Zakrytování valivého ložiska

Číslo patentu: 231643

Dátum: 01.05.1986

Autori: Smatana Josef, Rajsigl Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zakrytování valivého ložiska je určeno zejména pro ložisko pracující v prašném prostředí. Sestává z mezikruhového členu z pružného materiálu, přiléhajícího k vnějšímu krajnímu krytu a z nejméně dvou mezikruhových krytů vložených do vybrání v kroužku ložiska. Nejméně jeden z krajních krytů má na obvodu otvoru vytvořeno boční vyhnutí. Zakrytování je zvláště použitelné v textilním průmyslu u dopřádacích strojů.

Text

Pozerať všetko

Vynálezem je řešeno zakrytování valivého ložiska, zejména ložiska používaného v prašném prostředí,vyskytujícím se například v textilních provozech u dopřádacích strojů.K dokonalé ochraně funkčních ploch ložiska i použitého plastického maziva je zapotřebí spolehlivá zakrytování,zajištující co nejlepší těsnění, dále ochranu proti vnítřnímu znečištování a zamezení úniku maziva mimo ložisko. Zvláště u dopřádacích strojů vzniká nedokonalým krytím ložiska lepení a shlukování vláken,a tím narušení funkce stroje. Při pravidelném domazavání ložiska se požaduje i určitá neprostupnost při průběhu vzduchu z nevyrovnanýcn tlakových spádů při ventilačních účinoích spřádacícn rotorů. Pro vysokootáčková ložiska nelze používat kontaktního utěsnění. Kromě toho je nezbytná dostačující odolnost proti lokálním teplotám,vystupujícím í nad 100 °C. Dále je také žádoucí malá výrobní náročnost. Jsou známa řešení, sestávající ze dvou a více mezikrunových krytů,jejichž vnější okraje zasahují do vybraní na okraji kroužku ložiska a jejichž otvory mají toleranci, odpovídající točnému uložení hřídele. U novějších provedení se používají rotační kryty nalisované na hřídeli, přičemž však je značnou nevýhodou obtížné kontrola dokonalého nalisování.Uváděné požadavky splňuje ve značné míře zakrytování va~ livého ložiska podle vynálezu, sestávající z nejméně dvou me ~zikruhových krytů, jejichž vnější okraje zasahují do vybranína okraji kroužku ložiska. Otvory těchto krytů jsou provedeny s tolerancíłodpovídající točnému uložení hřídele. Podstata vynálezu je v tom, že do vybrání v kroužku ložiska je vložen mezikruhový člen z pružného materiá 1 u,přiléhající k vnějšímukrajnímu krytu. Další podstata vynálezu spočíva V tom, žeIIIUH alespoň jeden z krajních krytů je opatřen bočné směřujícímvvyv hnutím. Další podstata vynálezu spočíva vtom, že mezikruhový člen má tvar-misky, jejíž vnější.obvodpřekrývä kryty a zasahu je svým vyhnutým koncem do mezery,tvoñené ohnutýmokrajem vnitře ního krajního krytu. Q W dProvedení zakrytování podle vynáĺezu zaručuje dokonalé těsnění ložiska, blížící se kontaktnímu utěsnění, při poměrně jednoduché výrobě. Použití je výhodné zejména u dopřádacích strojů, dále u všech ložisek pracujících v prašném pvostředí,kladek a podobně. vylučuje časté poruchy oproti dosud používanému zakrytování a zabraňuje úniku a znečištování maziva.Zakrytování ložiska podle vynálezu je znázornžgp vwčnštečných nárysuých průřezech na výkresech. Na obr. 1 šŠTŠ§öV 5 HEní s větším počtem krytů, na obr. 2 zakrytování se čtyřmi kryty, na obr. 3 pak zakrytování s miskově-utvářeným mezikruhovým členen.Na obr. 1 znázorněné zakrytování sestává z řady mezikruhových krytů l,zasahujících vnějšími okraji do vybrŕüj g na okraji kroužku 1 ložiska. Jednotlivé sousední kryty 1 nestejné vnější průměry, případné ostřiny zvláště-tvarových výlisků jsou tak nasměrovány do vzniklé mezery střední kryt, u kterého toto nelze zajistit, může být zvláště upraven čí i vyroben-z ji-. ného materiálu. Otvory krytu L, lg, lg jsou zhotoveny s toleraná cí odpovídající točnému uložení hřídele 3. Do vybraní g jevložen mezikruhový člen Q, zhotovený z pružného materiálu, například z pérové oceli. Na obvodu vnitřního krajního krytu lg je provedeno boční vyhnutí Q, takže mezi sousedícím krytem.l a tímto vyhnutím Q je vytvořena kruhové komůrka 1, naplněnä při chodu ložiska odstříknutým mazivem nebo tvořící bez naplnění labyrintovou ucpáv-k ku. 4 uZakrytování na obr.-2 pozůatává ze čtyř krytů l, 1 g,lQ, z nichž oba krajní kryty lg, lQ mají na obvodu otvorů vytvořena boční vyhnutí Q. Na vnější krajní kryt lg ložiska přiléhá mezikruhový člen 2, přidržovaný pojistným kroužkem Q, Zakrytování podle obr. 3 se vyznačuje řadou krytůl, lg,lg a mezikruhovým členem 2 provedeným jako miska,jejíž vnějšílg do mezery ll,tvořené ohnutým okrajem lg vnitřního krajníholg a zasahuje svým vyunutým koncemkrytu lg uvnitř ložiska.Na všech vyobrazeních je znázorněno kuličkové ložisko s vnější oběžnou dráhou ll v kroužku 1, s vnitřní oběžnou dráhou lg na hřídeli A a s kuličkami li oddělenými klecí lg.Tolerance otvorů krytů 1, lg, lg, odpovídající točnému uložení hřídele 3, která je řádově v setinách mm, zajišĺuje dobré bezkontaktní těsnění. Mezikrhový člen Ž z pružného mate-L riálu dovoluje polohové držení krytů 1, lg, lg třenim od v osovém směru působící síly. Při tom je umožněn radiální posuv krytů l,lg, 1 Q,a tím také jejich dokonalé vystředění. Se zvětšujícím se počtem krytů 1, lg, lg roste také účinek těsnění.231043 1. Zakrytování valivého ložiska, pracujícího zejména v prašném prostředí, sestávající z nejméně dvou mezikruhových krytů, jejichž vnější okraje zasahují do vybrání na okraji kroužku ložiska a jejichž otvory jsou provedeny 5 tolerancí odpovídající točnému uložení hříde 1 e,vyznačené tím, že do vybrání (2) v kroužku (3) ložiska je vložen uezikruhový člen (5) z pružnéno materiálu,přiléhající k vnějšímu krajnímu krytu (1 b).Ž. Zakrytování valivého ložiska podle bodu 1,vyznačeně tím, že alespoň jeden z krajních krytů (1 a, 1 b) je opatřen bočné směřujícím vyhnutím (6).3. Zakrytování valivého ložiska podle bodu 1,vyznačené tím, že mezikruhový člen (5) má tvar misky, jejíž vnější obvod (9) překrývá kryty (1) a zasahuje svým vyhnutým koncem (10) do mezery(11) tvořené ohnutým okrajem (12) vnitřního krajního krytu (1 a).

MPK / Značky

MPK: F16C 33/72

Značky: valivého, ložiska, zakrytování

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-231643-zakrytovani-valiveho-loziska.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zakrytování valivého ložiska</a>

Podobne patenty