Zapojení výměníků klimatizačního zařízení pro generační stáj

Číslo patentu: 233570

Dátum: 01.02.1987

Autor: Balcar Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká zapojení výměníků (6) odtahových (4, 13) a vstupních klimatizačních jednotek (8, 14) v generační stáji, zejména pro chov prasat, která se zkládá z čekárny (l), porodny (2) a alespoň jedné výkrmny (3), eventuálně dalších místně oddělených výkrmen (12). Jeho účelem je vhodně rozdělit teplo, získané v odtahových klimatizačních jednotkách (4, 13) do jednotek vstupních (8, 14). Tomu napomáhá vřazení společné nádrže (15) tepelného hospodářství mezi jednotlivé výměníky (6), ve které se teplo akumuluje a je dále rozdělováno do porodny (2) a výkrmen (3, 12) a topných hadů (16) v podlážkách porodny (2). Při extrémně nízkých teplotách venkovního vzduchu je možno obsah společné nádrže (15) tepelného hospodářství přitápět.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zapojení výměníku klimatísačního zařízení pro generační stáj, zejména pro chov prasat, skotu a drůbeže. Jeho účelem je dosáhnout ve stáji mikroklimatu v jakosti odpovíu dající veterinárním předpísům. Dalším cílem je oo nejvyšší a účelné využití tepla odcházejícího ve zkaženém vzduchu a až na vyjímky při extrémních povětrnostních podmínkách vyloučit nutnostK dosažení mikroklimstu v jakosti odpovídající veterinárním a hygienickým předpisům je třeba stáje klimatísovat. Tím se zvýši užítkovost chovu a umožní přijatelné pracovní podmínky obsluhy. Dosavadní klímatísační zařízení pro stáje však nebrau ly zřetel na komplex generačních stájí, kde potřeba přiváděného tepla a tepla vzniklého ustájením zvířat, například prasat, není ve všech jejich částech stejné. Tak například čekárna, kde jsou ustájeny svině před porodem, nepotřebujz při vhodné ísolaoi stavby žádný přívod tepla aavystačí pouze s větrací jednotkou,která filtruje a vhání čerstvý vzduch. Naproti tomu v porodně je větší potřeba tepla než odpovídá teplu, obsaženému v odtau hovaném vzduchu. Podobná, i když v menší míře, je situace ve výkrmně, kam jsou přemístěna prasata po určité době růstu. V po~ psané generační stáji se z hlediska tepelných poměru nevystačí s běžně užívaným klímatisačním zařízením, u kterého se teplo v jednotlivých stájích převádí pouze z odtahu do vstupu.Uvedené nedostatky z největší částí odstraňuje zapojení výu měníků klímatísačního zařízení pro generační stáj podle vynálen zu, rozdělenou na čekárnu, porodnu a alespoň jednu výkrmnu, ve kterých jsou umístěny vstupní a odtahové klimstísační jednotky,jehož podstata spočíva v tom, že výměník alespoň jedné odtahové- 2 233570 klímatísační jednotky čekárny, porodny a výkrmny je potrubím s oběhovým čerpadlem spojen s výměníkem alespoň jedné vstupní klimatísační jednotky porodny a výkrmny.Dalším podstatným znakem vynálezu je to, že do potrubí s oběhovým čerpadlem mezi odtahovou klímatísační jednotkou čekárny,porodny a výkrmny a mezi vstupní klimatísašní jednotkou porodny a výkrmny je vložena společná nádrž tepelného hospodářství a drun hé oběhové čerpadlo.Jeulí další výkrmna sítuována mimo-uvedený komplex, je na společnou nádrž tepelného hospodářství potrubím s oběhovým čerpadlem napojen jednak výměník vstupní klimatisační jednotky,jednak výměník odtahové klimatisační jednotky alespoĺ jedná místně oddělené výkrmny.Vyskytuje-li se přebytek tepla, je na společnou nádrž te~ pelného hospodářství potrubím s oběhovým čerpadlem napojsn topný had v podlážkách poradny.Výhody zapojení výměníků klimatísačního zařízení podle vyn nálezu spočívaji v tom, že v generačníoh stájích je odstraňovana škodlivina, stabílisována vlhkost a teplo odnímané ve výměnících odtahovýoh klimatísačních jednotek čekárny, porodny a výkrmny je znovu rozdělováno v prvé řadě do porodny a dále do výkrmny. Vstupní klímatíseční jednotka čekárny není vybavena výměníkem v důsledku vyrovnané tepelné bilance.Vložením společné nádrže tepelného hospodářství mezi výměníky odtahových a vstupních klímatisačních jednotek je umožněno akumulovat teplo v teplejších obdobích dne nebo dalšího období e předávat ho v době, kdy klesá venkovní teplota. Čím více stájí je na společnou nádrž tepelného hospodářství napojeno, tím větší je možnostjeho účelného rozdělení. Tím je také umožněno zapojit do oběhu í vyhžívání topných hadů v podlážkách porodny. Zjedno~ duší se 1 přítápění otopné vody v extrémě chladných podmínkách,kdy stačí do společné nádrže instalovat topný had otápěny bud elektríckylnebo z jiného zdroje, například kotle ústředního vytápění další možnost poskytuje tepelné čerpadlo.Dále bude popsáno příkladné provedení zapojení výměníků klimatísačního zařízení pro generační stáj podle vynálezu, a zoorazeno na obr. 1 a 2, kde obr.l představuje zapojení výměníků odtahové a vstupní klímatisační jednotky v generační stájí se~233570 stávající z čekárny, porodny a výkrmny V jednom bloku a obr. 2 zapojení výměníků stejné generační stáje přes společnou nádrž tepelného hospodářství, na kterou jsou dále napojeny výměníky klimatisačních jednotek místně oddělené výkrmny a topný had V podlážkách výkrmny.Genereční stáj br. l)se skládá z čekárny l , porod~ ny g a výkrmny 1 . Odtshová klimatísační jednotka 3 se skládá z filtru 2, výměníku Q a ventilátoru 1. Vstupní klimatísační jednotka § obsahuje filtr 2, ventilátor 1, výměník Q a zvlhčon vač 2.Vstupní klimatisační jednotka lg čekárny l je tvořena filtrem 2, ventilátorem 1 a zvlhčovačem 2, Výměník Q odtahové klin matísační jednotky A čekárny, porodny a výkrmny je potrubím s oběhovým čerpadlem lłspojen s výměníkem É vstupní klimatisač ní jednotky g porodny g a výkrmny 1.Generační stáj podle obr. 2 se skládá z generační stáje stejné jako na obr.l, je však rozšířena o místně oddělenou výu krmnu lg, jejíž odtahová klimatísační jednotka lg je opět tvořena filtremŽ, výměníkem Q a ventilátorem 1. Vstupní klímatiseční jednotka lg místně oddělené výkrmny lg obsahuje filtr 2, ventiláu tor 1, výměník Q a konečně zvlhčovač 2. Dáleje mezi stájemi umístěna společně nádrž lg tepelného hospodářství, na kterou jsou potrubími s oběhovými čerpedly ll napojeny výměníky Q všech klimstísačních jednotek tak, že přívody nebo odvody teplejšího mědia jsou výše než přívody a odvody chladného media. Z nejvyššího místa společné nádrže lg tepelného hospodářství je vyvedeno přívodní potrubí k topnému hedu gg v podlážkách poradny g. Ve společné nádrží tepelného hospodářství je umístěn přitápěcí had ll, napájený z neznázorněného zdroje, kterým může být elektrina,horká voda z kotle ústředního topení, případně kondensátor tepel ného čerpadla.Na společnou nádrž lg tepelného hospodářství mohou být nampojeny výměníky Q dalších výkrmán. Rovněž tak společná nádrž lžtepelného hospodářství může být rozdělens do nádrží menších,spojených do baterie. Princíp vynálezu zůstane zachován i v tom případě, kdy výparník tepelného čerpadla je zapojen dole a kon~ densátor nahoäe v jedné společné nádrži.Za provozu klímatísačního zařízení je teplo odnímané přefíltrovanému vzduchu v odtąhové klímatisační jednotce 3 čekárny, Ž 4 Ě 233 570porodny g a výkrmny 1 převáděno potrubím do výměníku Q vstupní klímatísační jednotky § porodny g a výkrmny 1.. Při zapojení podle obr. 2 je veškeré teplo, odnímané filtrovanému vzduchu ve výměnících Q odtahové klimatísační jednotky 1 čekárny ł, porodny g e výkrmny 1 e odtahové klimatísační jednot~ ky łi místně oddělené výkrmny přeöerpáváno do společné nádrželg tepelného hospodářství, odkud je v potřebném množství odčer» páváno do vstupní klimatísační jednotky § porodny g a výkrmny1, vstupní klímetísační jednotky łi místně oddělené výkrmny łg,eventuelně do topných hadů łg v podlážkách výkrmny g. Jak již byla zmínka, při nízkých teplotách venkovního vzduchu je možnorobsah společné nádrže łí tepelného hospodářství přitápět, nebo zvyšovat jeho tepelný potenciál.Zapojení výměníku klímetieačního zařízení pro generační stáje podle vynálezu je vhodné pro použití nejen při chovu pre» sat, může nalézt uplatnění také při chovu ekotu, drůbeže e pod

MPK / Značky

MPK: A01K 1/00

Značky: zapojení, zařízení, stáj, výměníku, klimatizačního, generační

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-233570-zapojeni-vymeniku-klimatizacniho-zarizeni-pro-generacni-staj.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení výměníků klimatizačního zařízení pro generační stáj</a>

Podobne patenty