Manipulační a překládací zařízení zejména pro velkorozměrové ploché prvky

Číslo patentu: 225091

Dátum: 01.12.1984

Autori: Machurka Josef, Florián Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Manipulační a překládací zařízení zejména pro velkorozměrové ploché prvky, vyznačené tím, že sestává z nosné konstrukce (3) a připevněnými vakuovými přísavkami (2), která je prostřednictvím desky (19) připevněna k pouzdru kluzného ložiska (14), pro pohyb kolem všech tří os kluzného ložiska (14).

Text

Pozerať všetko

A 225 091 Pro manipuleci apřek 1 ádací operace zejména velkorozměro vých plochých prvků Jako například sklenených tebulí, plechů,dřevěných desek ejg, se v současné době používá často překládscích zařízení - rámů, opatřenýoh vakuovými přísavksmi, Tuto za- řízení však neumožňují v ředě přípedů nutný všesměrný pohyb manipuloveného prvku, ktorý Je potřebný pro uložení velkoploäneho prvku ne potřebné uístogV řadě přípedů Je pak nezbytnö nutná i několikanásobnú operace, než je menipulovaný prvek uložen na potřebnć místo, Jako tomu Je napřą při menipulacive 1 korozmčrovými sklenenými tebuleà mi při Jejich ukládání do konstrukcí pláätu budov zejména v ústupovýoh öástech, Dokončevací manipulační operace Je pek prováděne i ruöně nebo velmi obtížně pomocí výložníku automobilových Jůřábůą zejména ruční menipulaoe Je nebezpeönćgManipulaění a překládací zařízení - rám provedený podle vy pnálezu odstraňuje většinu těchto nedostatkůgPodstatou nenipulačního a překlâdacího zařízení Je vytvoření nosné konstrukce s připevněnými vakuovými přísavkemi která je prostřednictvím desky pňipevnůna k pouzdru kluznóho ložiska pro pohyb kolem vlech tří os kluznćho ložisks Kluznó ložisko nosné konstrukce je přiohyceno pomocí čepů k základní desce opetřenó oky a hydrovňlcem a nosné konstrukce-je otočná v ZáVě 8 ÓOhg Základní desku kluzneho ložiska nosne konstrukce Je připevněne prostřednictvím hydroválce k vnějäímu pláäti teleskopu a prostřednictvím čepu je připojen hydraulický vúlec, který Je svým druhým koncem a.to čepem připevněn k vnitřní části teleskopu, Vnitřní pevná část teleskopu Je prostřednictvímkluznýchlnmenů posuvná po pevné liůtě hydrsulickýn Vá 1 °°.gJe nakreslene na přiložených obrázcích 1-5, Rám manipulačníhoa překládacího zařízení sestává z vlastní nosné konstrukce 2,ktoré je tvořene z podělnýeh nosníků 2 a příčných nosníků łtNe příčných nosnících l případně 1 na podělných nosnících 3 Jsou připevněny vakuové přísevky 3, Příčně nosníky ł jsou k podólným nosníkům přichyceny vzájemně poeuvně křížovými držáky lg Křížovó držáky lg umožňují změny délek příčných nosníků ł e podélných nosníků 5 podle potřeby, Nosné konstrukce 2 je přiehycena na desce lg. Doska lg Je přichycene k pouzdru kyvnéhoe kluznňho ložiska 1 Io. Ložisko 1 lg,1 e prostřednictvím čepů g otočně přtchyceno zevěłením do ok gł, připevněných k základní desee gg, opetřené oky (závěsy) 35 s ćepem Q, Základní deska gg je prostřednictvím ok 33 e čepu É otočná (sklopná) v závěsech 32, Závěsy 32 Jsou připevněny k vnějšímu plášti § teleskopu 23,vytvořenóho vnějším posuvným pláätm § a vnitřní pevnou částí 32, K vnöjäímu plášti § teleskopu 23 je prostřednictvím oka E 5 e čepu łz kyvně zavlůen hydraulický válec lg, ktorý svoji pistnicí Je prostřednictvím čepu lg zevěien do závěsu gä, upevněného na základní desce 39, Hydraulický válec lg umožňuje kýve vý pohyb základní desky 39 e ebí všech částí k ní přichycenýchgK základní desce 32 Je hydroválec Z přichycen prostřednictvím ok e čepem a hlave pístnice hydroválce Z je uchycena k páce gg hřídele s otočným kloubem 31, spojeným s nosnou konstrukcí 2,Otočný kloub 31 umožňuje vyrovnání délkových rozdílů způsobených mimostředým pohybom při otáčení hosnó konstrukce 2, K neklápění nosnő konstrukce 2 je použito dvou hydraulických válečků lg, hydraulické válečky lg Jsou připevněny šrouby k základní desee 32 e zeoblenýni konci pístnic se opírají o kluzné ložisko łł, Pohyb vnčjěího pláitě § teleskopu 23 je způsoben hydraulický vúlcem g zevěäeným prostřednictvím oka s čepem łg na vnitřní pevne části 32 teleskopu 23, Píetnice hydraulického válce 2 Je prostřednictvím oka e čepu g§ přichycena k vnějäímu pláiti § teleskopu 23, Boční pohyb celého zařízení je prostřednictvím kluzných kamenů 22 přichycených k vnitřní částššąeleskopu 23, Klsznó kameny 22 jsou opatřeny drážkou a pohybují sepo pevné lište gł, Pevná lišta gł Je připevněne k pohyblivéhlavě 21 pohybující se po naklápěcích vodicích draháeh E vyso tu 3 u225 091 kozdvižného vozíku 22, Boční posuv manipulačního a překládacího zařízení - rámu děje se prostřednictvím hydraulického válce łłq Vertikálná případně-šikmý pohyb manipulaöního a překlá dacího zařízení - rámu Je umožněn po vodicíoh drahách zařízením příslušejícím k vysokozdvižnemu vozíku 22 gManipulační a překládací zařízení podle vynálezu zrychluJe mnohonáeobně pracovní cyklus při oenzování a překládce velkorozměrovýoh ploüných prVkůąEřĺZOnÍ snižuje možnost pracovního úrazu a zabraňuje obvyklým äkodám při Jiné manipulaoi,zejména poškození bran e rozbití křehkých prvkůąZařízení podle vynálezu lze použít ve všech oboreoh, kde Je manípulováno ploohými prvky zejmćna v hutníctví, atrojíreno ství, dřevoprůmyalu a průmyslu kamene ajV tím, že vnitřní pevná část.235 091 lalanipulační a přokládecí zařízení zejména pro velkorozmě rovć p 1 och 6 prvky, vyznačená tím, že eestává z nosné konstrukce (3) s připevněnýui vekuovými přísavkami (2), která je prostřednictvím desky (19) připevněna k pouzdru kluzného ložiska (14), pro pohyb kolem všech tří os kluz ného ložiska (xü).Manípuluční e přckládací zařízení podle bodu lívyznačené tím, že kluzné ložisko (lk) nosné konstrukce (3) je přichyceno pomocí čepů (5) k základní deace (20),kľaráhpomoctldšMnnipuleční a překlâdací zařízení podle bodů 1 a Złvyznačená tím, že základní deska (20) kluzného ložiska (1) nosné konstrukce (3) Je připevněna prostřednictvím (6) k vnějšímu plášti hydrnulického válce (8) teleskopu (32)a prostřednictvím čepu (28) je připojen hydraulický válec (9),ktorý je svým druhým koncem a to oepem (18) připevněn k vnitřní pevné části (29) teleskopu (32).Manipulační a překládecí zařízení podle bodů 1-jłvyznačené. teleskopu (29) Jo prostředu nictvím kluzných kamenů (30) posuvná po pevné nště (31) hydtaulickým válcem (11), 3 výkresy

MPK / Značky

Značky: ploché, velkorozměrové, manipulační, zařízení, prvky, překládací, zejména

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-225091-manipulacni-a-prekladaci-zarizeni-zejmena-pro-velkorozmerove-ploche-prvky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Manipulační a překládací zařízení zejména pro velkorozměrové ploché prvky</a>

Podobne patenty