Výfukové zařízení dvoudobého spalovacího motoru

Číslo patentu: 225088

Dátum: 01.12.1984

Autor: Křivka Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Výfukové zařízení dvoudobého spalovacího motoru tvořené hlavním kanálem a pomocnými kanálky, zařízením na regulaci okamžiku otevřeni výfukových kanálů i na regulaci průtočného průřezu kanálů s výfukovým potrubím vyznačené tím, že vyústění hlavního výfukového kanálu (7) a pomocných výfukových kanálků (8) do stěny válce (5) jsou umístěna vedle sebe a horní okraje (12) vyústění pomocných výfukových kanálků (8) do válce (5) jsou nad horní hranou vyústění hlavního výfukového kanálu (7), přičemž spojení pomocných výfukových kanálků (8) s hlavním výfukovým kanálem (7) je prostřednictvím dutého válcového šoupátka (10).

Text

Pozerať všetko

vynález se týká výfukového zařízení dvoudobého spalovacího motoru tvořeného hlavním kanálem a pomccnýmí kanálký, zařízením na regulaci okamžiku otevření výfukových kanálů 1 na regulaci průtočného průřezu kanálů a výfukovým potrubímoJsou známá zařízení na změnu časování výfuku dvoudobých motorů za chodu stroje vytvořené otočným elementem uloženým na výfukovém kanálu válce motoru. Dosud známá zařízení jsou bud tvořena klapkouj a nebo otočným šoupátkem zakrývajícím horní část výfukového okénka,to je horní část výstupního výfukového průřezu z pracovního prostoru válce. Jsou známá 1 zařízení, kdy výstupní průřez je rozdělen vodorovnou přepážkou na dvě samostatná bkénka a horní okénko je zavíráno otočným šoupátkem. Potom se jedná o dvoustupňovou regulaci. Změna časování u dosud známých zařízení je uskutečňována automaticky nezávisle na řidiči podle otáček, zatížení nebo jiného parametru motoru. Dále je známé i zařízení, kdy výústění výfukového kanálu do válce jerozděleno dvěma vodorovnými přepážkamí na tří samostatná okenka, kterájjsou postupně otvírána posuvným válcovým šoupátkem umístêným na výfukovém kanálu-a ovládaném regulačním zařízením.Nevýhodou všech dosud známých zařízení je jejichsložítost, nevyhovující funkce a zejména potom nedostatečný výfukový průřez, což je dáno situováním výfukového vyústění nad sebou. U řady dosud známých zařízení je záporem profukování horkých plynů.kolem styčných těsnících ploch.Tyto nevýhody odstraňuje zařízení dle vynálezu, jehož podstatou je, že výústění hlavního výfukového kanálu a poocných výfukových ka nálků do stěny válce jsou umístěna vedle sebe a horní okraj výústění pmocných výfukových kanálků do válce jsou nad horní hranou vyústění hlavního výfukového kanálu, přičemž spojení pomocných výfukových kanálků a hlavním výfukovým kanálem je prostřednictvím dutého válcovéhn äoupátkał Uvnitř hlavního výfukového kanálu je uloženo otočné duté válcové šoupátko převodovä spojené s regulačním zařízením, přičemž otvory v dutém válcovém äoupátku jsou situovaný v místě výústění pomocných výfukových kanálků do hlavního výfukového kanálu Podstatou zařízení dle vynálezu je velmi rychlé otevření výfukových kanálů ve velkém průřezu, což je dano sítuováním pmocných výfukových kanálků vedle hlavního výfukového kanálu Průtok výfukových plynů pomocnými výfukovýmí kanálky je regulován dutým válcovým šoupátkem od možností plného otevření pomocných výfukových kanálků, až do jejích úplného uzavření. Vzhledem k umístění horních hran výústění pomocných výfukových kanalků do stěny válce nad horní hranou hlavního výfukového kanálu sedutým válcovým šoupátkem reguluje nejen výfukový průřez, ale 1 okamžík otevření výfukového systému, což představuje požedovanou změnu časování výfuku v závislosti na otáčkach zatížení, teplotě nebo i jiném zvoleném parametru motoru. Hlavní výfukový kanál může mít do stěny válce vyústění tvořené jedním nebo dvěma okénkýà Pomocná výfu kové kanálky mohou být dva po stranách hlavního výfukového kanáluanebo pomocný výfukový kanál může být i jeden umístěný uprostřed mezi dvěma vyústěními hlavního výfukového kanálu. jVýhodou zařízení dle vynálezu je možnost nastavení optimálního výfukového průřezu í časování výfukového systému podle provozních podmínek motoru. Tato výhoda se prakticky projeví zvýšením výkonu v celém provozním režimu otáček, snížením spotřeby paliva a snížením škodlivin ve výfukových plynech. Zařízení je jednoduché, spolehlivá a 1 při eventuální poruše šoupátka může motor dál nouzově pracovat.Příklad provedení dle vynálezu je na přiložených výkrąscch, kde obr. 1 představuje schematický podélný průřez motorem, obr. 2 část rozvinutého pláště válce v místě výfukového kanálu a obr. 5 vodorovný průřez výfukovými kanály) Na obr. 1 je v motorové skříní 1 uložen klikový hřídel Z s ojnicí 1 a pístem 4, Na motorové skříní L je dálenesezen válec 5, uzavřený hlavou válce 5,. Výfukové plyny z motorujsou odváděny hlavním výfukovým kanálem 1 a pomocným. výfukovýmí kenálky a do společného částečně vyznečeného výfukováho potrubí 9V hlavním výfukovém kanálu 1 je otočnl uloženo duté válcové äoupátko m, které je převo-dově spojene s nevyznsčeným regulačním zařízením. Na obr. 2 je schematicky vyznačena část rozvínutého plášte válce. Do stěny válce je vyústěn hlavní výfukový kanál 1 a dva pomocné výfukové kanálky a. Horní hrane. u. hlavního výrukového kanálu 1 je umístěna pod homími okraji 12. pomocných výfukových kanálků B Na obr. 3 je schemstíoký vodorovný průřez výfukovým zařízením, přičemž vedení průřezu je vyznačeno čerohovanou čarou v obr. 2. Iüavní výfukový kanál 1 přechází od svého vyústění na stene válce do-válcového otvoru, v kterém je otočnä uloženo duté válcově äoupátko 19. otvory 11 dutého válcově-v ho šoupátka 19, jsou sítuováný v místě vyústění pomocných výfukových kenálků B, do hlavního výfukového kanálu 7. .v za chodu motoru při nízkých otáčkách zakrývá duté válcove šoupátko 1 D. vyústění pomocných výfukových kanálků B, do hlavního výfukového kanálu 1 a v provozu zůstává pouze hlavní výíukový kanál 1 s odpovídající česování výfukového systému. V nejnížäích otáčkách je duté válcová šoupátko 19. pootočenć- tak, že jeho otvory 11 otevírejí průtok pomocným. výfukovýmí kanálky a, čímž motor pracuje s plným výfukovým průřezem ešírokým česováním výfukového systému12 Výfukové zařízení dvoudobého spelovacího motoru tvořenéhlavním kanálem a pomocnými kanálky, zařízením na regulací okamžiku otevření výfukových kanálů i na regulaci průtočného průřezu kanálů a výfukovým potrubímävyznačené tím, že vyústění hlavního výfukového kanálu (7) a pomocných výfukových kanálků (8) do stěny válce(5) jsou umístěna vedle sebe a horní okraje (12) vyústění pomocných výfukových kanálků (8) do válce (5) jsou nad horní hranou vyústění hlavního výfukového kanálu (7), přičemž spojení pomocných výfukových kąnálků (s) s hlavním výfukovým kanálem (7). je prostřednictvímdutého válcového šoupátka (l 0)ř A2 Výfukové ząřízení dle bodu llvyznačené tím, že uvnitř hlavního výfukového kanálu (7) je uloženo otočné duté válcová šoupátko (10) převodově spojené s regulačním zařízením, přičemž otvory (13) v dutém válcovém äoupátku (10) jsou situovány v místě vyústění pomocných výfukových kanálků (8) do hlavního výfukového kanálu (7).

MPK / Značky

Značky: dvoudobého, motorů, výfukové, spalovacího, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-225088-vyfukove-zarizeni-dvoudobeho-spalovaciho-motoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výfukové zařízení dvoudobého spalovacího motoru</a>

Podobne patenty