Zařízení k tepelnému opracování plochých ohebných materiálů

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zařízení k tepelnemn opraoovánĺplocnýoh ohebnýoh materiálů, zejména kůži, eestávajicí z vyb hřívaného opreeovacího válce, k němuš je přiřazen přítlečný válec, ktorý je volně uložen na unášecím váloi uspořádaném na noeníku, jenž je uložen výkyvně mezi dorazy a na uěmž je výkyvně uložen pracovní stůl.Je známé zářízení pro opracování kůži tepelným ňčinr kem vyhřívaněho opracovaoího válce, kde přitlačný válec eestává z tuhých, vzájemné oddělených pretenců, jimiž je uložen na unášecím vâlci. Opracovávaná kůže prochází mezi přítlačným váloem a opraoovacím váloemo Jednotlivé prstence přítlačného válce ee přizpůaobují radiálním poeuvem měníeí se tlouščce kůže, která je tak rovnoměrně přitláčena k opracovacímn válci. Toto řešení je výhodné pre tepelná opracováni tužších vyčiněných materiálů, např. pro leštění a žehlení uení. Pro tepelné opracování dosud nevyčiněnýoh kůži, jejichž pružnoet je poměrně malá,ne 1 ze tuhé prstence použít, protože by poěkozovaly strukturu opracovávanáho meteriáluo Navíc by dooházelo k vniknutí kožní hmoty mezi Jednotlivé tuhé prstence přítlečąného válce. To by mělo za následok nedokonalé rozproetře ní kůže, vytváření přehybů a poškození nebo úplně znehodnocení oprecovávané kůže.Je dále známé zařízení, jehož přítlačný válec je celietvý e v celé pracovní déloe je opatřen kompaktní pružnou povrchovou vrstvou, např. z pryže, již je uložen přímo na unášecím válcioPři vyšších opracovacích teplotách, např. až 200 QC se tato pružná vrstva brzy znehodnotí tepelným účinkem opracovacího válce. Výměna přítlačného válce je velmi obtížná a pracná, protože je uložen v těžko přístupném místě.U výše popsaných zařízení je nosník s unášecím válcem upevněn v ramenech, jež jsou výkyvná na čepech pákového závěsu. Pákový závěs je napojen na pístnici tlakového válce, jímž je vykyvován mezi dvěma pevnými dorazy. Jeden doraz určuje nepracovní polohu unášecího válce a přítlačného válce a druhý doraz určuje pracovní polohu těchto válců. V pracovní poloze je mezi přítlačným válcem a opracovacím válcem pracovní štěrbina pro. průchod opracovávaně kůže. Pro nastavení pracovní štěrbiny jemezi rameny nosníku e pákovým závěsem upraveno převodové ústrojí. Toto uspořádání je výhodné tím, že na něm lze nastavit potřebnou hodnotu pracovní štěrbiny při konstantní poloze dorazu pracovní polohy. Nevýhodou tohoto uspořádání je to, že nelze nastavit unášecí valec a tím i přítlačný válec do zcela rovnoběžné polohy s opracovacím válcem. Pokud se této polohy nedo- sáhne, není pracovní štěrbina rovnoměrná po celé délce válcůa opracovací válec pak nepůsobí na opracovávanou kůži rovnoměrně po celé své délce.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že přítlačný válec je koncovými čepy vložen v okách postranic pracovního stolu a nosnými čepy je v pracovní poloze uložen na unášecím válci a na vodicíchľ kladkách. Unášecí válec je upraven v konzolách, jež jsou uloženy ve vodicích drážkách nosníku, s nímž jsou spojeny pohybovými šrouby. Podél pracovní části přítlačného válce je upravena smáčecí trubice s přívodem chladící kapaliny.Vyšší účinek vynálezu spočíva v tom, že uložením přítlač ného válce nosnými čepy na unášecím válci a vodiích kladkáchse zabraňuje deformaci jeho pružné pracovní části. Uloženín přítlačného válce koncovými čepy v postranicích pracovního stolu se značně zjednodušuje jeho montáž a demontáž. Navíc, při jakékoliv poruše stroje se přítlačný valec dostatečně oddálíz pracovní polohy výkyvem pracovního stolu. Tak lze opracovávanou kůži snadno vyjmout ze stroje a zabránit jejímu poškození nebo zničení účinkem tepla opracovacího válce, Uložením konzolunášecího válce ve vodicích drážkách nosníku lze velmi snadno seřídit rovnoběžnost unášecího válce a přítlačnáho válce s opracovacím válcem. Smáčecí trubice zajištuje přívoů chladící kapaliny, která je unáěena porézním povrchem po celé dělce pružné pracovní části přítlačného válce. Přítlačný válec, je tak chráněn proti poškození tepelným účinkom opacovacího válce.Príklad .provedení zařízení podle vynálezu je schémeticky zobrazen na výkresech, kde značí obr. 1 celkový närýs s částečnýmiřezy přítlačrxým válcem e uložením vodicí kladky, obr. 2 řez rovi nou A - A dle obr. 1 a obr. 3 detail smáčecí trubice. Na čepech l (obr.2) rámu IL 2 je výkyvně uložen pákový záves2.,. V pákovém závěsu g je na spojovacím čepu g výkyvně uložen nos ník g. Spojovací čep g je současně napojen na pístnici 31 tlakového válce 1, který je Výkyvné uložen v rámu g. Pákový závěs ł je výkývný mezi hornín dorezem g a dolním dorezem g, jež jsou upravený ne rámu L. Vkxosníku g je na postranních čepech g 2 postranicemi i uložen pracovní stůl i, který je výkyvný působením neznázorněného tlakového válce mezi pracovní polohou e nepracovní polohou, na obr. 2 je nepracovní poloha pracovního stolu 4 znázorněna čerchovaně . V nosníku g jsou upravený vodicí drážky gą, v nichž jsou uložený konzoly 34, které jsou s nosníkem g spojený pohybovými šrouby g a v nastavené poloze upevněny itajištovacími šrouby g 6. V konzolách QA je uložen unášecí válec ž Na postrenicích g pracovního stolu 4 jsou upravena oka 3.2,v nichž je v nepracovní poloze koncovými čepy 6 l (obral) zevěšenA přítlačný válec 6. V pracovní poloze pracovního stolu i je přít lačný válec 6 uložen nosnými včepy 62 na unáäecím válci i e na vodicích kladkách g, které jsou volně uložený na nosníku 2. Povrch střední, pracovní části přítlečného válce Q je opatřen porézní pružnou vrstvou 63 z plestického. materiálu, jejíž průměr je shodný s průměrem nosných čepů gg. Mezi vodicími kladkemi 2 , proti pracovní části přítlečného válce Q, je na nosníku g upravene stírací lišta 28. Podél přítlečného válce 6 je v postranicích i pracovního stolu 4 vetknuta smáčecí trubice A 1 s přívodem 51 chladící kapaliny. Po celé délce smáčecí trubice A jsou upravený výstupníotvory 32. Ned přítlačným válcem 6 je v rámu 1 g uložen vyhřívený opra covací válec 1, jenž je spolu s unášcím válcem ž nepojen na neznázorněné hnací ústrojí otočného poľwbu. Mezi přítlačným válcem 6a opracovacím válcem 1 je pracovní ětěrbina Q pro průchod opracovávané kůže g.Opracovací válec la unáěecí válec Q se nepřetržitě otáčejípůsobením neznázorněného hnacího ústrojí. Obsluha stroje uvededo činnosti neznázorněný tlakový válec, který vykývne pracovní stůl Q i s přítlačným válcem Q kolem postrenních čepů gg do pracovní polohy, Přítlačný válec Q tak dosedne nosnými čepy Q 2 na unáěecí válec Q a na vodicí kladky 31. Jakmile pracovní stůl A zaujme pracovní polohu, tlakový válec 1 vysune pístnici u, která vykývne pákový zúvěs l kolem čepů ll do polohy, v níž dosednena horní doraz li. V této poloze zůstane mezi přítlačným válcem Q a opracovacím válcem 1 pracovní štěrbina 3, jejíž základní hodnota byla nastavena předem neznázorněným převodovým ústrojím. Obsluhující pracovník pak posouvá opracovávanou kůži g po pracovním stole A do pracovní štěrbiny 3, kde se její povrch opracuje účinkom tepla opracovacího válce 1. Pracovní část přítlačného válce Q je ochlazována chladící kapalinou, která je z výstupních otá vorů AQ smáčecí trubice A 1 směrována do klínovitého prostoru mezi unášecím válcem Q a přítlačným válcem Q. Odtud je chladící kapalina vynášena povrchem porézní pružné vrstvy Q do místa styku přítlačného válce Q s opracovacím válcem 1. Stírací lišta gg za breňuje přilnutí opracovávané kůže 3 k přítlačnému válci Q.Při přerušení práce obsluhující pracovník neznázorněným ovládačom uvede do činnosti tlakový válec 1, jehož pístnice 3vykývne pákový závěs łk dolnímu dorazu li. Pak neznázorněný tla Vkový válec vykývne pracovní stůl 1 i s přítlačným válcem Q do nepracovní polohy. Tato poloha pracovního stolu Q je rovněž výhodná pro výměnu přítlačného válce Q.V případě, že pracovní štěrbina 3 není rovnomerné po celé délce opracovacího válce Q, lze tuto závadu snadno odstranit seřízením konzol 35 unášecího válce 2,ve.vodicích drážkách gą nosníku g. Tab seřízení se provede uvolněním zejištovacích šroubů gg a pootáčením pohybových šroubů gg.Zařízení podle vynálezu lze využít při tepelném opracování kůží, usní epod. materiálu.

MPK / Značky

MPK: C14B 1/10

Značky: tepelnému, plochých, opracování, ohebných, materiálů, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-230770-zarizeni-k-tepelnemu-opracovani-plochych-ohebnych-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k tepelnému opracování plochých ohebných materiálů</a>

Podobne patenty