Zapojenie pre riadenie vstupu horúcej bramy do širokopásovej válcovacej trate

Číslo patentu: 227763

Dátum: 01.11.1985

Autor: Vrlík Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynálezom je riešený problém automatazácie valcovacieho procesu. Televízna kamera je umiestnená v krytu nad bramou uloženou na dopravníku. Kryt je plnený pretlakovým vzduchom, ktorý uniká štrbinou vyúsťujúcou z krytu tesne nad bramou. Kamera je pripojena cez klopné obvody k vyhodnocovaču šírky. Vyhodnocovač obsahuje ďalšie klopné obvody, logický člen, čítač, prevodník a display. Okrem uvedených sú použité eště pomocné obvody obsahujúce časové predľžovače impulzov, logické členy a výkonové členy.

Text

Pozerať všetko

227 733 Vynález sa týka zapojenia pre riadenie vstupu horúcej bramy mimotolerančnej šírky do širokopáamovej valcovacej trate, pričom je riešený problém automatizácie valoovacieho procesu a tým aj zníženie nepodarkov a havárií valcovaoej linky.Šírka vstupujúcej bramy bola doposiaĺ kontrolovaná mechanickými dotykmi. Nevýhodou tohoto spôsobu bolo opotrebovanie dotykov a ich pohybového ústrojenstva pri apätnom pohybe bramy ako i možnost mechanického poškodenia. Pri vyšších rýchlostiach pohybu bramy mechnická zotrvačnoet spôsobovala rozkmitanie systému, čo može sposobit nesprávne vyhodnotenie šírky.Uvedené npvýhody odstraňuje zapojenie podĺa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že televizná kamera je pripojená tromi výatupmi cez prvé klopné obvody k vyhodnooovaču šírky. Vyhodnocovač šírky pozostáva z druhých klopných obvodov, z ktorých prvý výstup pre videosignál je pripojený k prvému logickému členu a súčasne cez druhý predĺžovač impulzov k druhému logickému členu. Výstup pre riadiaci eynchronizačný impulz je pripojený k prvému vstupu prvého logického člena, ktorého výstup je pripojený k prvému vstupu čitača riadkovýoh impulzov, zatiaĺ čo na jeho druhý vstup je pripojený treti výstup pre snimkové synchronizačně impulzy a k jeho výstupu je pripojený cez prvý prevodník display a druhý prevodník, na ktorého výstup sú napojená v sérii prvý vyhodnocovač maxim, prvý predĺžovač impulzov koincidencie, vyhodnocovaoí obvod maximáĺnej hodnoty a výkonový člen maxim. Na ten istý výstup druhého prevodnika je napojený druhý vyhodnocovač maxim, ktorý je propojený cez druhý predĺžovač impulzov koincidencie k druhému vstupu druhého logického členu, ktorého výstup je pripojený cez tretí vynodnocovaě minimálnej hodnoty k výkonovému členu minimeZapojenie podĺa vynálezu bude dalej popísané so zretelom k pripojeným vyobrazeniam, kde obr. 1 je čelný pohĺad na zariadeZariadenie pre riadenie vstupu bramy do váloovaoej trate podĺs vynálezu je sohemetieky znázornená na obr. 1 a 2, kde na váloovom doprerníku 1 je uložená horká broma Q mimotolerančnej šírky. Nad ňou je umiestnená v krytu gg televízna kamera gg, pod stinítkom s vloženým infrafiltrom §Qpro simanie postupujúceho telesa s konštantným nastavením snímacieho polo tak, aby obsiahla celú šírku válcovaoieho doprevnike 1. Do krytu 59 je priváděný pretlakový vzduch QQ, ktorý uniká štrbinou jg vyůstujúcou z krytu ig nad bramou §.Na obr. 3 je znázornený televízny obraz bremy Q uprostred svetlými riadkami âäs ktoré sú ohrsničené tmavými riadkami 23,uprostred je vyznačený zúžený pás riedkového rozkladu gg.Na obr. 4 je priebeh vidoosignálu E, ktorý zo základnej čiernej 3 vzostupnou hranou gg prudce stúpne na úroveň bielej 3, čim je spustený čítač. Ukončenie zápisu na displeyi nastává na zostupne hrąneE§, kedy je čítač zostavený a vynuĺovaný.Ne obr. 5 je hlokové sohema pre vyhodnocovanie, kde televízna kamera gg je pripojená výstupmi 1, 3, § pre video, riadkove syn. impulzy, snímk. syn. impulzy, cez prvé klopné obvody gl k vyhodnocoveči gg šírky. Vyhodnocovač gg šírky zostáva z druhých klopných obvodov 1. Prvý výstup 1 pre videosignál vyhodnocovačagg je pripojený na druhý vstup prvého logického členu g a súčas ne k druhému predĺžovači 1 impulzov. Výstup Q predĺžovača 12 je pripojený na prvý vstup druhého logického členu 13. Výstup 3 pre riadiaci synchronizačný impulz klopných obvodov 1 je pripojený na prvý vstup prvého logického členu g, ktorého výstup Q je spojený s prvým vstupom čiteča 1 riadkových impulzov. Na druhý vstup čitača 1 je pripojený tretí výstup § pre snímkové synchronizačné impulzy. Výstup ggp čítača 2 je pripojený jednak cez prvý prevodnik 5 na display 5, jednak na druhý prevodník Q. Na výstup druhého prevodníka Q sú pripojené dve vetve obvodov. V prvej vetvi sú v sérii zapojené prvý vyhodnocovač 1 maxim, prvý predĺžovač Q impulzov koincidencie, vyhodnooovací obvod g maximálnej hodnotya výkonový člen lg maxim. V druhej vetvi je v sérii druhý vyhod nocovač ll minim, druhý predĺžovač lg impulzov koinoidencie pripojený na druhý vstup M druhého logićkého členu lg, ktorého vý 4 227 703stup je cez tretí vyhodnocovač 15 minimálnej hodnoty pripojený k výkonovému členu lg minim.Videosignál bielej, tj. prítomnosti bramy v zornom poli televíznej kamery uvedie do činnosti štart čítača 1 riadkových impulzov na obr. 4. Stop čítača 1 riadkových impulzov je zabezpečený zostupnou hranou EQ videosignálu, ktoré zabezpečuje tiež zápis nameraného počtu impulzov na displej. Nulovanie čítača riadkovýoh impulzov sa prevádza počas snímkového synchronizačného impulzu. Pre dialkové vedenie je potrebné upravit tvar signálov televíznej kamery Schmidtovými klopnými obvodmi na úroveň 15 V. Na strane vyhodnocovača šírky sa použijú taktiež Schmidtove klopné obvody(SKO), ktoré zároveň upravia napatovú úroveň na logiku TTL (5 V).Po úprave signálu Schmidtovými klopnými obvodmi 1 videosignál bielej log 1 spolu so signálom riadkových synchronizačných impulzov postupuje na logický člen g, ktorý je prakticky tvorený dvojvstupovým hradlom NAI. V prípade prítomnosti bielej potom riadkové synchronizačné impulzy sú spočítané čítačom riadkových synchronizačných impulzov v kode BOD, pričom jeho nulovanie sa prevádza snímkovým synchronizačným impulzom. Pomocou prevodníku kődu BCB na kod 1 z 10 s pamštovým členom dostaneme priamo výstup na display 5 tvorený digitrőnmi resp. Tsegmentovými číslicemi. ľrevodníkíkődu BCD na kod 1 z 10 Q je bez pamätového členu a slúži pre získanie vstupov vyhodnooovača MN ll a vyhodnocovača MAX lg ktoré sú tvorené dekadickými prepínačmi (3 ks). V prípade existencie počtu impulzov riadkového rozkladu totožnýoh s počtom impulzov nastavenýoh na dekadických prepínačooh obdržíme krátky impulz na všetkých troch stredných vývodoch dekadických prepínačov,ktorý po spracovaní v trojvstupovom hradle NAND vedieme je obvodov časového predĺženia impulzov koincidencie §, lg tvorenýoh taktiež hradlami NAND. Obvod vyhodnotenia maximálnej hodnoty 2 pozostáva potom len z výkonového tranzistoru, príp. relé ktoré pína výkonový člen MAX lg tvorený napr. akustickým alebo elektrickým zariadením.. Signalizátia podkročenia rozmerov bramy okrem toho obsahuje logioký člen li, ktorý prevádza funkciu logického súčti signálov Q, získaného obvodom predĺženého impulzu bielej 1 a signálu 3 získaným pomocou lg. Logické tabulka tohto obvodu vyzerá následovnečo znamená, že na výstupe sa objaví Signál len za prítomnosti bielej a neprítomnosti signálu g (brama je užšiu). Ďalšie vyhodnocoüanie prebieha obdobne ako u signalizácie maximálnej hodnoty.

MPK / Značky

Značky: širokopásovej, riadenie, válcovacej, zapojenie, tratě, vstupu, horúcej, bramy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-227763-zapojenie-pre-riadenie-vstupu-horucej-bramy-do-sirokopasovej-valcovacej-trate.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie pre riadenie vstupu horúcej bramy do širokopásovej válcovacej trate</a>

Podobne patenty