Herbicídny, fungicídny a insekticídny prostriedok so zvýšenou účinnosťou

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Herbicídny, fungicídny a insekticídny prostriedok so zvýšenou účinnosťou, vhodný pre aplikáciu na nadzemné časti rastlín, vyznačujúci sa tým, že obsahuje herbicídne, fungicídne alebo insekticídne účinnú látku, alebo kombináciu účinných látok, prídavné pomocné látky a polyvinylalkohol v množstve 0,001 až 0,16 hmotnostných % po1yvinylalkoholu v 100 hmotnostných % aplikačného roztoku prostriedku.

Text

Pozerať všetko

,olyvinylalstriedkov ku mierou re»ku ktorým dou ako aj rozklaslnečného žiare.modelový pokus ti. na degradaciu Nhlóretyllmorttolínu,ou fungicídneho príyhodnotený metódou ený v príklade 3.Fademonf EK~ 20, Fademoní DP-50, systémové fungicídne prípravky s obsahom 20 0/9, resp. 50 0/0 účinnej látky N-l-tormamido-Z,Zz-trichloretyi montolínu trimonfaínidup bez prídavku a s prídavkom polyvinylalkoholu (ďalej PVA .jačmeň v štádiu dokonale vyvinutého prvého listu 125-14 cm sa postriekal odstupňovanými koncentráciami účinnej látky trimorfamiclu bez prídavku PVA a s prídavkom PVA .s výslednou koncentráciou PVA v aplikačitom roztoku .0,025 ~°/o. Postrek bol Vykonaný pomocou atomizéru pri tlaku 49 kPa v postrekovaiconi boxe 110 cm 3 postrekovej. tekutinymna jtri kvetináče). Po zaschnwtíĺpostreku sa pokusné rastliny inokulovali v klimatizovan-ej koji konídiami huby, E. vgraminispoprašom - striasaním zo sil-ne. napadnutých - jedincov. infikované rastliny sainkubovali V klima-tizovanej koji za relatívne konštan-tných podmienok 18.~ 20 °C, relartívna vlhkosť 70 S 0/0). Po 7 dňoch t. j. V čase ked kontrolné - neošetrené rastliny boli 100 -ne napadnuté,Sa vyhodnotil fungicídny účinok trimorfamidu zatridením listov do stupnice 0-5 podľa intenzity napadnutia listovej plochy. Zo získaných hodnôt sa podľa Towsend-Heubergera vypočíta index napadnutia a biologická účinnosť podľa Abbotta. Po vyrovnaní priebehu závislosti U F c, transformáciou účinnosti U na probiety a koncentrácie c nzrlogaritmicke-j stupnici sa metódou najmenších štvorcov stanovila ED 5 Q v vmg.kg 1. Rovnako sa postupovala pri Vyhodnotení ED 50 po ďalších dňoch. Vý-s 1 edky sú uvedené v tabuľke 1.ovnaký ako V príklade 1, pokačné roztoky s odstupňovanytráciami PVA. Výsledky sú uvedebuľke 2 a 3. ~Vplyv PVA na degradáciu N-l-formamido-2,2,2-trichlórety 1 morďolínu - trimortamidu, účinnej látky Fademorfu, sa po postreku listov jačmeňa vyhodnotil metódou plynovej chromatogratie.vých podmienkach Mits nádoby postriekal roztokom Fademorfu DP-50. Koncentrácie účinnej látky -. trimorľamidu - bola 0,02 -ná, Za rovnakých podmienok sa -postriekali listy jačmeňa V ďalších nádobách aplikačným roztokom Fademortu DP-50 obsavltujúcim 0,05 PVA. Bezprostredne po postreku a ďalej po 1, 3, 5 a 11 dňoch sa pri oboch variairtoch stanovil obsah trimorfamidu V ošetrených listoch a Vyhodna-til sa priebeh degradácie účinnej látky v 0/0,Výsledky sú uvedené V tabuľke 4.Postup bol rovnaký ako v príklade 1 s tým rozdielom, že sa použil systémový fungicid Topsin-M 70 WP, obsahujúci účinnú látku 1,2-bis-S-metoxykarbonyltíoureido-benzén-tiophanat-metyl. Porovnávací aplikačný rozrtokTopsĺnu obsahoval 0,05 PVA,Výsledky sú uvedené V tabuľke 5.Postup bol rovnaký ako v príklade 1 s tým rozdielom, že sa použil systémový -fungicíd Saprol, obsahujúci ako účinnú látku-lA-bis 2,2,Z-trichlór-l-formvamidoetyl-pipera-zín-triforín Porovnávací aplikač-ný roztok Saprolu obsahoval 0,05 0/0 PVA. Výsledky sú uvedené V tabuľke E.Postup bol rovnaký ako v príklade 1 s tým rozdielom, že sa použil systémový tungicid Milgo, obsahujúci .ako účinnú látku 2-etylamino-4-hydroxy-5-n-burtyl-B-metylpyrimidín-ethirimol. Porovnávací aplikačný roztok Mil-go obsahoval 0,05 PVA. Výsleadky sú uvedené v tabuľke 7.Postup bol rovnaký ako V príklade 1 stým rozdielom, že sa použil kontaktný fungicíd Sulikol K, obsahujúci ako účinnú látku síru. Porovnávací .aplikačný roztok Sulíkolu K obsahoval 0,05 PVA. Výsledky sú uvedené v tabuľke 8.Roundup, obsahujúci herbicidne účinnú látku N-fostonometylglycin-glyfosat v množstve 360 g/l.ľestovatcia rastlina pýr plazivýAsi 3 cm odrezky podzemkov pýru s vegetačným púčikom sa vysadili do nádob(25,5 × 19,5 × 7,5 cm naplnených neošetrenou hlinirtopieskovitou pôdou 12 odrezkov na- jednu nadobu. Po vytvorení tretieho listi v skleníkových podmienkach sa rastliny pýru postriekalí odstupňovanými koncentráciami glyfosatu bez prídavku PVA a s prídavkom PVA s výslednou koncentráciou PVA v .aplikačnom roztoku 0,016 °/o.Objem aplikačného roztoku zodpovedal 800 l.ha 1. Prejavy a stupeň herbicidneho účinku .sa hodnotili vizuálne po 1, 2, 3 a. 4 týždňoch pomocou bonitačnej stupnice 0 až 5, kde 0 znamená normálne rastliny .a 5 znamená rastliny uhynuté, neschopne regenerácie. Výsledky sú uvedené v tabuľke 9.V poľný-ch malopolíčkových podmienkach sa porovnal herbicídny účinok prípravku Roundup aplikovaného v dávke 0,72 a 0,54 kilogramov účinnej látky.ha 1, a- to jednak bez prídavku PVA, ako aj s pridavkom PVA s výslednou koncentráciou PVA v aplikačnom roztoku 0,016 .Velkosť patrceliek bola 2,5 x 2,5 m v štyroch opakovaniach. Postreky sa vykon-ali v čase, ked prevažná časť pýru dosahovala štádium 2 listov pomocou chrbitového postrekovača pri pracovnom ,tlaku 0,2-0,3 MPa, pri aplikatčnom objeme 800-1000 l..ha 1. Účinok sa hodnotil vizuálne po 10 dňoch od aeplikácie a vyjadril sa rovnakým spôsobom ako V príklade 8. Výsledky sú uvedené v tabuľke 10.Betanal s obsahom účinnej látky O-B-mełtoxykarbonylanilino j -N- ł-metylienyllk-arbamát fenmedifanj 157 g . 1.Burex s obsahom účinnej latky 4-amino-ląfoenyl-S-chlór-B-pyridazon chloridazon 79 o.Goltix WP 70 s obsahom účinnej látky 4-amino-4,5-dihydro-B-fenyl~ 3-me-tyl-1,2,4-triazin-S-on metamitron 70 . Kusazgard SP s obsahom účinnej látky sodná sol 2-1-N-allyloxyaninobutyliden-Ił-metoxykarbonyl-S,S-dlmetyl-cyklohexan-LS-dionu a-lloxydin-Na 75. Norltron 20 EC s obsahom účinnej látky 5- 2,B-dihyclro-3,B-dimetyl-Z-etoxybenzofuraníyllmetansulfonát ethofumasat 200 g. l .»Dual 500 EC s obsahom účinnej látky 2-etyl-G-metyl-N- l-metoxy-Z-prcpyl chloracertarnilid (metolachlor) 500 g.11.7 NTestovacia rastliny horčica biela, pohánka obyčajná, ovos hluchý, ježa-tka kuria noha.Do nádob z PVC 16,5 × 21 × 3 cm naplnených neošetrenou hlini-topieskovitou zeminou sa vysiali semená testovacich rastlín a zalievali sa podľa potreby vodou, Po ukončení vývoja prvých dvoch pravých listov dvojklí-čnych a vo fáze 2 listov jednoklíčnych rastlín sa postriekali odstupňovanými koncentráciami prípravkov bez prídavku PVA a s prídavkom PVA s výslednou koncentráciou PVA v aplikačnom roztoku 0016 9/0. Objem aplikačného roztoku zod~ povedal 800 1.ha 1. Na siedmy deň po ošetrení sa zistil stupeň poškodenia. rastlín a vyjadril sa rovnakým spôsobom ako v priklade 8. Výsledky sú uvedené v tabuľke 11.Testovaný prípravok Purivel s obsahom účinnej látky N-3-chlór-tl-mettoxyfenyl -NľN-dimetylmočovina metoxuron 80 0/0.Testovacie rastliny horčica biela, pohánka obyčajná, ovos hluchý.Postupovalo sa postupom uvedeným v príklade 10 s tým rozdielom, že sa použili odstupňované koncentrácie PVA V aplikačných roztokoch. Výsledky sú uvedené v tabuľke 12.Tes-tované prípravky Zeazín 50 s obsahom účinnej látky 2-chlor-4-etyl-amino-B-izopropylamino-1,3,5-triazírt artrauzin 50 . Zeazín 8-40 s obsahom fičinnej látky 2-chlór-é-etylamino-6-izopropylamino-1,3,5-triazín (atrazínj 40 °/o.Testovacia rastliny horčica biela, pohánka obyčajná, ježatka kuria noha, ovos hluchý, kukurica hybrid KVS 150.~ Postupovalo sa postupom uvedeným V priklade 10. Výsledky sú uvedené v tabuľke 13.Testovaný prípravok Fu-silade s obsahom účinnej látky/butyl 2-4 ~ S-trifluorometyl-Z-pyridyloxy fenoxypropionát fluazifop butyl 25 °/o.Testovacia rastliny ovos hluchý, jezžatka kuria noha, psiarka roľná.Postupovalo sa postupom uvedeným v prí~ klade 11. Výsledky sú uvedene v tabuľke 14.Testovaný prípravok Purivel s obsahom účinnej látky N-(3-chlóruł-metoxvíenyi~N.N-dimethylmočovina metoxuron 80 .Postupovalo sa postupom uvedeným v príklade 1 s .tým rozdielom, že sa testovacie rastliny ošetrovali aplikačnými roztokmi v štádiu 6 pravých listov. ľýsledky sú uvedené v tabuľke 15.Testov-a-cí prípravok Fatex EK-80 s obsahom účinnej látky metyl-3 ~ 4-chlór-feny 1)-Z-chlórpropionátTestovacia rastlina ovos hluchý.Postupovalo sa postupom uvedeným v príklade 10. Výsledky sú uvedené v tabuľke 16.v porastoch ozimnej pšenice odroda Slávia) sa pozoroval a porovnal herbicidny účinok prípravku Fetex EK-80 aplikovaného v dávke 5,0 až 3,0 1 príípravku na hektár, a to jednak bez prídavku PVA, ako aj s prídavkom PVA s výslednou koncentráciou PVA v aplikačnom roztoku 0,016 0/0. Varianty sa avplikovali na políčka s rozmermi 2,5 x 10 metrov v štyroch opakovaniach chrbitovýrn postrekovačom pri pracovnom .tlaku 0,20,3 MPa v dávkach zodpovedajúcich dávkam prípravku na hektár, v aplikačnom objeme zodpovedajúcorn objemu 8001000 l na hektár. Postreky sa vykonali V čase, kecľ ovos hluchý dosiahol štádium 2 ~ 4 listov.Účinok na ovos hluchý sa hodnotil vizualne podľa bonitačnej stupnice EWRC, kde 9 znavmená rastliny zdravé, nepoškodené a L rastliny odumreté. Výsledky sú uvedené v tabuľke 17.Testovaný prípravok Metation EC-BO obsahujúci ako účinnú látku OD-dimetyl-O-B-metyl-ći-nitrotenyl)tiofosfát-fenitrotion, 50 0/0.Testovací organizmus Epilachna varivestris PostupImaiga Epilachna varivestris sa po 20 ks umiesmnili do izoiátorov 500 ml nádoby z PVC .a ošetrili sa pomocou atomizéra 0,0093 U/o-nými, 00064 o/o-nými a 00044 0/0-nými vodnými roztokmi Metatíonu EC-50 bez PVA a s obsahom 0,05 0/0 PVA.Po ošetrení sa do izolátora pridali čerstvé listy fazule, ktoré slúžili ako potrave. Každý variant sa skúšal v 2 opakovaniach, účinnost sa hodnotila po 24 hodinách stanovením počtu mrtvych a živých jedincov a vyjadrila sa ako mortalita v . Ako kontrola slúžili jedince ošetrené desitilov-aenou vodou. Výsledky sú uvedené v tabuľke 18.T a- b u ľ k a 2 Prípravok Konc. PVA v apli- E 050 üč. 1. mg . kg 1 kačnom roztoku 0/0 Dni po aplikácii 13 22 0 127 -v p 0,015 22 133 Fademorf DP-50 0,007 51 137 0,003 83 251 0,001 95 T .a b u ľ k a 3 Prípravok Kone. PVA v aplikačnom EDm úč. 1. In-g . kg 1 roztoku (0/0) Dní po aplikácií 11 15 21 0 243 352 Fademorf EK-20 0,012 122 144 450 0,008 156 316 T a b u l k na 4Prípravok Rozklad trímorfamídíí v čase dni Polčas degradácíeT a b u l k a 5 Prípravok ED 50 úč. 1. mg . kg-ĺ Dni po aplikácii 11 Topsin M 70 WP 1236 Topsin M 70 WP PVA 146 T a b u l k a 6 m Prípnavok EDM úč. 1. mg . kg-l Dní po aplikácii 13 22Dní po »aplikácií 9 15Dni po aplikácií 8 15 Sulíkol K 7172 35 660 Sulíkol K š PVA 1451 7 370

MPK / Značky

Značky: herbicídny, účinnosťou, zvýšenou, prostriedok, fungicídný, insekticídny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-226948-herbicidny-fungicidny-a-insekticidny-prostriedok-so-zvysenou-ucinnostou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Herbicídny, fungicídny a insekticídny prostriedok so zvýšenou účinnosťou</a>

Podobne patenty