Vstupná vetva potravinárskych meracích zariadení

Číslo patentu: 224192

Dátum: 01.07.1984

Autori: Žoldák Ľubomír, Liška Miloš, Fridrich Dušan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vstupná vetva potravinárskych meracích zariadení tvorená čerpadlom, snímačmi hladiny, solenoidovým a spätným ventilom vyznačená tým, že prívod /1/ je opatrený jednak vstupným hrdlom /2/ s čerpadlom /3/ a spätným ventilom /4/ a jednak odvzdušňovacím potrubím /5/ so spodným hladinovým snímačom /8/ a solenoidovým ventilom /7/ s otvorom /6/ do atmosféry.

Text

Pozerať všetko

z 24 192 Vynález sa týka usporiadania vstupnej vetvy u potravinárskych meracích zariadení a rieši odlúčenie vzduchu z čerpanej kvapaliny pred vstupom do čerpadla.V Doterajšie systémy mliekarenských meracích zariadení eú vybavené pretlakovými odlučovačmi vzduchu, ktoré sú umiestnené bezprostredne pred objemovým meradlom. Odlučovací efekt je vytvorený rotáciou pretekajúcej tekutiny, alebo jej prietokom cez medzikruhovú štrbinu. Odlúěený vzduch zhromaždený v hornej časti odlučovača sa vypúšťa do atmosféry plavákovým ventilom, aleboea vyeáva automaticky zapínanou vývevou v závislosti na množstve vylúčeného vzduchu. Iný známy systém odlučovania vzduchu spočíva v tom, že pred» čerpadlem je umiestnená nádrž e elektrődami pre ovládanie chodu čerpadla a tým aj požadovaného minimálneho resp. maximálneho objemu meranej kvapaliny.Nevýhody týchto systémov eúv tom že je potrebné použiť špeciálnych samonaeávacích čerpadiel, ktoré obmedzujú výkon meracích súprav. Otvorené nádrže majú veľký rozmer a pri väčších prietokoch je potrebné predradiť pred nádrž ďalšie čerpadlo, aby sa zabezpečil prítok meraného média. Ani jeden z popísaných systémov však neodstráni vzduch, ktorý je pri prvom meraní v potrubí medzi čerpadlem a meradlom, čo nepriazdnivo ovplyvňuje výsledok merania.Uvedené nevýhody odstraňuje vstupná vetva podľa vynálezu, ktorého podstata je v tom, že prívod je opatrený vstupným hrdlom s čerpadlem a spätným ventilom. Odvzdušňovacie potrubie vyúetujúce do atmosféry je opatrené hladinovým snímačom a solenoidovým ventilom. Alternatívne je možné odvzdušňovacie potrubie uzavrieť plavá kom eo vetupným a výetupným uzáverom. Medzi prívod a vstupné hrdlo je možné vložiť potravinársky filter.zaradením spätného ventilu medzi prívod a vstupné hrdlo čerpadla vo vstupnej vetve meracieho zariadenia a odvzdušňovacím potrubím s automaticky ovládaným výpuetým ventilom sa dosiahne doko- 2 224 192 nalěho odlúčenia vzduchu už pred vstupom pretekajúceho média do čerpadla. Okrem toho sa zabráni vytváreniu zmesi vzduchu s kvapalinou hlavne na začiatku a u konca čerpania, čo umožňuje zjednodušiť, alebo úýne vypustiť objemove rozmerné a konštrukčnezložité odlučovače vzduchu a zároveň umožňuje pri konštruovaní meračov využiť výkonné výtlačné odstredivé čerpadlá.Na pripojených výkresoch sú znázornená tri príklady vstupnej vetvy u potravinárskych zariadení. Obr. 1 znázorňuje usporiadanie využívajůce k odvzdušovaniu kombináciu spätného a solenoidového ventilu, obr. 2 vstupnú vetvu, kde je odvzdušovanie zabezpečené spätným plevákovým dvojčinným ventilom a obr. 3 vstupnú vetvu, kde je odvzdušnenie zabezpečené solenoidovým ventilom a potravinárskym filtrom.Príklad vstupnej vetvy podľa obr. 1 vytvára prívod l opatrený jednak odvzdušňovacím potrubim Ž, spodným hladinovým snímačom Q, horným hladinovým snímačom §, solenoidovým ventilom Z, s výstupom Q do atmosféry e jednak vstupným hrdlom § opatreným spätnýmPred započatím čerpania kvapaliny sa elektrickým signálom otvára solenoidový ventil Z, pričom čerpadlo Q ostáva vypnuté. Pripojením prívodu l k nádrži s čerpanou kvapalinou napr. k mliekarenskej autocisterne nateká táto samospádom a vytláča vzduch cez otvorený solenoidový ventil Z otvorom § do atmosféry. Po naplnení odvzduěovacieho potrubia Ž po horný hladinový snímač § sa zapne čerpadlo Q a uzavrie solenoidový ventil Z. čerpadlem 2 je kvapalina dopravovaná k mazaciemu zariadeniu. V špätnom ventile Q vzniká strata tlaku, čím sa odlúči vzduch z prečerpávanej kvapaliny. Odlúčený vzduch sa zhromažďuje v odvzduěñovacom potrubí §a hladina kvapaliny klesá. Pri dosiahnutí úrovne spodného hladinového.snímača Q sa čerpadlo Q vypne, otvorí sa solenoidový ventil Za5 otvorom § odlúčený vzduch unikne do atmosféry. Cykhs sa opakujey až do úplného vyprázdnenia nádrže.Príklad vstupnej vetvy podľa obr. 2 je analőgiou príkledu podľa obr. 1 sgtým rozdielom, že odvzdušovacie potrubie Ž nad prívodom l je őpatrené plavákom ll, výstupným uzáverom lg a vstupným uzáverom lg.Samospádom natekajúcou kvapalinou vytlačený vzduch otváraaj vstupný uzáver L 9 a uniká otorom § do atmosféry. Po naplnení kva paliny v odvzdušňovacom potrubí Q až po úroveň plaváku łł sa uzavrie výstupným uzáverom lg otvor § do atmosféry. Pri poklese hladiny v odvzdušňovaoom potrubí Q sa otvor § do atmosféry uzatvorí vstupným uzáverom lg. čerpadlo je možné zapínať ručne,alebo po doplnení snímačov spínaných plavákom ll je možné ho oůádať automaticky tak, ako je popísané v príklade podľa obr. 1.Príklad vstupnej vetvy podľa obr. 3 je rozdielny od popísaných prevedení v tom, že medzi vstup l a odvzdušňovacie potrubieŽ je zaradený potravinársky filter lg so vstupným hrdlom 3 a čerpadlom Q. ~Pripojenie a počiatok čerpania sú rovnaké ako v príklade podľa obr. 1 a 2. Keď samospádom natekajúce médium dosiahne úrovne horného hladinového snímača § elektrickým signálom sa uvedie do činnosti čerpadlo 2, ktoré cez potravinársky filter Lg a vstupné hrdlo Q dopravuje kvapalinu do meracieho zariadenia. Strata tlaku potrebná k odlúčeniu vzduchu v načerpávanej kvapaline sa vytvára v potravinárskom filtri lg. Pri poklese hladiny v odvzdušňovacom potrubí Ž na úroveň spodného hladinového snímača 2 sa čerpadlo 2 vypne a otvorí solenoidový ventil 1. Po natečení kvapaliny po úroveň horného hladinového snímača § sa cyklus opakuje až do úplného vyprázdnenia nádrže.Vstupná vetvu potravinárskych meracích zariadení je možné s výhodou využiť u ich výrobcu, v potravinárskom priemysle, ale aplikovat-aj tam, kde je potrebné pretekajúce médium pred ďalšími procesmi odvzdušniť.1. Vstupná vetva potravinárskych meracích zariadení tvorená čerpadlom, snímačmi hladiny, solenoidovým a spätným ventilom vyznačená tým, že prívod /1/ je opatrený jednak vstupným hrdlom/2/ s čerpadlem /3/ a spätným ventilom /4/ a jednak odvzdušňovacím potrubím /5/ so apodným hladinovým snímačom /8/ a solanoidovým ventilom /7/ s otvorom /6/ do atmosféry.v2. Vstupná vetva potravinárakych meracích zariadení podľa bodu 1 vyznačená tým, že otvor /6/ do atmosféry odvzdušňovaoieho potrubia /5/ je uzatvorený plavákom /ll/ opatreným vstupným uzá verom /10/ a výstupným uzáverom /12/.3. Vstupná vetva potravinárskych meracích zariadení podľa bodu 1 a 2 vyznačená tým, že medzi prívod /1/ a vstupné hrdlo /2/ s čerpadlem /3/ je vložený potravinársky filter /13/.

MPK / Značky

Značky: vstupná, potravinářských, meracích, vetva, zariadení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-224192-vstupna-vetva-potravinarskych-meracich-zariadeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vstupná vetva potravinárskych meracích zariadení</a>

Podobne patenty