Přenosný kontajner pro stlačený plyn, zejména acetylén

Číslo patentu: 225081

Dátum: 01.12.1984

Autor: Pospíchal Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Přenosný kontejner pro stlačený plyn, zejména acetylén, vyznačující se tím, že je vytvořen jako stojatý kotel (1), jehož vyklenuté dno (2) a vyklenuté čelo (3) jsou přivařeny k plášti (14) kotle (l), přičemž dno (2) kotle (1) je upevněno na plochém podstavci (4) a čelo (3) je opatřeno ve střední části odnímatelným víkem (5) a v obvodové části alespoň jedním otvorem (6) pro plyn a alespoň jedním plynovým ventilem (7).

Text

Pozerať všetko

225 Im vynález se týká přenosného kontejneru pro stlačenýplyn, zejména acetylén. stlačený plyn ee uchovává a přepravuje v ocelových len.tich. Pokud tyto láhve obsahují. acetylén, je v nich. porézníhmota, která je nesycena acetoneun, v. něm je aoetylén rozpuštěn.Obsah těchto lahvi je poměrně malý, asi 6 kg, pokud jde o eco-ptylén. líenipulace s lahvemi při plnění a vyprazdňuvání ee provádí ručné pomocí dvoukolových vozíky), což je práce fyzicld nánočná( vzhledem k hmotnosti láhve eei 80 kg. Láhve se dále přovám žejí náklednimi automobil. Často se smniptúuje způsobei odporujícln předpisů o. bezpečnosti práce, neboł je a nini ćasto házeno, přičemž dochází k vytvâřenílvmbů. a podobné. Ve wztyčeném stavu mají. láhve malou etabilim a potřebují proto žajištěni.Tyto nevýhody jsou. odeztraněny u přenosného kontejnem pro stlačený plyn podle vynálezu, ,jehož podstatou je, že je vytvořen jako etojetý kotol, jehož yyklenuté dno a vyklenuté čelo jsou přivařerw k plášti kotle, přičemž dno kotleje inerněno na plochý podstavci a čelo ,je opatřeno ve střední části odnimatelným víkem a v obvodové části. alespoň jedním otvorom pro plyn a alespoň jedním plynovým ventilen.U přenosného kontejnern pro stlačený plyn podle vynálezu je značné sniížena fyzicky namáhané práca při plnění o vyprezdňovázzt. potřebné manipulečni prostory v plníme a u spotřebitelů p 1 ym. jsou značné menší. nez pr používání ocelových 1 ahvt.225 mu Při přepravě je značné snížena př-evážená mrtvé hmotnost. Přimanilupaci. s kontejrxerem nedochází k poruŠOYání předpisů o bezpečnosti práce. Víko v čele kotle umožňuje dobron kontrolu naplnění kontejneru porézní hmotou při. prvním plnění s při revizích umožňuje snadné doplnění kontejnern porézní button. K odběru plynu je možno použít redukčních ventilů různých kapacít a je matný odběr plynu větší. než 1. mJ/h. cyklus výměny stlačenćho plynu při svářečekých pracech je značné prodloužsn. Při obsahu kontejnern asi 1 m 3, je možno na nákladním automobilu umístit vedle sebe 6 kontejnerů. o celkové hmotnosti asi 9,5 t,což se rovná esl 150 dneevadním ocelovým lehvím. Je však možno přenosné kontajnery podle vynálezu znortovít i v menších roznerech, což je výhodné pro spotřebitele s menší spotřebou plynu. Příklad provedení přenosného kontejnem pro stlačený plynpodle vynález je zobrazen na výkresech, na nichž znázorňujePřenosný kontajner prostlačený plyn podle vynálezu je vytvořen jako stojatý kotol l, který má vyklenuté dne g, s vyklenutá čelo g. Dno 2 je upeměno na. plochém podstavci 5, ktorý je vytvořen jako dutý plochý kvádr, do jehož vnitřku preniká část dna g. etc je podepřeno uvnitř podstavce 5 avislýmä. podpějrami 2 L, které jsou připevněmy jak ke dnu g, tak ke- spodní etěně podstavce 5. Dále je válcová stěna kotle l spojene s podstsvcen i trojúhelníkouými opěrsmi łg umístěnýlí. v rozích podstavce 4. V bočních stenách podstavce 4. jsou u jejím sousedních bočnícłíe stěn vytvořeny zdvihací otvory g. Zdvihscí otvory 11 jsou tedy v místě, kde je vzdálenost dana g od spodni stěny podstavce 5 největší, což dovoľuje zaeunutí vidlí zdvižnýcłx vozíkůfe tím snadné vyzdvižení a snadnou přepravu3 22 s nu Ve střední části. čela à je přišronbováno víka 2 pomocí o šroubj/-ů ll. Po odstranění víka 5 je možno velice snadno konztejner naplnit poréznz( hmoton a její stav při. revizích kontrolovat. V čele g jsou čtyři. otvory Q pro plyn, ktoré jsou vsi-o jemné propojenv trubící 1 ą, která je men otvory g pro pnłn stočena do dilatačníci smyček Q. la dvou protilehlých stranách nad otvory Q pro plyn jsou vo trubicí 12 mpcřádáąy plyn nově ventily z, přičemž na levé straně kontejnerů. je normální ventil, odpovídající. dosavadnim ventilů používanýn u ocelo-o vých lahví, a na pravé straně kontejneru je plynov-ý ventil 1 vytvořen jako velkoodběrmvý, to jest, jeho průtočný průřez je vícenâsobkem průtočmáho průŕezu normálního ventil I. Odběr acetylénu a jeho plnění u přenosnâlo kontejneru podle vynález čtyřmi otvory § pro plyn zabraňuje rwchlému proudění plynup tím i strhávání úletovýcn částí poréznrí hmoty a acetonu v připadě vyprazdňovántĺ kontejnem. Po obvodu čelejeuspořádán válcovitý ochçanxw límec l 8, který pŕeaehuje anněrcm nahoru plynové ventily 1, takže tytopčetně trubice lgrísou chráněny před účinky bočnich nárazü. Na horní části. plášte li kotle L jsou uspořádám. závěay 1 §, které umožňují zvedání a přemístovám kontejnem pomocíjeřábno Kotel . je opatřen alespoň jednjjm índikátorun l 6 vnitřníteploty, který je tvořen tepelné vcdivou tyčí procházející napřič- kotlenn . a připojenou na jejich koncích k plďšti. l 4 kotleg listů připojení índñkátcm g vnitřní teploty je vhodné aznačit na vnější straně pláště J kotle l jako kontrolní 50 d pro .sledování chemických procesů v kontejneru. těchto indikátorů lg vnitřní teploty může být několik v růzwch výškách kotle l.l. Přenosný kontejner pro stlačený plyn, zejména acetylén, vyznačujicí se tím, že je vytvořen jako stojatý kotol(1), jehož vyklenuté dno (2) a vyklenuté čelo (3) jsou přivaw k plášti (14) kotle (1), přičemž dno (2) kotle (1) je upevněno na plochém podstavci (4) e čelo (3) je opatřeno ve střední částí odnímatelným víka (5) a v obvodové části alespoň jedním otvorem (6) pro plyn.a alespoň jedním.p 1 ynovým venw tílem (7).2. Přenosn kontejner podle bodu 1, vyznačujíci se tím,že podstavec (3) je tvořen dutýmp 1 ochým kvádren, do jehož vnitŕku proniká část dna (2), které je podepřano uvnitř podatavce (4) svislými podpěramí (9), a plášť (14) kotle (1) je apojen s podetavcem (4) opěramí (10) umistěnýni v rozích podstavce (4).3. Přenosn kontajner podle bodu 2, vyznačújící se tím,že alespoň v jedné boční stěně podstavce (4) jsou u jeho sou sednfch.bočnioh otěn vytvořeny zdvihací otvory (11).4. Přenosný kontajner podle bodu 1, vyznačujfcí se tím,že několik otvorů (6) pro plyn v čele (3) de vzájemné propojeno trubící (12), do níž ústí též alespoň jeden plynový ventil (7)ą5. Přenosný kontajner podle bodu 4, vyznečujici se tím,že trubice (12) je mezi otvory (6) pro plyn stočena do dilau tačnich smyček (13).6. Přenosný kontajner podle bodů 1 až 5, vyznačující se tim, že průtočný průřez alespoň jednoho plynovéha ventilu (7) je vfcenásobkem.průtočného průřezu alespoň jednoho jiného ply nového ventilu (7).

MPK / Značky

Značky: zejména, stlačený, acetylén, kontajner, plyn, prenosný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-225081-prenosny-kontajner-pro-stlaceny-plyn-zejmena-acetylen.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Přenosný kontajner pro stlačený plyn, zejména acetylén</a>

Podobne patenty