I. Pod dnsíkovou atmosférou se přípustí do reakční nádoby 2721 nl 96 ního etanolu, přidá 404 g hydroxidu draoe 1 néhoa 352 ý 4 g hydrochinonu.Tep 1 ota směsi se vnějšín ohřeven za níchání zvýši až na 75 °c a během jedné hodiny se přidà 964,6 g n-brombutanuo Reakční aměa se udržuje při nírnénref 1 uxu ještě jednu hodinu, ochladí sena 60 00 a vyloučený pevný bromid draselný se odfiltruje.Filtcační koláč se promyje 160 ml etanolu. Spojené etanolické filtráty se za občasného promíchání ochladí na 0 °C až -5 °G a vykryatalovaný 1,4- dibutoxybenzen se odfiltruje na nuči, promyje nejprve 160 ml etanolu a separátně jedním litrem vody. Po vysušení za atmosferických podmínek ae získá 599 g 14- dibutoxybenzenub. t. 44 °c, tj. 71.5 th na-hydroehínon. odpadá 952 g 84 ního~br 9 midu draaelnêho, 1 030 ml odpadních promývacích vod a 2 620 g etanolických matečnýeh louhů, které se použijí jako náaada namísto čerstvého etanolu k další operací alkylace.II. Do reakční nádoby se opět pod dusíkovou atmosťérou.připustí 2 620 g etanolických natečných louhů z předchozí operace přidá celkem 404 g hydroxidu draselného, /včetně obsahu v matečných louzích/ a 352,4 g

MPK / Značky

MPK: C07C 43/205

Značky: způsob, dialkoxybenzenů, přípravy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-236017-zpusob-pripravy-14-dialkoxybenzenu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob přípravy 1,4- dialkoxybenzenů</a>

Podobne patenty