Spôsob prípravy polypropylénových káblikových vlákien pri použití ich tvrdých odpadov so zlepšenými vlastnostmi

Číslo patentu: 229065

Dátum: 15.04.1986

Autori: Chyžnaj Jozef, Kaloforov Nikola, Bolješik Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob výroby polypropylénových káblikových vlákien pri použití ich tvrdých odpadov, ktoré môžu byť od kompaktných až po strunovité. Uvedené odpady sa rozdrvujú v drviči, s výkonnosťou 600 a nad 600 kg/h a s odberom energie 45 a pod 45 kW, a takto pripravená drť s tavným indexom 3,5 až 17 g na 10 min, s výhodou 3,5 až 9 g/10 min, sa pridá v množstve do 15 %, s výhodou do 3 % na báze polyméru a pomieša buď s pôvodným granulovaným polypropylénom alebo s koncentrátom pigmentu alebo časť vyššie uvedených množstiev drti sa pomieša s polymérom a ďalšia časť s koncentrátom pigmentu a získaná zmes sa zvlákňuje pri teplotách 220 až 325 °C.

Text

Pozerať všetko

Predmetom vynélezu je spôsob prípravy polypropy 1 ěnovýchkáblikových vlákien pri použití ich tvrdých odpadov, ktoré môžu byť od kompaktných až po strunovité. Predkladaný spôsob umožňuje zlepšenia spracovateľskej, tepelnej, svetelnej a dlhodobej stélosti, dispergačných vlastností odpadu a pripravených z neho vlákien pri prídavku malých množstiev zmesí,poprípade jednotlivých stabilizátorov. Tým sa umožňuje najefektívnejšie využitie uvedených odpadov.Výskyt tvrdého odpadu pri zvlékñovaní vyplýva priamo z použitého technologického postupu výroby polypropylénového káblika, ako aj z potrebnej kontroly. Tento druh odpadu zatiaľ nebol použitý so zlepšenými vlastnosťami do polypropylénových vlákien.Tvrdý odpad získaný pri zvlékňovaní má nasledujúce nevýhodyPri regenerécii polyméru z odpadu sposobom tavewia bez použitia stabilizatcrov sa získava polypropylén pre dalšie spracovanie s nevhodne vysokým tavným indexom, so zhoršenou spracoveteľskou, tepelnou, svetelnou a dlhodobou stáloaťou, dispergaciou pigmentu e niektorými fyzikálne-mechanickými vlastnosťami. Tento nízko kvalitný polymár sa preto ťažko môže použiť ako surovina pre spracovanie vlákien.Nedostatky doterajších spôsobov použitia odpadov z polypropylénových vlákien odstraňuje postup podľa vynúlezu. ktorý otvára možnosť použitia tvrdého odpadu z kéblika so zlepšenými vlastnosťami do kéblikových a strižových vlákien.Tento spôsob spočíva v nasledovnomTvrdý, kompaktný odpad s rozmermi pod 50 x 50 x 10 cm s výhodou pod 25 x 25 x 1 cm alebo strunovitý odpad sa rozdrvuje v drviči s výhodou pri neupotrebených nožoch. Podrtený odpad má tavný index 3,5 až 17 3/10 min. Pridané stabilizátory môžu byt okrem v bežnom stave ešte vo forme 3 až 30 -ných stabilizatorov v predzmesi polyměru alebo regranulátu. Podrtený tvrdý odpad s pridaným stabilizétorom sa používa ako surovina v tomto stave alebo sa ešte pretavuje v tavnom zariadení-pri 170 až 300 °C a filtruje cez filter s 200 až 1 600, poprípade s vyšším počtom otvorov na 1 emz. Takto pripravená drť alebo regranulat je možné použiť či už samost tne ako I 00 -nu surovinu bez použitia pigmentu pre prípravu vlákna alebo v zmesi medzi sebou, s bežnými surovinemi, s aglomerétom a s jemne posekanýmV prípade použitia nestabilizovanej drti alebo regranulétu je možné pridať stabilizátor aj pri jej zvlékneni. Ako dalšie možnosť podrtený tvrdý odpad v množstve do 10 , s výhodou do 3 na báze polyméru sa pomieäa bud v kúžeľovej mieeačke s pôvodným granulovaným polypropylénom pri trvalosti miešania 8 až 40 min, s výhodou 20 až 30 min, alebo s koncentrátom pigmentu v kúžeľovej miešačke pri už uvedenej trvalosti pomieěania, poprípade v inom vhodnom zariadení alebo časť vyššie uvedeného množstva drti sa pomieäa s polymérom a dalšie časť s koncentrátom pigmentu. Obsah pridaného polypropylénu ako aj pigmentu v danej várke sa znižuje úmerne na pridaom polymére a pigmente vo forme podrteného tvrdého odpadu.Zhomogenizované režné s výhodou monoodtieňová surovina sa taví bud v základnom tavnom šneku pri teplotách 185 až 380 °C alebo v bočnom - pri 200 až 370 °C alebo súčasne v obi dvoch šnekoch. Zvlakñuje sa pri teplotách 220 až 325 °C. Tavný index polyméru stanovený na zvlékňovacej hubici je 4,5 až~ 24 g/w min. Doba odstátla nedlženého vlákna je 1 až so n, 3 výhodou 1 až 3 h. Potom sa vlákno dĺži rýchlosťou 60 až 1 800 m/min a dĺžiacim pomerom 12 až 15,5, s výhodou 122,5 až l 3,5. Získané kéblikové vlákno má pevnosť 1,05 až3,3 cN/dtex, ťažnosť 35 až 240 , celkový titer 80 až 8 100 dtex. Ďalej minimálna stálosť vyfarbenia bola v suchom otere 3. stupeň, pri šamponovaní 4. stupeň, vo vode 4. stupeň.Ekonomická výhodnosť navrhovaného postupu spočíva v tom,že pri výrobe polypropylénových vlákien tvrdé odpady so zlepšenými vlastnosťami sa používajú bud ggmostatne ako poly 3 229065méma surovina, vyfarbena na konečný farebný odtieň ako a) dotőnovaná alebo v malých množstvách. Pritom sa šetrí polypropylén a drahé pigmenty. Použité zmesi stabilizátorov v tomto vynáleze nesfarbujú polymér, majú nízku prchavosť. Ďalej použitá v tomto vynaleze látky, 1 až 4 podiely n v zmesi buä a 1 až 3 podielmi B alebo s 1 podielom c alebo s 1 podielom Ex alebo a 1 podielom F sú omnoho lacnejšie ako stabilizátor A. Ako dalšie výhoda tohto spôsobu sa javia nižšie teploty o 5 až 100 °C v tavných šnekoch v porovnani s bežnou výrobou.Predkladaąý vynález je možné použit pri výrobe polypropylénových káblikových, popripade strižových vlákien pri použití ich tvrdých, mäkkých strmovitých, nedĺženjch a čias» točne dĺžených odpadov, ktoré môžu byť neodatreäované a nevyprate alebo odetrečované, vypraté a vysušené vo forme drti, aglomerátu alebo regranulátu, dotőnovaných alebo nedotőnovarných na konečný farebný odtieň. Takto pripravené polypropylénové vlákno sa môže zatriedovat do kvalitatívnych tried.x A, B, c, D, E, F - sú skrátené označenia príslušných látok uvedených v tabuľkách 1 a 2.Na hodnotenie účinnosti sa použil odpad z výroby kablikových vlákien. Tieto vlákna sú vyrábané nvláknovanim polypropylénu s obchodnou značkou Tiplen K 531 i. Vyrábany polypropylénový káblik obsahoval 0,9783 h.p. pigmentov a obchodnou značkou Sandorin rot BN(0,9389 h.p.), Graphtol blau 2 615 (0,0162 h.p.) a Nylofil schwarz BLN (0,0232 vh.p.).Tvrdý kompaktný odpad pospájaný s určitými množstvami strunovitáho odpadu sa rozdrvovel v drtiči e výkonnosťou drti 600 kg/h a odberom energie 45 kW. Podrtemý a zhomogenizovaný v kúžeľovej miešačke v priebehu 20 min odpad mal tavný index 10,22 3/10 min. Mechanické miešanie so stabilizátormi sa previedlo v potravinárskej miešačke v priebehu 10 min. Nasledovalo pretavenie pri teplotách 170 až 190 °C, doba tavenia 80 až 100 s a otáčky 280 ot/min v tavnom dvojšneku s priemerom 53 mm a ,filtrovanie cez filter e 1 600 otvormi na 1 omg. Regranulét sa zhomogenizoval v potravinárskej miešačke v priebehu 10 min. Zhomogenizovana vzorka sa tavila v extrúderi s priemerom šneku 90 mm a zvlákňovala. Podmienky tavenia a zvlákňovania boli teplota taviacich zón 240 °C, teplota zvlakňovenia 260 °C,tlak pred čerpadlem 7 1 I 1 Pa, tlak za čerpadlem 9 MPa, doba tavenia 16,5 až 17,5 min, dávkovanie jedného zvlákñovacieho miesta 300 g/min, zvlákňovacia rýchlosť 435 Ill/min, počet otvorov vo forme Yv hubici 100, priemer prierezu otvoru hubice 0,346 mm, dĺžka kapiláry hubice 2 mm. Obyčajne tavné indexy a tavmé indexy pre degradačné krivky sa stanovili na plaatomeri Gottfert podľa normy.Stupeň dispergacie a maximálna aglomeracia sa hodnotili mikroekopicky, podobne ako je to uvedené v Katalógu analyticko-fyzikalnych metód, vydaného Výskumwm ústavom chemických vlákien vo Svite v roku 1977, str. 79 až 82. Nedĺäené vlákno s po odstáti dĺžilo pri strednej rýchlosti odvalu 260 až 280 m/min a v pomere 13,154. Sledovala sa účinnosť malých mnoěstiev samotných stabilizátorov a ich kombinácii v odpade. Získané hodnoty sa porovnávali e hodnotami samotného odpadu (0). Z tabuľky 1 je vidieť, že pri pridaní malých množatiev zmesi a jednotlivých stabilizatorov sa zlepšuje dispergacia a maximálna aglomeracia pigmentu, tavné indexy pre degradačné krivky regranulatu, tavný index na zvlákňovace) hubici a zbytkové pevnosti dĺženého vlákna po 60, 120, 180 a najmä 240 h atátí v Xenoteste V 450 v porovnani so vaorkou 0. Pritom vzorka s obsahom látky 0,1 ř C zhoršuje tavnýindex na zvlákňovacej hubici, tavné indexy pre degradnčně krivky regranulátu a ubytkové pevnosti po 60, 120, 180 a 240 h som v Xenoteste 450 v porovnani so vzorkou 0. Pri pridaní malých množstiev zmesi atabilizátorov v kombinácii 0,15 5 A 0,1 B a 0,2 5 D 0,1 5 E sa tavné indexy pre degradečné krivky regranulátu a tavný index na zvlákňovacej hubici značne znižujú, čo poukazuje na dosiahnutá najlepšiu tepelnú, spracovateľskú a dlhodobú stálosť.0 d velkosti hodnôt zbytkovej pevnosti po určitej dobe ultrafialového žiarenia v Xenoteste 450 sa poaudlovelo pre zvýšenú svetelnú stálosť vzoriek. Je vidieť, že najlepšiu svetelnú stálosť v Xenoteste 450 majú vzorky pri účinku 0,15 D 0,1 i F a 0,15 A 0,1 B.z tabuľky 1 je vidieť, že účinok zmesi látok 0,15 A 0,1 BS B na tepelnú, spracovateľekú, evetelnú a dlhodobú stálosť odpadov je vyšší ako súčet. stabílizačných pôsobení jednotlivých látok A a B. Je to výsledok eynergického účinku dvoch látok medzi sebou, s polyměrom, poprípade aj s dalšími. zložkami pnlymérneho systému. vPri účinku 0,2 D 0,1 E sa .pozoruje zlepšenie dispergácie, spracovateľskej, tepelnej a dlhodobej stá 1 osti,čo je spojené eo zlepšením svetelnej stálosti.Obdobný postup ako v príklade 1. Rozdiel je len v tom, že účinnosť stabilizátor-ov se sledovalo pripoužití odpadu z vlákien, ktoré obsahovali 0,8569 h.p. pigmentov s obchodnou značkou Cromophtal rot BR 01,7888 h.p.), Paliogen rot 4790 10,0332 h.p.) a Nilophil Schwarz BLX (0,0349 h.p.). Pri dĺžení vlákien teplote hornej galety bola 119 °§ a dolnej galety 110 °C. Z tabuľky 2 je vidiet, že pri pridaní malých množstiev stabilizátor-ov se zlepšujú dispergacie a maximálna aglomerácia pigmentu, tavný index na zvlákňovacej hubici(vzorky s obsahom etabilizátorov 0,25 D 0,1 i E, 0,25 96 D 0,1 C, 0,3 i B), index po degradácii (vzorka s obsahom etabil/izátorov 0,25 D 0,1 76 E) v porovnaní so vzorkou 0.Zlepšenie tevnýćh indexov pre degradaćná krivky (tabuľka 1) po dlhej dobe pretevenia 80 až 100 s v tavnom dvojšneku- s priemerom 53 mm 16,5 až 17,5 min v extrúderi e priamerom ěneku 90 m 15 min pre degradovame vzorky v plastomeri Gottefert 4 min pre etanovanie tevnáho indexu degradovanej vzorky v plastoneri Gottefert poukazuje na zvýšenú tepelnú, epracoveteľekú a dlhodobú stabilitu -polymárnoj suroviny z tvrdých odpadov. Zvýšená termickástebilita polymárneho systému umožňuje zabránenie zmien farby, Vyššie uvedené malé množstvá zmesi činidiel posobia v širokom rozsahu teploty - od obyčajných teplot, pri ktorých sa stnovujú diapergácia a maximálna aglomerácia až po teploty stanovenia indexumama zomamsamwą aąnmnmcno mnmowxm cw m .m .Q .o .m . x. ×u u o ×n moo»sn-.oo-unv.uu«u» u .o mm n mu m mo.n .m.mm on.m çm.mm mm m.~ ~.- o.~ m.n mm.n 5 NR nłroconuonn hqadmmhx Anwnomhuouvhnuvnahwnn.uhm.|«u|m.Úamemp gonna OŇObOPHHdMNOGHĚUG m o o m com m .m.m~ oo.mm mmmm .o mm.m vm m m.m. mv.m L ~. m.v...m www -na š Na 2 h. s. mmm -mnam uwmmm www š . š š. š o wommůwnoh Moon .sosna now» .mwnhmuämwühmN numdxwa som om omm Fawn wnmauuhwwm MMWŘMWaH WEGH. o , v - umwvu b ano .Tu non . 05. wnouwn -man maoqmhonman cau Ema . awaanmnmmm .

MPK / Značky

MPK: D01F 6/06

Značky: odpadov, vlákien, vlastnostmi, polypropylénových, tvrdých, zlepšenými, spôsob, káblikových, použití, přípravy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-229065-sposob-pripravy-polypropylenovych-kablikovych-vlakien-pri-pouziti-ich-tvrdych-odpadov-so-zlepsenymi-vlastnostmi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy polypropylénových káblikových vlákien pri použití ich tvrdých odpadov so zlepšenými vlastnostmi</a>

Podobne patenty