Zařízení na úpravu vody

Číslo patentu: 225087

Dátum: 01.12.1984

Autori: Žáček Ladislav, Koubíková Hana, Michek Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení na úpravu vody gravitační filtrací přes zavzdušněné lože, tvořené sorpčními, výměnnými, nebo desinfekčními hmotami, nebo jejich kombinacemi, vyznačené tím, že filtrační těleso (4) umístěné pod zásobníkem (1) je opatřeno regulátorem průtoku (5), na jehož spodní části je umístěn škrticí element (6).

Text

Pozerať všetko

v in w vynález se týká zařízení ,určeného k úpravě vody gravitační filtrací přes zavzdušněné filtrační lože. - Zařízení podle vynálezu umožňuje Jednoduchým způsobem upravovat vodu sorpčnímiwýměnnýnimřípadně deeinfekčními materiály bez nebezpečí drubotné bakteriální kontaminace filtrátu a bez odstraňovaní vzduchu z filtračního lože, při součaeném zachování základních fyzikálníchpodmínek pro průběh sorpce.Nároky na, dodávku pitnó vody se s rozvojem civilizace celosvetové zvyšují. Na druhé straně se vlivem civilizačních odpadů zhoräuje jakost povrchových a podzemních vod, Jako zdrojů pro vodárenskou úpravu. Důpsrltegkem toho Je,že pitná voda ee vyrábí ze zdrojů zhoršující se kvalityo-Nobä- pouze jedno, maximálně dvě procenta z dodávané pitné vody je přímo požíváno lidmi,je snaha řešit problém zhoršující se kvality pitné vody oddelenou dodáv- kou užitkové a kvalitní pitné vody dvüa nezávielými vodovodními systémy. Dalším možným řešením Je dodávka takzvané balené pitné vom v konzervách nebo láhvích. Nejrcšířenějším řešením Je však používání domácnostních filtrů, kterými si spotřebitele doupravují vodu na ten stupeä jakosti nebo na to složení, které jim vyhovuje, v množetvíJrtez-é potřebují .Domácnostní filtry musí v miníaturním prostoru a při laické obsluze zvládat v podstatě stejné technologické procesy, které jsou jinak realizovány ve velldch, průmyslové provozovaxvch ůpravnách vody. Z toho vyplývá řada problémů s Jejich konstrukcí a se způsobem jejich provozovaní. Jsou to m.j. problémy s udržením, případně nezhoršením bakteriologické nezávadnosti filtrátu, se anižováním průtok v důsledku zavzdušňování filtračního lože a s nepřekročením maximálního přípuetnćho průtoku vody přes filtr. U zařízení používajících iontoněničů Jsou často potíäes výškou zařízení. Výrobci totiž doporučuji mininální vrstvy iontoněničů 600 m nebo více .i,22 s 037 Zvýšená bakteriologická závadnost filtrátu vyplýva ze skutečnosti, žedomácnostní filtry bývají umístěny v teplých místnostech,zpravidla v kuchyních. V případě, že filtr není na přívodu vody opatřen vhodným zařízením k zadržení nebo likvidaci bakterií, dochází totiž v důsledku periodického proteplování obsahu filtru k namnožení bakterií, které se zachytily z vody na filtrační náplní. K této druhotné .bakteriální kontaminaci dochází ýiž čtvrtý až pátý den provozu filtru.Zavzdušňování domácnostních filtrů je neobyčejně masivní. Souvisí to se značnými teplotními rozdíly mezi přiváděnou vodovodní vodou-zpravidla4- až 12 °C~a teplotou místnosti -zpravidle 20 °C , ,v kuchyních i více a s nepravidelným režimom provozu filtrů. Proto jsou dosud známe domácnostní filtry,které jsou plněny granulovexąŕmi sorbenty, trvale nebo dočasné napojeny na nějaký tlakový systém, spravidla na vodovodní rozvod, s přetlakem cca 0,15 až 0,6 IvQaJ/odovodní tlak slouží k vypuzení vzduchových bublin, příp. k překonání jimi způsobeného hydraulického odporLnJsou častá řešení, používající ke snadnějšímu vypuzení vzduchu průtok filtrom zdola nahoru .Proĺalém nepřekročení maximálního průtoku u zařízení napojených na domovní vodovodní instalaci je dán skutečnosti, že běžná vodovodní instalaceje schopná davat o jeden až dva řády vyšší průtok, než bývá přiměřenévýkonům zařízení pro dodatečnou úpravu vody. Problém je zpráv idla řešen vsazením clonląy nebo jiného redukčního elementu do přívodu vody na filtr. e známo i řešení používající k regulaci průtoku vhodně dimenzované násosky na odtoku filtrátu z filtru .Potíže s dodržováním doporučených výšek ifiltraěních sloupců iontoměničů jsou evidentní - zařízení s výškou sloupce min. 600 mm lze těžko v domácnostech umístit. se snižovaním sloupce se u iontoměničů snižuje Využití jejich výměnné kapacitj/.Problém se řeší dvojím způsobem. Bud doporučované výšky nejsou dodrženy a kapacita ionexového lože není plně využite . To u domácnostních zařízení zpravidla vyhovuje. Nebo dodržovány jsou. Potom vznikají vysoká ionexová zařízení, umistovaná zpravidla v surerenech budouv, koupânách nebo podobné.Výše uvedené nećostátky jsou řešeny zařízením na úpravu vody podle vynálezu, jehož podstatou je filtrační těleso s regulátorem průtokmkteré jsou umístěny pod zásobníkem vstupní vody. zásobník je přitom uzpůsoben tak, že udržuje konstantní ľwdrostaticlsçý tlak nad filtrom. Lze ,jej provést jako nádrž s plovákovým ventilem na přívodu vody, jako Iuiariotteovu láhev, nebo podobné. Regulátor průtoku eliminuje ,Vliv odporu vzduchu4 - 225 087 obseženého v proměnlivých množetvích ve filtrační náplní, na velikostprůtoku vody zavzdušněnm fíltračním ložem.Zamezení druhotné bakteríální kontaminace je docíleno tím, že objem filtračního materiálu se volí tak maly, aby náplň byla vyčerpána za jedno nebo několik použití, v průběhu jednoho až čtyř dnů. To platí pro případy, kdy se požaduje nezhoršení bakteriologických vlastností vody. V ostatních případech lze volit objemy filtračních hmot vyšší.Je-li požadováho nikoliv pouhé nezhoršení, ale naopak zlepšení bekterio logických vlastností filtrátu, lze toho docílit vřazením vrstvy nebo tab- Álety materiálu, uvolňujíoího adekvátní množství desinfekčního činidle.Je-li filtrační máteriál uspořádán tak, že výška fíltrečního loženepřesáhne několik desítek, maximálně stovek milimcłrü t dle zrnění náplně) ,potom takovéto nízká lože propustí gravitačně přivedenou vodu přesto, že z něj nebyl před filtrací vypuzen vzduch, e přesto, že vlivem postupného oteplování přiváděné vody dochází k delěímu maeívnímu zavzdušňování filtračního lože. Vlivem různého stupně zavzdušnění je všàk propuetnoet takového lože velmi různá. K Vyrovnání průtoků slouží regulátor, popeaný níže.O Bylo zjištěno, že avzdušněné filtrační lože oproti loži zavodněnému vykazuje příznivější závislost užitečné kapacity ionexu na výšce sloupce filtračního lože, jak je dále uvedene y J Při denitrifikaci a deeodorizaci vody filtrem, eloženým z aktivního uhlí a silně bazického gnexu, bylo docíleno při koncentraci N 0 ve vstupní vodě 88 mg 1 těchto výsledkůdruh lože anexu V zatížení dosaženo po přefiltrování specific.4 a mm V V.h kého objemu filtrátu zavzdušněné 50 22,6 l 35 50 - 20,9 100 v 116 20,7 115Poznámka Specifický objem filtrátu je podíl objemu filtrátu a objemu použitého ionexu . .225007 Na pripojených výkresoch jsou znázornený dva příklady moäneho provedení zařízení dle vynálezu, kde obr. l. znázorňuje svislý řez zařízením, opatřeným filtračním tělesem s dvěma druhy filtračního materiálu ve třech vrstvách , s regulátorem průtoku umístěným souose a pevně spojeným se škrticím elementem , obr. 2. znázorňuje jiné provedení téhož zařízení,s filtračním tělesem obsahujícím jeden druh filtračního materiálu ,s regulátorem, opatřeným vyměnitelným škrticím elementem a umístěným mimo osu zařízení .Zařízení dle obr.l a obr. 2. se skládá ze zásobníkufvstupní vody,opatřeného trubicí ke dnu g a tubusem j a fungujícím tedy jako Mariotteova láhev. V tubusu § je upevněno filtrační těleso g , s náplní sorpčních,výmenných,příp.desinfekčních hot, které je opetřeno regulátoremfprůtoku, na jehož spodním konci je umístěn škrticí ele ment 6 .Vstupní voda, jednorazové nalitá do zásobníku l , prochází zavzdušněnou náplní filtračního tělese Ai . Filtrát je veden do reąulátoru 2 , ve kterém se vlivem škrtícího elementu Q vystaví jeho hladina na výšku Q . Stoupne-li odpor filtrečního lože, sníží se průtok filtrátu a zároveňse sníží i výška g , určující spolu s dimenzemi elementu Q velikost výtoku filtrátu ze zařízení . V tomtéžokamžiku se však zároveň zvýší výška g , která naopak zvyšuje průtok filtrom, zvýšením hydrostatického tlaku, pod kterým filtr pracuje. Naopak při snížení odporu filtru dává filtr větší výkon, výška łh proto vzroste, čímž se sníží výška E , v důsledku čehož dochází naopak ke snížení průtoku filtrem .Uspořádáním zásobníku l jako Mariotteovy láhve a zařazením regulátoru 2 na odtok filtrátu se tedy udržuje průtok zařízením V mezích, přiměřených použitým filtračním hmotám .zařízením dle obr. l.,nebo obr.2. lze výhodné upravovat zvláště malá množství vody pro potřeby jedné domácnosti. V tomto provedení je pro malé rozměry a nezávislost na zdroji tlakové vody vhodný i neýesty . Jednoduchými opetřeními se vyhbá druhotné bakteriální kontaminaci filtrátu, přičemž zejištuje nepřekročení maximálního průtoku vody filtrem,bez odvzdušňování filtračního lože obsluha zařízení je omezena na nalití vody do zásobníku a výměnu filtračních těles. Vliv laické obsluhy je tedy omezen na minrmum. Při takových druzích úprav vody iontoměniči,při kterých se nevyžaduje ve filtratu nulový obsah odstranované součástí,je zařízení produkující malá množství vody zajímaví i tím, že umožňujeí smíšení prvých podílů filtrátu, obsehujících hluboce podlimitní koncen

MPK / Značky

Značky: úpravu, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-225087-zarizeni-na-upravu-vody.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení na úpravu vody</a>

Podobne patenty