Zanášeč útku víceprošlupního tkacího stroje

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zanášeč útku víceprošlupního tkacího stroje, jehož účelem je stabilní vedení šroubovicí rotačního paprsku, čehož se dosahuje tím, že vnější uvar zanášeče (1) je určen obrysovými čarami prošlupu tvořeného horní a dolní větvi (8, 9) osnovních nití a šroubovicí rotačního paprsku (2).

Text

Pozerať všetko

21 m Vľnález 39 týká Zanašeče útku víceprošlupniho tkaciho stroje, kde příraz útku do vazného bodu je prováděn rotačnin paprskemznámé zanášeče byly dosud konstruovány tak, že jejich příčný obrys Je povětäinou klinový,JeJichpodélné strany přimkové. Při konstrukcí se vycházelo z potřeb, ktoré byly na zanščeč kiadeny. Zanššeče Jsou v současné dobč.pohânčny.buč nekonečným řetězem s magnety nebo výložnýúi rameny, nebo ořino lemeleni rotačního papreku, které Jsou k tomuto účelu přizpůsobeny. Lonely kruhového tvaru jsou opatřeny výstupkv, které Jsou v záběru sezadní zkosenou stranou zanššečů a otáčaním rotačního paprsku seVzanššeče posunují prošlupem. Tnkovéto zanšäeče jsou svou bočnístranou vedeny kanálem oddělovacího roštu tvořeného pevnými lane lani. části své spodni strany se zanaäeč opíráo vrchol kruhovéčásti lamel rotačního paprsku.Boční strany zaníšeěe Jsou přimkovéa rovnoběžné. V předníčâsti je zanäeč ukončen obobtranným přimkovým zešikmením ve smě ru své podélné osyNevýhodou tohoto provedení je nutnost užití oddčlovaciho rošturvjehož kanálu Jsou zenšäeče vedeny. Zanšäeč se půaobením výstupků làmel oddělovaciho roštu značné opotřebovává a dochází ke snížení jeho životnosti. Nutnost užití oddčlovaeího roštus kànálem pro vedení zanäřečů Je náročné jak z hlediska výrobniho, 2 Znlüžtak 1 montáže, neboč se musí zarůčit nejenzákryt jednotlivých lamel rotačního paprsku a oddělovacího roštu, naprostá rovnoběžnost kanálu oddělovacího roštu s rotačním paprskem. Takovouto vyso kou technickou náročnosti se snižuje ekononičnost celého stroje.Uvedené nevýhody odstraňuje zanšäeč podle vynálezu jehož podstatou je, že vnější tvar tělesa zaníšeče Je určen obrysovými čarami prošlupu tvořeného horní a dolní větví osnovních nití aTím, že zanášeč vyplňuje celý obsah prošlupu svými šroubovými plochami a je po celé své délce ve styku se šroubovicí rotačního paprsku, je jeho vedení velmi stabilní a není třeba užívatPředmět vynálezu je názorně zobrazen na obr. 1 v celkovém axonomotrickém pohledu na zanššeč uložený ve äroubovici rotačního paprsku, obr. 2 příčný řez soustavou rotační papreek - zanšłeč,obr. 3 pohled na zandšeč shora a obr. h pohled na spodní část. Zanaieč 1 je na rotačním paprsku 2 sestávajícím z plochýchlamel 1, kde částí obrysové hrany 3 Jsou vodicí hrany ivytvářeJí Vcí na rotačním paprsku 2 tříchodou šroubovici, z nichž každý žávitäroubovice sestává z levé a pravé šroubové plochy §,Z. Tälesné vytvoření zanďäeče ł je dáno obrysem proälupu z horní a dolní větve 8,9 osnovních nití ohraničeným levou a pravou š-oubovou plochou á,Zkaždého závitu šroubovice.Horní strana łg zanšäeče ł je tedy svojí veiikostí a zakřivením totožné s horní větví Q prošlupu. Spodní část zanďšeče je rozdělo na třemi plochami. Levou stranu 11 zanášeče tvoří levá.§roubováprůsečnicí 5 pravou šroubovou plochou 1. Pravou zadní stranu łgtvoří spodní větev 2 proälupu omezená přírazovým okrajom tkaninya syým prusečíkcm s levou sroubovou plochou Q. Pravou přední stranu łl tvoří pravá šruuboyá plocha Z, která je ohraničona prúsečą nící s lcvou šroubovou plochou Q a dolní větví 2 prošlupu. Pravú přední a levá strana łl, łł zančšeče ł tedy tvoří s prąvou g 15 you šroubovou plochou 2, Ž kinemtaickou dvojici. V příčném řezuje žanäšeć L vždy v kterékoli své čášłi klínovćho tvaru. Při své funkci je žanášeč ł opatřený neznázorněnou zásobou útku , uložeě ný na ąroubovici otáčejícího se rotačniho.paprskn 3, Zanáäeč je posouván neznázorněným hnacím mechanismem tkací rovinou podélprůsečnioe, kterou šroubové plochy 6,z.svirají. Pravá šroubovâplocha Z šroubovice se při otáčoní rotačniho paprsku 3 před zena šečem 1 odklání a levá äroubová plocha Š k němu přiklání, styk levéšrouboyé plochy É s levou stranou łł zanšäečé ł způsobuje tlakyyvozujiçi na zanššeči určitý dopředný pohyb, který ulehčuje funkci neznázorněného hnacího mechani 8 mu,který přes horní větev Q proälupu přidržujo zanššeč ł V záběru a rotačním paprskem gvn zá roveň vyvazuje a kontroluje vlastní dopředný pohyb zanďšeče. Tím, 1 s rotačním paprskem gvyužità celá délkaže je pro styk zanššeče prošlupuf je jeho pohyb tkací rovínou plynulý a rovnomärný, nedo châzí k vyohylování z určené dráhy a kvàlita tkani se tim zvyšuje.P Ř-E D~M ŠT lv łŤngl-Ťp E (Íĺ ZSIIH 1. Zanáčoč útku víceprošlupnihoââkačíhő sLggJq§gg§ŠšnÉp łeprskem sestaveným z plochých lamel, kde části obrysovć hrany je alenpoň jedna vodicí hrana, tvořícína rotačnim paaku šroupovíci vedení zahášeče, sestávajici z nejméně jedné šroubové plochy vyzna-. čujicí se tím, že vnější tvar tělesa zanšäeče (1) je určen ohrysoąvými čarami prošlupu, tvořoného horní ą dolní větví (8,9)-oenov nich nití a šroubovicí rotačního paprsku (2).2. Zanášeč podle bodu 1 vyzhačující se tim, že každá äroąpovice rotačniho paprsku (2) àesýává 2 pnvé a levé šroubové plochy (7,6),které tvoří s pravou přední a levou stranou (13,11) zeniľeče (1)

MPK / Značky

MPK: D03D 47/26

Značky: zanašeč, stroje, tkacího, útku, víceprošlupního

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-231622-zanasec-utku-viceproslupniho-tkaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zanášeč útku víceprošlupního tkacího stroje</a>

Podobne patenty