Ovládací zařízení pracovních členů okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží apod.

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Ovládací zařízení pracovního členu okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží a pod., majícího alespoň dvě polohy, které obsahuje mechanický převod od rozkazovacího bubínku uspořádaného vedle jehelního válce stroje, vyznačující se tím, že poslední člen mechanického převodu pro spolupráci s rozkazovacím bubínkem (8) je snímací páka (71 až 74, 10) uložená tangenciálně výkyvně ve směru osy rotace rozkazovacího bubínku.

Text

Pozerať všetko

225 071 vynález se týká ovládacího zařízení pracovního členu okrouhlě ho pletecího stroje pro výrobu punčochového zboží a pod., majícíhoaleepoä dvě polohy, které obsahuje mechanický převod od rozkezovacího bubínku uspořádaného vedle jehelního válce stroje.Jsou známy punčochové pletací stroje kde se volba jehel pro pletení provádí pomocí volby stoprů, na jejichž kolénka působí rediálně příeuvné zámky. Tyto radiálně přísuvné zámky Jsou ovládány pomocí páček od vzorovacích bubínků, na nichž Je většinou prostřednictvím kolíků vysazen vzorovnoí program. Program je pak snímán proem tŕednictvím páček, které Jsou k rozkezovacímu bubínku uspořádány ramS nástupom rychloběžných meloprůměrovýchpletscích strojů nastávají problémy se zapínáním rediálně přísuvných zmků při vyšších rychlostech a proto se začíná používat zámků výkyvných, ktoré vytváří příznivějěí dynamické podmínky z hlediska vzájomného působení zámku a kolének. ovšem převod mezi výkyvným zámkom ovládaným od rozkazovacího bubínku radiální páčkou ,je poněkud eložitější a vyžaduje větší zastavěný prostor. Dále je obtížné neotavovatelná výška zdvihu výkyvného zámku, která byla u radiálního zámku pevné zafixnvánnoÚkolem vynálezu je odstranit výše uvedená nevýhody a navíc vyřeěit snímání programu od rozkazovacího bubínku tak, aby se daiý ovládat i jiné pracovní členy pletecího stroje, např. vodiče a stroj by oventuelně nemusel být vybaven hlavním rozkszovacím bubnem. Toto je v podstatě eplněno tím, že poslední člen mechanickéhopřevodu pro spolupráci s rozkazovacím bubínkem je snímscí páka uložená tangenciálně Výkyvné ve eměru ony rotace rozkazovacího bubínku.Zařízení podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na výkrese, kde značí, 2. 225 071 obr, 1 axonometrícký pohled na část ,jehelniho válce o přiřazeným rozkaaovącim honínkom a. ovládaciąą ąaříłlenim výkyvných. ąámků volícich platia, Vobr. 2 achexąąticłçy snimaci páku ve dvou poloháchłvytvořenou pro jednu výšku zdvihu, obr. 3 aohenąaticky snímací páku ve třech polohách, vytvoŕenou Pro dvě výšky ądvihu, obr. 4 axonometrické znázomění somaçí páky pro dvě výšky zdvihu.Známa áednoválcm okrouhlý pletêçí .Stred pro výrobu punčochového zboží a pod .ie opatren Jeheluím válcem l. v Jehož axiálních drážkáeh jsou poauvnš ulgzeny jehly g a pod nimi volíci platiny 2. Jehly g Jsou v každém płçtacím systému 9 v 1 ádány známým neznámun-ěnými zatahovacimi a mšoąącimąi aámkys V kêžděm Pletacim .systémy Jsou k volí-cim plątinémušlpçřâdárw čtyři výkyvnšE tě» ii a 53. Výkyvné zámky ,jąoululçąženy na horizontáploě uploženýçhułgepooą v j až a. Čepy,tou otočné nic-ženy Ave sto jánku á, ktorý je upevněn na ooznámmšná přirubě stroje Na drąłąýçh lwncich čšpů ž až 21 Jsounina-ci páky Ľ .až 1.4., .ix-terč ásou výmně vuložeąý-ye operu ogy ropgcç rozkazovaciho pubínku g, resp. 1851186 ciálně výkyvně lg výąçsayíéąu povrchu rozkazovącçheo bubinku 8 a ,jeou.odpruženy .nevznáxzvvměnými .9 kiutným 1 Pružiłlaýłâíe Rozkezovaci bubínek âprogramové lçoązĺłçyKgžąá .animaci pákaąž A epovlupracu ,je s pro sramovými koiląíłšäľ 2 ve .zminěných výěkácxh -tška äĺešdçêedá .na vélcový povrch px-.ogroanvxovvetxo ĺlšQlĺkłl g, ,jąk je vmiděfç z obr, 2.Funkce »výše PQPQQÁÄĚÉŘO zařízení je náegLeduvjpioiú. Při pleťceni se jehelni válecoaąášąí§ o r»c.zkazovecí bubípek § směrem S. Základní misha,nspmcovni Jpoloha výkyvnéhp.L až si kam 3804 tŤ-lštčânľglłrľšłžziíâąmí~P 91 °ľł° .a V 9 vkšeľé 33 ° na obr.- l výkonné,A 1 a g. tá» v podstatě Apálqha vodorovná- Prš~ covní vhraąye 11 nepůąa-obí .na kolénką volících platia 2 IÓBIIFĽJĚQY mvněž ząĺákładriąi poł-ona vąnizmacích pák 12 a li,je poloha ÄPQÓflLG vobr. i, kdy sklopeĺné soiggąoi páky 12, lg přetioají dráhu průběhu programových kolíků, které ale řne jsou v tomto případě v příslušných výškách vysazeny. Pro výkyvné zámky 41 a g jsou programové kolíky 3 vysazeny, přičemž funkce je v dalším vysvětlena3 ví 225 u 71 pro výkyvní zámek il. První programový kolík 2 ze skupiny vysazených najede na sklopenou snímací páku 1 označenou na obr. 2 přerušovanou čarou a zvedne ji proti působení pružiny do polohy označené plnou čarou a následující programové kolíky, jejichž roztečejsou menší, jak délka ramene snímací páky 11, ji v této zvednutě poloze udržují. Následkem tono se 1 zvedne, pootočí výkyvný zámek il do zvednuté polohy, jak je vidět na obr. 1 a jeho pracovní hranav zvedá kolénka volících platin zla tím 1 jehly g do patřičné polohy.Výše popsané provedení je provedení, kterým se dá dosáhnout pouze jedna pracovní poloha výkyvného zámku. Je-li zapotřebí dosáhnout dvě pracovní polohy výkyvného zámku, Je snímací páka lg(obr. 4) opatřena dvšma pracovními hranami lg a ggg vytvořenými vedle sebe, přičemž jsou ůhlově přesazeny. V rozkazovacím bubínku § jsou pak vyeazeny programové kolíky 2 o dvou délkách tak, že programovégkolíky menší délky apolupracuj s pracovní hranou lg a programové kolíky 2, které jsou delší, spolupracují s pracovní hranou łgg. Podle toho pak je nspř. snímací páka lg zvednuta ze své základní polohy, nąobr. 3 označené přerušovanou čarou do první zvednuté polohy označené plnou čarou, kdy na snímací páku gg, resp. na zvedací hranu lg označenou čerchovanou čarou působí krátké programové kolíky 2. V dalším časovém sledu, pak protože na rozkazovacím bubínku § jsou vysezeny dlouhé programové kolíky 2, dojde k jejich působení na pracovní hranu ggg, zvedne se snímací páka lg do druhé zvednuté polohy označené tečkovanou čarou. Príslušný neznázorněný výkyvný zámek se pak natáčí do dvou poloh, kde prvá poloha odpovídá zvednutí Jehel do chytové polohy a druhá, vyšší poloha pak zvednutí jehel do uzavírací polohy.Od rozkazovacího bubínku však nemusejí být ovládány jen výkyvné zámky. Na čepu, na kterém Je upevněna shímací páka, může být uspořádána další páka, která pak ovláda svisle posuvnou tyč a ta pak vodič nití nebo pŕidržovací zařízení gumy na přístroji a pod. Je tedy možné ovládat výše popsaným snímáním a dalším mechanickým pře-v vodem i jiné pracovní členy maloprůměrového pletacího stroje než Výkyvné zámky, Jak bylo rozvedeno nejpodrobněji. Dále v rámci vynálezu může být rozkazovací bubínek opatřen místo programovými ko- líky segmenty nebo lamelami s pracovními kolénky, přičemž snímacípáka vždy spolupracuje, resp. dosedá na plochu programového elemen i 4 í 225 071tu, která je uspořádaná kolmo k válcovąě plače rozkazovsciho bubin kuaHlavní výhodou vynálezu Je ta skutečnost, že při snímání z rozkazovscího bubínkú nastává namáhání programového kolíku z hlediska « sil od korene, tj. od místa vetknutí a je tedy možno tento převod využití i pro silové přenosy funkcí. Dále timto řešením se zmeněi zostavený prostor, nebot odpadnou převáděci elementy dosud použivsného radiálního snimáni. Dále výškou programových koliků lze volit dráhu jehel nebo pracovní polohy dalších pracovních členů.

MPK / Značky

Značky: punčochového, stroje, pracovních, okrouhlého, zboží, ovládací, výrobu, zařízení, pletacího, členu, apod

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-225071-ovladaci-zarizeni-pracovnich-clenu-okrouhleho-pletaciho-stroje-pro-vyrobu-puncochoveho-zbozi-apod.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ovládací zařízení pracovních členů okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží apod.</a>

Podobne patenty