Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká výroby žárovzdorných výrobků, zejména zařízení pro výrobu koberce ze žárovzdorných keramických vláken. Zařízení podle vynálezu sestává z pece /1/, z dávkovacího ústrojí /7/, z válcové trysky /4/, z komory /12/ pro tvorbu vláken s odebíracím dopravníkem /14/, z přídavné komory /18/ s nastavitelným dolisovacím ústrojím a z ústrojí /21/ pro konečnou úpravu koberce. Na vstupní stěně komory /12/ pro tvoření vláken je souose s válcovou tryskou /4/ umístěn kuželový nástavec /9/. Kuželový nástavec /9/ je opatřen válcovým nátrubkem /11/, který je axiálně posuvný. V komoře /12/ pro tvoření vláken je uložena deska, která má v řezu parabolický tvar. Tato deska je určena pro zabezpečování stejné tloušťky vrstvy vláken po celé šířce hotového koberce. Tato deska je umístěna v komoře /12/ pro tvoření vláken tak, že jedna z jejích parabolických hran je přivrácená k vláknům vyletujícím z válcového nátrubku /11/.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká hotovení žárovzdorných výrobků, přesněji rečeno zarízení pro výrobu koberce ze žárovzdornych keramických vláken.zarízení podle vynálezu může být s úepěchem použito pro hotovení žárovzdorných jemné vláknitych předmětů, které nalázají uplatnění v tepelné technice, využívající vysokých teplot, pri konstrukcí tepelných agregátú pro tavení železa a neželeznych kovu a pro vysokohodnotnó legování a prípravu kvalitních slitin jako tepelné izolační hmota, přičemž tyto předměty se mohou uplatnit va vsech prumyslovych oborech, vyäedujících použití tepelná izolace, snášející teploty až 1 150 °c.Je známe zarízení pro výrobu předmětů z vláken s termoplastických hmot, poprípade ze sueněných vláken, opatrené vstupním zásobníkem skloviny, vytvoreąým ve formě válcového podstavce, v jeho dně jsou vytvoreny otvory pro protlačování roztavená skleněné hmoty.Váloový podstavec je upevněn na svislé trubce, kolem která je otočný. Trubka je opatrena ve sve spodní části kotoučem se soustavou trysek, kterými se privádí horký plyn. Tekutá sklovina natáká do válcováho otočnáho podstavce, ktorý se otáčí, a působením odstredivých sil se sklovina protlačuje otvory ve formě vláken. Horký plyn, vystupující zs souetavy trysek, potom odvádí sklsněná vlákna do ukládacího zásobníku.łlevýhode tohoto známeho zarízení spočívá v tom, že u něj není možno zajistit rovnoměrné tvorení jemných vláken, protože je u něj použito otočnáho kotouče, otáčejícího se značnou rychlostí, ktery neumožňuje provádění požadovaného procesu.Dalším nedostatkom je skutečnost, že se u tohoto řešení nedarí zajistit rovnoměrný průohod tekuté skloviny otvory podstavce.Je znám taká způsob výroby koberce z minerálních vláken, tvořenych strížovými vlákrw,a zařízení k provádění tohoto způsobu, sestávající z pece, z ústrojí pro vytváraní vláken,tvořenáho válcovou tryskou, z komory pro tvorení vláken s odebíracím dopravníkem a z ústrojí pro rozproetírání a úpravu koberce.K válcová trysce se privádí potrubím prehráte pára a povrchové aktivní látka. Proud taveniny, pripravená v peci, se vtahuje do trysky podtlakem a rozpraěuje se na vlákna půeobením prehráte páry. Vytvorené vlálma padají do komory pro tvorení vláken a usazují se v odebírecím prostoru, do kterého je zaústěn odebírací dopravník. Toto známá zarízení vsak neumožňuje dosáhnout stejné tloušřłq vrstvy vláken v celé ěírce koberce.Je znám taká způsob vyroby koberce z minerálních strížovýoh vláken a zarízení k provádšni tohoto způsobu, sestávající z pece, komory pro tvorbu vláken, ävelcovs trysky,z odváděcího dopravníku e z ústrojí pro úpravu koberce, u něho je komore pro tvorbu vláken opatrena kuželovym nástavoem.Kuželovy nástavec komory je souosý s válcovou tryskou a je umístěn na vstupní stěně komory pro tvorbu vláken a je opatren válcovým nátrubkem.Funkce tohoto zařízení a jeho činnost je podobná jako u predcházejících zarízení. Pre zlepšení kvality vláken je vsak do oblasti mezi válcovou tryskou a válcovým nátrubkem priváděn navíc proud horkáho vzduchu, ktorý však zvysuje spotrebu energie pri protovozu tohoto zarízení. Taká u tohoto řešení není možno zajistit regulování tloustky vrstvy vláken po celá äíroe vytvárenáho koberce.Úkolem vynálezuje proto vyreáit zarízení pro výrobu koberce ze žárovzdorných keramicldch vláken, jeho konstrukce by zejiätovala potrebnou kvalitu koberce dosazením rovnomernétlouětky vrstvy keramických vláken po celá äířce hotovenáho koberce. Tento úkol byl vyrešen u zařízení pro výrobu koberce ze žárovzdomých keramických vláken podle vynálezu, kde zařízení eestává z řady základních konstrukčních jednotek, tvořených pecí, válcovou tryskou, komorou pro tvorení vláken s odebíracím dopravníkem, kde na vstupní stěně komory je vytvořen kuželový nástavec opatřeru válcovým nátrubkem a na své vnější straně je kuželový nástavec opatřen tepelně izolečním pásom, přičemž kuželový nástavec je souosý s válcovou tryskou a te je napojená na dávkovací ústrojí pro přivádění povrchová aktivních látek do proudu žárovzdorných keramických vláken, a dále zařízení sestává z ústrojí pro konečnou úpravu koberce a tyto základní prvú zařízení jsou uepořádány do řady. Podstata vynálezu pak spočívá v tom, že válcový nátrubek je osově posuvm a v komoře pro tvorení vláken je v její přední části Innístäna deska parabollckého tvaru.Výhodné je za komorou pro tvorení vláken a před ástrojím pro konečnou. úpravu koberce k umístěna přídavná komora, obsahující regulovatelné ,dolísovací ústrojí.Deska parabollckého tvaru má takový tvar a je ulozene tak, že »jedna z jejích paraboliclsých hrán je přivrácena k žárovzdorným kermnlcląým vláknům vystupujícím z válcového nátrubku, aby se zejistilo dosažení rovnomerne tlouštky vrstvy vláken v celá äíři hotovenáhoAxiální posuvy válcováho nátrubku zajiětujíirovnoměrnost proudu keramiclých vláken po celé šířce komory pro tvorbu vláken. Parabolícká deska, umístěná vs vstupní části komory, zemezuje odpadávání vláken do táto vstupní části komory a přispívá k rovnoměrnámu rozprostírání vláken po celá šířce komory.Zeřazením prídavné komory za základní komoru pro tvoření vláken se dosahuje toho, že se zabezpečuje předem určená tlouětka koberce, a že se vylučuje vyhezování keramických vláken z komory pro tvorení. vláken vyrovnáním hydraullckáho tlaku jak v komoře pro tvoreníPříklad provedení zařízení podle vynálezu je zobrazen na výkresoch, kde na obr. 1-jeschematický celkový boční pohled na zařízení pro hotovení koberce ze žárovzdorných keramic kých vláken, na obr. 2 je znázorněna v axonometrickám pohledu válcová tryska s ústrojí pro její dálkově ovládání e na obr. 3 je v podćlnám řezu znázornená vstupní část komory pro tvoření vláken s kuželovým nástavcem, v němž je uložen válcovy nátrubek.Zařízení podle vynálezu pro hotovení koberce ze žárcvzdorných keraniclwch vláken sestává z elektrická obloukové pece i, opetřená pěti elektrodemí (obr. l až 3), z nádoby g pro přivádění surovín k vytváření vláken a z míchacího ústrojí j.V oblasti, kde tavenina opouští elektrickou obloukovou pec l, je Umístěno válcová tryska i (obr. I až 3), která je spojene s ústrojím 2 pro její dálkově ovládání (obr. 1,2 L . .S válcovou tryekou i je prostřednictvím hadice § (obr. 2) spojene někollkaplunžrové dávkovecí ústrojí 1 (obr. l), které zajišťuje rovnomerné dávkování povrchové aktivníchVálcová tryslm A je také spojene prostřednictvím trubkove tyče g (obr. 2) e neznázorněným zdrojem přehŕáté páry, udržované pod vysokým tlakom.V blízkosti válcová trysky 3-, je umístěn podél její osy a ve směru pohybu proudu vláken kuželový nástavec 2 (obr. l, 3), ktorý je podle vynálezu opstřen tepelné ízolečním . pláětěan m, (obr. 3).Do kuželováho nástavec 2 je podle vynálezu uložen pohyblívý válcový nátrubek LL(obr. 1, 3). Kuželový nástavec 2 je upevněn na vstupní stěně komory | 2 pro tvorení vlákenv komore Q pro tvorení vláken je podle vynálezu uložena deska 13 (obr. 3), která má perabolioky tvar. Deeka l je Umístěno tak, že jedna z jejích perebolicląýoh hra je obrácene k proudu žárovzdornýoh keramických vláken, vyetupujících z válcového nátrubkl LL,pro vytváření rovnoměrná vrstvy vláken ss stálou tlouätkou po celá šířce koberce.V komore 13 pro tvorení vláken je umístěn síťový odebírecí dopravník M (obr. 1) s pohonnou jednotkou 12 a napínecí jednotkou E. Pohonné jednotka jj je opetřena istrojím pro plynulou regulaci rychlosti pohybu sítě odebíracího dopravníku JJ pro nastavení potřebné tlouäĺky vrstvy keramických vláken.Ve spodní části komory 1 g pro tvorbu vláken jsou vytvoreny neznázorněně otvory pro odsávání vzduchu pomocí secího ventilátoru 11. Vzduch je odeâván taká oky sítového odebí~ racího dopravníku u.Na komoru IJ pro tvorbu vláken navezuje prídavné komore m, která je umíetěna za výstupní stěnou komory g pro tvorbu vláken a která je spojene s komorou lg pro tvorbu vláken prostřednictvím neznázorněné příruby. Přídavné komore jj je opatřena odsávací digestoří Ľ pro odsávání zbývajíoích par povrchové aktivních látek. Kromě toho je přídavná komore lg opetřene dolisovacím ústrojím 20 pro zhutňování vrstvy keremicldch vláken, ulozene na síĺovém dopravníku L 1.Na přídavnou komoru j navazuje ústrojí a pro úpravu koberce, kterým ee vytvorený koberec rozděluje v podélnen i příčném smeru.Zařízení podle vynálezu pro výrobu koberce z keramických łárovzdornýoh vláken pracuje náeledujícím způsobem.Predam rozemlete surovine, seetávající v hmotnostních mnoäetvích z 45 o 55 i hlíny a z 45 až 55 ü křemičiteho píeku, se plynule přivádí do elektrické oblouková pece l, osazené pěti elektrodami, z nádoby 3 pomoci míchecího ústrojí 1. Vytvorené tevenine se z pece přivádí ve formě souvielého proudu k válcové tryece i. Válcová tryske A se může poeouvat pomocí ústrojí 2 pro její dálkově ovládání v podálnd e příčnám smeru.Na proud teveniny působí peprsek nosiče energie, například prehráte vodní páry, který je přiváděn trubkovou tyčí § k válcově trysce i. Freud prehráte páry, ktorý vystupuje z válcové tryelcy 3 rychlostí kolem 600 m/e, vsává pepreek teveniny, rozděluje jej e protehuje jeho čáetice do podoby vláken. NZlepäení kvality vytváraných keramických vláken, tj. zvětšení jejich dálky se dosáhne doddním povrchové ektivních látek do oblasti tvorení vláken. Jako povrchové aktivní látky se používá kompozic na bázi směsi těžkých minerálních olejů v množství až 6 kg ne jednu tunu konečného výrobku.Povrchově aktivní ldtłq se přivédějí do válcove trysky j hedicí Q pomocí několikaplunžrového dávkovecího ústrojí 1.Vytvorené keramická vlákna se pŕivádějí do komory 12 pro tvorbu vláken ve formě rozěirujícího ee proudu a procházejí přitom kuželovým náetavoem 2 a válcovym nátrubkem u.Rovnoměrné rozdelení vláken po celá äířce komory lg pro tvorení vláken se zabezpečuje změnou úhlu proudu vláken, vystupujícího z válcováho nátruhku 11.Úhel rozšiřujícího se proudu vláken se reguluje zmenou vzdálenosti mezi váloovoutryskou g a válcovým nátrubkem 11. Osové posuvy válcového nátrubku 1 l v kuželovém nástavcí 2 jsou ovládány neznázorněnou přeeuvnou jednotkou, která je ovládána od řídicího Phltu obsluhou zařízení.Proud keramických vláken, vystupující z válcového nátrubku I 1, naráží v komoře 12 pro tvorbu vláken na desku |,1 parabolického tvaru. Tato deska l vede proud vláken po celé dálce a šířce komory 12 pro tvorbu vláken a vylučuje zpětné vypadávání vláken do vstupního dílu zařízení.Kuželový nástavec 2 je opatřen vnějším tepelnědzolačním pláätěm 1 g, který je vytvořen z tepelněizolačního materiálu tímto tepelněizolačním materiálem může být i vyráběrąý koberec ze žárovzdorných keramicwch vláken.Použití takového lcuželového nástavce 2, opatřeného tepelněizolačním pláštěm lg, zamezuje náhlému poklesu teploty v oblasti tvoření vláken a zmenšuje množství částic taveniny,které zůstoly nerozprášeny do jednotlivých vláken v této oblasti.V komoře |g pro tvoření vláken se vytváří účinkom podtlaku, vytvářeného sacím ventilátorem 11, proud vzduchu, ktery prochází sítí sííového odebíracího dopravníku 14.Proud vzduchu strhuje jednotlivé vlákna, která se potom usazují na odebíracím dopravníku 11 ve formě rovnoměrná vrstvy.Tlouěřka vrstvy vyráběného koberce se reguluje zmenou rychlostí posuvu odebíracího dopravníku 11. Vytvořený koberec je potom stejný odebíracím dopravníkem 14 přiváděn do přídavné komory Q. V této přídavně komoře 1 § se nachází dolisovací ústrojí go pro zhutňovâní koberce až na požadovanou tlouětku. Z přídavná komory 1 B se odsávacím ústrojím 19 odsávají zbytky škodlivých odloučených látek.Potom se koberec přivádí k ústrojí g 1 pro jeho úpravu, ve kterém se přířízne na potřebný dálkový a šířkový rozměr, a potom se převede na odebírací ústrojí.Zařízení podle vynálezu pro výrobu koberce ze žárovzdorných keramických vláken umožňuje vyrábět koberec z vyeokohodnotných keramických vláken s minimálním přimísením nevláknitých příměsí, tvořených zejména nerozdělerxými čústicemi teveniny, který je schopen odolávat teplotám až 1 50 °C boze změn svých fyzikálních vlastností. zařízením podle vynálezu je také možno vyrábět koberec, ktorý má po celé své šířce stejnou tloušřku vrstvy keramických vláken, odpovídající požadované hodnotě.Výkon zařízení dosahuje I 500 až 2 000 tun ročné. Zařízení podle vynálezu má také jednoduěěí konstrukcí a má příznivějěí provozní ukazetele. Proces výroby koberce je plynulý. Zařízení zabezpečuje. vysokou úroveň mechanizace výroby keramicldoh vláken a automatizace ovládání. Zařízení je ovládáno od řídicího pultu dálkově obsluhou zařízení.1. Zařízení pro výrobu koberce ze žárovzdorrąých keramických vláken, sestávající z pece, z válcové tryshr, z komory pro tvoření vláken s odebíracím dopravníkem, na jejíž vstupní atěně je vytvořen kuielový nástavec, opatřemj válcovým nátrubkem, a na své vnější straně opatřený tepelněízolačním pásom, přičemž kuželový nástavec je souosý s válcovou tryskou a ta je napojena na dávkovací ústrojí pro přivádění povrchové aktivních látek do proudu,žúrovzdormíoh keramicldch vláken, a z ústrojí pro konečnou úpravu koberce, a tyto základní prvky zařízení jsou uapořádány do řady, vyznačené tím, že válcovy nátrubek (H) de OSOVě posuvná a v komoře (IZ) pro tvoření vláken je v její přední části umístěna deska (13) pa rabolického tvaru.

MPK / Značky

Značky: zařízení, keramických, výrobu, koberce, vláken, žárovzdorných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-227238-zarizeni-pro-vyrobu-koberce-ze-zarovzdornych-keramickych-vlaken.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro výrobu koberce ze žárovzdorných keramických vláken</a>

Podobne patenty