Zapojení elektrického systému volby rychlosti víceprošlupního tkacího stroje

Číslo patentu: 225500

Dátum: 15.04.1985

Autori: Bezděk Miloslav, Spišiak Juraj

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zapojení elektrického systému volby rychlosti víceprošlupního tkacího stroje, vyznačující se tím, že ovladačová část (1) stroje je svým prvním, druhým a třetím výstupem spojena s prvním, druhým a třetím vstupem společného paměťového obvodu (2), čtvrtý vstup společného paměťového obvodu (2) je spojen s druhým výstupem paměťového obvodu (4) provozní rychlosti a prvním vstupem druhého srovnávacího obvodu (5), výstup společného paměťového obvodu (2) je spojen s prvním vstupem paměťového obvodu (3) zatkávací rychlosti, druhý vstup paměťového obvodu (3) zatkávací rychlosti je spojen s druhým vstupem paměťového obvodu (4) provozní rychlosti, první výstup paměťového obvodu (3) zatkávací rychlosti je spojen s prvním vstupem paměťového obvodu (4) provozní rychlosti a s druhým vstupem druhého srovnávacího obvodu (5), druhý výstup paměťového obvodu (3) zatkávací rychlosti je spojen s prvním vstupem prvního srovnávacího obvodu (6) a první výstup paměťového obvodu (4) provozní rychlosti je spojen s druhým vstupem prvního srovnávacího obvodu (6).

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká zapojení elektrického systému volby řychlosti víceprošlupního tkacího stroje. V V současně době se přepínáni rychlosti víceprošlupnich tkaoích strojů provádí mechanickým přepínáním vevýkonové části stroje, nejsčastěji pomoci reléových soustav a přepínače. Nevýhody dosavadního stavu techniký spočívají V pomąlosti práce reléovésoustavy.přepínání rychlosti, ve vysokých pořizovącłch Tnákladech soustavy, v Její rozměrnosti ą zejména v její značné poruchovosti. V Uvedené nevýhody do značné míry odstraňuje zapodení elektrického systému volby rychlosti víceprošlupniho tkaeího stroje jehož podstatou Je, že ovladačová část stroje Je svým prvním, druhým a třetím výstupom spojena s prvním, druhým a třetím vstupem společného pamätavvého obvodu, otvrtý vstup společného pamětového obvodu Jo spojen d s druhým výstupem pamětověho obvodu provosní rychlosti à prvním vstupem druhého srovnávacího obvodu, výstup společného pomětovéhoobvodu je spojenvs prvním vstupom pamětového obvodu zatkávaci rychlostidruhý vstup paměůového obvodu zatkávací rychlosti Je spoden s druhým7 vstupom pamětového obvodu provozní rýchlosti, první výstup pamětovéhoobvodu zatkávaci rychlosti Je spojen s prvuíh Vstupen pamětového obvoäu provosnipsýchlosti a sĺdŕuhým vstupom druhého nrovnévcíhoobvodu, druhý výstup pamětového obvodu zątkévscí rýchlosti do spodens prvním vstupem prvního srovnávacího obvodu a první výstup paměq tového obvodu provozní rýchlosti je spojen s druhým vstupem prvního srovnávacího obvodu. Výhodou zapojení elektrického systému volby rychlosti víceprošlup ního tkacího stroje podle výnálezu je, že pracuje rychle, má nízkér pořizovací náklady, je rozměrově nenáročné a v provozu spolehlivér U příkladného provedení zapojení podle vynálezu byla střední dobabezporuchového provozu vypočtena na 10 000 provozních hodin.Zapojení elektrického systému volby rychlosti víceprošlupního tkacího stroje bude dále popsáno podle přiložených vůkresů, kde na obr. 1 je znázorněno blokové schéma zapojení a na obr. 2 je znázorněn A sled impulsů při činnosti zapojení.Na obr. 1 je znázorněno blokově schéma zapojení elektrického systému volby rychlosti víceprošlupního tkacího stroje. Ovladačová část ł stroje je svým prvním, druhým a třetím výstupem spojena s prvním, druhým a třetím vstupom společného pamětového obvodu g. Výstup společného pamětověho obvodu 3 je připojen k prvnímu vstupu~pamětového obvodu 2 zatkávací rýchlosti, jehož první výstup je spovjen s prvním vstupom pamětového obvodu Q provozní rychlosti a s druhým vstupem druhého srovnávacího obvodu Ž. čtvrtý vstup společného pąměčového obvodu g je spojen s druhým výstupem pamětového obvodu E provozní rychlosti a s prvním vstupem druhého srovnávacího obvodu 2. Druhý výstup pamětového obvodu 1 zatkávací rychlosti je připojenk prvnímu vstupu prvního srovnávacího obvodu §, jehož druhý vstupje připojen k prvnímu výstupu pamětového obvodu E provozní rychlosti.Na obr. 2 je znázorněn časový sled výstupních signálů, a topod sebou na jedné časové ose první, druhý a třetívýstupní signál Z, § a 2 ovladačové části l stroje, výstupní signál lg společného pamětového obvodu.g, prvni a druhý výstupní signálvýstupní signál lg a lg pamětového obvodu ł.provozní rychlosti, výstupní signál lg prvního srovnávaciho obvodu Q, výstupní signál lg druhého srovnávacího obvodu 5 a nastavovací signál ll.Při rozbíhání stroje vyšlo ovladačovä část l stroje první Výstupní signál Z ovladačové části l strojelpřicházejíci na první vstup spoleěného pamětovćho obvodu gia současně i druhý výstupní signál § ovladačové části ł stroje, přicházejicí na druhý vstup společného pąmětového obvodu g V době zastavení stroje tehdy, kdy současně je nastavovací signál lz na urovni logické jednotky, přičemž druhý výstupu ní signál § ovladačovć části l stroje způsobí svou náběžnou hranou změnu logické úrovně signálu lg společného pamětového obvodu 3. Ňäběž~ ná hrana výstupního signálu lg společného pamětového obvodu g způsobi skokovou změnu úrovně prvního výstupního signálu ll pamětového obvodu 2. zatkávací rychlosti a vůči němu inversního druhého výstupního signálu lg pamětového obvodu 2 zatkávaci rychlosti. První výstupní signál ll pamětového obvodu 2 zatkávaci rychlosti je pak přiveden na druhý vstup druhého srovnávacího obvodu §a na prvni vstup pamětového obvodu E provozní rychlosti, zatimco druhý výstupní signál lg pamětového obvodu 2 zatkávací rychlosti je přiveden na první vstup prvního srovná~ vacího obvodu Q. Skoková změna logické úrovně prvního výstupního signálu ll pamětového obvodu 2 zatkávací rychlosti způsobi skokovou změnu logické úrovně výstupního signálu łé druhého nwvnávacího obvodu j za předpokladu, že druhý výstupní signál łł pamětového obvodu Q provozní rychlosti má~uroveň logické jednotky. V této fázi strojPři přechodu na provoini rychlost vyšlo ovladaěová.část A strojé na prvni vstup společného paměäového obvodu 3 prvni výstupní signál 1 ovladaěové části l stroje a současně 1 na třetí vstup společného pamětového obvodu~g třetí výstupní signál 2 ovladačové části l stroje. Náběžná hrana třetího výstupniho signálu 2 ovladačové části l stroje způsobí skokovou změnu výstupniho signálu lg společného pamětového obvodu 2 z úrovně logické jedničky na uroven logické nuly.Náběžná hrana výstupniho signálu lg společného pamětového obvodu Š způsobí změnu logické úrovně prvního výstupního signálułl pamětového obvodu 2 zatkávací rychlosti i vůči němu inversniho druhého výstupniho signálu lg paměčového obvodu 2 zatkávaci rychlosti. Změna logické urovněprvního výstupniho signálu łł pamětového obvodu 2 zatkávací rychlosti má za následok skokovou změnu logické úrovně prvního výstupniho signálu lg pamětového obvodu 3 provoznírych 1 ostii druhého výstupního signálu lg pamětového obvodu Q provozní rychlosti. Současná změna logické urovně druhého výstupního signálu lg pamětového obvodu Q zatkávací rychlosti a prvního výstupního signálu lg pamětového obvodu 5 provozní rychlosti má pak za následek skokovou změnu logické úrovně výstupniho signálu 5 druhého srovnávacíhoobvodu Q. Současná změna logické úrovně prvního výstupniho signálu ll pamětového obvodu 2 zaxkávací rychlosti a druhého výstupního signálu lg pamětového obvodu Ě provozní rychlosti způsobi skokovou změnu logické úrovně výstupniho signálu łš prvního srovnávacího obvodu Š. Nulová logická úroveň druhého výstupního signálu la pamětovéhoobvodu 3 provozní rychlosti, který jo přivedcn na čtvrtý vstup společného pamětového obvodu 3, zablokuje činnost tohoto obvodu tak, že jakékoliv změny signálů na jeho prvních třech vstupoch ncmohouzměnit logickou úroveň výstupního signálu lg společného pamětového

MPK / Značky

Značky: elektrického, voľby, zapojení, stroje, víceprošlupního, tkacího, rychlostí, systému

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-225500-zapojeni-elektrickeho-systemu-volby-rychlosti-viceproslupniho-tkaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení elektrického systému volby rychlosti víceprošlupního tkacího stroje</a>

Podobne patenty