Vícevazný prošlupní mechanismus víceprošlupního tkacího stroje

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká vícevazného prošlupního mechanismu víceprošlupního tkacího stroje sestávajícího z nitěnek uložených na sloupcích, vzepřených pružinovými vzpěrami, spojených s výkyvnými pákami rotační vačky spojovacími členy s tím, že rotační vačka ovládající jednu sekci nitěnek je obvodově spřažena s alespoň třeni výkyvnými pákami umístěnými po obvodě rotační vačky dle střídy vazby.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká vícevazného prošlupního mechanimuu vícsproělupního tkacího stroje. Známá prošlupní mechsnismy pro víceprošlupní tkací stroje, jsou řeäeny va včtěině případů pouze pro plátnpvé vazby. Pro složitějáí vazby jako jsou keprové, atlasová atd. je proělupní mechanismus značné složitý, tím výrobná drahý a poruchový. Vellwm počtom pohybujících se mechanických součástí taká hlučný. Uvedené nevýhody známých prdšlupních mechsnisma jsou odstranlny vícevasným prošlupním machaniamem podle výnálezu, jehož podstata spočívá v tom, že rotační vačka ovládající jednu sekci nitěnek je obvodově spřažena s alespoň třemi výkyvnými pákami umístěnými po obvodě rotační vačky dle střídy vazby. vVýhodou vícsvszného mechanisanu tkacího stroje podle vynálezu je zjednoduäení mechanismu i pro tkaní složitýoh vazeb, keprové, atlasové atd. při výrobní jednoduchosti a dlouhé životnosti mechanimu a malé hlučnosti. současně je mechanismus umístčn na malé ploäe,což vyhovuje zejména u víosprošlupní tkací techniky.Vícevazný proälupní mechsnismus podle vanálezu je zobrszen na výkresoch, kde značí obr. 1 schéma mechanismu kepr 2-2, obr. 2 schéma mechaniamu kepr 1-3, obr. 3 schéma mechanismu kepr 3-1, obr. 4 schéma mechanismu atlas, obr. 5 vyohylovač osnovy vs tvaru ämubovice.Na schámatu mechanismu obr. 1 a 2 je znázornena mtsční vsčka 1 po jejím obvoduijsou rozmístěny Výkyvné páky, z, J, 1, 5, v jednom bod výkyvn upevnłne ke skčíni § opatrené otočným kladkami 1, ä, 9., .u dotýkajícími se obvodu rotační vačky 1. Výkyvné páky 2, J,A. 5, jsou spojeny spojovacími členy LL, 13 LJ, L 4 se sloupky u, m, 11, 15 suvně uloženými va skříni ,Q a podložkami 23, 23 25, zá upevněnýmí napríklad neznásornčnýni nati oemi. Na koncíoh sloupkd jj, JL, L 1, 15 jsou upsvnäny nesnázorněnýmí členy držáky e niten kami 211 35 2.2 39. Přičenž na obr. 1 je schéma příkladného provedení pro tkaní kepru 2-2, kdy výkyvná páka z je spojená spojovacím členem n například táhlom se sloupken ,Lxipvýkyvná páka J je spojene spojovacím členem L 4 se sloupkem m, výkyvná páka A je spojene spojovscím členem J se sloupkem 11 a výkyvná páka 2 je spojena spojovacím členem l se sloupkem §.Na schématu obr. 2 je příldadná provedení pro tkaní kepru 1 v 3, kterého dosáhnemezměnou tvaru rotační vačky 1. Spojení výkyvných z, J, 4, i se sloupky u, jj u, LB,zůstává shodné a obr. 1. Na obr. 3 a 4 je známoynčno scháns příkladu provedení mechanisnupro tkaní kepru 3-1 a atlasu, sestávsjící z rotační vačky j, po jejímž obvodu jsou rozmístěny Výkyvné páky 2, J, A, i v jednom bod výkyvně upevněná ke ekříni á a opatřená otočnými kladkami 1, 5, 2, 19 dotýkajícími se obvodu rotační vačky 1.N Výkyvné páky z, J, A, 5, jsou spojeny spojovacími členy LL, 12, LJ, A například lnnkem se sloupky li, E, u, 13, přičemž jeden ze spojovacích členů 11, Ľ, 3,15, je vedenpřes kladičku JL otočné upevněnou na skříni g. sloupky Li, 1 §, u, ,L 5 jsou suvnä uchyceny ve skříni 6 vzepřeny pružinovými vzpěrami 19 39, 21, 23 mezi skříní á s podložksni ZJ, 24, 21, zá ,upevněných například neznázoměnými maticemi.Na koncích sloupldl 15 Já, u, 1 § jsou upevnàly neznázoměnými členy drláky s nitłnkami 31, gg, 22, 32. Na schématu obr. 3 je příkladná provedení pro tkaní kepru 3-1, kdy výkyvná páka 2, je spojená spojovacím členem A se sloupkem La, výkyvná páka J je spojene spojovacím členem L se sloupkem n, Výkyvné páka 4 je spojene apojovacím členem ,L 2 u sloupksm já, výkyvná páka i je epojana přes uadičktx JJ, spojovacím členen .LJ se sloupkuNa obr. 4 je příkladné provedení protkaní stlasu. kdy Výkyvné páka z de spojene spojovacím členem ,L 3 se sloupkem Já, výkyvná páka J je spojene spojovaoín členem .uoo aloupku m, Irýkyvnl půka 5 30 pojmu spojovací ělonol u, u sloupku jí, výkyvnlpíka i Jo mojom pin klodičku .u apoaovncín (nano ,u n aloupkou 11.lla obr. 5 le rotační vačka I vytvoření ako například Jodnochodl ěroubovice 33 na hrtana Ľ. płlčulł takto Ihotovml ocami vněka 1 do polski pro nłkolik ukci nitluok výkyvných płk 3. 3. 4,1 unlothých vedla aobo vo opoloćnć üíni á. Stonpúní imubovico n odpovídl dćlcn proilupovć vlny. Šroubovico .13 In být vytvořena porno poiadavku i jako vícochodl.otáčaním rotační vnčky | nou vycląylovíny poampnl výkyvná pak 3, 3, 5, ž, pneu pu pootočoní voči o úhol 45 ° doddo k nadaní prołlupu a pŕíruu, pri mu pootočanívvchvlovínv vŕkvvmvli plkali 2. 3. 4. ž. ktoré propodcuy -poáovncili člen 11. 12. 13, 14 u aloupkq jj, m, 11, 15 ondrad o Iavírojí proělup.Vruooní nloupků 15, 15, 11, lg do výchosí polohy ząuzałuau prułinovl vlplra 12, gg,n, za navloćen( mo Ilouphl 15. .Lĺn .LL, .LG na jedné tz-ml vzopŕanl o skríň i, na druhá tz-all opfona o podniku 31, u, 25 ämpcvnlnou noznisomlnou laticí na sloupcích 12, jj, u, m, ktorou do nołno nastavit přopltí vspiry 12, 19 2.1 32.Jak o inými a obr. 2 nd 4 vztjnnoujnlnou propojení kyvných plk z, 3, A, i u aloupky .Li, LI, 11, Lg doaćhnolo iného pořadí otevíríní prollupu a 1.11 při každá mini iného druhu vazbu. Vicovasný Iochntalua tkacího otrojo podla vyuílozu lze využít. u vícepronupníoh. tkaciích strojů při. tka iných alołitijčíeh vueb na plitnových.1. Vtoovazný prollupni Iochoniama víccpronupního tkncího stroje, saatćvazjtcí z nitlnok dolných m noupcich vnpřeuých prułinovýni vzpłrui. spojených s výkyvuýni púknli rotační vlčí Ivoälovncili Elan vyznačudící u til, io rotační vnčh (I) ovlúdajxcí jednu Iokci nitinok ao obvodov apřałona 5 alespoň třoui výkgvnýni pákoli (2, 3. 4. 5) ulíatlmýni po obvodi otočná vnćky (I) dle třídy vuby.2. Hnusný pronupní Ioohaoinuu podle bodu l vymnčoný til, h rotační vačkn (1)I( tvar a/lupoň czduoduchá lroubovícc (343) spoločná pro několik akcí nitlnok výkyvných pák

MPK / Značky

MPK: D03D 47/26

Značky: mechanismus, víceprošlupního, prošlupní, tkacího, stroje, vícevazný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-232909-vicevazny-proslupni-mechanismus-viceproslupniho-tkaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vícevazný prošlupní mechanismus víceprošlupního tkacího stroje</a>

Podobne patenty